HOTĂRREA GUVERNULUI ROMNIEI

nr.495

 

din 12 septembrie 1997

 

privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie

 

Publicată n Monitorul Oficial nr.246 din 19 septembrie 1997

 

    n temeiul art.6 din Legea nr.119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii,

 

    Guvernul Romniei hotărăşte:

 

ART. 1

    (1) Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legali.

    (2) Livretul de familie este netransmisibil.

    (3) Livretul de familie serveşte la acordarea drepturilor reglementate prin lege.

    (4) Livretul de familie are forma şi cuprinde rubricile prevăzute n anexa nr.1.

    (5) Livretul de familie se tipăreşte pe hrtie de culoare bleu şi are n mijlocul fiecărei file stema Romniei.

    (6) Livretului de familie i se pot adăuga file suplimentare, al căror model este cel stabilit n anexa nr.1 a) sau, după caz, nr.1 b), pentru situaţiile n care:

    a) familia are mai mult de şapte copii;

    b) familia sau persoana a primit copii n ncredinţare ori n plasament familial, potrivit legii.

   

ART. 2

    (1) Livretul de familie se eliberează cu ocazia oficierii căsătoriei şi se semnează de către primar sau de delegatul acestuia.

    (2) Livretul de familie se eliberează şi familiilor constituite pnă la data intrării n vigoare a prezentei hotărri, la cererea scrisă a reprezentantului familiei, pe baza datelor din certificatul de căsătorie, actele de identitate ale soţilor, certificatele de naştere ale copiilor, certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii, hotărrile judecătoreşti de desfacere a căsătoriei prin divorţ ori din documentele care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, ncredinţare sau plasament familial al copiilor şi, după caz, adopţia copiilor.

   

ART. 3

    (1) Mama sau tatăl, care nu sunt căsătoriţi, primesc livret de familie, dacă ndeplinesc condiţiile prevăzute la art.2 alin. (1) lit.b) din Legea nr.119/1997.

 

ART. 4

    (1) Livretul de familie se completează de mnă, cu cerneală specială de culoare neagră, n limba romnă, folosindu-se alfabetul latin.

    (2) Livretul de familie se eliberează, gratuit, de către serviciul de stare civilă al consiliului local n a cărui rază teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.

   

ART. 5

    nscrierile n livretul de familie se fac numai de către serviciul de stare civilă al consiliului local n a cărui rază teritorială are domiciliul reprezentantul familiei, cu respectarea metodologiei pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, elaborată de Ministerul de Interne şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.

   

 

ART. 6

    Evidenţa livretelor de familie se asigură de serviciul de stare civilă al consiliului local, ntr-un registru special, prevăzut la anexa nr. 2, cu termen de păstrare permanent.

   

ART. 7

    n livretul de familie este interzis să se facă ştersături, răzuiri, prescurtări sau adăugări.

   

ART. 8

    (1) Actualizarea datelor n livretul de familie este obligatorie şi se realizează, ori de cte ori este necesar, de serviciul de stare civilă al consiliului local n a cărui rază teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.

    (2) Reprezentantul familiei are obligaţia să solicite serviciului de stare civilă al consiliului local n a cărui rază teritorială are domiciliul, completarea livretului de familie pentru orice situaţie apărută ulterior emiterii documentului, care se referă la naşterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui şi/sau a prenumelui ca urmare a divorţului soţilor, prevederilor unor hotărri judecătoreşti sau administrative care conduc la modificarea relaţiilor de autoritate parentală şi altele.

   

ART. 9

    n situaţia desfacerii căsătoriei prin divorţ sau a anulării acesteia, livretul de familie se retrage şi se anulează, eliberndu-se un nou livret de familie părintelui căruia i-au fost ncredinţaţi copii sau, după caz, ambilor părinţi cnd aceştia formează fiecare o familie mpreună cu copiii ncredinţaţi.

   

ART. 10

    (1) n caz de pierdere, furt, deteriorare sau distrugere, serviciul de stare civilă al consiliului local eliberează un duplicat al livretului de familie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului familiei.

    (2) Eliberarea unui nou livret de familie cu menţiunea "duplicat" se face pe baza actelor doveditoare.

   

ART. 11

    Reprezentantul familiei are următoarele obligaţii cu privire la livretul de familie:

    a) să l păstreze şi să evite pierderea, distrugerea sau deteriorarea;

    b) să nu l ncredinţeze persoanelor neautorizate ori să l dea spre păstrare sau n gaj;

    c) să nu facă modificări, adăugări sau menţiuni din proprie iniţiativă;

    d) să solicite, n scris, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, acordarea unui duplicat n cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării;

    e) să anunţe, n scris, n cel mult 15 zile, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, schimbările de natură să conducă la modificarea dreptului la alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii.

   

ART. 12

    (1) Utilizarea livretului de familie cu nscrieri inexacte sau incomplete, precum şi ncălcarea obligaţiilor prevăzute la art.11, constituie contravenţii dacă faptele nu au fost săvrşite n astfel de condiţii nct, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei.

    (2) La stabilirea contravenţiilor prevăzute n prezenta hotărre sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar sau de către persoanele mputernicite de acesta, precum şi de personalul oficiilor de asistenţă socială de la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială ale judeţelor şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, mputernicit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

    (4) Orice modificare sau adăugare n livretul de familie, altele dect cele privind completarea acestuia, este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea materială, civilă sau penală a persoanelor vinovate.

    (5) Livretul de familie cu date inexacte se reţine şi se transmite autorităţii emitente, n vederea anulării, şi se păstrează o perioadă de 5 ani.

   

ART. 13

    Serviciul de stare civilă al consiliului local are obligaţia să asigure evidenţa livretelor de familie eliberate, conservarea şi securitatea registrelor de eliberare a livretelor de familie, cu respectarea normelor privind evidenţa şi păstrarea arhivelor.

   

ART. 14

    Pentru anul 1997, tipărirea livretelor de familie se asigură de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - Sucursala poligrafică "Bucureştii Noi".

   

ART. 15

    Cheltuielile privind tipărirea livretelor de familie se suportă din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, de la subcapitolul "Alocaţii de stat pentru copii".

   

ART. 16

    Pentru livretele de familie tipărite n condiţiile art. 14, tarifele serviciilor realizate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - Sucursala poligrafică "Bucureştii Noi" se vor stabili, prin negociere, de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Oficiului Concurenţei.

   

ART. 17

    Anexele nr.1, 1 a), 1 b) şi 2 la prezenta hotărre fac parte integrantă din aceasta.

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA 1

 

                --------------------------------------------

               |                                            |

               |                                            |

               |                                            |

               |                                            |

               |            Livret de Familie    |

               |                                            |

               |                                            |

               |                                            |

               |   --------------------------------------   |

               |  | Judeţul ___________________________  |  |

               |  |______________________________________|  |

               |                                            |

               |   --------------------------------------   |

               |  |  Primăria _________________________  |  |

               |  |______________________________________|  |

               |                                            |

               |                                            |

               |                                            |

               |  Eliberat la data de __________________    |

               |                                            |

               |                          Primar,           |

               |                         Semnătura          |

               |                                            |

               |                           L.S.             |

               |                                            |

               |                                            |

               |        Seria: |_| Nr: |_|_|_|_|_|_|        |

               |                                            |

               |                        1                   |

               |____________________________________________|

 

 _____________________________________  _____________________________________

|                                     ||                                     |

| Soţul |_|                           || Soţia |_|                           |

| Tatăl |_|                           || Mama  |_|                           |

|                                     ||                                     |

|                                     ||                                     |

|Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ||Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

|numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   ||numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   |

|personal                             ||personal                             |

|                                     ||                                     |

|                                     ||                                     |

| Numele: ___________________________ || Numele: ___________________________ |

| Prenumele: ________________________ || Prenumele: ________________________ |

| Născut n: ________ la data de: ___ || Născută n: _______ la data de: ___ |

| Cetăţenia: ________________________ || Cetăţenia: ________________________ |

| Fiul lui: _________________________ || Fiica lui: ________________________ |

| şi al: ____________________________ || şi a: _____________________________ |

|                                     ||                                     |

|           Serviciul de stare civilă ||           Serviciul de stare civilă |

|                   Semnătura         ||                   Semnătura         |

|                      L.S.           ||                      L.S.           |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

|                   Extras certificat || de căsătorie Nr. |___________|      |

|                                     ||                                     |

|                                     ||                                     |

| din: _____________________________  ||                                     |

| nregistrat la : _________________  ||                                     |

|                                     ||           Serviciul de stare civilă |

|                                     ||                   Semnătura         |

|                                     ||                      L.S.           |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

| Menţiuni                            || Menţiuni                            |

|                                     ||                                     |

|           Serviciul de stare civilă ||           Serviciul de stare civilă |

|                   Semnătura         ||                   Semnătura         |

|                      L.S.           ||                      L.S.           |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

|                  2                  ||                   3                 |

|_____________________________________||_____________________________________|

 

 _____________________________________  _____________________________________

|                                     ||                                     |

| Primul copil                        || Al doilea copil                     |

|                                     ||                                     |

|                                     ||                                     |

|Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ||Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

|numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   ||numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   |

|personal                             ||personal                             |

|                                     ||                                     |

| Extras din certificatul             || Extras din certificatul             |

| de naştere nr. ____________________ || de naştere nr. ____________________ |

| Născut(ă) la data de: _____________ || Născut(ă) la data de: _____________ |

| ora: ______ sexul: ________________ || ora: ______ sexul: ________________ |

| n localitatea: ___________________ || n localitatea: ___________________ |

| Numele: ___________________________ || Numele: ___________________________ |

| Prenumele: ________________________ || Prenumele: ________________________ |

| Tatăl: ____________________________ || Tatăl: ____________________________ |

| Mama: _____________________________ || Mama: _____________________________ |

|                                     ||                                     |

|        Eliberat conform registrului ||        Eliberat conform registrului |

|         serviciului de stare civilă ||         serviciului de stare civilă |

|                  Semnătura          ||                  Semnătura          |

|                     L.S.            ||                     L.S.            |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

| Menţiuni                            || Menţiuni                            |

|                                     ||                                     |

|           Serviciul de stare civilă ||           Serviciul de stare civilă |

|                   Semnătura         ||                   Semnătura         |

|                      L.S.           ||                      L.S.           |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

|                  4                  ||                   5                 |

|_____________________________________||_____________________________________|

 

 _____________________________________  _____________________________________

|                                     ||                                     |

| Al treilea copil                    || Al patrulea copil                   |

|                                     ||                                     |

|                                     ||                                     |

|Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ||Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

|numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   ||numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   |

|personal                             ||personal                             |

|                                     ||                                     |

| Extras din certificatul             || Extras din certificatul             |

| de naştere nr. ____________________ || de naştere nr. ____________________ |

| Născut(ă) la data de: _____________ || Născut(ă) la data de: _____________ |

| ora: ______ sexul: ________________ || ora: ______ sexul: ________________ |

| n localitatea: ___________________ || n localitatea: ___________________ |

| Numele: ___________________________ || Numele: ___________________________ |

| Prenumele: ________________________ || Prenumele: ________________________ |

| Tatăl: ____________________________ || Tatăl: ____________________________ |

| Mama: _____________________________ || Mama: _____________________________ |

|                                     ||                                     |

|        Eliberat conform registrului ||        Eliberat conform registrului |

|         serviciului de stare civilă ||         serviciului de stare civilă |

|                  Semnătura          ||                  Semnătura          |

|                     L.S.            ||                     L.S.            |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

| Menţiuni                            || Menţiuni                            |

|                                     ||                                     |

|           Serviciul de stare civilă ||           Serviciul de stare civilă |

|                   Semnătura         ||                   Semnătura         |

|                      L.S.           ||                      L.S.           |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

|                  6                  ||                   7                 |

|_____________________________________||_____________________________________|

 

 _____________________________________  _____________________________________

|                                     ||                                     |

| Al cincilea copil                   || Al şaselea copil                    |

|                                     ||                                     |

|                                     ||                                     |

|Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ||Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

|numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   ||numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   |

|personal                             ||personal                             |

|                                     ||                                     |

| Extras din certificatul             || Extras din certificatul             |

| de naştere nr. ____________________ || de naştere nr. ____________________ |

| Născut(ă) la data de: _____________ || Născut(ă) la data de: _____________ |

| ora: ______ sexul: ________________ || ora: ______ sexul: ________________ |

| n localitatea: ___________________ || n localitatea: ___________________ |

| Numele: ___________________________ || Numele: ___________________________ |

| Prenumele: ________________________ || Prenumele: ________________________ |

| Tatăl: ____________________________ || Tatăl: ____________________________ |

| Mama: _____________________________ || Mama: _____________________________ |

|                                     ||                                     |

|        Eliberat conform registrului ||        Eliberat conform registrului |

|         serviciului de stare civilă ||         serviciului de stare civilă |

|                  Semnătura          ||                  Semnătura          |

|                     L.S.            ||                     L.S.            |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

| Menţiuni                            || Menţiuni                            |

|                                     ||                                     |

|           Serviciul de stare civilă ||           Serviciul de stare civilă |

|                   Semnătura         ||                   Semnătura         |

|                      L.S.           ||                      L.S.           |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

|                  8                  ||                   9                 |

|_____________________________________||_____________________________________|

 

 _____________________________________  _____________________________________

|                                     ||                                     |

| Al şaptelea copil                   || Menţiuni privind acordarea unor     |

|                                     || drepturi conform legii:             |

|                                     ||  _________________________________  |

|Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  || |  Dosar nr. ____________         | |

|numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   || |  Data:                          | |

|personal                             || |                                 | |

|                                     || |                    Semnătura:   | |

| Extras din certificatul             || |                       L.S.      | |

| de naştere nr. ____________________ || |_________________________________| |

| Născut(ă) la data de: _____________ ||  _________________________________  |

| ora: ______ sexul: ________________ || |  Dosar nr. ____________         | |

| n localitatea: ___________________ || |  Data:                          | |

| Numele: ___________________________ || |                                 | |

| Prenumele: ________________________ || |                    Semnătura:   | |

| Tatăl: ____________________________ || |_________________________________| |

| Mama: _____________________________ ||  _________________________________  |

|                                     || |  Dosar nr. ____________         | |

|        Eliberat conform registrului || |  Data:                          | |

|         serviciului de stare civilă || |                                 | |

|                  Semnătura          || |                    Semnătura:   | |

|                     L.S.            || |_________________________________| |

|                                     ||  _________________________________  |

| =================================== || |  Dosar nr. ____________         | |

|                                     || |  Data:                          | |

| Menţiuni                            || |                                 | |

|                                     || |                    Semnătura:   | |

|           Serviciul de stare civilă || |_________________________________| |

|                   Semnătura         ||  _________________________________  |

|                      L.S.           || |  Dosar nr. ____________         | |

| ___________                         || |  Data:                          | |

| ___________                         || |                                 | |

| ___________                         || |                    Semnătura:   | |

| ___________                         || |_________________________________| |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

|                 10                  ||                  11                 |

|_____________________________________||_____________________________________|

 

 

    ANEXA 1 a)

 

 _____________________________________  _____________________________________

|  ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE   ||                                     |

| ----------------------------------- ||                                     |

|Livretul de familie se eliberează:   ||                                     |

|1. soţilor de către serviciul de     || Al optulea copil                    |

|   stare civilă al primăriei care    ||                                     |

|   oficiază căsătoria;               ||                                     |

|2. mamei sau tatălui care nu sunt    ||                                     |

|   căsătoriţi, dacă domiciliază      ||                                     |

|   mpreună cu copiii;               ||Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

|3. persoanei care adoptă, i se       ||numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   |

|   ncredinţează sau i se dă n      ||personal                             |

|   plasament familial un copil.      ||                                     |

|                                     ||                                     |

|Se ntocmeşte la cererea scrisă a    ||                                     |

|reprezentantului familiei pe baza    ||                                     |

|datelor din:                         || Extras din certificatul             |

|1.certificatul de căsătorie;         || de naştere nr. ____________________ |

|2.actele de identitate ale soţilor;  ||                                     |

|3.certificatele de naştere ale       || Născut(ă) la data de: _____________ |

|  copiilor;                          ||                                     |

|4.certificatele de deces al unuia    || ora: ______ sexul: ________________ |

|  dintre soţi sau ale copiilor;      ||                                     |

|5.hotărrea judecătorească privind   || n localitatea: ___________________ |

|  desfacerea căsătoriei;             ||                                     |

|6.documentele care atestă modificarea||                                     |

|  relaţiilor de autoritate           || Numele: ___________________________ |

|  parentală, adopţie, după caz,      ||                                     |

|  plasament familial sau             || Prenumele: ________________________ |

|  ncredinţare.                      ||                                     |

|                                     || Tatăl: ____________________________ |

|  ELEMENTELE LIVRETULUI DE FAMILIE   ||                                     |

| ----------------------------------- || Mama: _____________________________ |

|Livretul de familie este constituit  ||                                     |

|prin reunirea extraselor din         ||                                     |

|certificatele de stare civilă, precum||                                     |

|şi din prevederile unor hotărri     ||                                     |

|judecătoreşti sau administrative.    ||                                     |

|                                     ||                                     |

|  ACTUALIZAREA LIVRETULUI DE FAMILIE ||        Eliberat conform registrului |

| ----------------------------------- ||                                     |

|1. este obligatoriu şi se realizează ||         serviciului de stare civilă |

|   de serviciul de stare civilă al   ||                                     |

|   primăriei n a cărei rază         ||                  Semnătura          |

|   teritorială are domiciliul        ||                                     |

|   reprezentantul familiei;          ||                     L.S.            |

|2. se realizează la cererea          ||                                     |

|   reprezentantului familiei pentru  ||                                     |

|   orice situaţie apărută ulterior   ||                                     |

|   emiterii livretului de familie    ||                                     |

|   care se referă la naşterea unui   ||                                     |

|   copil, decesul unei persoane din  ||                                     |

|   familie, schimbarea numelui şi/sau|| =================================== |

|   prenumelui ca urmare a divorţului ||                                     |

|   soţilor, prevederilor unor        ||                                     |

|   hotărri judecătoreşti sau        ||                                     |

|   administrative care conduc la     || Menţiuni                            |

|   modificarea relaţiilor de         ||                                     |

|   relaţiilor de autoritate parentală||           Serviciul de stare civilă |

|   şi altele.                        ||                   Semnătura         |

|                                     ||                      L.S.           |

| OBLIGAŢIILE TITULARULUI LIVRETULUI  ||                                     |

|             DE FAMILIE              || -------------                       |

| ----------------------------------- ||                                     |

|1. să-l păstreze şi să evite         || -------------                       |

|   pierderea, distrugerea sau        ||                                     |

|   deteriorarea;                     || -------------                       |

|2. să nu facă modificări, adăugiri   ||                                     |

|   sau menţiuni din proprie          || -------------                       |

|   iniţiativă;                       ||                                     |

|3. să nu l ncredinţeze persoanelor || =================================== |

|   neautorizate ori să-l dea spre    ||                                     |

|   păstrare sau n gaj.              ||   Seria: |_| Nr.: |_|_|_|_|_|_|     |

|                                     ||                                     |

|                                     ||                                     |

|                  12                 ||                   1                 |

|                                     ||                                     |

|_____________________________________||_____________________________________|

 _____________________________________  _____________________________________

|                                     ||                                     |

| Al nouălea copil                    || Al zecelea copil                    |

|                                     ||                                     |

|                                     ||                                     |

|Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ||Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

|numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   ||numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   |

|personal                             ||personal                             |

|                                     ||                                     |

| Extras din certificatul             || Extras din certificatul             |

| de naştere nr. ____________________ || de naştere nr. ____________________ |

| Născut(ă) la data de: _____________ || Născut(ă) la data de: _____________ |

| ora: ______ sexul: ________________ || ora: ______ sexul: ________________ |

| n localitatea: ___________________ || n localitatea: ___________________ |

| Numele: ___________________________ || Numele: ___________________________ |

| Prenumele: ________________________ || Prenumele: ________________________ |

| Tatăl: ____________________________ || Tatăl: ____________________________ |

| Mama: _____________________________ || Mama: _____________________________ |

|                                     ||                                     |

|        Eliberat conform registrului ||        Eliberat conform registrului |

|         serviciului de stare civilă ||         serviciului de stare civilă |

|                  Semnătura          ||                  Semnătura          |

|                     L.S.            ||                     L.S.            |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

| Menţiuni                            || Menţiuni                            |

|                                     ||                                     |

|           Serviciul de stare civilă ||           Serviciul de stare civilă |

|                   Semnătura         ||                   Semnătura         |

|                      L.S.           ||                      L.S.           |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

|                  2                  ||                   3                 |

|_____________________________________||_____________________________________|

 

 

    ANEXA 1 b)

 

 _____________________________________  _____________________________________

|                                     ||                                     |

| Al unsprezecelea copil              || Copii aflaţi n plasament familial  |

|                                     ||          sau ncredinţare           |

|                                     ||                                     |

|Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  || Reprezentant legal             |_|  |

|numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   || Persoana care are                   |

|personal                             || copilul n ntreţinere         |_|  |

|                                     ||                                     |

| Extras din certificatul             ||Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

| de naştere nr. ____________________ ||numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   |

| Născut(ă) la data de: _____________ ||personal                             |

| ora: ______ sexul: ________________ ||                                     |

| n localitatea: ___________________ || Numele: ___________________________ |

| Numele: ___________________________ || Prenumele: ________________________ |

| Prenumele: ________________________ || Născut n: _______ la data de: ____ |

| Tatăl: ____________________________ || Cetăţenia: ________________________ |

| Mama: _____________________________ || Fiul lui: _________________________ |

|                                     || şi al: ____________________________ |

|        Eliberat conform registrului ||                                     |

|         serviciului de stare civilă ||           Serviciul de stare civilă |

|                  Semnătura          ||                   Semnătura         |

|                     L.S.            ||                      L.S.           |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

| Menţiuni                            || Menţiuni                            |

|                                     ||                                     |

|           Serviciul de stare civilă ||           Serviciul de stare civilă |

|                   Semnătura         ||                   Semnătura         |

|                      L.S.           ||                      L.S.           |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     || Seria: |_| Nr.: |_|_|_|_|_|_|       |

|                                     ||                                     |

|                  4                  ||                   1                 |

|_____________________________________||_____________________________________|

 

 _____________________________________  _____________________________________

|                                     ||                                     |

| Primul copil                        || Al doilea copil                     |

|                                     ||                                     |

|Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ||Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

|numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   ||numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   |

|personal                             ||personal                             |

|                                     ||                                     |

| Extras din certificatul             || Extras din certificatul             |

| de naştere nr. ____________________ || de naştere nr. ____________________ |

| Născut(ă) la data de: _____________ || Născut(ă) la data de: _____________ |

| ora: ______ sexul: ________________ || ora: ______ sexul: ________________ |

| n localitatea: ___________________ || n localitatea: ___________________ |

|                                     ||                                     |

|        Eliberat conform registrului ||        Eliberat conform registrului |

|         serviciului de stare civilă ||         serviciului de stare civilă |

|                  Semnătura          ||                  Semnătura          |

|                     L.S.            ||                     L.S.            |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

| Tatăl                               || Tatăl                               |

|                                     ||                                     |

|Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ||Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

|numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   ||numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   |

|personal                             ||personal                             |

|                                     ||                                     |

| Numele: ___________________________ || Numele: ___________________________ |

| Prenumele: ________________________ || Prenumele: ________________________ |

|                                     ||                                     |

|                                     ||                                     |

| Mama                                || Mama                                |

|                                     ||                                     |

|Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  ||Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

|numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   ||numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   |

|personal                             ||personal                             |

|                                     ||                                     |

| Numele: ___________________________ || Numele: ___________________________ |

| Prenumele: ________________________ || Prenumele: ________________________ |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

| Hotărrea Nr. |_________|           || Hotărrea Nr. |_________|           |

| de la: ____________ pnă la _______ || de la: ____________ pnă la _______ |

| Comisia pentru                      || Comisia pentru                      |

| Protecţia Copilului din: __________ || Protecţia Copilului din: __________ |

| Data hotărrii: ___________________ || Data hotărrii: ___________________ |

| |_| plasament familial              || |_| plasament familial              |

| |_| ncredinţare                    || |_| ncredinţare                    |

|                                     ||                                     |

|           Serviciul de stare civilă ||           Serviciul de stare civilă |

|                    Semnătura        ||                    Semnătura        |

|                       L.S.          ||                       L.S.          |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

| Menţiuni                            || Menţiuni                            |

|                                     ||                                     |

|           Serviciul de stare civilă ||           Serviciul de stare civilă |

|                   Semnătura         ||                   Semnătura         |

|                      L.S.           ||                      L.S.           |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

| ___________                         || ___________                         |

|                                     ||                                     |

| =================================== || =================================== |

|                                     ||                                     |

|                  2                  ||                   3                 |

|_____________________________________||_____________________________________|

                     _____________________________________

                    |                                     |

                    | Al treilea copil                   |

                    |                                     |

                    |Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

                    |numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   |

                    |personal                             |

                    |                                     |

                    | Extras din certificatul             |

                    | de naştere nr. ____________________ |

                    | Născut(ă) la data de: _____________ |

                    | ora: ______ sexul: ________________ |

                    | n localitatea: ___________________ |

                    |                                     |

                    |        Eliberat conform registrului |

                    |         serviciului de stare civilă |

                    |                  Semnătura          |

                    |                     L.S.            |

                    |                                     |

                    | =================================== |

                    | Tatăl                               |

                    |                                     |

                    |Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

                    |numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   |

                    |personal                             |

                    |                                     |

                    | Numele: ___________________________ |

                    | Prenumele: ________________________ |

                    |                                     |

                    |                                     |

                    | Mama                                |

                    |                                     |

                    |Cod     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

                    |numeric  S A A L L Z Z N N N N N C   |

                    |personal                             |

                    |                                     |

                    | Numele: ___________________________ |

                    | Prenumele: ________________________ |

                    |                                     |

                    | =================================== |

                    |                                     |

                    | Hotărrea Nr. |_________|           |

                    | de la: ____________ pnă la _______ |

                    | Comisia pentru                      |

                    | Protecţia Copilului din: __________ |

                    | Data hotărrii: ___________________ |

                    | |_| plasament familial              |

                    | |_| ncredinţare                    |

                    |                                     |

                    |           Serviciul de stare civilă |

                    |                    Semnătura        |

                    |                       L.S.          |

                    | =================================== |

                    |                                     |

                    | Menţiuni                            |

                    |                                     |

                    |           Serviciul de stare civilă |

                    |                   Semnătura         |

                    |                      L.S.           |

                    | ___________                         |

                    | ___________                         |

                    | ___________                         |

                    | ___________                         |

                    |                                     |

                    | =================================== |

                    |                                     |

                    |                  4                  |

                    |_____________________________________|

 

    ANEXA 2

-----------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Seria şi |    Numele şi   |          |Seria şi  |   Data   |Semnătura|

|crt.|  numărul |    prenumele   |Domiciliul| numărul  |eliberării|    de   |

|    |livretului|reprezentantului|          |actului de|livretului| primire |

|    |de familie|    familiei    |          |identitate|de familie|         |

|----|----------|----------------|----------|----------|----------|---------|

|----|----------|----------------|----------|----------|----------|---------|

|----|----------|----------------|----------|----------|----------|---------|

|----|----------|----------------|----------|----------|----------|---------|

|----|----------|----------------|----------|----------|----------|---------|

|----|----------|----------------|----------|----------|----------|---------|

|____|__________|________________|__________|__________|__________|_________|

 

                                ---------------