HOTĂRREA GUVERNULUI ROMNIEI

nr.1099

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

 

 

n temeiul prevederilor art.107 din Constituţia Romniei şi ale art.34, alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,

 

            Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

Art.1. Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzute n anexa care face parte integrantă din prezenta hotărre.

Art.2. Prezenta hotărre intră n vigoare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2002.

 

 

Anexă

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001

privind venitul minim garantat

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art.1. Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, familiile şi persoanele singure care locuiesc n Romnia, cu sau fără cetăţenie romnă, precum şi apatrizii.

 

Art.2. Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie romnă beneficiază de prevederile Legii nr.416/2001 dacă se află n una din următoarele situaţii:

a)      cetăţenii străini, pe perioada n care au stabilite domiciliul sau, după caz, reşedinţa n Romnia, n condiţiile legii;

b)      cetăţenii străini care au dobndit, n condiţiile legii, statutul de refugiat n Romnia sau li s-a acordat o altă formă de protecţie prevăzută de lege;

c)      apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa n Romnia, n condiţiile legii.

 

Art.3. n  sensul prevederilor art.2 alin.(1) din Legea nr.416/2001 prin sintagma care locuiesc şi gospodăresc mpreună se nţelege persoanele care ndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

a)      au domiciliul sau, după caz, reşedinţa comune;

b)      contribuie mpreună la achiziţionarea sau  la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora, ori la consumul acestora.

 

Art.4. Prin sintagma copiii aflaţi n ntreţinere, prevăzută la art.2 alin.(2) din Legea nr.416/2001, se nţelege, după caz :

a)      copiii pnă la vrsta de 18 ani sau, dacă urmează o formă de nvăţămnt la cursuri de zi, prevăzută de lege, pnă la mplinirea vrstei de 25 de ani dacă urmează studii superioare cu durata de şcolarizare de maxim 5 ani, sau de 26 de ani, n cazul n care urmează studii superioare cu durata de şcolarizare mai mare de 5 ani;

b)      copiii n vrstă de peste 18 ani care, n condiţiile legii, sunt declaraţi persoane cu handicap accentuat sau grav sau sunt ncadraţi n gradul I sau II de invaliditate.          

           

Art.5. n cazul soţilor despărţiţi n fapt, beneficiază de prevederile Legii nr.416/2001 fiecare dintre aceştia, dacă sunt ndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

 

 

CAPITOLUL II

Ajutorul social

 

Secţiunea 1

Primirea şi soluţionarea cererilor de solicitare a ajutorului social

 

Art.6. Ajutorul social se acordă n completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat lunar, prevăzut de art.4 alin.(1) şi (2) din Legea nr.416/2001.

 

Art.7.   -           (1) Ajutorul social se acordă pe bază de cerere nsoţită de acte doveditoare privind componenţa familiei şi de declaraţia privind veniturile realizate n luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

                       (2) Cererea prevăzută la alin (1) se completează, după caz, de către persoana singură sau de către unul din membrii familiei desemnat de aceasta, care are capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor civile sau n cazurile prevăzute de lege de către curatorul sau tutorele persoanei ndreptăţite să beneficieze de ajutor social.

                       (3) Modelul cererii pentru acordarea ajutorului social este prevăzut n anexa nr.1.

                        (4) Modelul declaraţiei privind veniturile realizate de familie este prevăzut n anexa nr.2.

 

Art.8. -            (1) Cererea pentru acordarea ajutorului social nsoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi declaraţia privind veniturile realizate se nregistrează după cum urmează:

a)      la primarul localităţii sau, după caz, la primarul sectorului n a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul sau, după caz, reşedinţa;

b)      la primarul localităţii reşedinţă de judeţ sau, după caz, la primarul general al Municipiului Bucureşti, n situaţia persoanelor prevăzute la art.3 alin.(2) din Legea nr.416/2001.

            (2) n situaţia n care un membru al familiei  sau persoana singură care solicită ajutorul social are domiciliul sau reşedinţa n altă unitate administrativ teritorială, cererea va fi nsoţită de o adeverinţă eliberată de către primarul localităţii unde acesta are domiciliul sau reşedinţa, din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor social.

 

Art.9. -            (1) Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, n copie:

a)      certificatele de naştere ale copiilor;

b)      certificatul de căsătorie;

c)      hotărrea definitivă de ncuviinţare a adopţiei, de ncredinţare sau plasament familial a minorului, potrivit legii;

d)      actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

e)      acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de nvăţămnt n condiţiile prevăzute la art.4 lit.a);

f)       acte din care să rezulte ncadrarea, potrivit legii, n categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav sau n gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate n ntreţinere;

g)      după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

(2) Actele de identitate prevăzute la alin.(1) sunt, după caz, următoarele:

a)      buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie n cazul cetăţenilor romni;

b) carnet de identitate, legitimaţie de şedere temporară sau document de identitate eliberate de autorităţile romne competente, n cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.

         

Art.10. Soluţionarea cererilor de ajutor social se realizează de către persoanele desemnate, din cadrul serviciului de asistenţă socială, prin dispoziţie, de către primar. 

           

Art.11 -           (1) Cererile de ajutor social se nregistrează ntr-un registru special.

                       (2) Pentru fiecare solicitant se ntocmeşte o documentaţie distinctă, păstrndu-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de către primar, precum şi cele depuse ulterior de către solicitant.

           

Art.12. -          (1)  Pentru soluţionarea cererii de ajutor social, primarul dispune, n mod obligatoriu, verificarea la domiciliul sau, după caz, reşedinţa solicitantului ajutorului social, a situaţiei ce rezultă din datele nscrise n actele doveditoare.

                        (2) Verificarea prevăzută la alin.(1) se realizează de către personalul  din aparatul de lucru al consiliului local, care ntocmeşte ancheta socială al cărei model este prezentat n anexa nr.3.

                        (3) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor social.

(4)               La efectuarea anchetei sociale pot participa şi reprezentanţi ai instituţiilor publice sau ai organizaţiilor neguvernamentale care şi desfăşoară activitatea pe teritoriul unităţii administrativ- teritoriale respective.

      (5) n cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea               nr.416/2001, verificarea prevăzută la alin.(1) se va efectua la locul desemnat de solicitant.

 

 

Secţiunea a 2-a

Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social

 

Art.13. -          (1) n vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana desemnată de primar completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială.

(2) Modelul fişei de calcul al ajutorului social este prevăzut n anexa nr.4.

           

Art.14. Dacă familia sau persoana singură are n proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, n vederea stabilirii venitului net lunar al familiei sau persoanei singure, se va proceda după cum urmează:

a)      n cazul n care obţine fructe civile, naturale sau industriale, se ia n calcul venitul mediu lunar obţinut n anul precedent;

b)      n cazul n care nu obţine fructe civile, naturale sau industriale, se ia n calcul valoarea cea mai mare dintre valoarea de vnzare şi valoarea de utilizare a acestora.

 

Art.15. -          (1) n aplicarea prevederilor art.8 alin.(2) din Legea nr.416/2001, consiliile locale vor stabili anual, prin hotărre, următoarele:

a)      limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vnzarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bunuri, mobile ori imobile;

b)      limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bunuri, mobile ori imobile;

                  (2) Prin sintagma locuinţa minimă prevăzută la art.8 alin.2) din Legea nr.416/2001, se nţelege locuinţa definită prin art.2 lit.a) din Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care ndeplineşte cerinţele minimale prevăzute n anexa nr.1 la această lege.

           

Art.16. -          (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă ntre nivelurile prevăzute la art.4 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 416/ 2001 şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure rezultat din fişa de calcul.

                         (2) n cazul soţilor despărţiţi n fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure nu se iau n considerare veniturile celuilalt soţ.

 

Art.17. -          (1) n cazul n care un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii, cuantumul ajutorului social, calculat n condiţiile prevăzute la art.16 alin.(1), se majorează cu 15%.

                        (2) Majorarea cuantumului ajutorului social prevăzută la alin.(1) se aplică o singură dată, indiferent de numărul membrilor din familie care lucrează pe bază de contract individual de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii.

 

Art.18. -          (1) Cererea nsoţită de actele doveditoare, fişa de calcul şi ancheta socială sunt prezentate primarului care dispune, după caz, acordarea sau neacordarea ajutorului social.

                        (2) Pe baza dispoziţiei primarului, n termen de 5 zile de la emiterea acesteia, se transmite solicitantului comunicarea privind acordarea sau după caz neacordarea ajutorului social, conform modelului prevăzut n anexa nr.5.

                         (3) Ajutorul social se acordă ncepnd cu luna următoare celei n care s-a nregistrat cererea.

