HOTĂRREA GUVERNULUI ROMNIEI

nr.217

 

din 27 februarie 2003

 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru ncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

Publicată n: Monitorul Oficia nr.144 din  5 martie 2003

 

n temeiul art.107 din Constituţie şi al art.25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru ncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

Art.1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru ncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, prevăzute n anexa care face parte integrantă din prezenta hotărre.

 

Art.2. - Pe data intrării n vigoare a prezentei hotărri se abrogă cap. III şi anexele nr.6 şi 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărrea Guvernului nr.1.099/2001, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.719 din 12 noiembrie 2001.

 

 

 

 

    ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru ncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

ART. 1

    Beneficiază de drepturile prevăzute n Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru ncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, denumită n continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003, familiile şi persoanele singure care locuiesc n Romnia, cu sau fără cetăţenie romnă, precum şi apatrizii.

 

ART. 2

    Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie romnă beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 dacă se află n una dintre următoarele situaţii:

    a) cetăţenii străini, pe perioada n care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa n Romnia, n condiţiile legii;

    b) cetăţenii străini şi apatrizii care au dobndit, n condiţiile legii, statutul de refugiat n Romnia sau cărora li s-a acordat o altă formă de protecţie umanitară prevăzută de lege;

    c) apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa n Romnia, n condiţiile legii.

 

 

CAP. 2

Modalităţi de facturare a energiei termice

 

    ART. 3

    Modalitatea de facturare a energiei termice n condiţiile art.1 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 se stabileşte ntre furnizorii de energie termică şi titularii de contract de furnizare a energiei termice, fie n baza unui nou contract comercial, fie n baza unui act adiţional la contractul comercial ncheiat anterior ntre cele două părţi.

 

    ART. 4

    (1) Sistemul de facturare convenit ntre părţi nu poate fi modificat n cursul unui an calendaristic.

    (2) Pentru anul 2003 noile contracte comerciale sau actele adiţionale la contractele existente sunt valabile pnă la data de 31 decembrie 2003.

 

    ART. 5

    Pentru perioada februarie - decembrie 2003, pentru fiecare titular de contract de furnizare a energiei termice facturarea şi plata, n condiţiile prevăzute la art.1 alin. (1) lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003, se fac pe baza cantităţilor medii lunare consumate de către aceştia n perioada februarie - decembrie 2002.

 

    ART. 6

    (1) Livrările de energie termică n condiţiile prevăzute la art.1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 se facturează cel trziu pnă la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se stabileşte obligaţia de plată.

    (2) Taxa pe valoarea adăugată se calculează la nivelul cantităţilor facturate de furnizorii de energie termică.

 

    ART. 7

    Furnizorii de energie termică, cu acordul titularilor de contract de furnizare a energiei termice, vor asigura cu prioritate transmiterea facturilor prin delegaţi proprii ai furnizorilor.

 

 

CAP. 3

Ajutoare pentru ncălzirea locuinţei

 

SECŢIUNEA 1

Ajutorul pentru ncălzirea locuinţei cu energie termică furnizată n sistem centralizat şi cu gaze naturale

 

    ART. 8

    Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru ncălzirea locuinţei energie termică furnizată n sistem centralizat sau gaze naturale, beneficiază lunar de ajutor pentru ncălzirea locuinţei diferenţiat n raport de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum şi de sistemul de ncălzire utilizat, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003.

 

    ART. 9

    (1) Cererile de acordare a ajutorului pentru ncălzirea locuinţei se depun şi se nregistrează la primăria localităţii sau a sectorului municipiului Bucureşti n a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi, pnă la data de 20 a fiecărei luni pentru luna n curs.

    (2) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii familiei n luna anterioară depunerii cererii se completează potrivit formularelor aprobate prin hotărre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi se distribuie gratuit solicitanţilor.

    (3) La elaborarea formularelor prevăzute la alin. (2) se vor avea n vedere elementele cuprinse n anexele nr.1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărrea Guvernului nr.1.099/2001.

