Anexa

 

 

 

CAPITOLUL I

 

Dispoziţii generale

 

 

Art. 1

n sensul prezentei Metodologii de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, denumită n continuare Metodologie, autorizarea reprezintă procesul n urma căruia furnizorii de formare profesională, prevăzuţi la art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotărrea Guvernului nr.522/2003, denumite n continuare Norme metodologice, pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională.

Art. 2

(1) Potrivit art. 13 din Normele metodologice, activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

(2) n vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor poate nfiinţa comisii de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite n continuare comisii de autorizare.

(3) Pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice. Comisiile de autorizare şi secretariatele tehnice şi au sediul la Direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

 

Art. 3

Pentru a se supune autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să ndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să fie legal constituiţi;

b) să aibă prevăzut n statut sau, după caz, n actul de nfiinţare, activităţi de formare profesională;

c) să şi ndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei n vigoare.

 

Art. 4

(1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, pentru fiecare dintre ocupaţiile pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.

(2)    Filialele furnizorilor de formare profesională şi centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unităţi distincte şi se supun separat procedurii de autorizare.

 

 

CAPITOLUL II

 

Criterii de evaluare a furnizorilor de formare profesională

 

 

Art. 5

(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională n vederea autorizării, au n vedere următoarele elemente:

a)      programul de formare profesională;

b)      resursele necesare desfăşurării programului de formare profesională;

c)      experienţa furnizorului de formare profesională şi rezultatele activităţii lui anterioare obţinerii autorizării sau n alte programe de formare profesională pe care le-a realizat, dacă este cazul.

(2) Elementele prevazute la alin. (1) sunt detaliate n Fişa de autoevaluare prezentată n Anexa nr. 1.

(3) Criteriile care stau la baza autorizării furnizorilor de formare profesională stau şi la baza monitorizării furnizorilor de formare profesională.

(4) Nendeplinirea criteriilor de autorizare determină neacordarea sau, după caz, retragerea autorizaţiei.

 

Art. 6

(1) n vederea autorizării, programul de formare profesională trebuie să cuprindă:

a)         date de identificare a programului de formare profesională;

b)         condiţiile de acces;

c)         obiectivele exprimate n competenţele profesionale ce urmează să fie dobndite de fiecare persoană care urmează programul de formare profesională, n concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional;

d)         durata de pregătire;

e)         locul de desfăşurare;

f)          formele de organizare a programului de formare profesională;

g)         planul de pregătire;

h)         numărul de participanţi;

i)           procedura de evaluare a programului de formare profesională;

j)          programa de pregătire, care este prezentată n Anexa nr. 2;

k)         modalităţile de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională, care sunt prezentate n Anexa nr. 3.

(2) Resursele necesare desfăşurării programelor de formare profesională sunt:

a)resurse umane;

b)      resurse materiale;

c)      resurse financiare.

(3) Programele cadru, aprobate conform legii, trebuie respectate n proporţie de minimum 75%.

 

Art. 7

(1) Durata minimă a programului de formare profesională, exprimată n ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practică, pentru care se eliberează certificat de calificare profesională, pe niveluri de calificare este de:

a)         360 ore pentru nivelul 1 de calificare;

b)         720 ore pentru nivelul 2 de calificare;

c)         1080 ore pentru nivelul 3 de calificare.

(2) Timpul alocat programului de formare profesională va fi corelat cu scopul, obiectivele, conţinuturile şi strategiile de realizare.

(3) Activităţilor aplicative li se alocă cel puţin două treimi din durata totală a programului de formare.

 

Art. 8

(1) Numărul maxim de participanţi pe grupa de formare profesională este:

a)         28 persoane pentru pregătirea teoretică;

b)         14 persoane pentru pregătirea practică.

(2) Prevederile aliniatului (1) nu se aplică n cazul prelegerilor.

 

Art. 9

(1) Procedura de evaluare a programului de formare profesională vizează: conţinutul programului, modul de desfăşurare a procesului de formare, prestaţia formatorilor şi aspectele organizatorice.

(2) Evaluarea programului de formare profesională se face de către participanţii la program, cel puţin la sfrşitul programului.

 

Art. 10

(1) Resursele umane ale programului de formare profesională se referă la persoanele cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, denumite n continuare formatori.

(2) Pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire.

(3) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire;

(4) Pe durata efectuării practicii la agenţii economici, supravegherea şi ndrumarea participanţilor la program sunt asigurate att de formatori numiţi de furnizorul de formare profesională, ct şi de personal de specialitate numit de agentul economic.