                         (4) Pentru cererile nregistrate n luna ianuarie 2002, ajutorul social se acordă ncepnd cu luna ianuarie 2002.

                         (5) Titularul ajutorului social este persoana prevăzută n dispoziţia primarului iar beneficiarul acestuia este familia sau, după caz, persoana singură.

                         (6) Schimbarea titularului ajutorului social, n condiţiile prevăzute la art.13 din Legea nr.416/2001, se realizează pe bază de anchetă socială, prin dispoziţie a primarului, care se aduce la cunoştinţa celor interesaţi.

           

Art.19. -          (1) Primarul poate organiza acordarea ajutorului social n bani, n natură sau prin plata unor cheltuieli de ntreţinere şi ncălzire a locuinţei.

                        (2) n vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor social, primarii pot dispune efectuarea, periodică, de noi anchete sociale, n condiţiile prevăzute la art.12.

           

Art.20 -           (1) Plata ajutorului social n bani se face lunar,  pe bază de stat de plată, mandat poştal sau n cont curent personal.

                        (2) Data plăţii ajutorului social şi modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţa titularilor.

                        (3) Pentru persoanele prevăzute la art.3 alin.(2) din Legea nr.416/2001, plata ajutorului social se realizează n ultima zi lucrătoare a lunii curente.

           

Art.21. -          (1) n funcţie de rezultatele anchetei sociale, acordarea ajutorului social se poate organiza şi n natură, prin asigurarea, pentru toţi sau pentru o parte dintre membrii familiei, respectiv pentru persoana singură, a unor alimente şi medicamente, precum şi a altor bunuri sau produse stabilite de către primar.

                       (2) Contravaloarea bunurilor şi produselor prevăzute la alin.(1) nu poate depăşi cuantumul ajutorului social calculat pentru luna n care se acordă.

 

 

Secţiunea a 3-a

 Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social

 

Art.22. Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, n scris, orice modificare intervenită cu privire la veniturile şi la numărul membrilor familiei, n termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

 

Art.23. -          (1)  Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi persoanele singure apte de muncă beneficiare de ajutor social, care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă, au obligaţia de a efectua, lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.

                       (2) n vederea aplicării prevederilor alin.(1), primarii ntocmesc lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local, repartizate pe persoane, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

           

Art.24. -          (1) Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă, au obligaţia să dovedească, din 3 n 3 luni, cu adeverinţă eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, următoarele:

a)      sunt luaţi n evidenţă pentru ncadrarea n muncă;

b)      nu au refuzat nejustificat un loc de muncă;

c)      nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregătire profesională.

                        (2) Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă persoanele prevăzute la art. 7 alin.(2) din Legea nr.416/2001.

 

Art.25. n sensul prevederilor art.23 şi art.24, persoanele apte de muncă, sunt persoanele care:

a)      au vrsta cuprinsă ntre 16 ani şi vrsta stabilită de lege pentru pensionare;

b)      nu urmează o formă de nvăţămnt cursuri de zi, prevăzută de lege;

c)      au starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică care le fac apte pentru prestarea unei munci.       

 

 

Secţiunea a 4-a

 Modificarea cuantumului ajutorului social,

 suspendarea şi ncetarea plăţii ajutorului social

 

Art.26. -          (1) Cuantumul ajutorului social se modifică n următoarele situaţii:

a)      venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial n vedere la calculul ajutorului social;

b)      persoanele apte de muncă prevăzute la art.23 alin.(1) refuză, nejustificat, efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local;

c)      persoanele apte de muncă prevăzute la art.23 alin.(1) nu prezintă, din 3 n 3 luni, adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.

                     (2) n cazurile prevăzute la alin.(1) lit. b) şi c), cuantumul ajutorului social al familiei se modifică prin excluderea din numărul membrilor de familie a persoanelor respective.

           

Art.27. n cazul beneficiarului, persoană singură şi aptă de muncă, care nu este salariată şi nu realizează venituri din alte activităţi desfăşurate ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă, plata ajutorului social se suspendă n următoarele situaţii:

a)      nu prezintă din 3 n 3 luni adeverinţa prevăzută la art.24 alin.(1);

b)      refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la art.23 alin.(1).

 

Art.28. Modificarea cuantumului ajutorului social sau, după caz, suspendarea plăţii acestuia se face prin dispoziţia scrisă a primarului, ncepnd cu luna următoare celei n care s-au constatat motivele prevăzute la art.26 alin.(1) şi art.27, şi se comunică titularului n termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.