    (4) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind veniturile realizate, completate de solicitantul ajutorului pentru ncălzirea locuinţei, vor fi nsoţite de documentele doveditoare privind componenţa familiei şi de actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii acesteia n luna anterioară.

    (5) Titularii de contract de furnizare a energiei termice vor depune la primăria localităţii sau a sectorului municipiului Bucureşti o copie de pe noul contract comercial sau de pe actul adiţional la contractul comercial, n vederea stabilirii perioadei de acordare a ajutorului pentru ncălzirea locuinţei, potrivit prevederilor art.14.

 

 

    ART. 10

    (1) Primarii verifică, inclusiv pe bază de anchetă socială, veridicitatea documentelor depuse şi transmit lunar, pnă la data de 5 a lunii următoare depunerii cererii, fiecărei asociaţii de proprietari/chiriaşi sau beneficiarilor individuali de factură un borderou de plată n care sunt nscrise numele titularilor ajutoarelor băneşti şi suma maximă de care poate beneficia fiecare titular. Borderoul de plată se semnează de primar şi de secretar.

    (2) Pentru familiile şi persoanele singure care utilizează pentru ncălzirea locuinţei energie termică furnizată n sistem centralizat, al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează pnă la 750.000 lei, beneficiare de ajutor social stabilit n condiţiile prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, suma maximă de care poate beneficia fiecare titular se majorează cu pnă la 20%, n conformitate cu prevederile art.5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003.

    (3) După repartizarea pe familii a cheltuielilor cu ncălzirea locuinţei sau la primirea facturii individuale comitetul executiv al asociaţiei de proprietari/chiriaşi ori beneficiarii de factură individuală vor completa pe propria răspundere, sub semnătură, coloana corespunzătoare din borderou cu sumele efectiv datorate de fiecare beneficiar al ajutorului bănesc.

    (4) Borderourile completate potrivit prevederilor alin. (3) se transmit la primărie pnă cel trziu pe data de 20 a lunii următoare depunerii cererii, mpreună cu o copie a facturii.

    (5) Borderoul de plată se completează potrivit modelului aprobat prin hotărre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 

    ART. 11

    Situaţia privind familiile sau persoanele singure care nu ndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru ncălzirea locuinţei, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003, semnată de primar şi de secretar, se transmite asociaţiilor de proprietari/chiriaşi sau, după caz, solicitanţilor individuali.

 

    ART. 12

    Asociaţiile de proprietari/chiriaşi sunt obligate să afişeze, n copie, att borderoul cu titularii ajutoarelor de ncălzire, ct şi situaţia privind familiile sau persoanele singure pentru care nu s-a aprobat acordarea ajutorului, transmise de primar.

 

    ART. 13

    (1) Pe baza borderourilor prevăzute la art.10 alin. (3) primarii vor stabili sumele reprezentnd ajutorul pentru ncălzirea locuinţei cuvenit titularilor, pnă cel trziu la data de 25 a lunii următoare depunerii cererii.

    (2) După completarea borderourilor cu sumele stabilite potrivit alin. (1) primarii vor asigura achitarea ajutorului pentru ncălzirea locuinţei, după cum urmează:

    a) dacă suma datorată este mai mică dect ajutorul cuvenit pentru ncălzirea locuinţei, primarii vor achita sumele care se acoperă de la bugetele locale la nivelul sumei datorate reprezentnd cheltuieli cu energia termică sau gaze naturale;

    b) dacă suma datorată este mai mare sau egală cu ajutorul cuvenit pentru ncălzirea locuinţei, primarii achită sumele care se acoperă de la bugetele locale la nivelul ajutorului, diferenţele urmnd să fie achitate de către titulari la asociaţia de proprietari/chiriaşi sau direct la furnizor.

    (3) Primarii vor asigura stabilirea şi plata drepturilor reprezentnd ajutorul pentru ncălzirea locuinţei, cu ncadrarea n termenul de 15 zile lucrătoare prevăzut la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003.

 

    ART. 14

    (1) Pentru modul de facturare şi plată a contravalorii energiei termice, prevăzut la art.1 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003, ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni.

