DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata PLUTEANU CARMEN, avand functia de director la Directia Securitatii si Sanatatii in Munca declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri: NU

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole ................... .. ..

- forestiere ............................ .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament ........... . .. ...

- casa de locuit ........... .. ..

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

Autoturism SUPER NOVA 1 2002

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X

Da Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

X

Da Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X

Da Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata CHIRVASIU DANIELA, avand functia de referent la Directia Securitatii si Sanatatii in Munca declar, pe propria raspundere, ca impreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri: NU

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole ............................ .................. ...................

- forestiere ............................ .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament 1 1999 56m2 ................

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

.................. ..................... .................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X

Da Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

X

Da Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X

Da Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata COJOCARU LIVIA, avand functia de expert la Directia Securitatii si Sanatatii in Munca declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole 2000 4,5 ha ...................

- forestiere ............................ .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament 1 2001 87 ................

- casa de locuit 1/8 1995 150 ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

Autoturism opel 1 1988

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X

Da Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

X

Da Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X

Da Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata DARABONT MIHAELA, avand functia de expert la Directia Securitatii si Sanatatii in Munca declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri: NU

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole ............................ .................. ...................

- forestiere ............................ .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament .. ................

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

Autoturism Dacia 1 1988

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X

Da Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

X

Da Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X

Da Nu

VI. Alte precizari ale declarantului. ..........

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata FECIORESCU LILIANA, avand functia de consilier la Directia Securitatii si Sanatatii in Munca declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri: NU

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole ............................ .................. ...................

- forestiere ............................ .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament 1 1990 80m2 ................

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

Autoturism Mitsubitshi 1 1987

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X

Da Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

X

Da Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X

Da Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata OLTEANU ALICE, avand functia de expert la Directia Securitatii si Sanatatii in Munca declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri: NU

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole ................... .. ..

- forestiere ............................ .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament 1 1996 57 ...............

- casa de locuit ........... .. ..

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

.................. ..................... .................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X

Da Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

X

Da Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X

Da Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata PRICOP ANCA MIHAELA , avand functia de consilier la Directia Securitatii si Sanatatii in Munca declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri: NU

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole ............................ .................. ...................

- forestiere ............................ .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament 1 2000 60m2 ................

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

Autoturism OLCIT 1 1986

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X

Da Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

X

Da Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X

Da Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata SOMANDRU MARIANA, avand functia de consilier la Directia Securitatii si Sanatatii in Munca declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri: NU

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole ............................ .................. ...................

- forestiere ............................ .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament 1 1972 60m2 ................

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

Autoturism PEUGEOT 1 1992

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X

Da Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

X

Da Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X

Da Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata CONSTANTIN TUDORICA, avand functia de consilier la Directia Securitatii si Sanatatii in Munca declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri: NU

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole ............................ .................. ...................

- forestiere ............................ .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament 1 1971 47,7m2 ................

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

................... ..................... .................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X

Da Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

X

Da Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X

Da Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X

Da Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura