HOTĂRRE Nr. 1021 din 26 octombrie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de ntreţinere n căminele pentru persoanele vrstnice

EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI

PUBLICATĂ N: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 9 noiembrie 2000

 

n temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia Romniei şi ale art. 25 alin. (5) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vrstnice,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

ART. 1

Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de ntreţinere n căminele pentru persoanele vrstnice, prevăzute n anexa care face parte integrantă din prezenta hotărre.

ART. 2

Anexa la Hotărrea Guvernului nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de ntreţinere n instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"(2) Costul mediu lunar de ntreţinere se stabileşte anual de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap pentru instituţiile de asistenţă socială aflate n coordonarea acestuia, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor, pe categorii de instituţii, la nivelul cheltuielilor medii lunare ale anului precedent pentru hrană, ntreţinere şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament."

2. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"ART. 8

(1) Contribuţia de ntreţinere se stabileşte de inspectoratul teritorial de stat pentru persoanele cu handicap, care aprobă internarea n instituţia de asistenţa socială, şi se consemnează n angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata. n angajamentul de plată se menţionează şi consimţămntul persoanei care urmează să achite contribuţia de ntreţinere, n condiţiile majorării cuantumului acesteia ca urmare a modificării costului lunar de ntreţinere şi a veniturilor. n angajamentul de plată se menţionează şi obligaţia de a aduce la cunoştinţă instituţiilor de asistenţă socială orice modificare intervenită n situaţia veniturilor personale sau ale familiei asistatului."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi

protecţiei sociale,

Liviu Lucian Albu

 

p. Ministrul finanţelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

p. Ministrul funcţiei publice,

Marian Prjol,

secretar de stat

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

privind stabilirea costului mediu lunar de ntreţinere n căminele pentru persoanele vrstnice

 

CAP. 1

Costul mediu lunar de ntreţinere

 

ART. 1

(1) Costul mediu lunar de ntreţinere n căminele pentru persoanele vrstnice se stabileşte anual de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor.

(2) La stabilirea costului mediu lunar de ntreţinere se au n vedere cheltuielile din anul precedent pentru hrană, ntreţinere şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament.

(3) Costul mediu lunar de ntreţinere se calculează diferenţiat, n raport cu serviciile acordate n funcţie de gradul de dependenţă al persoanelor vrstnice ngrijite n cămine.

ART. 2

Costul mediu lunar de ntreţinere poate fi modificat n cursul anului, ncepnd cu luna următoare celei n care intervin corecţii ale nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din căminele pentru persoanele vrstnice.

ART. 3

Costul mediu lunar de ntreţinere se are n vedere la stabilirea contribuţiei lunare de ntreţinere datorate de persoana vrstnică ngrijită n cămin, care beneficiază de servicii de asistenţă socială.

 

CAP. 2

Stabilirea contribuţiei lunare de ntreţinere

 

ART. 4

Cererea pentru ngrijirea n cămin, nsoţită de Fişa de evaluare sociomedicală, este transmisă conducerii căminului, care completează dosarul cu documentele necesare pentru stabilirea contribuţiei lunare de ntreţinere.

ART. 5

(1) Persoanele vrstnice ngrijite n cămine, care realizează venituri proprii din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizaţii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse cu caracter permanent, sunt obligate la plata contribuţiei lunare de ntreţinere.

(2) La calculul veniturilor realizate de persoana vrstnică ngrijită nu se iau n considerare drepturile băneşti care se suspendă pe perioada de ngrijire n cămin.

ART. 6

(1) Pentru stabilirea contribuţiei de ntreţinere n sarcina persoanelor vrstnice ngrijite n cămin se procedează astfel:

a) din veniturile nete proprii lunare se deduc obligaţiile legale de ntreţinere ale persoanei vrstnice ngrijite, aflate n executare;

b) suma rămasă se mparte la numărul membrilor de familie pe care persoana vrstnică ngrijită n cămin i ntreţine efectiv - soţ/soţie, copii (inclusiv persoana vrstnică ngrijită) - n măsura n care aceştia nu au venituri proprii şi nu beneficiază de protecţie şi servicii acordate n instituţii de asistenţă socială, stabilindu-se n acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar care revine persoanei şi se ia n calcul la stabilirea contribuţiei lunare de ntreţinere pentru care persoana vrstnică ngrijită n cămin este obligată la plată.

(2) Contribuţia lunară de ntreţinere pentru persoanele vrstnice care au venituri este de 60% din veniturile personale lunare, fără să se depăşească costul mediu lunar de ntreţinere aprobat pentru fiecare cămin.

ART. 7

(1) n cazul n care persoana vrstnică ngrijită n cămin nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici dect costul mediu lunar de ntreţinere, plata contribuţiei de ntreţinere se datorează n totalitate sau parţial, după caz, de către soţul (soţia), copiii sau părinţii acesteia.

(2) Contribuţia de ntreţinere se datorează n următoarea ordine de obligare la plată:

a) soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru soţ;

b) copiii pentru părinţi;

c) părinţii pentru copii.

