ANEXĂ

 

Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Prezenta Metodologie de certificare a formării profesionale a adulţilor, denumită n continuare Metodologie, cuprinde procedurile de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a programelor de formare profesională a adulţilor precum şi modalităţile de eliberare, gestionare şi arhivare a certificatelor de calificare şi de absolvire cu recunoaştere naţională.

(2) Această Metodologie se aplică programelor de formare profesională organizate de furnizorii de formare profesională autorizaţi n condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor denumită n continuare Ordonanţă.

Art. 2

Furnizorul de formare profesională eliberează persoanei care a promovat examenul de absolvire a unui program de formare profesională, următorul tip de certificat, după caz:

a)      certificat de calificare profesională pentru programele de calificare sau recalificare;

b)      certificat de absolvire pentru programele de iniţiere, perfecţionare, specializare, precum şi la absolvirea fiecărui modul, n cazul programelor de formare profesională structurate pe module.

Art. 3

Absolvenţii care, cumulează certificate de absolvire pentru toate modulele unui program de calificare sau recalificare, se pot nscrie la examenul de absolvire pentru obţinerea certificatului de calificare la orice furnizor de formare autorizat pentru programul respectiv sau pentru un program care corespunde acestuia n proporţie de minimum 70%.

Art. 4

(1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaştere naţională se eliberează nsoţite de o anexă denumită Supliment descriptiv al certificatului, n care se precizează competenţele profesionale dobndite.

(2) Modelele certificatelor de calificare şi de absolvire precum şi al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevăzute n anexele nr. 4, 5 şi 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, aprobate prin Hotărrea Guvernului nr. 522/2003.

Art. 5

(1) La examenul de absolvire se pot nscrie, pe baza unei cereri, participanţii care au parcurs tematica programului de formare profesională.

(2) n cazul programelor de calificare sau recalificare este necesar ca participanţii care se nscriu la examenul de absolvire să fi promovat fiecare disciplină sau modul.

Art. 6

(1) Examenul de absolvire se susţine n faţa unei comisii de examinare constituite din trei persoane, dintre care, conform prevederilor art. 29 alin. 2) din Ordonanţă, 2/3 sunt specialişti din afara furnizorului de formare profesională şi 1/3 reprezintă furnizorul de formare profesională care a organizat programul de formare profesională.

(2) La examenul de absolvire pot asista, ca observatori, şi reprezentanţi ai agenţilor economici.

 

 

CAPITOLUL II

Organizarea examenului de absolvire

Art. 7

Examenul de absolvire este organizat de furnizorul de formare profesională, sub coordonarea comisiei de autorizare judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumită n continuare comisie de autorizare.

Art. 8

(1) La nceperea unui program de formare profesională, furnizorul de formare profesională are obligaţia să comunice comisiei de autorizare tipul programului şi data estimată a examenului de absolvire, n vederea selectării specialiştilor care vor face parte din comisia de examinare.

(2) Membrii comisiei de examinare din afara furnizorului de formare profesională sunt selectaţi din listele de specialişti aprobate de comisiile de autorizare, alte persoane dect cele care au realizat evaluarea n vederea autorizării.

(3) Numele membrului comisiei de examinare care reprezintă furnizorul de formare profesională, va fi comunicat comisiei de autorizare cu minimum 15 zile calendaristice nainte de data nceperii examenului de absolvire.

(4) Cu minimum 10 zile calendaristice nainte de data nceperii examenului de absolvire, comisia de autorizare decide componenţa comisiei de examinare, desemnează preşedintele acesteia din rndul specialiştilor din afara furnizorului de formare profesională şi stabileşte sarcinile membrilor comisiei de examinare. Decizia scrisă privind componenţa comisiei de examinare este comunicată furnizorului de formare profesională cu cel puţin 48 de ore naintea nceperii examenului de absolvire.

(5) n caz de indisponibilitate a unui membru al comisiei de examinare, preşedintele comisiei de autorizare desemnează un nlocuitor, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(6) Furnizorul de formare profesională numeşte o persoană care nu face parte din comisia de examinare, care să asigure lucrările de secretariat ale examenului de absolvire.