 

Art. 11

(1) Furnizorul de formare profesională trebuie să facă dovada că dispune de baza materială necesară pentru desfăşurarea programului de formare profesională:

a)      Furnizorul de formare profesională trebuie să asigure spaţii adecvate pentru pregătirea teoretică şi practică, pentru cel puţin un ciclu de pregătire n avans faţă de momentul n care se solicită autorizarea. Se vor menţiona: numărul, dimensiunile şi dotările spaţiilor de pregătire, raportate la numărul participanţilor şi la programa de pregătire;

b)      Dimensiunile şi modul de organizare a spaţiului destinat pregătirii practice trebuie să permită fiecărui participant la programul de formare profesională să-şi desfăşoare activitatea şi, totodată, să fie supravegheat şi ndrumat de către formator;

c)      Spaţiile pentru pregătirea teoretică sunt dotate cu echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare, retro/video-proiectoare, aparatură video/TV etc. şi cu materiale demonstrative (planşe, casete video, software specializat etc.), conform programei de pregătire;

d)      Spaţiile de desfăşurare a activităţii de pregătire practică sunt nzestrate cu echipamentele, maşinile, utilajele, sculele, dispozitivele prevăzute n programa de pregătire, n stare de funcţionare;

e)      Fiecărui participant la programul de formare profesională i se asigură un loc de pregătire echipat corespunzător, precum şi cantitatea de materiale consumabile necesară desfăşurării activităţii practice;

f)       Dimensiunile, dotările şi organizarea spaţiilor de pregătire, raportate la numărul participanţilor la programul de formare profesională, precum şi desfăşurarea procesului de pregătire trebuie să respecte normele specifice de protecţia muncii;

g)      Fiecare participant la programul de formare profesională are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/manualul cursantului poate fi distribuit participanţilor la programul de formare profesională şi sub formă de fascicule, pe măsura parcurgerii programei de pregătire;

h)      Suportul de curs/manualul cursantului trebuie să permită transmiterea cunoştinţelor de bază, conform tematicii de pregătire;

i)        După caz, furnizorul de formare profesională pune la dispoziţia participanţilor la programul de formare profesională alte materiale de tipul: caiet de aplicaţii practice, materiale documentare, bibliografie etc.;

j)        Dacă suportul de curs/manualul cursantului nu este elaborat de furnizorul de formare profesională, acest lucru trebuie precizat.

(2) Baza materială a furnizorilor de programe de formare profesională poate fi deţinută n proprietate sau concesionată, nchiriată, dobndită prin parteneriat sau alte forme, pe durata programului de formare profesională, fapt dovedit cu documente.

 

Art. 12

(1) n cazul programelor de formare profesională finalizate cu certificate de calificare, formatorul elaborează proiecte didactice pentru fiecare din temele cuprinse n module/discipline, după caz, care sunt prezentate la solicitarea persoanelor nsărcinate să efectueze monitorizarea sau după caz controlul activităţii de formare profesională.

(2) Modelul proiectului didactic este prezentat n Anexa nr. 4.

 

Art. 13

Criteriile privind experienţa furnizorului de formare profesională devin obligatorii la evaluarea n vederea rennoirii autorizaţiei.

 

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare a furnizorilor de formare profesională

 

 

Art. 14

(1) Cererea de autorizare, nsoţită de dosarul de autorizare, se depune, direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic din judeţul n care şi desfăşoară activitatea furnizorul de formare profesională. Modelul cererii de autorizare este prevăzut n Anexa nr. 5.

(2) Dosarul de autorizare cuprinde documentele prevăzute n Anexa nr. 6. Fiecare filă a dosarului de autorizare este numerotată şi ştampilată, iar pe ultima pagină se consemnează numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională. Prima pagină din dosarul de autorizare este opisul completat conform modelului din Anexa nr. 6.

 

Art. 15

(1) Procedura de autorizare se declanşează la data nregistrării cererii de autorizare n Registrul de evidenţă a cererilor de autorizare, al cărui model este prevăzut n Anexa nr. 7.

(2) n cazul n care se constată neregularităţi ale documentaţiei depuse, secretariatul tehnic comunică acest fapt furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea, n termen de 5 zile de la data nregistrării cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesională are o singură dată posibilitatea de a remedia neregularităţile, n termen de 30 de zile de la data notificării.

 

Art. 16

(1)Potrivit art. 21 din Normele metodologice, pentru evaluarea furnizorilor de formare profesională n vederea autorizării, comisiile de autorizare pot folosi specialişti sau experţi ale căror pregătire şi experienţă au legătură directă cu ocupaţia pentru care se solicită autorizarea, denumiţi n continuare specialişti.

