INFORMARE

privind derularea Convenţiei ncheiată ntre Guvernul Romniei şi Guvernul RF Germania avnd drept scop trimiterea de personal romn din ntreprinderi cu sediul n Romania pentru a activa pe bază de contracte de lucrări.

 

 

  1. Cadrul legal

 

Convenţia interguvernamentală privind trimiterea de personal romn din ntreprinderi cu sediul n Romnia pentru a activa pe bază de contract de lucrări a fost ncheiată n 31 iulie 1990 şi ratificată prin HG 167 din martie 1991 publicată n Monitorul Oficial Nr. 61/23.03.1991 Partea I .

Convenţia privind contractele de lucrări are un rol important att n ocuparea forţei de muncă precum şi n perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului şi introducerea de noi tehnologii n Romnia.

Această convenţie asigură condiţiile ca lucrătorii romni să poată lucra n Germania n condiţii egale din punct de vedere social şi salarial ca şi lucrătorii germani de aceeaşi pregătire şi calificare.

Lucrătorii romni ocupaţi n cadrul acestei convenţii snt angajaţii firmei romneşti şi detaşaţi n Germania pentru a executa lucrări de antrepriză beneficiind de toate drepturile şi obligaţiile de angajaţi.

 

Convenţia prevede, n general, următoarele:

- acordarea de vize de intrare şi de permise de muncă n baza contractelor de lucrări ntre ntreprinderi romneşti şi firme germane;

- stabilirea numărului maxim al personalului romn care poate să lucreze pe piaţa germană (contingent);

- desemnarea instituţiilor de stat romne şi germane care veghează la aplicarea Convenţiei.

Prima modificare a Convenţiei a fost semnată la Bonn n 14 mai 1991 şi a avut ca principal scop suplimentarea numărului mediu anual de angajaţi de la 2.000 la 4.000.

La baza acestei reglementări a stat cerinţa pieţei forţei de muncă germane, precum şi amplul program de colaborare cu Romnia n diferite domenii.

Tot n cadrul acestei modificări s-a avut n vedere şi un număr mediu anual de 1.000 de persoane pentru etnicii germani (fie angajaţi, fie patroni).

A doua modificare a Convenţiei a fost semnată n iulie 1995 şi a fost impusă de nrăutăţirea situaţiei pe piaţa forţei de muncă germane. Elementele esenţiale ale modificării au fost următoarele:

-restricţionarea valabilităţii Convenţiei pentru personalul muncitor din domeniul construcţiilor cu materiale refractare şi construcţiilor coşurilor de fum ;

-restricţionarea angajaţilor care activează pe bază de contracte de lucrări, atunci cnd angajaţii din ntreprinderea cu sediul n Germania sunt n şomaj parţial sau urmează să fie trecuţi n şomaj sau dacă zona de responsabilitate a oficiului de muncă n cadrul căruia vor lucra muncitorii angajaţi este afectată de şomaj ntr-o proporţie mai ridicată dect cea uzuală.

Cifrele privind numărul angajaţilor pe bază de contracte de lucrări se adaptează anual la fluctuaţiile pieţei forţei de muncă germane, neputnd depăşi cifrele stabilite prin Convenţie.

 

 

 

  1. Procedura de punere n aplicare a acestei modalităţi de detaşare a personalului pentru a executa lucrări de antrepriză n Germania

 

Cele două documente - HG nr 167/1991 şi Ordinul ministrului muncii nr. 440/1996 constituie cadrul juridic al metodologiei de lucru privind derularea Convenţiei bilaterale pentru trimiterea de personal romn din ntreprinderi cu sediul n Romania pentru a activa pe bază de contracte de lucrări n Germania.

Prin Ordinul ministrului muncii nr. 440/1996 s-au stabilit următoarele documente ce trebuie prezentate de firme Ministerului Municii, Solidaritatii Sociale si Familiei direct la sediul sau prin posta - la naintarea cererii de contingent:

 

1. Cerere privind solicitarea de contingent necesar pentru executarea contractului (numărul de lucrători, meseria, funcţia);

2. Contractul de lucrări n original (n limba germană) şi copie după acesta;

3. Traducerea contractului n limba romnă - legalizată;

4. Devizul de lucrări n original şi copie;

5. Graficul de repartizare al personalului pe luni;

6. Curriculum vitae pentru şeful de şantier/echipă şi o declaraţie scrisă din care să rezulte că acesta nu a avut condamnări sau penalizări pe teritoriul Germaniei;

7. Listă cu lucrări similare cu cele contractate n Germania executate n ţară;

8. Declaraţie n scris a reprezentantului societăţii prin care să confirme cunoaşterea şi respectarea legislaţiei şi a reglementărilor n domeniu (Convenţia din 31 iulie 1990 ncheiată ntre Guvernul Romaniei şi Guvernul Germaniei) precum şi faptul că respectă elementele minime de protecţie socială (cazare, asigurare medicală, asigurare de accidente, asigurarea mesei, echipament de protecţie şi transportul local);

9. Declaraţie n scris a reprezentantului societăţii din care să rezulte că nu a avut probleme cu autorităţile germane (evaziune fiscală, nerespectarea regimului privind dreptul la şedere şi muncă, neplata salariilor cuvenite conform legislaţiei germane, neplata concediului de odihnă, etc.);

10. Dovada privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul de stat, eliberată n luna depunerii documentaţiei, de direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau a Municipiului Bucureşti (n original) ;

11. Dovadă privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, eliberată n luna depunerii documentaţiei, de Casa teritorială de pensii sau a Municipiului Bucureşti (n original);

12. Dovadă privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul asigurărilor pentru şomaj, eliberată n luna depunerii documentaţiei, de Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a Municipiului Bucureşti (n original);

13. Dovada privind achitarea la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate, eliberată n luna depunerii documentaţiei, de Casa de asigurări de sănătate judeţeană, respectiv a Municipiului Bucureşti (n original);

14. Adeverinţă eliberată de Inspectoratul teritorial de muncă n raza căruia şi are reşedinţa societatea comercială, din care să reiasă numărul de angajaţi cu contracte individuale de muncă.