(3) n cazul n care una dintre persoanele care datorează plata, potrivit alin. (2), nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a ntreţinerii persoanei vrstnice ngrijite, diferenţa de plată trece n obligaţia celorlalte persoane, n ordinea stabilită la alin. (2), pnă la completarea integrală a nivelului contribuţiei de ntreţinere; cnd aceasta completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor materiale ale celor obligaţi la plată, contribuţia de ntreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv ncasate de la persoanele respective.

(4) n cazul n care obligaţia de plată a contribuţiei de ntreţinere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi plătită şi numai de către una dintre acestea care şi asumă obligaţia de ntreţinere.

(5) Pentru persoanele obligate la plata contribuţiei de ntreţinere, la stabilirea nivelului acesteia se iau n considerare toate veniturile nete provenind din salarii şi din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională, alocaţie de sprijin, ajutoare şi indemnizaţii cu caracter permanent acordate potrivit legii, ncasări băneşti de la societăţile şi asociaţiile agricole, veniturile obţinute din activităţile de valorificare a produselor agricole şi a celor provenite din industria casnică şi meşteşugărească, prin exercitarea meseriilor, din vnzări şi nchirieri de locuinţe şi terenuri, din prestări de servicii, precum şi orice alte venituri realizate.

ART. 8

(1) La stabilirea cuantumului contribuţiei de ntreţinere n sarcina altor persoane dect persoana vrstnică ngrijită n cămin (susţinătorii legali), n situaţia n care acestea nu au venituri proprii sau veniturile pe care le au sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei, se procedează după cum urmează:

a) din veniturile nete medii lunare ale acestor persoane se scad eventualele obligaţii legale de ntreţinere, aflate n executare;

b) suma rămasă se mparte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii legali i au efectiv n ntreţinere;

c) n raport cu suma astfel rezultată, care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabileşte suma lunară datorată de susţinătorul legal al persoanei vrstnice ngrijite n cămin, utilizndu-se următoarele intervale de venituri:

___________________________________________________________

Venitul mediu net lunar Contribuţia lunară

pe o persoană (% din cuantumul contribuţiei de

(lei) ntreţinere rezultate din calcul)

___________________________________________________________

800.001 - 1.200.000 20

1.200.001 - 1.600.000 40

1.600.001 - 2.000.000 60

2.000.001 - 2.500.000 80

___________________________________________________________

peste 2.500.000 100

___________________________________________________________

 

(2) n situaţia n care venitul mediu net lunar pe o persoană, calculat potrivit prevederilor alin. (1), este sub 800.000 lei, susţinătorul legal este scutit de plata contribuţiei, procedndu-se la reţinerea sumei de la celelalte persoane n ordinea de obligaţie la plată menţionată la art. 7 alin. (2), pnă la completarea sumei corespunzătoare costului ntreţinerii. Cnd această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor materiale ale celor n cauză, contribuţia de ntreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv ncasate de la persoanele obligate la plată.

(3) Dacă persoana ngrijită n cămin şi susţinătorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile reprezentnd contribuţia lunară de ntreţinere se suportă din bugetul instituţiei.

(4) n cazul n care persoanele vrstnice lipsesc din cămin pe perioade mai mari de 5 zile, contribuţia de ntreţinere se recalculează, scăzndu-se alocaţia de hrană corespunzătoare zilelor respective; recalcularea se face numai pentru situaţiile n care contribuţia lunară de ntreţinere, stabilită ca obligaţie de plată, este egală cu costul mediu lunar de ntreţinere.

 

CAP. 3

Documentele pentru completarea dosarului şi plata contribuţiei lunare de ntreţinere

 

ART. 9

(1) Persoana vrstnică care a solicitat ngrijirea ntr-un cămin este obligată să semneze un angajament de plată al cărui model este prevăzut n anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, n care se nscriu datele personale şi, după caz, persoana care se obligă la plata contribuţiei de ntreţinere a solicitantului.

(2) Dacă cei obligaţi la plată (persoana ngrijită, soţul/soţia, copiii sau părinţii) nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a contribuţiei lunare de ntreţinere, aceştia vor prezenta documentele necesare n vederea stabilirii nivelului contribuţiei lunare de ntreţinere potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice. După stabilirea persoanelor obligate la plată şi a cuantumului sumelor ce le revin de plătit se ntocmeşte angajamentul de plată pentru fiecare dintre acestea, cu menţionarea sumelor datorate.

ART. 10

(1) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

(2) Angajamentul de plată se ntocmeşte n trei exemplare, dintre care: un exemplar rămne la dosarul persoanei ngrijite, un exemplar se transmite persoanei obligate la plata contribuţiei de ntreţinere, iar cel de-al treilea exemplar se remite instituţiei care urmează să facă reţinerile sau care urmăreşte plata contribuţiei de ntreţinere.

(3) n cazul n care cel obligat la plată este pensionar suma reprezentnd contribuţia lunară de ntreţinere datorată de acesta se reţine din pensie de către căminul pentru persoanele vrstnice.