Art. 9

(1) Comisia de examinare organizează şi efectuează examinarea şi notarea participanţilor la examenul de absolvire şi are următoarele atribuţii:

a) verifică condiţiile tehnice de desfăşurare a examenului de absolvire şi n cazul n care constată că acestea nu sunt corespunzătoare decide amnarea examenului pnă la remedierea situaţiei.

b) aprobă graficul de desfăşurare a examenului de absolvire şi l afişează cu cel puţin 24 de ore nainte de nceperea acestuia.

c) stabileşte modalitatea de desfăşurare a probei teoretice scris şi/sau oral;

d) stabileşte subiectele pentru probele examenului de absolvire, pe baza variantelor de subiecte propuse de furnizorul de formare, pe care le verifică să acopere conţinutul integral al programului de formare profesională;

e) stabileşte durata probei practice, n funcţie de specificul acesteia, fără nsă să depăşească trei ore;

f) afişează rezultatele examenului de absolvire;

g) ntocmeşte şi păstrează, pe toată durata desfăşurării examenului de absolvire, documentaţia aferentă acestuia, pe care n final o predă, sub semnătură, furnizorului de formare profesională;

h) ntocmeşte procesul verbal cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire, conform modelului din Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie, pe care l naintează comisiei de autorizare.

(2) Activităţile comisiei de examinare se desfăşoară n prezenţa tuturor membrilor acesteia.

Art. 10

Furnizorul de formare profesională are următoarele obligaţii pentru organizarea examenului de absolvire:

a) pune la dispoziţia comisiei de examinare lista persoanelor nscrise la examenul de absolvire, n ordine alfabetică şi documentele care atestă parcurgerea programului de către acestea, inclusiv pentru cei care au absolvit cursul n alte serii sau la alţi furnizori de formare.

b) pregăteşte şi pune la dispoziţia comisiei de examinare minimum cinci variante de subiecte pentru fiecare din probele examenului de absolvire, acoperind integral conţinutul programului, conform metodologiei programului de formare profesională;

c) pregăteşte şi pune la dispoziţia comisiei de examinare documentaţia tehnică, sălile, aparatele, instrumentele, sculele, dispozitivele, materialele necesare desfăşurării probelor de examen, n condiţii corespunzătoare;

d) ncheie protocol de colaborare cu agenţii economici, dacă proba practică se desfăşoară n spaţii aparţinnd acestora;

e) asigură respectarea normelor de igiena şi securitatea muncii pe perioada desfăşurării probei practice;

f) primeşte documentaţia examenului de absolvire la finalizarea acestuia şi asigură păstrarea ei pentru o perioadă de cinci ani.

 

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea examenului de absolvire

Art. 11

n ziua examenului, comisia de examinare preia catalogul programului de formare profesională al cărui model este prezentat n Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie, verifică ndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin (2), stabileşte subiectele probelor de examen.

Art. 12

(1)     Examenul de absolvire pentru programele de calificare şi recalificare constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică.

(2)     Modalitatea de susţinere a probei teoretice şi a celei practice se stabileşte prin programul de formare profesională şi este:

a)      la proba practică: lucrare practică;

b)      la proba teoretică: lucrare scrisă şi/sau examinare orală.

(3)     Probele examenului de absolvire pentru programele de iniţiere, de perfecţionare sau de specializare se stabilesc de către furnizorul de formare, prin programul de formare profesională.

Art. 13

(1) Aprecierea rezultatelor la probele examenului de absolvire se face prin note de la 1 la 10.

(2) Pentru fiecare probă, notarea se face independent de cei doi membri ai comisiei de examinare, cu excepţia preşedintelui, notele fiind consemnate n foaia de notare. Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor acordate şi este consemnată n catalogul de examen, care se completează n dublu exemplar. Modelul foii de notare şi al catalogului de examen sunt prezentate n Anexa nr. 3 şi respectiv Anexa nr. 4 la prezenta Metodologie.

(3) ntre notele acordate de membrii comisiei de examinare nu pot fi diferenţe mai mari de un punct, cazurile contrare fiind mediate de preşedintele comisiei de examinare, hotărrea sa fiind definitivă

Art. 14

(1)       Lucrarea practică pentru programele de calificare/recalificare constă din executarea unei lucrări de specialitate, urmată de prezentarea şi argumentarea operaţiilor efectuate. Comisia de examinare stabileşte pentru fiecare participant, din temele anunţate, lucrarea de specialitate pe care acesta urmează să o realizeze individual. n cazul n care programul de formare profesională prevede realizarea unui proiect, lucrarea practică se alege de comisia de examinare din tematica proiectului.

