DECLARAŢIE DE AVERE

 

SubsemnatulMANEA IUSTIN LUCIAN, avnd funcţia de Director la Directia Audit Intern si Control Financiar Propriu, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.        Bunuri imobile**):

1.             Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

1995

0.54

300.000 lei

- forestiere

-

-

-

- intravilane

-

..........-..........

-

- luciu de apă

-

-

-

 

2. Clădiri: .-. ..................

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

1

1971

90m.p.

900.000lei

 

- casă de locuit

-

 

-

-

-.

- casă de vacanţă

1

 

1995...

160m.p.

200.000lei

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie

-

 

-...

-

-.

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

Dacia

1210

1

1983

Renault

19

1

1986

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

 
 


C

 
Da Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 

 

 
 


Da Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 
 


 

 
Da Nu

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

C

 

 

 
 


Da Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

 

Societăţi comerciale***):

 

 
 


Da Nu

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

C

 

 

 
 


Da Nu

 

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

C

 

 

 
 


Da Nu

VI. Alte precizări ale declarantului.

Actionar cu cca. 2100 actiuni la S.C. ,,Nufarul S.A., in valoare de cca. 21.000.000 lei.

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

8.05.2003


 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnata MOSOIA MANUELA, avnd funcţia de sef serviciu la Directia Audit Intern si Control Financiar Propriu, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.                   Bunuri imobile**):

1.Terenuri: -

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

-

-

-

- forestiere

-

-

-

- intravilane

-

-

-

- luciu de apă

-

-

-

 

2. Clădiri: .-. ..................

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

1

2002

70m.p.

.

 

- casă de locuit

-

 

-

-

.

- casă de vacanţă

-

 

-...

-

.

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie

-

 

-...

-

.

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

Autoturism

OpelVectra

1

-

-

-

-

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 

 

 
 


Da Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 

 

 
 


Da Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 
 


 

 
Da Nu

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

C

 

 

 
 


Da Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

 

Societăţi comerciale***):

C

 

 

 
 


Da Nu

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

C

 

 

 
 


Da Nu

 

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

C

 

 

 
 


Da Nu

VI. Alte precizări ale declarantului.

-

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

6.05.2003


 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnata ANGHELINA MARIA CRISTINA, avnd funcţia de auditor la Directia Audit Intern si Control Financiar Propriu, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.                   Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

2001

1,9 ha

- forestiere

-

-

- intravilane

-

-

- luciu de apă

-

-

 

2. Clădiri: .-. ..................

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

1

1998

52m.p.

.

 

- casă de locuit

-

 

-

-

.

- casă de vacanţă

-

 

-...

-

.

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie

-

 

-...

-

.

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 

 

 
 


Da Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 

 

 
 


Da Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 
 


 

 
Da Nu

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

C

 

 

 
 


Da Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

 

Societăţi comerciale***):

C

 

 

 
 


Da Nu

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

C

 

 

 
 


Da Nu

 

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

C

 

 

 
 


Da Nu

VI. Alte precizări ale declarantului.

-

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

6.05.2003


 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnatul OPRISANU ADRIAN, avnd funcţia de consilier la Directia Audit Intern si Control Financiar Propriu, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.                   Bunuri imobile**):

1.Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

1990

3,88 ha

- forestiere

-

-

- intravilane

1982

140 m.p

- luciu de apă

-

-

 

2. Clădiri: .-. ..................

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

1

1982

63,93mp

.

 

- casă de locuit

1

 

1990

60mp

.

- casă de vacanţă

-

 

-...

.

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie

-

 

...

.

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

-

-

-

-

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 

 

 
 


Da Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 

 

 
 


Da Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 
 


 

 
Da Nu

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

C

 

 

 
 


Da Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

 

Societăţi comerciale***):

 

 

C

 
 


Da Nu

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

 

 
 


C

 
Da Nu

 

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

 

 

C

 
 


Da Nu

VI. Alte precizări ale declarantului.

-

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

07.05.2003


 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnatul BOICU VASILE, avnd funcţia de sef serviciu la Directia Audit Intern si Control Financiar Propriu, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.                   Bunuri imobile**):

1.Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

-

- forestiere

-

- intravilane

-

- luciu de apă

-

 

2. Clădiri: .. ..................

-

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

1

1997

61,97

20.173.144lei

 

- casă de locuit

-

 

.

- casă de vacanţă

-

 

...

.

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie

-

 

...

.

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

-

-

-

-

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 

 

 
 


Da Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 

 

 
 


Da Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 
 


 

 
Da Nu

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

C

 

 

 
 


Da Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Societăţi comerciale***):

 

 

C

 
 


Da Nu

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

C

 

 

 
 


Da Nu

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

 

 

C

 
 


Da Nu

VI. Alte precizări ale declarantului.

-

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

7.05.2003


 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnatul ANDREI ION, avnd funcţia de referent la Directia Audit Intern si Control Financiar Propriu, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I.                   Bunuri imobile**):

1.Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

-

-

-

- forestiere

-

-

-

- intravilane

-

-

-

- luciu de apă

-

-

-

 

2. Clădiri: 1/2 din apartament cu 3 camere aflat in indiviziune.......................

 

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

1976

60mp

.

 

- casă de locuit

-

 

-

-

-.

- casă de vacanţă

-

 

-...

-

-.

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie

-

 

-...

-

-.

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 

 

 
 


Da Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 

 

 
 


Da Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 
 


 

 
Da Nu

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

C

 

 

 
 


Da Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

 

Societăţi comerciale***):

C

 

 

 
 


Da Nu

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

C

 

 

 
 


Da Nu

 

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

C

 

 

 
 


Da Nu

VI. Alte precizări ale declarantului.

-

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

07 mai 2003


 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnatul EMANDI VALENTIN, avnd funcţia de consilier la la Directia Audit Intern si Control Financiar Propriu, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I. Bunuri imobile**):

1.Terenuri:

 

Categorii de terenuri:

 

Anul dobndirii

Suprafaţa

Valoarea de impozitare

- agricole

-

-

-

- forestiere

-

-

-

- intravilane

-

-

-

- luciu de apă

-

-

-

 

2. Clădiri: .-. ..................

 

2.1 Spaţii cu destinaţia de locuinţă:

 

Nr.

 

Anul dobndirii

 

Suprafaţa construită

 

Valoarea de impozitare

 

 

 

 

 

 

- apartament

-

-

-

-.

 

- casă de locuit

-

 

-

-

-.

- casă de vacanţă

-

 

-...

-

-.

 

 

 

 

 

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie

-

 

-...

-

-.

II.                Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaţie

autoturism

DACIA

1

1998

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 

 

 
 


Da Nu

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 

 

 
 


Da Nu

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

C

 
 


 

 
Da Nu

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

C

 

 

 
 


Da Nu

 

III.             Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

 

Societăţi comerciale***):

C

 

 

 
 


Da Nu

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO

C

 

 

 
 


Da Nu

 

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

C

 

 

 
 


Da Nu

VI. Alte precizări ale declarantului.

-

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

7 mai 2003


 *) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.