Nr._18437/15.10.2003
C?tre,
AGEN?IA NA?IONAL? PENTRU OCUPAREA FOR?EI DE MUNC?
Referitor la: Ordinul nr. 146/06.05.2003 al ministrului muncii si solidarit??ii sociale privind aprobarea INSTRUCTIUNILOR de aplicare a prevederilor Titlului I Transparenta informa?iilor referitoare la obliga?iile bugetare restante din legea nr.161/21.04.2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnit??ii publice, a func?iilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si combaterea corup?iei.
V? inform?m c? nu avem contribuabili mari care sa nregistreze obliga?ii mari la bugetul asigur?rilor pentru ?omaj la data de 30.09.2003 conform OMFP nr 1173/2000.
Cu respect,
DIRECTOR EXECUTIV INTERIMAR DIRECTOR EXECUTIV ADJ
Ioan Muresan Nagy Ibolya