(4) n celelalte cazuri plata se face direct la casieria căminului ori prin intermediul organelor abilitate ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, ale administraţiei publice locale n a căror rază de activitate se află domiciliul persoanelor obligate la plată, care vor urmări şi ncasarea sumelor, sau prin instituţii financiare.

(5) Organele prevăzute la alin. (4) care dispun reţinerea sau urmărirea plăţii contribuţiilor de ntreţinere confirmă n scris căminului luarea n evidenţă a persoanelor obligate la plată, precum şi cazurile n care, din diferite motive, reţinerea sau urmărirea nu mai este posibilă.

(6) Conducerea căminului este obligată să informeze persoanele cu care a ncheiat angajamentul de plată ori de cte ori intervin modificări ale costului mediu lunar de ntreţinere sau ale veniturilor persoanelor ngrijite, pe baza cărora se recalculează cuantumul contribuţiei lunare de ntreţinere.

(7) Plata contribuţiilor lunare de ntreţinere din pensiile sau din ajutoarele acordate de organizaţii din străinătate se face direct căminului. Această precizare se nscrie n angajamentul de plată.

ART. 11

(1) Contribuţia de ntreţinere se stabileşte de conducerea căminului şi se consemnează n angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.

(2) n angajamentul de plată se menţionează şi consimţămntul persoanei care urmează să achite contribuţia lunară de ntreţinere, n condiţiile creşterii cuantumului acesteia ca urmare a majorării nivelului veniturilor şi a modificării costului mediu lunar de ntreţinere n cămin, precum şi obligaţia de a aduce la cunoştinţă conducerii căminului orice modificare intervenită n situaţia veniturilor personale sau ale familiei persoanei vrstnice ngrijite n cămin.

(3) Recalcularea contribuţiei de ntreţinere ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei vrstnice ngrijite sau ale persoanelor obligate la plata contribuţiei de ntreţinere se efectuează de către cămin.

(4) n vederea stabilirii contribuţiei lunare de ntreţinere, dosarul persoanei vrstnice ngrijite n cămin va cuprinde documentaţia prevăzută la art. 4, precum şi următoarele acte privind starea civilă, componenţa familiei şi situaţia materială a persoanei ngrijite, respectiv a persoanelor din familie sau a susţinătorilor legali care pot fi obligaţi la plată:

a) copii de pe certificatele de naştere şi de căsătorie ale persoanei ngrijite n cămin, ale părinţilor, ale copiilor, ale soţului sau soţiei, după caz;

b) declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz;

c) acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţă de salariu, talon de pensie, adeverinţe de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere că nu are venituri. Declaraţia se prezintă n formă autentică;

d) copie de pe ultima hotărre judecătorească definitivă, prin care s-au stabilit obligaţii de ntreţinere ale unor persoane n favoarea sau n obligaţia persoanei vrstnice ngrijite n cămin, dacă este cazul;

e) copii de pe ultima hotărre judecătorească definitivă, prin care cei care datorează plata contribuţiei de ntreţinere au stabilite obligaţii de ntreţinere şi faţă de alte persoane.

 

ANEXA 1

la normele metodologice

 

ANGAJAMENT DE PLATĂ

- titlu executoriu -

 

Subsemnatul/subsemnata ..........................., domiciliat/domiciliată n*1) ..............., n calitate de*2) ..............., cu ncepere de la data de .............. mă oblig să plătesc suma de ........, reprezentnd contribuţia de ntreţinere stabilită de*3) .................. pentru*4) ..................., ngrijită n*5) .................. .

n cazul n care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei de ntreţinere, mă oblig să plătesc suma stabilită.

Suma de mai sus se va reţine lunar din venitul subsemnatului/subsemnatei de către .................... sau va fi urmărită la plată prin*6) ............... .

Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea locului de muncă, a domiciliului sau a veniturilor să o comunic, n termen de cel mult 15 zile, căminului pentru care am subscris prezentul angajament de plată.

Prezentul angajament de plată a fost ncheiat n temeiul art. 25 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vrstnice.

ntocmit n*7) ....... la data de ............., n 3 exemplare, din care am primit un exemplar.

 

Semnătura*8) ........... Semnătura*9) ...........

 

La prezentul angajament de plată se anexează documentele prevăzute la art. 11 alin. (4) din normele metodologice, după caz.

------------

*1) Adresa exactă (localitatea, judeţul, strada, numărul etc.).

*2) Persoană ngrijită, soţ, soţie, fiu, fiică, mamă, tată, după caz.

*3) Denumirea căminului care a calculat contribuţia de ntreţinere.

*4) Numele persoanei vrstnice ngrijite n cămin.

*5) Denumirea şi sediul căminului pentru vrstnici.

*6) Organele abilitate ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, ale administraţiei publice locale din localitatea ................ .

*7) Localitatea.

*8) Semnătura persoanei care se obligă la plată.

*9) Semnătura conducerii căminului pentru vrstnici.