DECLARAŢIE DE AVERE

 

 

 

Subsemnatul Stamate Florin, avnd funcţia de Director la Directia Venituri Salariale a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I. Bunuri imobile**):

1.     Terenuri:

Anul Suprafaţa Valoarea

Categorii de terenuri: dobndirii de impozitare

- agricole - - -

- forestiere - - -

- intravilane 2000 600 m.p. 2000 $

- luciu de apă -

2. Clădiri -

2.1. Spaţii cu destinaţia de

locuinţă: Nr. Anul Suprafaţa Valoarea

dobndirii construită de

impozitare

 

- apartament 3 1980 54 m.p. 12000 $

1977 54 m.p. 12000 $

2000 54 m.p. 15000 $

- casă de locuit - - - -

- casă de vacanţă - - - -

 

2.2. Spaţii comerciale sau

de producţie - - - -

 

 

II. Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricaţie

 

Barca cu motor agrement 1 2000

fabricata in

Romania

Autoturism

Dacia 1300 Dacia 1300 1 1987

 

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |_x |

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

_ _

Da |_| Nu |x_|

 

III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Societăţi comerciale***):

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

VI. Alte precizări ale declarantului -

...........................................................................

...........................................................................

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

09.05.2003 .................

 

-------------

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnatul Dumitreasa Ioan, avnd funcţia de Director adjunct la Directia Venituri Salariale a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I. Bunuri imobile**):

2.     Terenuri:

Anul Suprafaţa Valoarea

Categorii de terenuri: dobndirii de impozitare

- agricole - - -

- forestiere - - -

- intravilane - - -

- luciu de apă -

2. Clădiri -

2.1. Spaţii cu destinaţia de

locuinţă: Nr. Anul Suprafaţa Valoarea

dobndirii construită de impozitare

 

- apartament 1 1985 70 m.p. 187.000 lei/1992

- casă de locuit - - -

- casă de vacanţă - - - -

2.2. Spaţii comerciale sau

de producţie - - - -

 

II. Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricaţie

 

Autoturism BMW 535 Ie. 1 1988

 

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |_x |

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

_ _

Da |_| Nu |x_|

 

III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Societăţi comerciale***):

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

VI. Alte precizări ale declarantului -

...........................................................................

...........................................................................

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

06.05.2003 .................

 

-------------

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnatul CORNEA LUCIAN DORIN, avnd funcţia de Consilier la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale , declar pe propria răspundere că, mpreună cu familia*), am următoarea avere:

 

I. Bunuri imobile**):

 

1. Terenuri: Anul Suprafaţa Valoarea

Categorii de terenuri: dobndirii de impozitare

- agricole .............. ............. .............

- forestiere .............. ............. .............

- intravilane .............. ............. .............

- luciu de apă .............. ............. .............

 

2. Clădiri ................................................................

 

2.1. Spaţii cu destinaţia de locuinţă: Nr. Anul Suprafaţa Valoarea

dobndirii construită de impozitare

- apartament ... ......... ......... ..........

- casă de locuit ... ......... ........ ..........

- casă de vacanţă ... ......... ......... ..........

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie ... ......... ......... ..........

 

II. Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

__________________________________________________________________ Denumirea Marca Buc. Anul de fabricaţie

__________________________________________________________________

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_

x

 
Da |_| Nu

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ __

Da |_| Nu | x |

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x |

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

_ _

Da |_| Nu | x |

 

III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Societăţi comerciale***):

_ _

Da |_| Nu | x |

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x |

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO

_ _

Da |_| Nu | x |

 

VI. Alte precizări ale declarantului

...........................................................................

...........................................................................

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

.................. Cornea Lucian Dorin

 

-------------

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnatul Dima Emilian, avnd funcţia de referent la Directia Venituri Salariale, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri

Categorii de terenuri Anul dobndirii Suprafaţa Valoarea

de impozitare

 

- agricole .2001 5,4 ha. ~ 80.000.000.

- forestiere ......-........ .....-........ ......-.......

- intravilane ......-........ ......-....... .......-.....

- luciu de apă ......-........ ......-....... .......-......

 

2. Clădiri ....................-............................................

2.1. Spaţii cu destinaţia: Nr. Anul Suprafaţa Valoarea

de locuinţă: dobndirii construită de impozitare

2

- apartament 1 1981.... 52m......... 99.500 lei in 1981

- casă de locuit ... .-........ ....-.... .....-....

- casă de vacanţă ... ...-...... ..-....... ...-.......

2.2. Spaţii comerciale sau de - - -

productie

II. Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

__________________________________________________________________ Denumirea Marca Buc. Anul de fabricaţie

__________________________________________________________________ autoturism Dacia 1300 ......1........ ........1989......

autoturism Dacia 1300 .....1........ ........1998................

