DECLARA?IA DE AVERE

Subsemnatul IONESCU Valentin, avnd func?ia de Director la MMSS Direc?ia Coordonarea Rela?iei Guvernului cu Sindicatele, declar pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobndirii Suprafa?a Valorarea de impozitare

- agricole --.. -- --.

- forestiere --.. -- --.

- intravilane --.. -- --.

- luciu de ap? --.. -- --.

2.Cl?diri:.

2.1 Spa?ii cu destina?ia

de locuin?? Nr. Anul Suprafa?a Valoarea

dobndirii construit? de impozitare

- apartament ..

- cas? de locuit .. .

- cas? de vacan?? .. .

2.2 Spa?ii comerciale sau .. .

de produc?ie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul fabrica?iei

autoturismDacia 1310 1 . 2000.

. ..

. ..

. ..

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere

**)Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte

2. Depozite n valut? sau lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te wchivelentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te evhivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comeciale***):

Da Nu

IV. Ate actoivit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoatre dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

.

.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor:

Data Semnatura

7.05.2003 Valentin IONESCU

***) inclusiv din alte ??ri

DECLARA?IA DE AVERE

Subsemnatul MESARO? Serghei , avnd func?ia de Director la MMSS Direc?ia Coordonarea Rela?iei Guvernului cu Patronatul ?i Societatea Civil?, declar pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobndirii Suprafa?a Valorarea de impozitare

- agricole --.. -- --.

- forestiere --.. -- --.

- intravilane --.. -- --.

- luciu de ap? --.. -- --.

2.Cl?diri:.

2.1 Spa?ii cu destina?ia

de locuin?? Nr. Anul Suprafa?a Valoarea

dobndirii construit? de impozitare

- apartament 1 1991.. 70.

- cas? de locuit .. .

- cas? de vacan?? .. .

2.2 Spa?ii comerciale sau nu .. .

de produc?ie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul fabrica?iei

autoturismOPEL ASCONA 1 1981. ..

. ..

. ..

. ..

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere

**)Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte

2. Depozite n valut? sau lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te wchivelentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te evhivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comeciale***):

Da Nu

IV. Ate actoivit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoatre dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor:

Data Semnatura

7.05.2004 Serghei MESARO?

***) inclusiv din alte ??ri

DECLARA?IA DE AVERE

Subsemnatul DUMITRECU Carmen, avnd func?ia de Consilier la MMSS Direc?ia Coordonarea Rela?iei Guvernului cu Sindicatele , declar pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobndirii Suprafa?a Valorarea de impozitare

- agricole --.. -3,5 Ha- --.

- forestiere --.. -- --.

- intravilane --.. -- --.

- luciu de ap? --.. -- --.

2.Cl?diri:.

2.1 Spa?ii cu destina?ia

de locuin?? Nr. Anul Suprafa?a Valoarea

dobndirii construit? de impozitare

- apartament 4 1991,1998,1999,1990 .

- cas? de locuit .. .

- cas? de vacan?? .. .

2.2 Spa?ii comerciale sau .. .

de produc?ie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul fabrica?iei

autoturismDAEWOO 1 1995. ..

. ..

. ..

. ..

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere

**)Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte

2. Depozite n valut? sau lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te wchivelentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te evhivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comeciale***):

Da Nu

IV. Ate actoivit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoatre dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

.

.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor:

Data Semnatura

7.05.2005 Carmen DUMITRESCU

***) inclusiv din alte ??ri

DECLARA?IA DE AVERE

Subsemnatul IUGA Nadina Ane-Mari , avnd func?ia de Expert la MMSS Direc?ia Coordonarea Rela?iei Guvernului cu Sindicatele, declar pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobndirii Suprafa?a Valorarea de impozitare

- agricole --.. -- --.

- forestiere --.. -- --.

- intravilane --.. -- --.

- luciu de ap? --.. -- --.

2.Cl?diri:.

2.1 Spa?ii cu destina?ia

de locuin?? Nr. Anul Suprafa?a Valoarea

dobndirii construit? de impozitare

- apartament .. .

- cas? de locuit .. .

- cas? de vacan?? .. .

2.2 Spa?ii comerciale sau .. .

de produc?ie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul fabrica?iei

. ..

. ..

. ..

. ..

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere

**)Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte

2. Depozite n valut? sau lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te wchivelentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te evhivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comeciale***):

Da Nu

IV. Ate actoivit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoatre dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

.

.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor:

Data Semnatura

7.05.2006 Nadina IUGA

***) inclusiv din alte ??ri

DECLARA?IA DE AVERE

Subsemnatul CHICIUDEANU Cassiana-Maria , avnd func?ia de Inspector de specialitate la MMSS Direc?ia Coordonarea Rela?iei Guvernului cu Sindicatele, declar pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobndirii Suprafa?a Valorarea de impozitare

- agricole --.. -- --.

- forestiere --.. -- --.

- intravilane --.. -- --.

- luciu de ap? --.. -- --.

2.Cl?diri:.