           

Art.29. -          (1)  n cazul modificării cuantumului ajutorului social n condiţiile prevăzute la art.26 alin. (1) lit.c) şi respectiv, a suspendării acestuia n condiţiile prevăzute la art.27 lit.a), prezentarea de către titular, n termen de 3 luni de la data emiterii dispoziţiei primarului, a adeverinţei eliberate de către agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, atrage după caz:

a)      recalcularea cuantumului ajutorului social, prin includerea n  numărul membrilor de familie a persoanelor respective;

b)      reluarea plăţii ajutorului social, n cazul persoanei singure.

                        (2) Recalcularea cuantumului ajutorului social sau reluarea plăţii acestuia se fac prin dispoziţia scrisă a primarului, ncepnd cu luna următoare prezentării adeverinţei eliberate de către agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.

                        (3) Drepturile de ajutor social corespunzătoare perioadei n care plata ajutorului social a fost suspendată sau cuantumul acestuia a fost modificat n condiţiile prevăzute art.26 alin.(1) lit.c), respectiv art.27 lit.a), se acordă titularului dacă adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă se referă la perioada de modificare sau după caz suspendare.

           

Art.30. -          (1) Plata ajutorului social ncetează n următoarele situaţii:

a)      veniturile nete lunare ale familiei sau persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute la art.4 alin.(1) şi (2) din Legea nr.416/2001;

b)      familia sau persoana singură care primeşte ajutor social şi schimbă domiciliul sau reşedinţa n altă unitate administrativ teritorială;

c)      plata ajutorului social a fost suspendată şi n termen de 3 luni de la data suspendării nu a fost depusă adeverinţa prevăzută la art.24 alin.(1).

            (2)  Plata ajutorului social ncetează ncepnd cu luna următoare celei n care au fost constatate situaţiile prevăzute la alin.(1).

            (3) ncetarea plăţii ajutorului social se face prin dispoziţia primarului şi se comunică n scris titularului n termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

 

 

CAPITOLUL III

Ajutorul pentru ncălzirea locuinţei

 

Art.31. n baza prevederilor art.22 şi art.28 alin.(2) din Legea nr.416/2001, ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă n perioada 1 noiembrie 31 martie familiilor sau persoanelor singure beneficiare de ajutor social, după cum urmează:

a)      prin achitarea la furnizor a cheltuielilor privind consumul de energie termică, n limita sumei prevăzută la art.22 alin.(2) lit.a) din Legea nr.416/2001, pe familie sau persoană singură care utilizează pentru ncălzirea locuinţei energia termică n sistemele centralizate;

b)      prin achitarea la furnizor a cheltuielilor cu gaze naturale, n limita sumei prevăzută la art.22 alin.(2) lit.b) din Legea nr.416/2001, pe familie sau persoană singură care utilizează pentru ncălzirea locuinţei gaze naturale;

c)      n lei, prin majorarea cuantumului lunar al ajutorului social cu suma prevăzută la art.22 alin.(2) lit.b) din Legea nr.416/2001,  pe familie sau persoană singură care utilizează pentru ncălzirea locuinţei lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

d)      n natură, prin acordarea de lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri n limita sumei prevăzută la art.22 alin.(2) lit.b) din Legea nr.416/2001, pe familie sau persoană singură, n cazul n care acestea sunt utilizate pentru ncălzirea locuinţei.

           

Art.32. -          (1) Ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă lunar, la cererea titularului de ajutor social, ntocmită conform modelului prevăzut n anexa nr.6, depusă la primarul localităţii, după cum urmează:

a)      pnă la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară;

b)      cu 10 zile nainte de data stabilită pentru plata ajutorului social.

                       (2) n situaţiile prevăzute la art.31 lit. a) şi b) cererea este nsoţită, după caz, de unul din următoarele acte doveditoare privind consumul de energie termică sau gaze naturale n luna anterioară:

a)      dovada eliberată de asociaţia de locatari sau proprietari, din care să rezulte suma datorată pentru cheltuielile cu ncălzirea locuinţei;

b)      factura nsoţită de contractul individual pentru furnizarea energiei termice sau gaze naturale.

            (3) n cazul n care titularul ajutorului social nu este titularul contractului individual de furnizare a energiei termice sau gaze naturale, ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă cu condiţia prezentării unui contract de furnizare a energiei termice sau gaze naturale ncheiat de un membru al familiei beneficiare de ajutor social.

