Anexa nr. 6

la metodologie

 

 

LISTA DOCUMENTELOR din dosarul de

AUTORIZARE

 

 

I DOCUMENTE CARE ATESTĂ NDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE:

 

A. Documente care dovedesc legalitatea organizării şi funcţionării furnizorului de formare, după caz (copii):

a) certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

b) ncheierea prin care s-a dispus nregistrarea n Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

c) actul normativ de constituire (lege, hotărre a guvernului, hotărre a consiliului judeţean sau a consiliului local);

d) hotărre judecătorească.

 

B. Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă n obiectul de activitate al furnizorului de formare care solicită autorizarea şi, după caz, actele adiţionale la acesta (copie)

 

C. Documente din care sa reiasa că furnizorul şi ndeplineşte obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, potrivit legislaţiei n vigoare. Se vor prezenta certificate constatatoare privind ndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de şomaj. Se vor prezenta, după caz, formulare-tip eliberate de autorităţile competente.

 

D. Dovada achitării taxei de autorizare (copie după ordinul de plată a taxei de autorizare).

II DOCUMENTE CARE ATESTĂ NDEPLINIREA CRITERIILOR DE AUTORIZARE

 

A. Fişa de autoevaluare (n 2 exemplare).

B. Documente care atestă existenţa resurselor necesare desfăşurării programului de formare pentru care se solicită autorizarea, precum şi a autorizaţiilor şi avizelor necesare.

B1. Autorizaţii şi avize:

a) Autorizaţiile de funcţionare pentru locul de desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice (copii):

1. Autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI);

2. Autorizaţia sanitară;

3. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;

4. Autorizaţia de mediu, dacă este cazul;

5. Autorizaţia sanitară veterinară, dacă este cazul.

b) Avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupaţiile pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie).

c) Avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea n ocupaţii cu regim de muncă special, pentru spaţiile folosite pentru pregătirea teoretică şi practică, dacă este cazul (copie).

B2. Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de formare pentru realizarea programului de formare:

a) Lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare;

b) Acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare (original);

c) CV-ul fiecărui formator, n care să se detalieze experienţa n specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, să se precizeze dacă are experienţă n pedagogia adulţilor;

d) Diplomele şi certificatele din care să reiasă că deţine specializarea cerută de programul de formare (copii).

B3. Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăşurarea programului, precum şi regimul juridic al acestora:

a) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice; capacitatea sălii exprimată n număr de locuri;

b) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată n număr de locuri de pregătire echipate corespunzător;

c) Lista altor spaţii (bibliotecă, săli de lectură, sală se sport, cantină etc., dacă este cazul)

d) Documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale (spaţii, dotări) (copii).

Observaţie: n contractele cu agenţii economici care asigură desfăşurarea pregătirii practice se vor preciza următoarele:

- spaţiile sunt dotate corespunzător programei de pregătire;

- există autorizaţiile legale de funcţionare;

- agentul economic asigură personal specializat pentru supravegherea şi ndrumarea participanţilor la programul de formare.

B4 Documente din care rezultă situaţia financiară a furnizorului de formare. Se va prezenta o copie de pe ultimul bilanţ contabil sau după caz, ultima balanţă de verificare depuse la administraţia financiară.

 

C. Documente din care rezultă ndeplinirea criteriilor privind experienţa furnizorului de formare şi rezultatele activităţii lui anterioare (obligatorii pentru rennoirea autorizaţiei).

 

 

 

 

OPISul Dosarului de autorizare

 

 

Nr.

crt.

Denumirea actului

Nr. şi data actului / Emitent

1.

 

 

2.