Anexa nr. 11

la metodologie

RAPORT DE MONITORIZARE

 

Date de identificare ale persoanei care face monitorizarea:

Numele şi prenumele:

Adresa:

:

E-mail:

Avnd calitatea de:

Numit prin decizia/hotărrea:

CNP:

Nr. dosar:

Denumirea programului de formare:

Monitorizare

  • curentă
  • determinată de:

Data primirii documentaţiei:

Numele persoanei de la care s-a primit documentaţia:

Semnătura

Conţinutul documentaţiei:

 

Data predării raportului de monitorizare:

Numele persoanei căreia i s-a predat raportul de monitorizare:

 

Semnătura

 

I Date referitoare la furnizorul de formare:

 

Denumirea furnizorului de formare:

 

Forma de organizare sau statutul juridic:

 

Sediul furnizorului de formare:

Strada:

 

Nr.

 

Bl.

 

Sc.

 

Apt.

 

Cod poştal.

 

Localitatea:

 

Judeţ / Sector:

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

II Date referitoare la programul de formare

 

Tipul programului: calificare, recalificare, iniţiere, perfecţionare, specializare

Denumirea ocupaţiei sau specificarea competenţe comune ocupaţiilor

 

Codul COR

 

Domeniul ocupaţional

 

Tipul de certificat eliberat

 

Nivel de calificare

 

Forma de pregătire

 

 

III Constatări privind programul de formare

 

3.1. Condiţiile de acces au fost respectate.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

3.2. Prin programul de formare se asigură dobndirea competenţelor profesionale, conform cu standardele ocupaţionale.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

3.3. Sunt respectate durata totală, Da   Nu  

precum şi durata pentru pregătirea:

a) teoretică; Da   Nu  

b) practică. Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

3.4. Locul de desfăşurare este cel declarat n Fişa de autoevaluare sau n comunicările făcute ulterior de către furnizorul de formare, pentru pregătirea:

a) teoretică; Da   Nu  

b) practică. Da   Nu  

 

Detaliaţi:

 

 

3.5. Modalităţile de organizare a programului de formare sunt cele declarate şi permit atingerea obiectivelor.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

 

3.6. Planul de pregătire este respectat şi permite atingerea obiectivelor.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

3.7. Numărul de participanţi este respectat şi corespunde resurselor alocate, pe grupe de pregătire:

a) teoretică; Da   Nu  

b) practică. Da   Nu  

 

Detaliaţi:

 

 

3.8. Formele şi modalităţile de evaluare a programului de formare sunt aplicate şi valorificate.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

3.9. Programa de pregătire este respectată şi permite atingerea obiectivelor.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

3.10. Formele şi modalităţile de evaluare a participanţilor la programul de formare sunt aplicate.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

IV Constatări privind resursele necesare derulării programului de formare

 

4.1. Spaţiile destinate pregătirii teoretice sunt adecvate ca dimensiuni şi mod de organizare.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

4.2. Spaţiile destinate pregătirii practice sunt adecvate ca dimensiuni şi mod de organizare.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

4.3. Există autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării activităţii de formare, pentru noile spaţii de pregătire.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

 

 

4.4. Dotările prevăzute n programa de pregătire, pentru pregătirea teoretică, sunt n număr suficient, la calitatea necesară şi n stare de funcţionare (echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare, retro/video-proiectoare, aparatură video/TV etc. şi materiale demonstrative, de tipul: planşe, casete video, software specializat etc.).

 

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

4.5. Dotările prevăzute n programa de pregătire, pentru pregătirea practică, sunt n număr suficient, la calitatea necesară şi n stare de funcţionare (echipamente, maşini, utilaje, scule, dispozitive etc.)

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

4.6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare desfăşurării procesului de pregătire, n cantitatea adecvată şi la caracteristicile necesare activităţilor programate.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

4.7. Există suport de curs/manualul cursantului pentru fiecare participant şi acesta este adecvat programei de pregătire.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

4.8. Se aplică normele de protecţia muncii.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

V Constatări privind resursele umane necesare derulării programului de formare

 

5.1. Formatorii sunt n număr suficient pentru o serie de pregătire.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

5.2. Formatorii pentru pregătirea teoretică corespund din punctul de vedere al pregătirii şi experienţei.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

 

 

5.3. Formatorii pentru pregătirea practică corespund din punctul de vedere al pregătirii şi experienţei.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

5.4. Există acordul scris al formatorilor pentru participarea la programul de formare profesională.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

5.5. Formatorii dispun de proiect didactic pentru cursurile de calificare.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

5.6. Agentul economic la care se desfăşoară pregătirea practică asigură personal de specialitate pentru supravegherea şi ndrumarea participanţilor la programul de formare profesională.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

VI. Constatări privind rezultatele activităţii furnizorului de formare (date despre numărul total de participanţi la programul de formare evaluat, numărul de serii şi, pentru programele de calificare, rata medie de abandon, rata medie de promovare)

6.1 Rezultatele obţinute de furnizorul de formare sunt corespunzătoare.

Da   Nu  

Detaliaţi:

 

 

VII OBSERVAŢII

 

Observaţii ale evaluatorului:

 

 

VIII CONCLUZIA MONITORIZĂRII

 

Detaliaţi:

 

 

Subsemnatul/Subsemnata________________________________________________________

declar pe proprie răspundere că am ndeplinit toate condiţiile cerute de lege pentru monitorizarea acestui program.

 

_______________________

(Semnătura)