2.1 Spa?ii cu destina?ia

de locuin?? Nr. Anul Suprafa?a Valoarea

dobndirii construit? de impozitare

- apartament .. .

- cas? de locuit .. .

- cas? de vacan?? .. .

2.2 Spa?ii comerciale sau .. .

de produc?ie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul fabrica?iei

. ..

. ..

. ..

. ..

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere

**)Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte

2. Depozite n valut? sau lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te wchivelentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te evhivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comeciale***):

Da Nu

IV. Ate actoivit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoatre dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

.

.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor:

Data Semnatura

7.05.2007 Cassiana CHICIUDEANU

***) inclusiv din alte ??ri

DECLARA?IA DE AVERE

Subsemnatul STROE Cristina, avnd func?ia de inspector de specialitate la MMSS Direc?ia rela?ii cu Parlamentul, declar pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobndirii Suprafa?a Valorarea de impozitare

- agricole --.. -- --.

- forestiere --.. -- --.

- intravilane --.. -- --.

- luciu de ap? --.. -- --.

2.Cl?diri:.

2.1 Spa?ii cu destina?ia

de locuin?? Nr. Anul Suprafa?a Valoarea

dobndirii construit? de impozitare

- apartament .. .

- cas? de locuit .. .

- cas? de vacan?? .. .

2.2 Spa?ii comerciale sau .. .

de produc?ie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul fabrica?iei

. ..

. ..

. ..

. ..

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere

**)Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte

2. Depozite n valut? sau lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te wchivelentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te evhivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comeciale***):

Da Nu

IV. Ate actoivit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoatre dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor:

Data Semnatura

7.05.2008 Cristina STROE

***) inclusiv din alte ??ri

DECLARA?IA DE AVERE

Subsemnatul SEBE Cecilia, avnd func?ia de expert la MMSS Direc?ia rela?ii cu Parlamentul, declar pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobndirii Suprafa?a Valorarea de impozitare

- agricole --.. -- --.

- forestiere --.. -- --.

- intravilane --.. -- --.

- luciu de ap? --.. -- --.

2.Cl?diri:.

2.1 Spa?ii cu destina?ia

de locuin?? Nr. Anul Suprafa?a Valoarea

dobndirii construit? de impozitare

- apartament 1 1995.. 104 m2. 1.500.000 lei

- cas? de locuit .. .

- cas? de vacan?? .. .

2.2 Spa?ii comerciale sau .. .

de produc?ie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul fabrica?iei

. ..

. ..

. ..

. ..

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere

**)Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte

2. Depozite n valut? sau lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te wchivelentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te evhivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comeciale***):

Da Nu

IV. Ate actoivit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoatre dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

.

.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor:

Data Semnatura

7.05.2009 Cecilia SEBE

***) inclusiv din alte ??ri

DECLARA?IA DE AVERE

Subsemnatul Ion Adriana , avnd func?ia de ?ef-serviciu interimar la MMSS Direc?ia rela?ii cu Parlamentul, declar pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobndirii Suprafa?a Valorarea de impozitare

- agricole --.. -- --.

- forestiere --.. -- --.

- intravilane --.. -- --.

- luciu de ap? --.. -- --.

2.Cl?diri:.

2.1 Spa?ii cu destina?ia

de locuin?? Nr. Anul Suprafa?a Valoarea

dobndirii construit? de impozitare

- apartament .. .

- cas? de locuit .. .

- cas? de vacan?? .. .

2.2 Spa?ii comerciale sau .. .

de produc?ie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul fabrica?iei

. ..

. ..

. ..

. ..

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere

**)Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte

2. Depozite n valut? sau lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te wchivelentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te evhivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comeciale***):

Da Nu

IV. Ate actoivit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoatre dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

.

.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor:

Data Semnatura

7.05.2010 Adriana ION

***) inclusiv din alte ??ri

DECLARA?IA DE AVERE

Subsemnatul CRISTESCU Elena, avnd func?ia de Referent la MMSS Direc?ia Coordonarea Rela?iei Guvernului cu Patronatul ?i Societatea Civil?, declar pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobndirii Suprafa?a Valorarea de impozitare

- agricole --.. -- --.

- forestiere --.. -- --.

- intravilane --.. -- --.

- luciu de ap? --.. -- --.

2.Cl?diri:.

2.1 Spa?ii cu destina?ia

de locuin?? Nr. Anul Suprafa?a Valoarea

dobndirii construit? de impozitare

- apartament 1 1994.. 62mp. 700.000

- cas? de locuit 1 1993/mo?tenire.. 120mp. 800.000

- cas? de vacan?? .. .

2.2 Spa?ii comerciale sau .. .

de produc?ie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul fabrica?iei

autoturismDacia 1 . 1979..

. ..

. ..

. ..

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere

**)Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte

2. Depozite n valut? sau lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te wchivelentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te evhivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comeciale***):

Da Nu

IV. Ate actoivit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoatre dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

.