(2) Desemnarea specialiştilor pentru evaluarea furnizorului, se face, de regulă, prin rotaţie, dintre specialiştii ale căror pregătire şi experienţă au legătură directă cu ocupaţia pentru care se solicită autorizarea.

(3) Potrivit art. 26 din Normele metodologice, listele nominale de specialişti sunt aprobate de comisiile de autorizare.

(4) n cazul n care comisia de autorizare nu poate selecta specialişti pe plan local, poate apela la specialiştii desemnaţi de alte comisii de autorizare.

(5) Specialistul desemnat pentru evaluarea unui furnizor de formare, este obligat să dea o declaraţie pe proprie răspundere că nu se află n nici una dintre următoarele situaţii de incompatibilitate:

a)      nu se află n raport de rudenie pnă la gradul III inclusiv cu persoane din conducerea furnizorului de formare profesională;

b)      nu se află ntr-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesională;

c)      nu a participat la elaborarea programului de formare profesională supus autorizării;

d)      nu are calitatea de formator n cadrul acestui program.

 

Art. 17

(1) Dosarele de autorizare care sunt complete sunt analizate de către comisia de autorizare.

(2) Comisia de autorizare verifică ndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. Dacă se constată că aceste condiţii nu sunt ndeplinite, furnizorul de formare profesională este atenţionat n scris, n termen de 5 zile de la data constatării. Furnizorul de formare profesională are posibilitatea să demonstreze, cu acte, că ndeplineşte criteriile de eligibilitate, o singură dată, n termen de 30 de zile de la data atenţionării.

(3) n cazul n care comisia de autorizare constată că sunt ndeplinite condiţiile de eligibilitate, preşedintele acesteia alege din lista de specialişti aprobată, doi dintre aceştia, a căror pregătire şi experienţă au legătură directă cu ocupaţia pentru care se solicită autorizarea.

(4) Numirea specialiştilor care vor efectua evaluarea programului de formare profesională se face prin decizie a comisiei de autorizare.

 

Art. 18

(1) Fiecare specialist verifică, n mod independent, dacă sunt ndeplinite criteriile de autorizare:

a)         prin analiza documentaţiei prevăzute n Anexa nr. 6;

b)         prin deplasare la locul de desfăşurare a procesului de formare profesională, n vederea confruntării situaţiilor descrise n documente cu situaţia faptică.

(2) Fiecare specialist consemnează rezultatele evaluării n Raportul de evaluare, al cărui model este prezentat n Anexa nr. 8, şi l depune la secretariatul tehnic.

 

Art. 19

(1) Comisia de autorizare, ntrunită la cererea preşedintelui acesteia, conform art. 18 şi art. 19 din Normele metodologice, soluţionează cererea de autorizare n termen de maximum 45 de zile de la data nregistrării acesteia, sau, după caz, de la data remedierii neregularităţilor constatate potrivit art. 15 alin. (2), respectiv art. 17 alin (2).

(2) Comisia de autorizare analizează documentaţia cuprinsă n dosarul de autorizare, precum şi Rapoartele de evaluare ntocmite de specialişti şi decide acordarea sau neacordarea autorizaţiei, motivnd această decizie.

(3) Decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei, precum şi motivarea acesteia se ntocmeşte n două două exemplare din care un exemplar se transmite furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea.

 

Art. 20

Secretariatul tehnic transmite furnizorului de formare profesională decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei, inclusiv motivarea acestei decizii, n termen de 5 zile de la data semnării acesteia de către preşedintele comisiei de autorizare.

 

Art. 21

(1) n urma deciziei de acordare a autorizării, secretariatul tehnic completează autorizaţia şi o nregistrează n Registrul de evidenţă a autorizaţiilor.

(2) Autorizaţia se identifică prin număr, serie şi data eliberării.

(3) Modelul de autorizaţie este prezentat n Anexa nr. 9, iar modelul Registrului de evidenţă a autorizaţiilor n Anexa nr. 10.

(4) n cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizaţiei, furnizorul de formare profesională poate solicita eliberarea unui duplicat al acesteia n condiţiile prevăzute de instrucţiunile emise de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

Art. 22

Autorizaţia se eliberează de către secretariatul tehnic, reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională, n cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei de autorizare.

