HOTĂRRE Nr. 434 din 25 mai 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă

EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI

PUBLICATĂ N: MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 14 iunie 2000

 

n temeiul art. 107 din Constituţia Romniei şi al art. 10 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

ART. 1

Se aprobă Normele metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, prevăzute n anexa care face parte integrantă din prezenta hotărre.

ART. 2

Pentru realizarea activităţilor privind eliberarea şi prelungirea valabilităţii permiselor de muncă şi de evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor din comisioanele ncasate de la titularii permiselor de muncă se suplimentează numărul maxim de posturi prevăzut n anexa nr. 1 la Hotărrea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, n aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu două posturi finanţate din veniturile extrabugetare realizate din comisioanele ncasate potrivit legii, cu ncadrarea n cheltuielile prevăzute cu această destinaţie din veniturile extrabugetare.

ART. 3

Sumele necesare n vederea acoperirii cheltuielilor iniţiale pentru tipărirea permiselor de muncă vor fi avansate din creditele bugetare alocate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din bugetul de stat n anul 2000, urmnd să fie recuperate pe măsura ncasării comisioanelor percepute, potrivit legii, de la titularii acestor permise.

 

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA

 

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi

protecţiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu,

secretar de stat

 

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

 

Ministrul finanţelor,

Decebal Traian Remeş

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Mircea Fronescu,

secretar de stat

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă

 

ART. 1

(1) Permisul de muncă este documentul oficial care se eliberează, la cerere, străinilor, de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, n condiţiile prevăzute de Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă şi de prezentele norme metodologice, denumite n continuare norme.

(2) Titularul permisului de muncă eliberat potrivit alin. (1) se poate ncadra n muncă pe baza contractului individual de muncă sau n alt mod prevăzut de lege la angajatorii prevăzuţi la art. 4 din Legea nr. 203/1999, persoane fizice sau persoane juridice din Romnia ori reprezentanţele din Romnia ale unor persoane juridice cu sediul n străinătate.

ART. 2

Permisul de muncă poate fi eliberat, potrivit art. 2 din Legea nr. 203/1999, străinilor care ndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia din Romnia cu privire la ncadrarea n muncă şi care au aplicată pe documentele de trecere a frontierei viza pentru angajare n muncă.

ART. 3

(1) Nu se consideră ncadraţi n muncă n Romnia, n sensul prevederilor art. 1 şi 5 din Legea nr. 203/1999, şi nu au obligaţia de a obţine permis de muncă străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice, artistice sau alte categorii de activităţi specifice, cu caracter temporar, n instituţii de profil din Romnia, pe o perioadă care nu depăşeşte 30 de zile.

(2) Străinul care are calitatea de asociat unic al unei societăţi comerciale din Romnia nu este supus obligaţiei de a obţine permis de muncă la acea societate.

ART. 4

Nu se eliberează permisul de muncă pentru domenii n care, potrivit legii, nu pot fi ncadraţi străini.

ART. 5

(1) Viza pentru angajare n muncă n Romnia, necesară pentru obţinerea permisului de muncă, se acordă străinilor, la cerere, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romniei din ţara pe teritoriul căreia aceştia şi au domiciliul sau reşedinţa.

(2) La solicitarea vizei menţionate la alin. (1) se vor prezenta acordul angajatorului privind ncadrarea n muncă a străinului şi avizul favorabil pentru acordarea acestei vize, eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, potrivit modelului prezentat n anexa nr. 1.

(3) Cetăţenilor Republicii Moldova care nu au şi cetăţenia romnă şi care, potrivit Acordului dintre Guvernul Romniei şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, ncheiat la Bucureşti la 29 august 1991, aprobat prin Hotărrea Guvernului nr. 661/1991, nu au nevoie de viză pentru trecerea frontierei li se eliberează permis de muncă numai pe baza avizului favorabil pentru ncadrarea n muncă n Romnia, eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, potrivit modelului prezentat n anexa nr. 2.

(4) Eliberarea permisului de muncă pentru persoanele prevăzute la alin. (3) se solicită n termen de 5 zile de la obţinerea avizului favorabil al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, depăşirea acestui termen atrăgnd pierderea valabilităţii avizului.

