DECLARAŢIE DE AVERE

            Subsemnatul Renata Nicolae , avnd funcţia de Director Cabinet la Cabinet Ministru MMSS, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 I.        Bunuri imobile**):

1.     Terenuri:

Categorii de terenuri:

 

Anul dobndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

nu

- forestiere

nu

- intravilane

nu

- luciu de apă

nu

2. Clădiri:  . 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

Nr.

Anul dobndirii

Suprafaţa construită

Valoarea de   impozitare

 

 

 

 

 

 

 

- apartament

1

1991

80

. 

 

- casă de locuit

nu 

.

 

- casă de vacanţă                     

nu 

...

.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie 

nu 

...

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            II.                Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

autoturism

Tico

1

1997

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 Da                              Nu  X

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 Da                              Nu  X

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 Da                        Nu  X

5. Alte bunuri producătoare de venituri  nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

 Da                              Nu  X

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

IV.               

 Societăţi comerciale***):

 Da                              Nu  X

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

 Da                              Nu  X

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare,  echivalentul a 300 EURO.

Da                               Nu  X

VI. Alte precizări ale declarantului.

nu

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

                        Data                                                                                        Semnătura

                8.05.2003                                                         Renata Nicolae                     


DECLARAŢIE DE AVERE

 

            Subsemnatul BŢĂ CRISTINA TEODORA, avnd funcţia de secretar personal la cabinetul ministrului, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.        Bunuri imobile**):

1.             Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

- forestiere

- intravilane

- luciu de apă

 

2. Clădiri:  .. ..................

                     

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de   impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

.

 

- casă de locuit

 

.

- casă de vacanţă                     

 

...

.

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie 

 

...

.

 

 

 

 

 

 

                                     

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Da                                Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        Da                               Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

 

 

 

 

 

Da                                Nu

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri  nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Da                                Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

IV.               

Societăţi comerciale***):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Da                                Nu

            IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Da                                Nu

 

 

            V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare,  echivalentul a 300 EURO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Da                               Nu

           

VI. Alte precizări ale declarantului.

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                        Data                                                                                        Semnătura

                6.05.2003                                                                       

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

            Subsemnata Toma Camelia, avnd funcţia de consilier la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.                   Bunuri imobile**):

1.             Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

-

-

-

- forestiere

-

-

-

- intravilane

1998

294

134.032.000 ROL

 

1998

294

50.000.000 ROL

 

2002

948

245.000.000 ROL

 

2002

1119,78

210.000 USD

- luciu de apă

-

-

-

 

2. Clădiri:  .. ..................

                     

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de   impozitare

- apartament

-

-

-

-

- casă de locuit

1

1998

250

777.677.000 ROL

- casă de vacanţă                     

1

2002

360

580.000.000 ROL

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

                                     

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Da                               Nu X

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

                        Da X                               Nu

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

 

Da                                Nu X

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri  nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

 

Da                                Nu X

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Societăţi comerciale***):

Da X                                Nu

 

            IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

 

Da X                               Nu

 

 

            V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare,  echivalentul a 300 EURO.

 

Da X                               Nu

           

VI. Alte precizări ale declarantului.

Valorile de impozitare de la cap. I.2.1 (spaţii cu destinaţia de locuinţă) includ şi terenurile aferente contrucţiilor respective. Aceste terenuri nu sunt incluse n lista de la cap. I.1 (terenuri). 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                        Data                                                                                        Semnătura

                20.06.2003                                                                               


DECLARAŢIE DE AVERE

 

            Subsemnatul RUS DIDI GLIGORE, avnd funcţia de curier  la Cabinetul ministruluiMMSS.., declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.                   Bunuri imobile**):

1.Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

- forestiere

- intravilane

- luciu de apă

 

2. Clădiri:  .. ..................

                     

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de   impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

1

2003

48

.

 

- casă de locuit

 

.

- casă de vacanţă                     

 

...

.

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie 

 

...

.

 

 

 

 

 

 

                                     

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Da                                Nu X

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:  

 

                        Da                               Nu X

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

 

Da                                Nu X

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri  nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

 

Da                                Nu X

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

IV.               

Societăţi comerciale***):

Da                                Nu X

 

            IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

 

Da                                Nu X

 

 

            V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare,  echivalentul a 300 EURO.

 

Da                               Nu X

           

VI. Alte precizări ale declarantului.

Apartamentul este cumparat cu  credit imobiliar luat de la BCR

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                        Data                                                                                        Semnătura

                13.05.2003                                                                                


DECLARAŢIE DE AVERE

 

            Subsemnata BEGALI LIGIA EDIE, avnd funcţia de secretar personal la Cabinet ministru, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.                   Bunuri imobile**):

1.Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

- forestiere

- intravilane

- luciu de apă

 

2. Clădiri:  .. ..................

                     

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de   impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

 1/2

5 mai 1995

74,53 m

841.000 lei

- casă de locuit

 

.

- casă de vacanţă                      

 

...

.

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie 

 

...

.

 

 

 

 

 

 

                                     

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

 

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Da                                Nu X

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

                        Da                               Nu X

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Da                                Nu X

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri  nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

 

Da                                Nu X

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

IV.               

Societăţi comerciale***):

Da                                Nu X

 

            IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

 

Da                                Nu X

 

            V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare,  echivalentul a 300 EURO.

 

Da                               Nu X

           

VI. Alte precizări ale declarantului.

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                        Data                                                                                        Semnătura                        

9 mai 2003

DECLARAŢIE DE AVERE

 

            Subsemnatul Rosca Marius Cristian, avnd funcţia de consilier la cabinet ministru, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.                   Bunuri imobile**):

1.Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

- forestiere

- intravilane

- luciu de apă

 

2. Clădiri:  .. ..................

                     

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de   impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

1

2003

75 mp

.

 

- casă de locuit

 

.

- casă de vacanţă                     

 

...

.

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie 

 

...

.

 

 

 

 

 

 

                                     

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Da                                Nu X

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

                        Da                               Nu X

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

 

Da                                Nu X

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri  nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

 

Da                                Nu X

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

IV.               

Societăţi comerciale***):

Da                                Nu X

 

            IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

 

Da                                Nu

 

            V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare,  echivalentul a 300 EURO.

 

Da                               Nu X

           

VI. Alte precizări ale declarantului.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

                        Data                                                                                        Semnătura

                20 mai 2003                                                      


 


 

 *)  Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**)  Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.