DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul TUDORACHE IOANA, avnd functia de Director General / Consilier A/I/1 la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, declar, pe propria raspundere, ca mpreuna cu familia*) am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri:

Anul dobndirii

Suprafata

Valoarea de impozitare

- agricole

-

-

-

- forestiere

-

-

-

- intravilane

-

-

-

- luciu de apa

-

-

-

2. Cladiri: .. ..................

2.1 Spatii cu destinatia de locuinta:

Nr.

Anul dobndirii

Suprafata construita

Valoarea de impozitare

- apartament

1

1973

50

1.393.400

- casa de locuit

1

2002

393

4.400.000

- casa de vacanta

-

-

-

-

2.2. Spatii comerciale sau de productie

-

-

-

-

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricularii, potrivit legii:

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricatie

Autoturism

Renault

1

1998

2. Depozite n valuta sau n lei, n tara sau n strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care nsumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X


Da Nu

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale***):

X


Da Nu

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO

X


Da Nu

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activitati de protocol n exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X


Da Nu

VI. Alte precizari ale declarantului.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semnatura

14.05.2003


DECLARA?IE DE AVERE

Subsemnata Ali Liliana avnd func?ia de director general adjunct la Directia Generala Resurse Umane, declar, pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri:

Anul dobndirii

Suprafa?a

Valoarea de impozitare

- agricole

-

-

-

- forestiere

-

-

-

- intravilane

-

-

-

- luciu de ap?

-

-

-

2. Cl?diri: -

2.1 Spa?ii cu destina?ia de locuin??:

Nr.

Anul dobndirii

Suprafa?a construit?

Valoarea de impozitare

- apartament

1

2001

53 m2

743850

- cas? de locuit

-

-

-

-

- cas? de vacan??

-

-

-

-

2.2. Spa?ii comerciale sau de produc?ie

-

-

-

-

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabrica?ie

Autoturism

Mercedes

1

1980

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Depozite n valut? sau n lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X


Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comerciale***):

X


Da Nu

IV. Alte activit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO

X


Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X


Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semn?tura

12.05.2003

DECLARA?IE DE AVERE

Subsemnata Chioreanu St?nu?a - Sabina avnd func?ia de inspector de specialitate la Ministerul Muncii ?i Solidarit??ii Sociale, declar, pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

2. Terenuri:

Categorii de terenuri:

Anul dobndirii

Suprafa?a

Valoarea de impozitare

- agricole

-

-

-

- forestiere

-

-

-

- intravilane

-

-

-

- luciu de ap?

-

-

-

2. Cl?diri: .. ..................

2.1 Spa?ii cu destina?ia de locuin??:

Nr.

Anul dobndirii

Suprafa?a construit?

Valoarea de impozitare

- apartament

-

-

-

-

- cas? de locuit

-

-

-

-

- cas? de vacan??

-

-

-

-

2.2. Spa?ii comerciale sau de produc?ie

-

-

-

-

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabrica?ie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Depozite n valut? sau n lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X


Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comerciale***):

X


Da Nu

IV. Alte activit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO

X


Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X


Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data 06.05.2003 Semn?tura

DECLARA?IE DE AVERE

Subsemnata Ionita Ecaterina avnd func?ia de referent la Directia Generala Resurse Umane, declar, pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

3. Terenuri:

Categorii de terenuri:

Anul dobndirii

Suprafa?a

Valoarea de impozitare

- agricole

-

-

-

- forestiere

-

-

-

- intravilane

-

-

-

- luciu de ap?

-

-

-

2. Cl?diri: -

2.1 Spa?ii cu destina?ia de locuin??:

Nr.

Anul dobndirii

Suprafa?a construit?

Valoarea de impozitare

- apartament

1

1994

86 m2

1.200.000 lei

- cas? de locuit

-

-

-

-

- cas? de vacan??