15. Ultimul bilanţ contabil depus şi nregistrat la administraţia financiară (copie);

16. Actul constitutiv al societăţii comerciale (copie)*;

17. Certificat de nregistrare eliberat de Registrul Comertului (copie) *.

* Se depun numai la prima solicitare de contingent şi n cazul unor modificări n actul constitutiv al societăţii.

 

Documentaţia pe care trebuie să o depună societăţile comerciale care urmează să solicite contingent suplimentar pentru prelungirea/amnarea perioadei de execuţie la un contract n derulare este următoarea:

 

1. Cerere privind solicitarea de contingent suplimentar necesar pentru executarea contractului (numărul de lucrători, meseria, funcţia);

2. Supliment pentru contractul existent / contract parţial de lucrări (n limba germană) şi copie după acesta;

3. Fundamentarea prelungirii / amnării termenelor, n măsura n care suplimentul nu prevede şi copie după aceasta;

4. Traducerea suplimentului pentru contractul existent şi fundamentarea prelungirii n limba romnă - legalizată;

5. Restul de lucrări din deviz rămase de executat - n copie;

6. Graficul de repartizare al personalului pe luni;

7. Aprobarea de contingent iniţială eliberată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale n copie;

8. Aprobarea de contingent eliberată de Oficiul federal de muncă al landului Hessen n copie;

9. Declaraţie n scris a reprezentantului societăţii prin care să confirme cunoaşterea şi respectarea legislaţiei şi a reglementărilor n domeniu (Convenţia din 31 iulie 1990 ncheiată ntre Guvernul Romaniei şi Guvernul Germaniei) precum şi faptul că respectă elementele minime de protecţie socială(cazare, asigurare medicală, asigurare de accidente, asigurarea mesei, echipament de protecţie şi transportul local);

10. Declaraţie n scris a reprezentantului societăţii din care să rezulte că nu a avut probleme cu autorităţile germane (evaziune fiscală, nerespectarea regimului privind dreptul la şedere şi muncă, neplata salariilor cuvenite conform legislaţiei germane, neplata concediului de odihnă, etc.);

11. Dovada privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul de stat, eliberată n luna depunerii documentaţiei, de direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau a Municipiului Bucureşti (n original) ;

12. Dovadă privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, eliberată n luna depunerii documentaţiei, de Casa teritorială de pensii sau a Municipiului Bucureşti (n original);

13. Dovadă privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul asigurărilor pentru şomaj, eliberată n luna depunerii documentaţiei, de Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a Municipiului Bucureşti (n original);

14. Dovada privind achitarea la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate, eliberată n luna depunerii documentaţiei, de Casa de asigurări de sănătate judeţeană, respectiv a Municipiului Bucureşti (n original);

15. Ultimul bilanţ contabil depus şi nregistrat la administraţia financiară (copie);

 

Pentru agentul comercial care are depusă documentaţia completă conform prevederilor legale se execută normarea contractului prezentat (n funcţie de tarifele Germane) şi se ntocmeşte Nota care cuprinde prezentarea firmei şi a contractului pentru care se solicită contingent.

Pentru o mai bună operativitate, agenţii comerciali care nu au depuse toate documentele conform prevederilor legale sunt nştiinţaţi şi .

In Germania, antreprenorul romn trebuie să depună la Oficiul de Muncă din Frankfurt, următoarele documente:

-          contractul de antrepriză cu viza autorităţii romne;

-          aprobarea n original emisă de autoritatea romnească;

-          devizul lucrării (lista serviciilor);

-          declaraţia anexă la contract cu privire la condiţiile de muncă şi retribuire, precum şi alte documente, după caz, aparţinnd firmei germane, care face comanda lucrării.

De la Oficiul de Muncă din Frankfurt documentele sunt transmise oficial, pentru prelucrare, la Oficiul Federal de Muncă al landului Hessen.

Oficiul Federal de Muncă al landului Hessen ia decizia definitivă cu privire la ntrunirea condiţiilor prevăzute n Convenţia guvernamentală bilaterală şi comunică, n scris, această decizie, ntreprinderii romneşti. După primirea aprobării germane, pentru solicitarea vizelor de lucru, antrepenorul romn depune lista nominală, cărţile de muncă şi paşapoartele lucrătorilor la o reprezentanţă diplomatică germană.

Cererea pentru acordarea permiselor de lucru pentru lucrătorii romni se depune la Oficiul de Muncă din Frankfurt, nainte de nceperea activităţii.

Permisul de muncă se eliberează numai după ce se face dovada vizei de lucru şi a permisului de şedere.