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_

x

 
Da |_| Nu

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_

Da |_| Nu |X_|

 

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

Da |_| Nu |X_|

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

_

Da |_| Nu |X_|

 

III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Societăţi comerciale***):

_

Da |_| Nu |X_|

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_

Da |_| Nu |X_|

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO

_ _

Da |_| Nu |X_|

 

VI. Alte precizări ale declarantului

Terenul agricol este mostenit de la parinti in anul 2001 si este cota parte dintr-o suprafata mai mare aflata in indiviziune cu rude de gradul I si II. Nu cunosc exact valoarea de impozitare nici pentru apartament si nici pentru terenul agricol.

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

09.05.2003 Dima Emilian

 

-------------

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnata Gheorghe Rada, avnd funcţia de referent categ.C, clasa I, gradul 1 la Directia Venituri Salariale a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I. Bunuri imobile**):

3.     Terenuri:

Anul Suprafaţa Valoarea

Categorii de terenuri: dobndirii de impozitare

- agricole - - -

- forestiere - - -

- intravilane - - -

- luciu de apă -

2. Clădiri -

2.1. Spaţii cu destinaţia de

locuinţă: Nr. Anul Suprafaţa Valoarea

dobndirii construită de impozitare

 

- apartament 1 1980 50,45 96.544 lei

- casă de locuit - - - -

- casă de vacanţă - - - -

2.2. Spaţii comerciale sau

de producţie - - - -

 

II. Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricaţie

 

Autoturism Oltcit Club 1 1984

 

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |_x |

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

_ _

Da |_| Nu |x_|

 

III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Societăţi comerciale***):

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

VI. Alte precizări ale declarantului : nu

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

09.05.2003 .................

 

 

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnatul Gibescu Ion, avnd funcţia de Sef serviciu la Directia Venituri Salariale a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I. Bunuri imobile**):

4.     Terenuri:

Anul Suprafaţa Valoarea

Categorii de terenuri: dobndirii de impozitare

 

- agricole 1999 2 ha 30 milioane

- forestiere 1999 1/2 ha 100 milioane

- intravilane - 1/2 ha 15 milioane

- luciu de apă -

5.     Clădiri : Un apartament si 1/2 dintr-o casa mostenita de la parinti.

 

2.1. Spaţii cu destinaţia

de locuinţă: Nr. Anul Suprafaţa Valoarea

dobndirii construită de impozitare

 

- apartament 1 1990 39 m.p. aprox.400 milioane

- casă de locuit 1/2 1999 45 m.p. aprox.275 milioane

- casă de vacanţă - - - -

2.2. Spaţii comerciale

sau de producţie - - - -

 

II. Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricaţie

 

Autoturism Dacia 1 2001

 

 

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |_x |

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

_ _

Da |_| Nu |x_|

 

III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Societăţi comerciale***):

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

VI. Alte precizări ale declarantului : Terenurile si casa provin din mostenire

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

08.05.2003 .................

 

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnatul IVAN GHEORGHE , avnd funcţia de Consilier la Directia Venituri Salariale, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I. Bunuri imobile**):

 

1.     Terenuri:

Anul Suprafaţa Valoarea

Categorii de terenuri: dobndirii de impozitare

- agricole x x x - forestiere x x x

- intravilane x x x - luciu de apă x x x

2. Clădiri : x

 

2.1. Spaţii cu destinaţia de locuinţă: Nr. Anul Suprafaţa Valoarea

dobndirii construită de impozitare

- apartament 1 1980 69 mp 191.800

- casă de locuit x x x x

- casă de vacanţă x x x x

 

2.2. Spaţii comerciale sau de producţie x x x x

II. Bunuri mobile:

 

1.     Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

 

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricaţie

_______________________________________________________________________ Autoturism Lada 1200S 1 1982

_______________________________________________________________________

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_

x

 
Da |_| Nu

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |x|

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |x|

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

_ _

Da |_| Nu |x|

 

III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Societăţi comerciale***):

_ _

Da |_| Nu |x|

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |x|

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO

_ _

Da |_| Nu |x|

 

VI. Alte precizări ale declarantului

..................................X.........................................

...........................................................................