-

-

-

-

2.2. Spa?ii comerciale sau de produc?ie

-

-

-

-

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabrica?ie

Autoturism

Oltcit

2

1984;1992

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Depozite n valut? sau n lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X


Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comerciale***):

X


Da Nu

IV. Alte activit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO

X


Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X


Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semn?tura

06.05.2003


DECLARA?IE DE AVERE

Subsemnatul POENARU MARIAN, avnd func?ia de consilier la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, declar, pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

4. Terenuri:

Categorii de terenuri:

Anul dobndirii

Suprafa?a

Valoarea de impozitare

- agricole

- forestiere

- intravilane

- luciu de ap?

2. Cl?diri: .. ..................

2.1 Spa?ii cu destina?ia de locuin??:

Nr.

Anul dobndirii

Suprafa?a construit?

Valoarea de impozitare

- apartament

.

- cas? de locuit

1

2001

3.000.000*

- cas? de vacan??

...

.

2.2. Spa?ii comerciale sau de produc?ie

...

.

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabrica?ie

Autoturism

Dacia Nova

1

1996

2. Depozite n valut? sau n lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X


Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comerciale***):

X


Da Nu

IV. Alte activit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO

X


Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X


Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semn?tura

06.05.2003


DECLARA?IE DE AVERE

Subsemnatul Petrache Florin Valentin, avnd func?ia de Referent. la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, declar, pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1.Terenuri:

Categorii de terenuri:

Anul dobndirii

Suprafa?a

Valoarea de impozitare

- agricole

- forestiere

- intravilane

- luciu de ap?

2. Cl?diri: .. ..................

2.1 Spa?ii cu destina?ia de locuin??:

Nr.

Anul dobndirii

Suprafa?a construit?

Valoarea de impozitare

- apartament

.

- cas? de locuit

.

- cas? de vacan??

...

.

2.2. Spa?ii comerciale sau de produc?ie

...

.

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabrica?ie

...Autoturism...

...Fiat Croma...

1

1989

2. Depozite n valut? sau n lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X


Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comerciale***):

X


Da Nu

IV. Alte activit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO

X


Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X


Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semn?tura

07.05.2003


DECLARA?IE DE AVERE

Subsemnatul Giogu Gabriela, avnd func?ia de inspector de specialitate la Directia Generala Resurse Umane, declar, pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1.Terenuri:

Categorii de terenuri:

Anul dobndirii

Suprafa?a

Valoarea de impozitare

- agricole

- forestiere

- intravilane

- luciu de ap?

2. Cl?diri: .. ..................

2.1 Spa?ii cu destina?ia de locuin??:

Nr.

Anul dobndirii

Suprafa?a construit?

Valoarea de impozitare

- apartament

1

1992

95,16m

1.322.339 lei

- cas? de locuit

.

- cas? de vacan??

...

.

2.2. Spa?ii comerciale sau de produc?ie

...

.

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabrica?ie

Dacia

1310

1

1993

2. Depozite n valut? sau n lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

x


Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

x


Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

x

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

x


Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comerciale***):

x


Da Nu

IV. Alte activit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO

x


Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

Anul dobndirii

Suprafa?a construit?

Valoarea de impozitare

- apartament

-

-

-

-

- cas? de locuit

-

-

-

-

- cas? de vacan??

-

-

-

-

2.2. Spa?ii comerciale sau de produc?ie

-

-

-

-

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabrica?ie

Autoturism

Dacia 1310

1

1996

2. Depozite n valut? sau n lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X


Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comerciale***):

X


Da Nu

IV. Alte activit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO

X


Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X


Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semn?tura

12.05.2003


DECLARA?IE DE AVERE

Subsemnatul Aflorei Adrian, avnd func?ia de consilier la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, declar, pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1.Terenuri:

Categorii de terenuri:

Anul dobndirii

Suprafa?a

Valoarea de impozitare

- agricole

- forestiere

- intravilane

- luciu de ap?