(2)       Lucrarea se realizează n faţa comisiei de examinare, şi se desfăşoară n condiţii ct mai apropiate de condiţiile reale de muncă, de regulă, n aceleaşi spaţii n care s-a desfăşurat şi pregătirea practică. Prezentarea şi argumentarea lucrării practice nu poate depăşi 20 minute.

(3)       Nota finală se stabileşte ca medie aritmetică a notelor acordate n foaia de notare de cei doi membri ai comisiei de examinare, cu excepţia preşedintelui, şi se consemnează n catalogul de examen.

(4)       Nota minimă de promovare a probei practice este 6 (şase).

(5)       Nota de la proba practică nu poate fi contestată.

Art. 15

(1) Lucrarea scrisă durează maximum 2 ore şi are la bază tematica parcursă n cadrul programei de pregătire. Subiectul poate cuprinde mai multe puncte/subpuncte sau mai multe ntrebări de tip grilă. Comisia de examinare asigură confidenţialitatea subiectului pnă la comunicarea sa participanţilor la examenul de absolvire.

(2) La comunicarea subiectului se precizează timpul acordat pentru realizare şi baremul de notare.

(3) Lucrările scrise se realizează sub supravegherea celor doi membri ai comisiei de examinare, utilizndu-se hrtie ştampilată de către furnizorul de formare profesională şi semnată de preşedintele comisiei de examinare. La finalizare, lucrările sigilate se predau preşedintelui comisiei de examinare, pe bază de semnătură n tabelul de predare a lucrărilor scrise al cărui model este prezentat n Anexa nr. 5 la prezenta Metodologie, cu precizarea numărului de pagini.

(4) Lucrările sigilate se numerotează şi se transmit celor doi membri ai comisiei de examinare desemnaţi să realizeze corectarea lor. Aceştia le verifică şi le notează independent, respectnd baremul de notare pentru fiecare punct sau subpunct al lucrării sau utiliznd grila de corectare.

(6) Nota finală pentru proba scrisă se calculează n condiţiile art. 14 alin (3) şi este consemnată pe lucrare şi n catalogul de examen, după desigilarea lucrărilor.

(7) Nota minimă pentru promovarea probei scrise este 5 (cinci).

(8) Contestaţiile la proba scrisă, se depun n termen de 24 ore după afişarea rezultatelor obţinute, rezolvarea lor fiind de competenţa comisiei de examinare. n cazul n care este necesară recorectarea, aceasta se va efectua de către preşedintele comisiei de examinare.

Art. 16

(1) Proba orală se susţine n faţa comisiei de examinare, pe baza biletelor de examen ce conţin 2-3 ntrebări din tematica prevăzută n programa de pregătire.

(2) Nota minimă de promovare la proba orală este 5 (cinci).

(3) Nota de la proba orală nu poate fi contestată.

Art. 17

(1)   n cazul n care programul de formare profesională prevede realizarea unui proiect, acesta se execută pe parcursul programului de formare profesională, sub coordonarea unui ndrumător de proiect, iar susţinerea sa nlocuieşte proba orală a examenului de absolvire.

(2)   Proiectul este pus la dispoziţia comisiei de examinare cu cel puţin 24 de ore nainte de nceperea examenului de absolvire.

(3)   Proiectul este susţinut de participantul la examenul de absolvire, ntr-un interval de timp de 15-20 minute, n faţa membrilor comisiei de examinare, care pot adresa ntrebări.

(4)   Comisia de examinare consultă referatul ndrumătorului de proiect, nota acordată de acesta avnd caracter orientativ n aprecierea proiectului.

(5)   Nota minimă de promovare a acestei probe este 6 (şase).

(6)   Nota acordată la susţinerea proiectului nu poate fi contestată.

Art. 18

Media finală la examenul de absolvire o constituie media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe de examen, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Art. 19

(1) După terminarea ultimei probe a examenului de absolvire, comisia de examinare ncheie, n termen de 48 de ore, un proces verbal redactat conform modelului din Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie.

(2) Procesul verbal se ntocmeşte n două exemplare: un exemplar rămne la furnizorul de formare profesională şi unul se predă la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, avnd anexat un exemplar al catalogului de examen.

Art. 20

După ncheierea examenului de absolvire se comunică rezultatele finale ale examenului de absolvire, prin afişarea listelor nominale care cuprind: numele şi prenumele persoanelor nscrise la examenul de absolvire, notele finale obţinute la fiecare probă a examenului de absolvire, media finală şi rezultatul final, respectiv promovat sau nepromovat.