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

08.05.2003 S.S.Gheorghe Ivan

 

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnata Lungu Viorica, avnd funcţia de Consilier A I/1 la Directia Venituri Salariale a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I. Bunuri imobile**):

6.     Terenuri:

Anul Suprafaţa Valoarea

Categorii de terenuri: dobndirii de impozitare

- agricole 1992 0,54 ha

- forestiere - - -

- intravilane - - -

- luciu de apă - - -

2. Clădiri -

2.1. Spaţii cu destinaţia de

locuinţă: Nr. Anul Suprafaţa Valoarea

dobndirii construită de impozitare

 

- apartament 1 1974 61,73 m.p. 101.829 lei in anul 1974

- casă de locuit - - - -

- casă de vacanţă - - - -

2.2. Spaţii comerciale sau

de producţie - - - -

 

II. Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricaţie

 

nu nu nu nu

 

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |_x |

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

_ _

Da |_| Nu |x_|

 

III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Societăţi comerciale***):

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

VI. Alte precizări ale declarantului : nu

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

08.05.2003 .................

 

-------------

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnatul Mihailescu Cristian, avnd funcţia de Consilier I A la Directia Venituri Salariale a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I. Bunuri imobile**):

7.     Terenuri:

Anul Suprafaţa Valoarea

Categorii de terenuri: dobndirii de impozitare

- agricole - - -

- forestiere - - -

- intravilane - - -

- luciu de apă - - -

2. Clădiri -

2.1. Spaţii cu destinaţia de

locuinţă: Nr. Anul Suprafaţa Valoarea

dobndirii construită de impozitare

- apartament 1 1983 50 m.p. 300.000.000

- casă de locuit - - - -

- casă de vacanţă - - - -

2.2. Spaţii comerciale sau

de producţie - - - -

 

II. Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricaţie

 

Autoturism Ford 1 1997

 

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |_x |

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

_ _

Da |_| Nu |x_|

 

III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Societăţi comerciale***):

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

VI. Alte precizări ale declarantului -

...........................................................................

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

06.05.2003 .................

 

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnata Pargaru Dumitra Milica, avnd funcţia de Consilier Gr.I A la Directia Venituri Salariale a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I. Bunuri imobile**):

8.     Terenuri:

Anul Suprafaţa Valoarea

Categorii de terenuri: dobndirii de impozitare

- agricole nu - -

- forestiere nu - -

- intravilane nu - -

- luciu de apă nu - -

2. Clădiri : nu

2.1. Spaţii cu destinaţia de

locuinţă: Nr. Anul Suprafaţa Valoarea

dobndirii construită de impozitare

 

- apartament 1 1998*) 65 m.p. 10.000 $/1998

- casă de locuit nu - - -

- casă de vacanţă nu - - -

2.2. Spaţii comerciale sau

de producţie nu - -

*) obtinut din vanzarea apartamentului proprietate personala cumparat in anul 1976 prin ICVL.

 

II. Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricaţie

 

nu - - -

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |_x |

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

_ _

Da |_| Nu |x_|

 

III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Societăţi comerciale***):

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

VI. Alte precizări ale declarantului : nu

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

08.05.2003 .................

 

-------------

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

 

Subsemnata Roman Andreia, avnd funcţia de Consilier la Directia Venituri Salariale a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, declar, pe propria răspundere, că mpreună cu familia*) am următoarea avere:

 

I. Bunuri imobile**):

9.     Terenuri:

Anul Suprafaţa Valoarea

Categorii de terenuri: dobndirii de impozitare

- agricole - - -

- forestiere - - -

- intravilane - - -

- luciu de apă - - -

2. Clădiri -

2.1. Spaţii cu destinaţia de

locuinţă: Nr. Anul Suprafaţa Valoarea

dobndirii construită de

impozitare

 

- apartament 1 2001 51 m.p. 400 mil.lei

- casă de locuit - - - -

- casă de vacanţă - - - -

2.2. Spaţii comerciale sau

de producţie - - - -

 

II. Bunuri mobile:

 

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculării, potrivit legii:

 

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricaţie

 

Autoturism Dacia 1 2001

 

 

 

 

2. Depozite n valută sau n lei, n ţară sau n străinătate, a căror valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |_x |

 

3. Creanţe cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

4. Obligaţii cu o valoare ce depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

5. Alte bunuri producătoare de venituri nete care nsumate depăşesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

_ _

Da |_| Nu |x_|

 

III. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, dacă valoarea acţiunilor sau a părţilor sociale depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

 

Societăţi comerciale***):

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

IV. Alte activităţi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cărui valoare depăşeşte echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

V. Bunurile şi serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activităţi de protocol n exercitarea mandatului sau a funcţiei, a căror valoare depăşeşte, fiecare, echivalentul a 300 EURO

_ _

Da |_| Nu | x_|

 

VI. Alte precizări ale declarantului -

...........................................................................

...........................................................................

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data Semnătura

07.05.2003 .................

 

-------------

*) Prin familie, n sensul prezentei declaraţii, se nţelege soţul, soţia şi copiii aflaţi n ntreţinere.

**) Dacă se află n indiviziune, se va arăta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ţări.