    (2) Pentru modul de facturare şi plată a contravalorii energiei termice, prevăzut la art.1 alin. (1) lit.b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003, ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă pe perioada sezonului rece, respectiv pe o perioadă de 5 luni.

 

    ART. 15

    Nivelul ajutoarelor pentru ncălzirea locuinţei prevăzut la art.5, 6 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 se aplică ncepnd cu drepturile aferente lunii februarie 2003.

 

    ART. 16

    Pentru drepturile aferente lunii februarie 2003 termenele prevăzute la art.9 alin. (1), art.10 alin. (1) şi (4) şi la art.13 alin. (1) se decalează, după caz, cu 5 pnă la 10 zile calendaristice, cu ncadrarea n termenul de 15 zile lucrătoare prevăzut la art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003.

 

 

SECŢIUNEA a 2-a

Ajutorul pentru ncălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri

 

    ART. 17

    Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru ncălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru ncălzirea locuinţei dacă au stabilit dreptul la ajutor social, n condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările ulterioare.

 

    ART. 18

    (1) Ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă lunar, pe perioada sezonului rece, pe bază de cerere depusă de titularul de ajutor social la primăria localităţii n a cărei rază teritorială are domiciliul sau reşedinţa, cu 10 zile nainte de data stabilită pentru plata ajutorului social.

    (2) Cererea se completează de titularul ajutorului social potrivit formularului aprobat prin hotărre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi se distribuie gratuit solicitanţilor.

 

    ART. 19

    (1) Ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se aprobă prin dispoziţie a primarului, pe baza documentelor doveditoare privind componenţa familiei şi a declaraţiei pe propria răspundere, nsoţită de actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei.

    (2) Documentele, declaraţia pe propria răspundere şi actele prevăzute la alin. (1) sunt cele depuse la stabilirea dreptului la ajutor social.

    (3) Ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă titularului la data stabilită pentru plata ajutorului social.

    ART. 20

    Ajutorul pentru ncălzirea locuinţei poate fi acordat şi n natură, prin distribuirea de lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, n limita sumei prevăzute la art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003.

 

 

CAP. 4

Facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice

 

    ART. 21

    (1) Titularii contractelor de furnizare a energiei termice care nu nregistrează restanţe din perioadele anterioare beneficiază, n perioada ianuarie - martie 2003, de o reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna curentă, n cazul n care au achitat n termenul scadent contravaloarea integrală a acestora.

    (2) Sumele reprezentnd reducerea prevăzută la alin. (1) se operează n factura lunii următoare, se evidenţiază separat n decontul justificativ pentru acordarea subvenţiei pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei şi se adaugă la valoarea subvenţiei.

    (3) Suma rezultată din aplicarea reducerii de 10% se repartizează de către asociaţiile de proprietari/chiriaşi numai familiilor sau persoanelor singure care au achitat integral şi la termen obligaţiile de plată a ntreţinerii.

    (4) Reducerea prevăzută la alin. (3) nu se aplică la sumele care reprezintă ajutorul pentru ncălzirea locuinţei.

 

    ART. 22

    (1) Penalităţile amnate n vederea scutirii la plată, n condiţiile art.18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003, rămn n evidenţa contabilă a furnizorilor de energie termică.

    (2) n situaţia n care, pnă la data de 31 decembrie 2004, beneficiarii de amnare n vederea scutirii de la plata penalităţilor şi achită facturile de energie termică la termenele scadente, sunt scutiţi de la plata penalităţilor, urmnd ca şi furnizorii de energie termică să le scadă din evidenţa contabilă.

    (3) n perioada următoare datei de 31 martie 2003, la prima nerespectare a termenului scadent pentru achitarea facturilor de energie termică, beneficiarii de amnare n vederea scutirii de la plata penalităţilor sunt obligaţi la plata acestora.

 

    ART. 23

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale, după efectuarea anchetelor sociale n condiţiile prevederilor art.19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003, transmit la Ministerul Administraţiei Publice situaţia cu familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social n condiţiile Legii nr.416/2001, cu modificările ulterioare, identificate dintre restanţierii la plata ntreţinerii, care pot beneficia de ajutoare de urgenţă, precum şi sumele datorate pentru plata energiei termice.