           

Art.33. -          (1) Plata ajutorului pentru ncălzirea locuinţei, n situaţiile prevăzute la art.31 lit.a) şi b) se efectuează după cum urmează:

a)      dacă suma datorată este mai mare dect ajutorul cuvenit, primarul aprobă achitarea către furnizor a sumei reprezentnd ajutorul prevăzut de Legea nr.416/2001, iar diferenţa se achită direct de către titularul ajutorului;

b)      dacă suma datorată este egală cu ajutorul cuvenit, primarul aprobă achitarea către furnizor a acestei sume;

c)      dacă suma datorată  este mai mică dect ajutorul cuvenit, primarul aprobă achitarea către furnizor a acestei sume, iar diferenţa pna la limita ajutorului prevăzut de Legea nr.416/2001 se plăteşte titularului de ajutor social.

           (2) Plata ajutorului pentru ncălzirea locuinţei n situaţia prevăzută la art.31 lit.c) se efectuează lunar, la data stabilită pentru plata ajutorului social.

            (3) Acordarea ajutorului pentru ncălzirea locuinţei n situaţia prevăzută la art.31 lit.d) se poate realiza lunar sau n alt mod stabilit de comun acord ntre primar şi beneficiar, precum şi n funcţie de posibilităţile locale.

            (4) Acordarea ajutorului pentru ncălzirea locuinţei se evidenţiază prin completarea unei fişe de calcul, conform modelului prevăzut n anexa nr.7.

           

Art.34. Sumele reprezentnd cheltuielile cu ncălzirea locuinţei privind consumul de energie termică sau gaze naturale, plătite direct de beneficiari, precum şi cele achitate de către  primari furnizorilor, se vor colecta n conturile de tip escrow deschise la bănci comerciale de către distribuitorii şi producătorii de energie termică sau gaze naturale.

                     

 

CAPITOLUL IV

Ajutorul social care se acordă soţiilor

celor care satisfac serviciul militar obligatoriu

 

Art.35. n aplicarea prevederilor art.23 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 416/2001, centrele militare organizează activitatea de primire, nregistrare şi soluţionare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor, asigură evidenţa şi plata acestora.

           

Art.36. -          (1) Acordarea ajutorului social lunar se realizează la cererea soţiei celui care satisface serviciul militar obligatoriu, nregistrată la centrul militar care a efectuat ncorporarea.

                       (2) La cererea prevăzută la alin.(1) se anexează actul de identitate al solicitantei, certificatul de căsătorie, actele doveditoare privind veniturile nete realizate n luna anterioară depunerii cererii, precum şi, după caz, următoarele acte doveditoare:

a)      certificatele de naştere ale copiilor n vrstă de pnă la 7 ani;

b)      dovada din care să rezulte că  este  gravidă, ncepnd cu luna a IV- a de sarcină;

c)      decizia de ncadrare n gradul I sau II de invaliditate;

d)      după caz, actele prevăzute la art.9 alin.(1) lit.c).

           

Art.37. Stabilirea veniturilor se realizează pe baza declaraţiei privind veniturile realizate, prevăzută la art.7 alin.(4).

 

Art.38. -          (1) Urmare verificării ndeplinirii condiţiilor pentru acordarea ajutorului social lunar, cererile sunt aprobate sau, după caz, respinse de comandantul centrului militar, n termen de 15 zile de la data nregistrării acestora.

                       (2) n cazul respingerii cererii, motivele care au stat la baza acestei decizii se comunică solicitantei.

Art.39. -          (1) Plata ajutorului social se efectuează ncepnd cu luna următoare depunerii cererii şi ncetează ncepnd cu luna următoare celei n care nu mai sunt ndeplinite condiţiile legale care au stat la baza acordării acestuia.

                       (2) Pe perioada executării pedepsei cu nchisoarea de către militari, ajutorul pentru soţiile acestora se suspendă,  plata urmnd a fi reluată ncepnd cu luna napoierii celor n cauză la unităţile militare.

 

Art.40. Plata ajutorului social se efectuează lunar, prin mandat poştal, stat de plată sau n cont curent personal.

 

Art.41. Soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, beneficiare de ajutor social, au obligaţia să comunice, n scris, centrelor militare, orice modificare a situaţiilor care au stat la baza acordării acestuia, n termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

 

Art.42. Fondurile necesare plăţii ajutorului social pentru soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suportă din bugetul de stat şi sunt administrate şi gestionate de Ministerul Apărării Naţionale.