ART. 6

(1) n vederea obţinerii avizului prevăzut la art. 5 alin. (2) şi (3), angajatorul, persoană juridică, va depune la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale o cerere motivată privind necesitatea ncadrării n muncă a străinului, nsoţită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al societăţii comerciale sau, după caz, actul de nfiinţare a persoanei juridice;

b) certificatul emis de oficiul registrului comerţului de pe lngă camera de comerţ şi industrie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde şi are sediul angajatorul, potrivit modelului prezentat n anexa nr. 3 sau, după caz, dovada nregistrării persoanei juridice la organul financiar, n condiţiile legii;

c) dovada prin care se atestă bonitatea angajatorului, eliberată de banca la care acesta şi are deschis contul;

d) dovezi eliberate de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti sau de administraţiile financiare municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi de inspectoratele teritoriale de muncă, privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul de stat, respectiv către bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Angajatorul, persoană fizică, va depune la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale numai cererea motivată, menţionată la alin. (1), şi, după caz, autorizaţia de exercitare a unei profesii sau activităţi independente, eliberată de organul competent, potrivit legii.

(3) Cererea pentru eliberarea avizului favorabil al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se soluţionează n termen de 7 zile de la nregistrarea acesteia.

(4) n cazul neacordării avizului favorabil Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are obligaţia de a comunica n scris motivele care au stat la baza acestei decizii.

ART. 7

(1) Dosarul pentru eliberarea permisului de muncă se depune de către angajator şi va conţine:

a) cererea străinului pentru eliberarea permisului de muncă; n cazul n care acesta nu cunoaşte limba romnă, cererea se prezintă tradusă n limba romnă, legalizată de notarul public;

b) paşaportul străinului, pe care este aplicată viza pentru angajarea n muncă n Romnia;

c) documentul de identitate şi avizul favorabil eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, potrivit art. 5 alin. (3), n cazul cetăţenilor Republicii Moldova care nu au şi cetăţenia romnă;

d) actul de studii, necesar pentru ncadrarea n funcţia sau n meseria pentru care se solicită eliberarea permisului de muncă, tradus n limba romnă şi legalizat de notarul public; diplomele, certificatele şi titlurile ştiinţifice, eliberate n străinătate, vor fi nsoţite de atestatul de recunoaştere şi de echivalare de către Ministerul Educaţiei Naţionale, n condiţiile art. 141 lit. w) din Legea nvăţămntului nr. 84/1995, republicată;

e) copie de pe cazierul judiciar din ţara de origine a străinului, tradusă n limba romnă şi legalizată de notarul public, n cazul funcţiilor pentru a căror ocupare legislaţia din Romnia prevede prezentarea acestui act;

f) autorizaţia sau atestatul eliberat de organul competent din Romnia, n cazul profesiilor sau activităţilor pentru a căror exercitare legislaţia din Romnia prevede condiţia de autorizare sau de atestare;

g) actul medical de atestare a stării de sănătate, eliberat de o instituţie sanitară competentă din Romnia, din care să rezulte că străinul este apt de a fi ncadrat n muncă.

(2) Paşaportul sau actul de identitate al străinului se depune n original, nsoţit de o copie xerox.

(3) Cererea pentru eliberarea permisului de muncă se soluţionează n termen de 7 zile de la data depunerii dosarului. La eliberarea permisului de muncă titularul va prezenta dovada privind achitarea taxei şi a comisionului perceput de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 203/1999.

(4) n cazul n care se constată că străinul nu ndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia romnă privind ncadrarea n muncă, cererea pentru eliberarea permisului de muncă nu se aprobă. Respingerea cererii şi motivele neeliberării permisului de muncă se comunică solicitantului n termenul prevăzut la alin. (3).

ART. 8

(1) Permisul de muncă se acordă pentru un interval de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cerere, pe noi intervale de cte 6 luni n cadrul perioadei de valabilitate a paşaportului.

(2) n temeiul unor convenţii sau acorduri internaţionale ncheiate de Romnia, permisul de muncă poate fi acordat, respectiv prelungit, şi pentru intervale mai mari de 6 luni.

(3) Cererea pentru prelungirea permisului de muncă se depune la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu cel puţin 10 zile nainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia. La cerere se anexează: paşaportul, respectiv documentul de identitate n cazul cetăţenilor Republicii Moldova care nu au şi cetăţenia romnă, contractul individual de muncă sau alt document prevăzut de lege care atestă ncadrarea n muncă, ncheiat n baza permisului de muncă, legitimaţia de şedere temporară n Romnia, documentele care atestă achitarea taxei pentru prelungirea permisului de muncă şi a comisionului perceput de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, potrivit art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 203/1999. Cererea se soluţionează n termen de 15 zile de la data nregistrării.

(4) n cazul n care cererea pentru prelungirea permisului de muncă nu este depusă cu respectarea termenului prevăzut la alin. (3), pentru menţinerea ncadrării n muncă a străinului este necesar să fie eliberat un nou permis de muncă.

ART. 9

(1) n termen de 10 zile de la data eliberării permisului de muncă străinul are obligaţia să se ncadreze n muncă pe baza contractului individual de muncă sau n alt mod prevăzut de lege.