2. Cl?diri: .. ..................

2.1 Spa?ii cu destina?ia de locuin??:

Nr.

Anul dobndirii

Suprafa?a construit?

Valoarea de impozitare

- apartament

- cas? de locuit

- cas? de vacan??

2.2. Spa?ii comerciale sau de produc?ie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabrica?ie

AUTOTURISM

DACIA 1310

1

1987

2. Depozite n valut? sau n lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X


Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

X

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

X


Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comerciale***):

X


Da Nu

IV. Alte activit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO

X


Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

X


Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semn?tura

10.05.2003


DECLARATIE DE AVERE

Subsemnata Anca FLOREA, avnd functia de consilier la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale , declar, pe propria raspundere, ca mpreuna cu familia am urmatoarea avere:

I. Bunuri imobile:

1. Terenuri:

Nr.crt.

Categorii de terenuri

Suprafata

Anul dobndirii

Valoarea de impozitare

1

agricole

15 ha*)

1991-2000

2

forestiere

2 ha*)

2002

3

intravilane

1000 mp

1996

4

luciu de apa

*) mostenire sot

2. Cladiri :

2.1. Spatii cu destinatia de locuinta:

Nr.crt.

Suprafata construita

Anul dobndirii

Valoarea de impozitare

1

apartament

100 mp

1977

2000000***)

2

apartament*)

70 mp

1991

1500000***)

2

casa de locuit

-

-

3

casa de vacanta**)

100 mp

1976

500000***)

*) mostenire sot

**) in indiviziune 1/3

***) suma reprezinta valoarea impozitului , nu cunosc valoarea de impozitare

2.2. Spatii comerciale sau de productie : Nu e cazul

II. Bunuri mobile:

Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricularii, potrivit legii:

Nr.crt.

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricatie

1

autoturism

SKODA Felicia

1

1995

2

autoturism

Espero

1

1997

2. Depozite n valuta sau n lei, n tara sau n strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Da |_| Nu |X_|

3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |X|

4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |X|

5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care nsumate depasesc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

_ _

Da |_| Nu |X|

III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a partilor sociale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

Societati comerciale***):

_ _

Da |_| Nu |X|

IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare depaseste echivalentul a 10.000 EURO:

_ _

Da |_| Nu |X|

V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activitati de protocol n exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul a 300 EURO

_ _

Da |_| Nu |X|

VI. Alte precizari ale declarantului: Nu e cazul

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data

07.05.2003

Semnatura

DECLARA?IE DE AVERE

Subsemnatul Dutu Maria, avnd func?ia de referent la Directia Generala Resurse Umane, declar, pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1.Terenuri:

Categorii de terenuri:

Anul dobndirii

Suprafa?a

Valoarea de impozitare

- agricole (mosternire)

1994

2.2 ha

350.000 lei

- forestiere

- intravilane

- luciu de ap?

2. Cl?diri: .. ..................

2.1 Spa?ii cu destina?ia de locuin??:

Nr.

Anul dobndirii

Suprafa?a construit?

Valoarea de impozitare

- apartament

1

1990

64.4

900.000

- cas? de locuit

.

- cas? de vacan??

1

1989

60

150.000

2.2. Spa?ii comerciale sau de produc?ie

...

.

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabrica?ie

Autoturism

Dacia

1

1998

2. Depozite n valut? sau n lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

x


Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

x


Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

x

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

x


Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comerciale***):

x


Da Nu

IV. Alte activit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoare dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO

x


Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO.

x


Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data Semn?tura

15.05.2003
*) Prin familie, n sensul prezentei declaratii, se ntelege sotul, sotia si copiii aflati n ntreinere.

**) Daca se afla n indiviziune, se va arata cota-parte.

***) Inclusiv din alte tari.

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere.

**) Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ??ri.

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere.

**) Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ??ri.

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere.

**) Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ??ri.

*) Reprezinta valoarea impozitului

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere.

**) Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte.

***) Inclusiv din alte ??ri.