 

Art.43. Ministerul Apărării Naţionale poate emite precizări privind procedura de acordare de către centrele militare, a ajutorului social soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

 

 

CAPITOLUL V

Alocaţia pentru copiii nou născuţi

 

Art.44. -          (1) Alocaţia pentru copiii nou-nascuţi se acordă la cerere, o singură dată, pentru fiecare din primii 4 copii nou-născuţi vii.

            (2) n sensul prevederilor alin.(1) prin sintagma copil nou-născut se nţelege copilul n vrstă de pnă la 6 luni.

                        (3) Cererea prevăzută la alin.(1) se nregistrează la primăria localităţii n care domiciliază mama sau, după caz, unde a fost nregistrată naşterea copilului.

                        (4) n cazul n care naşterea a fost nregistrată n altă localitate dect cea n care domiciliază mama, cererea va fi nsoţită de o adeverinţă eliberată de către primarul localităţii de domiciliu, sau după caz, al celei unde a fost nregistrată naşterea, din care să rezulte că nu a beneficiat de alocaţia pentru copilul nou-născut.

                        (5) Actele doveditoare pentru stabilirea şi acordarea dreptului privind alocaţia pentru copiii nou-născuţi sunt certificatul de naştere n original al copilului pentru care se solicită alocaţia,  declaraţia pe propria răspundere privind rangul copilului nou născut,  precum şi după caz, copiile certificatelor de naştere ale copiilor născuţi anterior.

 

Art.45. -          (1) n urma analizei cererii şi a  actelor doveditoare, primarul dispune, n cel mult 10 zile de la data nregistrării cererii, după caz,  acordarea sau neacordarea alocaţiei pentru copiii nou-născuţi.

            (2) n cazul neacordării alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, motivele care au stat la baza acestei dispoziţii sunt comunicate solicitantului, n termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

 

Art.46. -          (1)  Alocaţia pentru copiii nou-născuţi  se acordă n cuantumul prevăzut de actele normative n vigoare la data naşterii copilului.

                       (2) Fondurile necesare pentru plata alocaţiei pentru copiii nou-născuţi se suportă din bugetul de stat şi sunt administrate şi gestionate de Ministerul Muncii si Solidarităţii Sociale.

 

Art.47. -          (1) Dispoziţiile primarului privind acordarea alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi se transmit direcţiei de muncă şi solidaritate socială judeţeană, respectiv direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti,  denumită n continuare direcţie teritorială.

                        (2) Pe baza  dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) direcţia teritorială solicită Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale necesarul de credite bugetare n vederea plăţii alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi.

 

Art.48. -          (1) Sumele primite de la Ministerul Muncii si Solidarităţii Sociale  sunt virate de către direcţia teritorială n conturile deschise cu această destinaţie de către primar.

                      (2) Plata alocaţiei pentru copiii nou-născuţi se efectuează de către primar, pe stat de plată, n termen de 10 zile de la data primirii sumelor prevăzute la alin.(1).

           

Art.49. După efectuarea plăţii alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, plătitorul are obligaţia de a nscrie pe versoul certificatului de naştere original menţiunea Achitat alocaţia pentru copilul nou-născut, data, semnătura şi ştampila.

 

 

CAPITOLUL VI

Alte ajutoare

 

Art.50. Guvernul poate aproba prin hotărre, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate ntr-una din situaţiile prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr.416/2001.

 

Art.51. -          (1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate sau, după caz, deosebite n care se află familiile sau persoanele singure.

                        (2)        Ancheta socială prevăzută la alin.(1) este efectuată de direcţia teritorială n colaborare cu serviciul de asistenţă socială din cadrul aparatului de lucru al consiliului local n a cărei rază locuieşte solicitantul, conform modelului prevăzut n anexa nr.8.

            (3) Ancheta socială este avizată de către primar şi de către prefect.

Art.52.  Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art.50 se suportă din bugetul de stat şi sunt administrate şi gestionate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

 

Art.53.  Primarul poate acorda, n limita fondurilor existente, ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate n una din situaţiile prevăzute la art.28 alin. (1) din Legea nr.416/2001.

 

Art.54. Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială  efectuată de către serviciul de asistenţă socială din cadrul aparatului de lucru al consiliului local, conform modelului prevăzut n anexa nr.8, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, deosebite n care se află familiile sau persoanele singure.

