DECLARATIE DE AVERE
Subsemnatul BASCHIR SILVIA, avand functia de DIRECTOR INTERIMAR
la MMSS - OFICIUL MUNCII, declar pe propria raspundere, ca impreuna cu
familia *) am urmatoarea avere:
I. Bunuri imobile **)
1. Terenuri:
Categorii de terenuri: Anul dobandirii Suprafata Valoarea de impozitare
- agricole - - -
- forestiere - - -
- intravilane - - -
- luciu de apa - - -
2. Cladiri: -
2.1. Spatii cu destinatia de
locuinta: Nr. Anul Suprafata Valoarea de
dobandirii construita impozitare
- apartament 1 2001 50 m2 1.600.000 lei
- casa de locuit - - - -
- casa de vacanta - - - -
2.2. Spatii comerciale sau de
productie - - - -
II. Bunuri mobile:
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace
de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii:
Denumirea Marca Buc. Anul de fabricatie
- - - -
- - - -
- - - -
     
*) Prin familie, in sensul prezentei declaratii, se intelege sotul, sotia si copii aflati in intretinere.
**) Daca se afla in indiviziune, se va arata cota-parte.
2. Depozite in valuta sai in lei, in tara sau in strainatate, a caror valoare depaseste echivalentul a
10.000 EURO:
Da   Nu X
3. Creante cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO:
Da   Nu X
4. Obligatii cu o valoare ce depaseste echivalentul a 10.000 EURO:
Da   Nu X
5. Alte bunuri producatoare de venituri nete care insumate depasesc echivalentul a 10.000 de
EURO pe an:
Da   Nu X
III. Asociat sau actionar la societati comerciale, daca valoarea actiunilor sau a
partilor socciale depaseste echivalentul a 10.000 EURO:
Societati comerciale***):
Da   Nu X
IV. Alte activitati cu scop lucrativ, care produc un venit anual a carui valoare
depaseste echivalentul a 10.000 EURO:
Da   Nu X
V. Bunurile si serviciile primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol
in exercitarea mandatului sau a functiei, a caror valoare depaseste, fiecare, echivalentul
a 300 EURO:
Da   Nu X
VI. Alte precizari ale declarantului.
Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii penale, pentru
inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.
Data Semnatura
       
***) Inclusiv din alte tari