DECLARA?IE DE AVERE

Subsemnata ROTARU CORNELIA avnd func?ia de DIRECTOR la C?MINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SIBIU declar, pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia am urm?toarea avere:

I. Bunuru imobile :

1. Terenuri:

Categoria de terenuri Anul dobbdirii Suprafa?a Valoarea de impozitare

- agricole .. .

- forestiere .. .

- intravilane 1996 450 mp 1.300.000 lei .

- luciu de ap? .. .

2. Cl?diri: ...

.

2.1 Spa?ii cu de stina?ie de locuin??: Nr. Anul Suprafa?a Valoarea de

dobndirii construit? impozitare

- apartament .. . .

- cas? de locuit 1 1991 180 mp 2.700.000 lei .

- cas? de vacan?? 1 2001 120 mp 1.300.000 lei .

2.2 Spa?ii comerciale sau de

produc?ie: .. . .

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabrica?ie

- .

.

.

.

2. Depozite n valut? sau n lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te echivalentul 10.000 EURO:


Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:


Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:


Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate a dep??esc echivalentul 10.000 EURO:


Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO pe an :

Societ??i comerciale :


Da Nu

IV. Alte activit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:


xDa Nu

V. Bunuri ?i servicii primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

x


Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului:

..

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semn?tura

12 mai 2003 Rotaru Cornelia

DECLARA?IE DE AVERE

Subsemnata ?ANDRU RODICA avnd func?ia de CONTABIL ?EF la C?MINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SIBIU declar, pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia am urm?toarea avere:

III. Bunuru imobile :

1. Terenuri:

Categoria de terenuri Anul dobbdirii Suprafa?a Valoarea de impozitare

- agricole .. .

- forestiere .. .

- intravilane .. .

- luciu de ap? .. .

2. Cl?diri: apartament 2 camere .

.

2.1 Spa?ii cu de stina?ie de locuin??: Nr. Anul Suprafa?a Valoarea de

dobndirii construit? impozitare

- apartament 1 1991 46,47 mp 700.000 lei .

- cas? de locuit .. . .

- cas? de vacan?? .. . .

2.2 Spa?ii comerciale sau de

produc?ie: .. . .

IV. Bunuri mobile:

1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabrica?ie

AUTOTURISM DACIA 1300 1 1980

.

.

.

2. Depozite n valut? sau n lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te echivalentul 10.000 EURO:


Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:


Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:


Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate a dep??esc echivalentul 10.000 EURO:


Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO pe an :

Societ??i comerciale :


Da Nu

IV. Alte activit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:


xDa Nu

V. Bunuri ?i servicii primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

x


Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului:

..

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semn?tura

14 mai 2003 ?andru Rodica