 

Art. 23

(1) Furnizorul de formare profesională, a cărui solicitare de autorizare a fost respinsă de către comisia de autorizare, poate contesta această decizie n termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Contestaţia, nsoţită de o copie de pe decizia comisiei de autorizare, se depune la Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

 

Art. 24

(1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor analizează contestaţia furnizorului de formare şi desemnează pentru examinarea aspectelor invocate n aceasta specialişti şi/sau, membri ai Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi/sau ai Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

(2) Specialiştii sunt desemnaţi din listele comisiilor de autorizare, alte persoane dect cele care au efectuat evaluarea n vederea autorizării.

(3) Secretariatul tehnic judeţean pune la dispoziţia specialiştilor desemnaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor toate datele de care dispune şi i sprijină n toate demersurile n vederea analizării contestaţiei.

(4) După analiza documentelor şi, după caz, a situaţiei de pe teren, specialiştii ntocmesc un raport de constatare pe care l prezintă Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

 

Art. 25

(1)Soluţionarea contestaţiei se face n termen de 30 de zile de la data nregistrării contestaţiei, prin hotărre a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor care se emite n trei exemplare. Hotărrea privind admiterea sau respingerea contestaţiei cuprinde şi motivarea soluţiei.

(2) In termen de 5 zile de la data emiterii, Secretariatul tehnic transmite cte un exemplar al hotărrii Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor furnizorului de formare profesională şi comisiei de autorizare.

 

 

Art. 26

n cazul admiterii contestaţiei, comisia de autorizare care a soluţionat iniţial cererea de autorizare i eliberează furnizorului de formare profesională autorizaţia, n termen de 30 de zile de la data rezolvării contestaţiei.

 

Art. 27

Furnizorul de formare profesionala nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, n temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

 

Art. 28

Hotărrea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, luată n urma soluţionării contestaţiei precum şi hotărrea judecătorească definitivă şi irevocabilă a instanţei judecătoreşti sunt obligatorii pentru comisia de autorizare.

 

Art. 29

Datele privind furnizorii de formare profesională şi programele de formare profesională autorizate se nscriu n Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor.

 

Art. 30

Furnizorul de formare profesională care doreşte să rennoiască autorizaţia poate depune, cu maxim 60 de zile nainte de expirarea valabilităţii acesteia, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare cererea de autorizare, nsoţită de dosarul de autorizare prevăzute la art. 14.

 

 

Capitolul IV

Procedura de monitorizare a furnizorilor de formare autorizaţi

 

 

Art. 31

(1) Activitatea de monitorizare prevăzută la art. 32 alin. (1) din Normele metodologice constă n urmărirea sistematică a ndeplinirii de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării acestuia.

(2) n cei 4 ani pentru care a primit autorizaţia, furnizorul de formare profesională este monitorizat prin:

a)         cel puţin 3 vizite de monitorizare, la interval de cel mult 18 luni, la care se pot adăuga vizite suplimentare, n cazul unor sesizări şi/sau n situaţii speciale;

b)         prin urmărirea sistematică a rezultatelor obţinute de participanţii la programul de formare profesională, cu ocazia evaluării finale.

(3) Modalitatea concretă de urmărire a ndeplinirii criteriilor de evaluare se face potrivit Instrucţiunilor de monitorizare elaborate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

 

Art. 32

(1) Monitorizarea furnizorilor de formare profesionala autorizaţi se realizează de echipe de monitorizare, formate din două persoane, desemnate:

a)      la nivel judeţean, prin decizie a comisiei de autorizare;

b)      la nivel naţional, prin hotărre a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

(2) n cazul reclamaţiilor, echipa de monitorizare poate fi desemnată direct de preşedintele comisiei de autorizare.

(3) Din echipele de monitorizare pot face parte:

a)      la nivel judeţean, specialişti şi/sau membri ai comisiilor de autorizare;

b)      la nivel naţional, specialişti şi/sau membri ai Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi/sau ai Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

 

Art. 33

(1) Echipa de monitorizare verifică, la sediul furnizorului de formare profesională, modul n care sunt ndeplinite criteriile de autorizare, analiznd cauzele care au determinat eventualele sesizări sau reclamaţii.

(2) Fiecare membru al echipei de monitorizare consemnează rezultatele monitorizării n Raportul de monitorizare, al cărui model este prezentat n Anexa nr. 11, şi l depune la secretariatul tehnic.

 

 

CAPITOLUL V

Procedura de retragere a autorizaţiei

 

 

Art. 34

Comisia de autorizare, ntrunită conform art.18 şi 19 din Normele metodologice, analizează raportul de monitorizare şi, n cazul n care constată că furnizorul de formare profesională nu respectă criteriile de autorizare, poate dispune atenţionarea acestuia sau retragerea autorizaţiei.