Art. 21

Lucrările scrise se păstrează n arhiva furnizorului de formare profesională timp de 12 luni.

Art. 22

n cazul participării persoanelor cu nevoi speciale la examenele de absolvire, comisia de examinare va lua toate măsurile pentru ca acestea să nu fie dezavantajate la susţinerea probelor de examen, verificnd asigurarea facilităţilor corespunzătoare.

Art. 23

(1) Participanţii care nu se prezintă la examenul de absolvire sau nu l promovează primesc o adeverinţă de participare la programul de formare profesională, n baza căreia se pot nscrie, pentru susţinerea unui alt examen de absolvire, n aceleaşi condiţii.

(2) n cazul n care furnizorul de formare profesională nu mai organizează un nou examen de absolvire, participanţii pot solicita comisiei de autorizare susţinerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesională, pe baza adeverinţei menţionate la alin. (1) .

 

 

Capitolul IV

Eliberarea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare

şi a certificatelor de absolvire

Art. 24

Evidenţa eliberării certificatelor de calificare sau de absolvire pentru persoanele cuprinse n programele de formare profesională se ţine prin următoarele documente:

(1) La furnizorul de formare:

a) registrul matricol general cu persoanele nscrise la programele de formare profesională, potrivit modelului prezentat n Anexa nr. 6 la prezenta Metodologie; acest registru se completează de către furnizorul de formare profesională, pentru toate programele pe care le are n desfăşurare;

b) catalogul participanţilor pentru fiecare program de formare profesională; acest catalog se completează de formatori pentru pregătirea teoretică/practică şi evidenţiază disciplinele/modulele pentru care se face pregătirea, prezenţa la program a persoanelor, precum şi notele/calificativele obţinute pe ntreg parcursul pregătirii profesionale;

c) catalogul de examen şi foile de notare;

d) procesul verbal al comisiei de examinare;

e) registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat n Anexa nr. 7 la prezenta Metodologie;

f) registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat n Anexa nr. 8 la prezenta Metodologie;

g) tabelul nominal cu persoanele care au ncheiat contract de formare profesională;

h) documentele care atestă parcurgerea programului de formare profesională pentru persoanele care au solicitat nscrierea la examenul de absolvire n baza prevederilor art. 3 şi art. 23, alin. (2) din prezenta Metodologie.

(2) La comisia de autorizare:

a) registrul de gestionare a certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat n Anexa nr. 9 la prezenta Metodologie;

b) registrul de gestionare a certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat n Anexa nr. 10 la prezenta Metodologie;

c) registrul de evidenţă a contractelor de formare profesională; acesta cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numărul şi data contractului, datele de identificare ale furnizorului de formare profesională şi ale programului de formare respectiv, datele de identificare ale participantului la program, numărul şi seria certificatului eliberat, data aplicării timbrului sec pe certificat, menţiuni.

d) documentele persoanelor care au solicitat nscrierea la examenul de absolvire n baza prevederilor art. 3 şi art. 23, alin. (2) din prezenta metodologie.

Art. 25

(1) Documentele prevăzute la art. 24, cu excepţia celor prevăzute la alin (1) lit. h) şi alin. (2) lit. c) şi d) sunt formulare tipizate, cu regim special, se completează conform instrucţiunilor n vigoare, se numerotează, se parafează şi se certifică pentru conţinut şi număr de pagini de către conducerea furnizorului de formare profesională n cazul documentelor prevăzute la alin 1, şi de către preşedintele comisiei de autorizare pentru cele prevăzute la alin. 2.

(2) Documentele cu regim special se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea furnizorului de formare profesională, respectiv de preşedintele comisiei de autorizare.

(3) Aceste documente se păstrează n arhiva furnizorului de formare profesională, respectiv a comisiei de autorizare, n dulapuri metalice care prezintă siguranţă, pe timp nelimitat, cu excepţia cataloagelor care se păstrează timp de 5 ani.

(4) Distrugerea acestor cataloage se poate face numai după ce conducerea furnizorului de formare profesională a constatat că datele privind situaţia participanţilor la programele de formare profesională au fost trecute n registrele de evidenţă nominală a eliberării certificatelor.

Art. 26

(1) Certificatele de calificare profesională şi de absolvire, precum şi anexele acestora sunt tipărite de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pe hrtie specială, avnd elemente de securizare şi poartă antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

(2) Comisiile de autorizare preiau de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei certificatele şi anexele acestora pe bază de delegaţie specială şi comandă, preciznd numărul de exemplare solicitat, le păstrează n casă de fier sau n dulap metalic şi ţin evidenţa lor, pe fiecare tip de certificat n parte, n registrele de gestiune a certificatelor.