    (2) Ajutoarele de urgenţă se acordă de la bugetele locale, din sumele alocate de la bugetul de stat prin hotărre a Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003.

 

 

CAP. 5

Dispoziţii finale

 

    ART. 24

    Cheltuielile administrative necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru ncălzirea locuinţei se suportă din bugetele locale.

 

    ART. 25

    (1) n aplicarea prevederilor art.11 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2003, primarii vor ntocmi şi vor transmite direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială, pnă la data de 10 a fiecărei luni, raportul statistic privind ajutoarele pentru ncălzirea locuinţei, conform modelului prevăzut n anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Anexa poate fi modificată prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

    (2) Pnă la data de 20 a fiecărei luni direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială transmit Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale raportul statistic lunar privind ajutoarele pentru ncălzirea locuinţei la nivelul judeţului, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti.

 

    ART. 26

    n aplicarea prezentelor norme metodologice Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Administraţiei Publice pot emite precizări sau instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului.

 

 

 

 


    ANEXA 1*)

    la normele metodologice

 

Primăria ____________________________

Judeţul/Mun. Bucureşti ______________

 

RAPORT STATISTIC

privind ajutoarele pentru ncălzirea locuinţei

luna _____________ anul _________

 

Energie termică furnizată n sistem centralizat

 

Mod de facturare şi plată n tranşe lunare egale pe 12 luni

Venit net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură (lei)

Număr ajutoare aprobate pentru luna pentru care se raportează

Sume 

(mii lei)

aprobate pentru luna pentru care se raportează

plătite pentru luna pentru care se raportează

restante

pnă la 750.000      

 

 

 

 

750.001 - 1.000.000  

 

 

 

 

1.000.001 - 1.250.000

 

 

 

 

1.250.001 - 1.500.000

 

 

 

 

1.500.001 - 1.750.000

 

 

 

 

1.750.001 - 2.106.000

 

 

 

 

 

Mod de facturare şi plată n tranşe lunare egale pe sezon

Venit net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură (lei)

Număr ajutoare aprobate pentru luna pentru care se raportează

Sume 

(mii lei)

aprobate pentru luna pentru care se raportează

plătite pentru luna pentru care se raportează

restante

pnă la 750.000      

 

 

 

 

750.001 - 1.000.000  

 

 

 

 

1.000.001 - 1.250.000

 

 

 

 

1.250.001 - 1.500.000

 

 

 

 

1.500.001 - 1.750.000

 

 

 

 

1.750.001 - 2.106.000

 

 

 

 

 

Mod de facturare şi plată pe baza consumului efectiv

Venit net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură (lei)

Număr ajutoare aprobate pentru luna pentru care se raportează

Sume 

(mii lei)

aprobate pentru luna pentru care se raportează

plătite pentru luna pentru care se raportează

restante

pnă la 750.000      

 

 

 

 

750.001 - 1.000.000  

 

 

 

 

1.000.001 - 1.250.000

 

 

 

 

1.250.001 - 1.500.000

 

 

 

 

1.500.001 - 1.750.000

 

 

 

 

1.750.001 - 2.106.000

 

 

 

 

    *) Anexa este reprodusă n facsimil.

 

Gaze naturale

 

Venit net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură (lei)

Număr ajutoare aprobate pentru luna pentru care se raportează

Sume 

(mii lei)

aprobate pentru luna pentru care se raportează

plătite pentru luna pentru care se raportează

restante

pnă la 1.053.000      

 

 

 

 

1.053.001 - 1.287.000

 

 

 

 

1.287.001 - 1.638.000

 

 

 

 

 

 

Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

 

Număr ajutoare aprobate pentru luna pentru care se raportează

Sume 

(mii lei)

aprobate pentru luna pentru care se raportează

plătite pentru luna pentru care se raportează

restante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Primar,                                                                                     ntocmit _____________

         __________________     .                                                      

                        L.S