DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul Toma Cristian Vasile avand functia de Director General la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole - .............................. .................. ...................

- forestiere - .............................. .................. ...................

- intravilane 2002 1044.87mp 1200lei/mp

- intravilane (cota parte2/3) 2002 153.43 mp 1200lei/mp

- luciu de apa - ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament (cota parte 3/8) 1994 58.55 mp 325819620lei

- apartament 1995 67.31 mp 465170400lei

- apartament (cota parte 60%) 2003 60.83 mp 386866080lei

- casa de locuit - ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta - ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale - .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

Autoturism Dacia 1 2000

- ................. ..................... ................. ...................

.................. ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu x

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu x

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu x

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu x

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Da Nu x

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu x

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Da Nu x

VI. Alte precizari ale declarantului.

-...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data 12.05.2003 Semnatura

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul Apostol Constantin, avand functia de director general adjunct la DGCCASFPAS din cadrul MMSS declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole 1999 9050 mp 200 mil lei

- forestiere 1999 3500 mp 100 mil lei

- intravilane 1999 1300 mp 270 mil lei

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament 1 1995 70 mp 500 mil lei

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta 1 1997 120 mp 300 mil lei

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

Autoturism Skoda 1 2001

................. ..................... ................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

9.05.2003

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata Badescu Maria avand functia de consilier la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **): -

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole .............................. .................. ...................

- forestiere .............................. .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament 1 1994 47 mp. 200 mil.

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

autoturism dacia 1310 1 1995

................. ..................... ................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu X

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Da Nu X

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Da Nu X

VI. Alte precizari ale declarantului. -

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

08.05.2003

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul Campeanu Remus Catalin, avand functia de Sef Serviciu la Ministerul Muncii declar, pe propria raspundere, ca impreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole .............................. .................. ...................

- forestiere .............................. .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament ........... ............... ............... ................

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

.................. ..................... .................... ...................

................. ..................... ................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

x

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu x

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu x

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu x

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Da Nu x

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu x

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Da Nu x

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

.. Data Semnatura

08.05.2003

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul Diaconescu Florin, avand functia de consilier la D.G.C.C.A.S.F.P.A.S. din cadrul MMSS declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole .............................. .................. ...................

- forestiere .............................. .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament ........... ............... ............... ................

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

Autoturism DACIA 1 (unul) 2001

................. ..................... ................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

8 mai 2003

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul Dumitrescu Virgil, avand functia de consilier la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale,declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole .............................. .................. ...................

- forestiere .............................. .................. ...................

- intravilane 2002 1722 mp.

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: casa de locuit la tara satul Slatioarele, comuna Babana, judetul Arges.

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament ........... ............... ............... ................

- casa de locuit 1 2002 455 mp.

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

autoturism dacia 1310 TX 1 1979

................. ..................... ................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu X

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Da Nu X

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Da Nu X

VI. Alte precizari ale declarantului. -

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

08.05.2003

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul Iliescu Silviu Bogdan, avand functia de consilier la D.G.C.C.A.S.F.P.A.S. declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole .............................. .................. ...................

- forestiere .............................. .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament ........... ............... ............... ................

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

.................. ..................... .................... ...................

................. ..................... ................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu


3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata Ivan Luciana Florentina, avand functia de referent la MMSS-DGCCASFPAS declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **): nu am

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole .............................. .................. ...................

- forestiere .............................. .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de nu am

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament ........... ............... ............... ................

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

masina Dacia 1310 1997

................. ..................... ................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu X

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Da Nu X

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Da Nu X

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

08.05.2003

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul Marinov Marian Catalin, avand functia de consilier la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **): -

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole .............................. .................. ...................

- forestiere .............................. .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament 1 2000 60mp.

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile: -

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

.................. ..................... .................... ...................

................. ..................... ................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu X

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu X

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Da Nu X

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Da Nu X

VI. Alte precizari ale declarantului. -

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

08.05.2003

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata Moise Ingrid Alina, avand functia de inspector de specialitate la Directia Generala Control Contributii Asigurari Sociale si Fond pentru Plata Ajutorului de Somaj din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale

declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole .............................. .................. ...................

- forestiere .............................. .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament ........... ............... ............... ................

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

.................. ..................... .................... ...................

................. ..................... ................... ..................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

08.05.2003 Moise Ingrid Alina

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata MOTAS MARIA , avand functia de CONSILIER la DGCCASFPAS declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri: NU DETIN

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole .............................. .................. ...................

- forestiere .............................. .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: NU DETIN

......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament ........... ............... ............... ................

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile: NU DETIN

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

.................. ..................... .................... ...................

................. ..................... ................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Nu

VI. Alte precizari ale declarantului. NU AM

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

08.05.2003 Maria MOTAS

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul Purc?reanu Ionu?, avand functia de consilier la DGCCASFPAS din MMSS declar, pe propria raspundere, ca impreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole .............................. .................. ...................

- forestiere .............................. .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament 1 2000 78 360000000 lei

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

Autoturism DACIA 1310 1 (unul) 1991

................. ..................... ................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

8 mai 2003

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata RUGINA AURELIA CARMEN avand functia de INSPECTOR DE SPECIALITATE la M.M.S.S.- D.G.C.C.A.S.F.P.A.S

declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole .............................. .................. ...................

- forestiere .............................. .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament 1 1996 60mp 400 mil. lei

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

autoturism Dacia 2 1997

................. ..................... ................... 1999

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

09.05.2003

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul Tanase Niculae , avand functia de consilier la M.M.S.S. D.G.C.C.A.S.F.P.A.S. declar, pe propria raspundere, ca inpreuna cu familia *) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile **): -

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de

impozitare

- agricole .............................. .................. ...................

- forestiere .............................. .................. ...................

- intravilane ............................. ................... ...................

- luciu de apa ............................. ................... ...................

2. Cladiri: ......................................................................................................

...........................................................................................................................

2.1. Spatii cu destinatie de -

locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de

dobandirii construita impozitare

- apartament ........... ............... ............... ................

- casa de locuit ........... .............. ............... ................

- casa de vacanta ........... .............. ............... ................

2.2. Spatii comerciale .......... ............... ............... ................

sau de productie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie

autoturism Oltcit 1 1986

................. ..................... ................... ...................

.................. ..................... .................... ...................

................... ..................... .................... ...................

*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copiii aflati in intretinere.

**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.

2. Depozite in valuta sau in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu X

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale ***):

Da Nu X

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

Da Nu X

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Da Nu X

VI. Alte precizari ale declarantului. -

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

08.05.2003