Anexa nr. 9

la metodologie

R O M N I A

Ministerul Muncii, Solidarit??ii Ministerul Educa?iei, Cercet?rii

Sociale ?i Familiei ?i Tineretului

Consiliul Na?ional de Formare Profesional? a Adul?ilor

C O M I S I A D E A U T O R I Z A R E

a furnizorilor de formare profesional? din .

SERIA NR.


...............................................................................

(denumirea furnizorului de formare)

cu sediul n localitatea ...., str. ,

nr. . , bloc , scara .., etaj , ap. ...., jude?/sector ..,

Cod Unic de nregistrare / Cod fiscal . este autorizat, n conformitate

cu prevederile Ordonan?ei Guvernului nr.129/2000, republicat?, s? organizeze programul

de ............................ pentru ocupa?ia / competen?e comune ocupa?iilor

...............................................................,

cod COR cu Nr. de ordine n Registrul na?ional al furnizorilor de formare

profesional? a adul?ilor .

PRE?EDINTE

Comisia de autorizare

L.S.

Eliberat? la data de .

Autoriza?ia este valabil? patru ani de la data eliber?rii.