(2) Angajatorul, persoană fizică sau juridică, este supus obligaţiei de a nregistra contractul individual de muncă, ncheiat cu salariatul străin, la inspectoratul teritorial de muncă, n condiţiile şi n termenul prevăzute de Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor ncadrate n muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 10

n termen de 5 zile de la data ncadrării n muncă cu contract individual de muncă sau n alt mod prevăzut de lege străinul are obligaţia să se prezinte la Direcţia generală de paşapoarte, străini şi probleme de migrări din cadrul Ministerului de Interne, prin Direcţia pentru străini şi probleme de migrări sau, după caz, prin serviciile teritoriale ale acesteia, pentru a solicita acordarea vizei n vederea eliberării legitimaţiei de şedere temporară n Romnia.

ART. 11

(1) Permisul de muncă se anulează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale n următoarele cazuri:

a) la solicitarea angajatorului, ca urmare a ncetării, din iniţiativa sa, a raportului de muncă al străinului;

b) la solicitarea străinului, ca urmare a ncetării raportului de muncă din iniţiativa acestuia;

c) la sesizarea organelor competente, potrivit legii, n cazul n care străinului i s-a ridicat sau i s-a limitat dreptul de şedere n Romnia sau n cazul n care acesta nu mai ndeplineşte condiţiile prevăzute de lege privind ncadrarea n muncă;

d) n cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) pentru ncadrarea n muncă;

e) n cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 8 alin. (3) pentru prelungirea permisului de muncă.

(2) Permisul de muncă anulat se reţine la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

ART. 12

(1) Permisul de muncă pierdut se declară nul de către titular prin publicarea unui anunţ ntr-un ziar de largă circulaţie. Pierderea permisului de muncă se comunică Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - Direcţia pentru programe de ocupare a forţei de muncă n străinătate, n termen de 3 zile de la data constatării pierderii. n acelaşi termen se comunică Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale deteriorarea sau distrugerea permisului de muncă.

(2) La cererea titularului Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va elibera un duplicat al permisului de muncă pierdut, deteriorat sau distrus.

(3) Pentru eliberarea duplicatului, la cererea titularului se anexează documentele prevăzute la art. 8 alin. (3). Duplicatul se eliberează pentru perioada de valabilitate rămasă a permisului de muncă pierdut, deteriorat sau distrus.

ART. 13

(1) Permisul de muncă se păstrează şi se gestionează de angajator, pentru a face dovada legalităţii ncadrării n muncă a străinului.

(2) Dacă raportul de muncă al străinului ncetează nainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberat permisul de muncă, ncadrarea n muncă la alt angajator se poate face numai dacă se obţine un nou permis de muncă.

(3) Pentru eliberarea unui nou permis de muncă se vor depune la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cererea şi documentele prevăzute la art. 6 şi 7.

(4) Cererea pentru eliberarea unui nou permis de muncă se soluţionează n termen de 15 zile de la nregistrarea acesteia.

ART. 14

(1) Taxele datorate de titulari la eliberarea sau la prelungirea permiselor de muncă potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 203/1999, precum şi amenzile aplicate conform art. 7 din aceeaşi lege se ncasează n contul bugetului de stat 20.21.01.30 "Alte venituri de la instituţiile publice", deschis la trezoreriile statului.

(2) Comisionul perceput titularului permisului de muncă potrivit art. 6 alin. (3) din Legea nr. 203/1999 se ncasează n contul 50.03.2 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor şi instituţiilor subordonate", deschis pe seama Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, la Trezoreria municipiului Bucureşti.

ART. 15

(1) Sumele ncasate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din comisionul plătit pentru eliberarea, respectiv pentru prelungirea valabilităţii permiselor de muncă, au regim de venituri extrabugetare şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal, materiale şi de capital legate de eliberarea şi de prelungirea permiselor de muncă.

(2) Sumele ncasate din comisioane şi necheltuite pnă la sfrşitul anului se reportează n anul următor, pentru a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie.

(3) Evidenţa sumelor ncasate şi a cheltuielilor efectuate din comisioane, potrivit Legii nr. 203/1999, se realizează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia pentru programe de ocupare a forţei de muncă n străinătate.

ART. 16

(1) Permisele de muncă pentru străinii care au intrat n Romnia, n vederea ncadrării n muncă nainte de data intrării n vigoare a Legii nr. 203/1999, se eliberează şi se prelungesc fără obligaţia obţinerii vizei pentru angajare n muncă, prevăzută la art. 2 din aceeaşi lege şi la art. 5 din prezentele norme, şi, respectiv, a avizului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, pentru cetăţenii Republicii Moldova care nu au şi cetăţenia romnă.