(3) Furnizorii de formare profesională preiau de la comisiile de autorizare, contra cost, certificatele şi anexele acestora pe bază de proces-verbal de predare-primire, le păstrează n casă de fier sau n dulap metalic şi ţin evidenţa lor, pe fiecare tip de certificat n parte.

(4) Sumele obţinute de la furnizorii de formare profesională, reprezentnd contravaloarea certificatelor de calificare, de absolvire şi a anexelor acestora se fac venit la bugetul statului.

Art. 27

(1) Completarea certificatelor de calificare sau de absolvire se face, de către persoana desemnată de furnizorul de formare profesională n acest scop, pe baza datelor din registrul matricol general şi din catalogul de examen, pentru persoanele care au promovat examenul de absolvire.

(2) Certificatele se completează prin dactilografiere, prin scriere la calculator sau de mnă, cu tuş sau cerneală neagră, corect, citeţ şi fără ştersături. Numele şi prenumele titularului se scriu fără prescurtări, cu litere mari de tipar.

(3) Anexa la certificatul de calificare sau de absolvire se completează odată cu certificatul respectiv, de către aceeaşi persoană desemnată de furnizorul de formare profesională.

Art. 28

(1) nainte de a fi eliberate absolvenţilor, certificatele de calificare vor fi prezentate la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, nsoţite de un borderou n două exemplare, n vederea aplicării timbrului sec.

(2) Un exemplar din borderou rămne la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, iar al doilea exemplar, vizat la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, se păstrează n arhiva furnizorului de formare profesională.

(3) Borderoul cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numele absolventului, iniţialele prenumelui tatălui/mamei, prenumele absolventului, seria şi numărul certificatului, data absolvirii, menţiuni.

(4) Pe borderouri se face menţiunea: S-a aplicat timbrul sec pe un număr de certificate de calificare, după care urmează data, numele şi semnătura persoanei care aplică timbrul sec.

(5) După aplicarea timbrului sec, secretariatul tehnic completează rubricile corespunzătoare din registrul de evidenţă a contractelor de formare profesională.

Art. 29

(1) Certificatul de calificare sau de absolvire, nsoţit de anexă, se eliberează sub semnătură, titularului, pe baza actului de identitate, de către furnizorul de formare profesională, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire.

(2) n situaţii excepţionale, certificatul se eliberează unei persoane mputernicite, pe bază de procură autentificată de notariat/consulat. Procura se păstrează n arhiva furnizorului de formare profesională.

Art. 30

(1) Cel puţin o dată pe an, preşedintele comisiei de autorizare verifică situaţia certificatelor, a anexelor acestora şi a formularelor tipizate gestionate de comisia de autorizare.

(2) La eliberarea sau schimbarea din funcţie a preşedintelui comisiei de autorizare formularele certificatelor şi a anexelor acestora se predau pe bază de proces-verbal, specificndu-se numărul şi seria acestora.

 

Art. 31

(1) Formularele certificatelor de calificare sau de absolvire deteriorate sau completate greşit, cu ştersături, adăugiri suplimentare, cu ştampilă aplicată necorespunzător, se anulează cu aprobarea conducerii furnizorului de formare profesională, prin scrierea cu litere mari, format de tipar, pe toată diagonala imprimatului cuvntul ANULAT, att pe certificat, ct şi pe cotor.

(2) Menţiunea respectivă se face şi n registrul corespunzător de evidenţă nominală a eliberării certificatelor.

Art. 32

(1) Dispariţia unor formulare de certificate sau anexe ale acestora este anunţată imediat de către furnizorul de formare profesională comisiei de autorizare, care are obligaţia să ia de urgenţă măsurile ce se impun.

(2) Formularele certificatelor prevăzute la alin (1) sunt declarate nule prin publicarea unui anunţ de către furnizorul de formare profesională, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a.

(3) Certificatele pot fi anulate şi n temeiul unei hotărri judecătoreşti, definitive şi irevocabile. n acest caz, se face menţiunea n registrul matricol şi registrul de evidenţă a certificatelor, precizndu-se numărul şi data hotărrii, precum şi instanţa care a pronunţat-o.

