DECLARATIE DE AVERE

 

Subsemnatul DRAGAN DORU EMILIAN avand functia de DIRECTOR la Caminul Pentru Persoane Varstnice Alba Iulia declar, pe propria raspundere, ca impreuna cu familia am urmatoarea avere :

 

I Bunuri imobile

1.Terenuri :

 

Categorii de terenuri : Anul dobandirii Suprafata Valoarea de impozitare

 

- agricole - - -

-forestiere - - -

-intravilane - - -

-luciu de apa - - -

 

2.Cladiri -

 

2.1 Spatii cu destinatia de Nr. Anul Suprafata Valoarea de

locuinta : dobandirii construita impozitare

-apartament - - - -

-casa de locuit - - - -

-casa de vacanta - - - -

 

2.2 Spatii comerciale sau - - - -

de productie

 

 

II. Bunuri mobile :

1.Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii :

 

 

Denumire Marca Buc. Anul de fabricatie

Autovehicul Dacia 1310 1 1998

 

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Nu -

 

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Nu -

4.Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Nu

 

5.Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 EURO pe an :

Nu

 

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO :

 

Societati comerciale ;

Nu

 

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO :

Nu

 

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO .

Nu

 

VI. Alte precizari ale declarantului .

-

 

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor .

 

 

Data Semnatura

14.05.2003 __________