(2) Eliberarea şi prelungirea permisului de muncă pentru străinii prevăzuţi la alin. (1) se fac după primirea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a confirmării de la Direcţia relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau de la Direcţia generală de paşapoarte, străini şi probleme de migrări din cadrul Ministerului de Interne că scopul pentru care aceşti străini au primit viza de intrare n Romnia este angajarea n muncă şi pe baza documentelor prevăzute la art. 7.

ART. 17

(1) Controlul ncadrării n muncă a străinilor, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 203/1999 se fac, potrivit art. 8 alin. (1) din aceeaşi lege, de salariaţii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale desemnaţi prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi de ofiţeri şi subofiţeri de poliţie.

(2) Pot constata şi sancţiona contravenţiile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 203/1999 şi inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii potrivit art. 23 din Legea nr. 108/1999 privind nfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 18

Comunicarea ntre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul de Interne referitoare la acordarea avizului pentru ncadrarea n muncă a străinilor, eliberarea, evidenţa şi anularea permiselor de muncă se stabilesc prin protocoale ncheiate ntre aceste ministere.

ART. 19

Modelul permisului de muncă este prezentat n anexa nr. 4.

ART. 20

Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA 1

la norme

 

ROMNIA

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

AVIZ

 

n baza cererii nregistrate cu nr. ...... din .......... şi a documentaţiei depuse de ...................., cu sediul/domiciliul n ................, nr. de nmatriculare n registrul comerţului ........., codul fiscal .............,

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale avizează favorabil acordarea vizei pentru angajare n muncă n Romnia domnului/doamnei ..........., născut/născută la data de ............ n localitatea ..............., ţara ..............., cu domiciliul n .............. .

 

Semnătura*)

şi

ştampila

 

Nr. ....... data ................

------------

*) Persoana mputernicită să semneze documentul, desemnată prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

 

ANEXA 2

la norme

 

ROMNIA

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

 

AVIZ

 

n baza cererii nregistrate cu nr. ...... din .......... şi a documentaţiei depuse de ...................., cu sediul/domiciliul n ................, nr. de nmatriculare n registrul comerţului ........., codul fiscal .............,

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale avizează favorabil ncadrarea n muncă n Romnia a domnului/doamnei ...................., cetăţean al Republicii Moldova, născut/născută la data de ........... n localitatea ................., ţara .............., cu domiciliul n ....................... .

 

Semnătura*)

şi

ştampila

 

Nr. ....... data ................

------------

*) Persoana mputernicită să semneze documentul, desemnată prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

 

ANEXA 3

la norme

 

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE TERITORIALĂ

Oficiul registrului comerţului

din judeţul ............../municipiul Bucureşti

 

CERTIFICAT

 

n conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată,

noi (oficiul registrului comerţului de pe lngă camera de comerţ şi industrie teritorială) certificăm prin prezenta că Societatea Comercială .................., cu sediul n .............., este nmatriculată n registrul comerţului sub nr. ........., avnd ca obiect de activitate:

........................................................................... .

De asemenea, confirmăm că n registrul comerţului are nscrise următoarele menţiuni:

- falimente; - fals;

- condamnări; - concurenţă neloială;

- amenzi; - alte abateri.

- abuz de ncredere;

 

Oficiul Registrului comerţului

din judeţul ............./municipiul Bucureşti

 

..............................................

(semnătura persoanei autorizate şi ştampila)

 

ANEXA 4

la norme

 

Fila 1

 

- recto - - verso -

__________________________________________________________________________

| ROMNIA | |

| MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE | |

| | |

| ______ | |

|| foto | PERMIS DE MUNCĂ | Este salariat la ............. |

||______| Seria .... nr. ....... | .............................. |

| | cu sediul n ................. |

| Numele ..................... | .............................. |

| Prenumele .................. | n funcţia de ................ |

|Semnătura*) Data naşterii .............. | .............................. |

| şi Locul naşterii ............. | Data emiterii ................ |

| ştampila Cetăţenia .................. | |

| Paşaport seria ... nr. ..... | |

| Eliberat la data de ........ | |

| Valabil pnă la data de .... | |

|_________________________________________|________________________________|

 

Fila 2

 

- recto - - verso -

__________________________________________________________________________

| Anul | Anul |

|_______________________________________|__________________________________|

| VIZA | VIZA | VIZA | VIZA |

| Semestrul I | Semestrul II | Semestrul I | Semestrul II |

|___________________|___________________|________________|_________________|

| Anul | Anul |

|_______________________________________|__________________________________|

| VIZA | VIZA | VIZA | VIZA |

| Semestrul I | Semestrul II | Semestrul I | Semestrul II |

|___________________|___________________|________________|_________________|

*) Persoana mputernicită să semneze documentul, desemnată prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.