 

Art. 35

(1) Atenţionarea furnizorului de formare profesională se realizează printr-o notă semnată de preşedintele comisiei de autorizare, prin care furnizorul de formare profesională este nştiinţat că nu ndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de autorizare şi i se acordă o perioadă de 30 de zile pentru a lua măsuri n vederea ndeplinirii criteriilor de autorizare.

(2) La expirarea termenului de 30 de zile, echipa de monitorizare verifică dacă furnizorul de formare profesională a remediat neregularităţile constatate şi comunică rezultatul comisiei de autorizare.

(3) Dacă furnizorul de formare profesională nu a luat măsuri pentru ndeplinirea criteriilor de autorizare, comisia de autorizare decide retragerea autorizaţiei.

 

Art. 36

n cazul programelor de calificare, dacă la două serii consecutive se constată că rata de promovare este mai mică de 70% sau rata de abandon este mai mare de 50%, se face o reevaluare a furnizorului de formare profesională şi, dacă este cazul, i se retrage autorizaţia, prin decizie a comisiei de autorizare.

 

Art. 37

Furnizorul de formare profesională poate să conteste la Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor decizia de retragere a autorizaţiei, procedura fiind aceeaşi ca şi n cazul neacordării autorizaţiei.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 38

Furnizorii de formare profesionala care organizează programe de formare profesională neconvenţionale, cum sunt: nvăţămntul deschis la distanţă, prin corespondenţă, e-learning, etc. nu se supun reglementărilor de autorizare cuprinse n prezenta Metodologie.

 

Art. 39

n temeiul art 13 lit d) din Normele metodologice, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor elaborează instrucţiuni şi instruieşte membrii comisiilor de autorizare şi personalul secretariatelor tehnice, pentru ca autorizarea să se desfăşoare n mod unitar n ntreaga ţară. n acest sens Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor elaborează:

a)      instrucţiuni de ntocmire şi prezentare a documentaţiei de către furnizorul de formare profesionala n vederea autorizării;

b)      instrucţiuni cu privire la evaluarea furnizorului de formare profesionala de către specialiştii desemnaţi de comisiile de autorizare;

c)      instrucţiuni cu privire la procedura de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice;

d)      instrucţiuni n vederea ntocmirii listelor de specialişti şi experţi, la care se poate apela pentru activităţile de evaluare a furnizorilor de formare profesională.

 

Art. 40

Comisiile de autorizare ncep activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională n termen de 30 de zile de la data nfiinţării acestora prin hotărre a Consiliului de Formare Profesională a Adulţilor.

 

Art. 41

n temeiul art 13 lit h) din Normele metodologice, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor elaborează instrucţiuni de ntocmire şi actualizare a Registrului Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor.

 

Art. 42

(1) n temeiul art. 13 lit. g) din Normele metodologice, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor acordă consultanţă de specialitate privind formarea profesională a adulţilor, cu referire la criteriile care stau la baza autorizării programelor de formare profesională.

(2) Metodologia şi instrucţiunile de autorizare pot fi consultate la sediul secretariatelor tehnice şi pe site-ul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

 

Art. 43

(1) Furnizorii de formare profesională autorizaţi au următoarele obligaţii:

a)            să presteze serviciul de formare profesională, respectnd criteriile de autorizare;

b)            să trateze participanţii la programele de formare profesională fără discriminare pe criterii de vrstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă;

c)            să adapteze programele de formare profesională la nevoile persoanelor cu nevoi speciale;

d)            să asigure confidenţialitatea datelor despre participanţii la programele de formare profesională;

e)            să permită accesul acestora la propriile date;

f)             să ncheie contracte de formare profesională cu participanţii la programele finalizate cu certificate de calificare şi să le prezinte pentru nregistrare la secretariatele tehnice;

g)            să pună la dispoziţia persoanelor mputernicite să exercite controlul sau monitorizarea toate informaţiile şi documentele solicitate referitoare la activitatea de formare;

h)            să pună la dispoziţia echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesională, completate de participanţii la program;

i)              să comunice n timp util datele statistice solicitate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi de alte instituţii abilitate prin lege;

(2) Orice schimbări n statutul şi activitatea furnizorului de formare profesională, care modifică condiţiile n care a fost autorizat, vor fi aduse la cunoştinţa comisiei de autorizare, n scris, n cel mult 15 zile de la data producerii schimbărilor.

Art. 44

Anexele 1-11 fac parte integrantă din prezenta Metodologie