(4) Seria şi numărul certificatelor anulate n conformitate cu prevederile alin. (1) şi alin. (3) sunt comunicate comisiei de autorizare.

Art. 33

(1) Modificarea unor nscrisuri din documentele prevăzute la art. 24, cu excepţia celor prevăzute la alin (1) lit. h) şi alin. (2) lit. c) şi d) se face prin bararea textului greşit printr-o linie orizontală trasă cu cerneală roşie, nscriindu-se deasupra noul text tot cu cerneală roşie.

(2) Modificarea este semnată de către persoana care a efectuat modificarea şi se autentifică cu ştampila furnizorului de formare profesională.

Art. 34

(1) n cazul pierderii sau distrugerii certificatului original, n baza unei cereri scrise a solicitantului, furnizorul de formare profesională eliberează un duplicat al acestuia ntocmit pe baza documentelor aflate n arhiva furnizorului de formare profesională.

(2) Cererea de eliberare a duplicatului este nsoţită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:

a) declaraţia scrisă dată de titularul certificatului, n care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, mprejurările n care certificatul a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia certificatului respectiv;

b) dovada publicării pierderii certificatului, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a;

c) copie după actul de identitate.

Art. 35

(1) Duplicatul certificatului se ntocmeşte pe un formular identic cu cel original şi se eliberează după procedura prevăzută n prezenta Metodologie.

(2) n situaţia n care formularul certificatului s-a schimbat, se eliberează un duplicat redactat după modelul certificatului original, n care se nscriu datele existente n arhiva furnizorului de formare profesională.

(3) Pe duplicat se completează n clar numele şi prenumele preşedintelui comisiei de examinare, al directorului şi al persoanei care a completat certificatul original; n cazul n care nu sunt nscrise n clar numele persoanelor menţionate mai nainte, se completează (ss) indescifrabil.

(4) Pe duplicat, se face menţiunea: duplicat, sub care se aplică ştampila furnizorului de formare profesională şi semnătura directorului.

(5) n registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor, la duplicat se nscrie, cu cerneală roşie, menţiunea duplicat, precizndu-se seria şi numărul certificatului original.

(6) n registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor, la rubrica certificatului original, se menţionează, cu cerneală roşie, seria şi numărul duplicatului.

(7) n registrul matricol şi pe cotorul certificatului original se consemnează seria şi numărul duplicatului eliberat.

(8) n cazul n care un furnizor de formare profesională şi-a ncetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează comisiei de autorizare care a făcut autorizarea furnizorul de formare profesională respectiv şi care a primit de la acesta, toată documentaţia. Completarea şi eliberarea duplicatului se realizează de comisia de autorizare, cu respectarea prevederilor alin. 1-7 ale prezentului articol; n acest caz se aplică ştampila comisiei de autorizare şi semnătura preşedintelui comisiei de autorizare.

Art. 36

(1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data nregistrării cererii.

(2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoştinţa titularilor.

Art. 37

Comisia de autorizare verifică anual situaţia formularelor certificatelor de calificare şi de absolvire şi a anexelor acestora pe care le gestionează furnizorii de formare profesională autorizaţi.

 

 

Capitolul V

Dispoziţii finale

Art. 38

(1) Examenul de absolvire la furnizorul de formare profesională care a organizat un program de formare profesională pentru persoanele cu handicap se organizează şi se desfăşoară cu asigurarea de şanse egale pentru aceştia, prin adaptarea procedurilor de examinare, n funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.

Art. 39

Preşedintele comisiei de examinare răspunde de corectitudinea datelor nscrise n certificatele de calificare profesională sau de absolvire.

Art. 40

(1) Furnizorul de formare profesională suportă plata tarifelor cuvenite membrilor comisiilor de examinare din afara furnizorului de formare profesională.

(2) Cuantumul tarifului pe oră pentru activitatea desfăşurată de membrii comisiei de examinare nu poate fi mai mic dect suma plătită n sistemul de plată cu ora n unităţile de nvăţămnt public, unui profesor cu gradul didactic I, avnd o vechime de 20 de ani n nvăţămnt.

Art. 41

n cazul ncetării activităţii autorizate, furnizorul de formare profesională este obligat să predea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare, pe bază de proces verbal, toate documentele privind evidenţa certificatelor eliberate precum şi formularele rămase necompletate, avnd obligativitatea de a respecta prevederile legale de gestionare şi arhivare a certificatelor şi documentelor prevăzute n această Metodologie.

Art. 42

Anexele 1-10 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.