.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor:

Data Semnatura

7.05.2011 Elena CRISTESCU

***) inclusiv din alte ??ri

DECLARA?IA DE AVERE

Subsemnatul T?NASE Gabriela, avnd func?ia de Expert la MMSS Direc?ia Coordonarea Rela?iei Guvernului cu Patronatul ?i Societatea Civil? , declar pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobndirii Suprafa?a Valorarea de impozitare

- agricole --.. -- --.

- forestiere --.. -- --.

- intravilane --.. -- --.

- luciu de ap? --.. -- --.

2.Cl?diri:.

2.1 Spa?ii cu destina?ia

de locuin?? Nr. Anul Suprafa?a Valoarea

dobndirii construit? de impozitare

- apartament 1 2000. 53,47mp. 510.000lei

- cas? de locuit .. .

- cas? de vacan?? .. .

2.2 Spa?ii comerciale sau .. .

de produc?ie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul fabrica?iei

. ..

. ..

. ..

. ..

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere

**)Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte

2. Depozite n valut? sau lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te wchivelentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te evhivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comeciale***):

Da Nu

IV. Ate actoivit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoatre dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

.

.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor:

Data Semnatura

7.05.2012 Gabriela T?NASE

***) inclusiv din alte ??ri

DECLARA?IA DE AVERE

Subsemnatul BUNDARU Elena -Maria , avnd func?ia de Inspector de specialitate la MMSS Direc?ia Coordonarea Rela?iei Guvernului cu Patronatul ?i Societatea Civil?, declar pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

2. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobndirii Suprafa?a Valorarea de impozitare

- agricole --.. -- --.

- forestiere --.. -- --.

- intravilane --.. -- --.

- luciu de ap? --.. -- --.

2.Cl?diri:.

2.1 Spa?ii cu destina?ia

de locuin?? Nr. Anul Suprafa?a Valoarea

dobndirii construit? de impozitare

- apartament .. .

- cas? de locuit .. .

- cas? de vacan?? .. .

2.2 Spa?ii comerciale sau .. .

de produc?ie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul fabrica?iei

. ..

. ..

. ..

. ..

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere

**)Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte

2. Depozite n valut? sau lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te wchivelentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te evhivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comeciale***):

Da Nu

IV. Ate actoivit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoatre dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

.

.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor:

Data Semnatura

7.05.2013 Maria BUNDARU

***) inclusiv din alte ??ri

DECLARA?IA DE AVERE

Subsemnatul NICOLAESCU Luiza - Maria , avnd func?ia de Expert la MMSS Direc?ia Coordonarea Rela?iei Guvernului cu Patronatul ?i Societatea Civil?, declar pe propria r?spundere, c? mpreun? cu familia*) am urm?toarea avere:

I. Bunuri imobile**):

1. Terenuri:

Categorii de terenuri: Anul dobndirii Suprafa?a Valorarea de impozitare

- agricole --.. -- --.

- forestiere --.. -- --.

- intravilane --.. -- --.

- luciu de ap? --.. -- --.

2.Cl?diri:.

2.1 Spa?ii cu destina?ia

de locuin?? Nr. Anul Suprafa?a Valoarea

dobndirii construit? de impozitare

- apartament .. .

- cas? de locuit .. .

- cas? de vacan?? .. .

2.2 Spa?ii comerciale sau .. .

de produc?ie

II. Bunuri mobile:

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma?ini agricole, ?alupe, iahturi ?i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatricul?rii, potrivit legii:

Denumirea Marca Buc. Anul fabrica?iei

. ..

. ..

. ..

. ..

*) Prin familie, n sensul prezentei declara?ii, se n?elege so?ul, so?ia ?i copiii afla?i n ntre?inere

**)Dac? se afl? n indiviziune, se va ar?ta cota-parte

2. Depozite n valut? sau lei, n ?ar? sau n str?in?tate, a c?ror valoare dep??e?te wchivelentul a 10.000 EURO:

Da Nu

3. Crean?e cu o valoare ce dep??e?te evhivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

4. Obliga?ii cu o valoare ce dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

5. Alte bunuri produc?toare de venituri nete care nsumate dep??esc echivalentul a 10.000 de EURO pe an:

Da Nu

III. Asociat sau ac?ionar la societ??i comerciale, dac? valoarea ac?iunilor sau a p?r?ilor sociale dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Societ??i comeciale***):

Da Nu

IV. Ate actoivit??i cu scop lucrativ, care produc un venit anual a c?rui valoatre dep??e?te echivalentul a 10.000 EURO:

Da Nu

V. Bunurile ?i serviciile primite cu titlu gratuit n cadrul unor activit??i de protocol n exercitarea mandatului sau a func?iei, a c?ror valoare dep??e?te, fiecare, echivalentul a 300 EURO:

Da Nu

VI. Alte preciz?ri ale declarantului.

.

.

Prezenta declara?ie constituie act public ?i r?spund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor:

Data Semnatura

7.05.2014 Liuza NICOLAESCU

***) inclusiv din alte ??ri