 

Art.55. Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art.53 se suportă din bugetele locale.

 

Art.56. Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art.50 şi art.53 se pot acorda n bani sau n natură.

 

Art.57. Familiile şi persoanele singure care se află ntr-una din situaţiile prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr.416/2001 pot primi, pentru aceeaşi situaţie, ajutoare de urgenţă suportate att de la bugetul de stat, ct şi de la bugetul local.

 

Art.58. n cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiară de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentnd o parte din cheltuielile cu nmormntarea.

 

Art.59.  Ajutorul prevăzut la art.58 se acordă unei singure persoane care poate fi, după caz, soţul sau soţia supravieţuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul n condiţiile dreptului comun, sau, n lipsa acestuia, persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu nmormntarea.

 

Art.60. -          (1) Ajutorul prevăzut la art.58 se acordă pe bază de cerere nsoţită de următoarele acte, după caz:

a)      certificatul de deces, n original şi copie;

b)      actul de identitate al solicitantului;

c)      acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;

d)      dovezi privind suportarea cheltuielilor cu nmormntarea.

            (2) Cererea şi actele doveditoare prevăzute la alin.(1) se nregistrează la primarul localităţii unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau, după caz, persoana singură decedată a beneficiat de ajutor social.

 

Art.61. Ajutorul prevăzut la art.58 se suportă din bugetul local, din fondurile alocate pentru plata ajutorului social şi poate fi acordat n bani sau n natură.

 

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art.62. -          (1) n aplicarea prevederilor art.27 din Legea nr.416/2001, echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ teritoriale n vederea asigurării sumelor necesare pentru plata ajutorului social şi a ajutorului pentru ncălzirea locuinţei, se realizează prin repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

                        (2) Criteriile de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.

           

Art.63. -          (1) Repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale, respectiv pe sectoarele municipiului Bucureşti, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se realizează n cursul anului, prin hotărre a Consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al municipiului Bucureşti, la solicitarea primarilor.

                        (2) La repartizarea unor venituri ale bugetului de stat n bugetele locale, vor fi avute n vedere numărul beneficiarilor de ajutor social şi ajutor pentru ncălzirea locuinţei, precum şi nivelurile fondurilor alocate cu această destinaţie din bugetele locale.

 

Art.64. Cheltuielile administrative necesare pentru aplicarea Legii nr.416/2001 se suportă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, din bugetul de stat.

 

Art.65. -          (1) n aplicarea prevederilor art.31 alin.(3) din Legea nr.416/2001, primarii au obligaţia să transmită direcţiilor teritoriale, pnă la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, un Raport statistic, conform modelului prevăzut n anexa nr.9.

                        (2) Pnă la data de 20 a fiecărei luni, direcţiile teritoriale transmit Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale Raportul statistic lunar privind aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 la nivelul judeţului, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti.

           

Art.66. -          (1) n vederea asigurării n sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social n condiţiile Legii nr.416/2001 pentru care plata contribuţiei se realizează de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, primarii au obligaţia să transmită direcţiilor teritoriale, pnă la data de 10 a lunii curente pentru luna expirată, situaţia prevăzută n anexa nr.10.

                        (2) Pe baza situaţiilor prevăzute la alin.(1), direcţiile teritoriale solicită Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale creditele bugetare necesare plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, conform legii.

           

Art.67. Ministerul Apărării Naţionale va transmite semestrial, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pnă la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului, numărul de beneficiari ai ajutorului social lunar acordat soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

 

Art.68. n aplicarea prevederilor art.33 din Legea nr.416/2001, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va elabora instrucţiuni de ndrumare şi verificare de către direcţiile teritoriale a prevederilor legii, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

 

Art.69. n vederea asigurării venitului minim garantat, direcţiile teritoriale şi consiliile locale acordă gratuit consultanţă de specialitate prin ndrumarea persoanelor şi familiilor n vederea ntocmirii actelor necesare, identifică persoanele şi familiile ndreptăţite să beneficieze de ajutor social şi realizează mediatizarea prevederilor Legii nr.416/2001.

 

Art.70. Drepturile stabilite n baza actelor normative prevăzute la art.35 din Legea nr.416/2001 se vor achita pnă la data de 31 decembrie 2001.

           

Art.71. Anexele nr.1- 10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice