HOTĂRRE   Nr. 622 din 27 iunie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia

EMITENT:      GUVERNUL ROMNIEI

PUBLICATĂ N: MONITORUL OFICIAL  NR. 396 din 18 iulie 2001

 

    n temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia Romniei şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia,

 

    Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

    ARTICOL UNIC

    Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia, prevăzute n anexa care face parte integrantă din prezenta hotărre.

 

                  PRIM-MINISTRU

                  ADRIAN NĂSTASE

 

                         Contrasemnează:

                         Ministru de interne,

                         Ioan Rus

 

                         p. Ministrul afacerilor externe,

                         Cristian Diaconescu,

                         secretar de stat

 

                         Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

                         Marian Srbu

 

                         p. Ministrul finanţelor publice,

                         Maria Manolescu,

                         secretar de stat

 

                         Ministrul sănătăţii şi familiei,

                         Daniela Bartoş

 

   

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    Primirea cererilor, activităţile de nregistrare şi evidenţă a solicitanţilor statutului de refugiat şi a persoanelor care au dobndit o formă de protecţie, intervievarea solicitanţilor, analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, procedura de soluţionare a cererilor pentru acordarea statutului de refugiat, precum şi activităţile legate de asigurarea asistenţei solicitanţilor statutului de refugiat şi a persoanelor care au dobndit o formă de protecţie se desfăşoară potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia, denumită n continuare ordonanţă, şi ale prezentelor norme metodologice.

    ART. 2

    (1) Prin persecuţie, n sensul art. 2 alin. (1) şi al art. 5 din ordonanţă, se nţelege o acţiune care:

    a) este suficient de gravă prin ea nsăşi ori prin repetarea faptelor pentru a expune solicitantul unor pericole de natură să i aducă atingere vieţii, integrităţii corporale ori libertăţii sale ori pentru a-l mpiedica n mod evident să trăiască n ţara sa de origine; şi

    b) are la bază unul sau mai multe dintre următoarele motive: rasă, naţionalitate, religie, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică, indiferent dacă motivele sunt reale sau au fost atribuite persoanei n cauză de agentul care exercită persecuţia.

    (2) Persecuţia poate fi exercitată de autorităţi publice, de organizaţii sau partide care controlează statul ori de terţi, n cazul n care acte grave de discriminare sau de natură infracţională sunt comise pe scară largă şi sunt tolerate de autorităţi sau acestea refuză ori se dovedesc incapabile să ofere o protecţie adecvată.

    ART. 3

    (1) n situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanţă, pnă la stabilirea măsurilor şi perioadei pentru care se acordă protecţie Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate decide suspendarea procedurii de acordare a statutului de refugiat persoanelor care provin din zona de conflict şi urmează să beneficieze de protecţie umanitară temporară.

    (2) Pnă la stabilirea măsurilor şi perioadei pentru care se acordă protecţie umanitară temporară persoana care provine din zona de conflict are drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 13 din ordonanţă.

    (3) Protecţia umanitară temporară se acordă pe o perioadă determinată care nu poate depăşi 2 ani.

    (4) După ncetarea protecţiei umanitare temporare persoanele care au beneficiat de această formă de protecţie pot solicita n mod individual acordarea statutului de refugiat.

    (5) Hotărrea Guvernului prevăzută la art. 6 alin. (2) din ordonanţă este iniţiată de Ministerul de Interne la sesizarea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, n situaţia n care se constată sau există informaţii că din zona de conflict urmează să fie nregistrat un aflux masiv şi spontan de persoane care au nevoie de protecţie.

    (6) Prin aflux masiv şi spontan de persoane care au nevoie de protecţie se nţelege deplasarea către teritoriul Romniei a unui număr semnificativ de persoane care depăşeşte capacitatea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi de soluţionare a cererilor individuale, n condiţiile şi n termenele prevăzute de ordonanţă.

    (7) Prin persoană care are nevoie de protecţie se nţelege orice persoană care şi-a părăsit ţara de origine ca urmare a unui conflict armat şi nu se poate ntoarce n condiţii de siguranţă şi demnitate n ţara de origine.

 

 

CAP. 2

Procedura acordării statutului de refugiat

 

SECŢIUNEA 1

Procedura ordinară

 

    ART. 4

    O persoană este considerată solicitant al statutului de refugiat din momentul manifestării de voinţă, exprimată n scris sau oral, din care să rezulte că aceasta solicită protecţia statului romn pentru unul dintre motivele prevăzute de ordonanţă.

 

Cererea pentru acordarea statutului de refugiat

    ART. 5

    (1) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat este individuală şi se naintează personal de către solicitant, cetăţean străin sau apatrid, sau de reprezentantul legal al acestuia Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, organelor teritoriale ale acestuia sau organelor teritoriale ale Ministerului de Interne.

    (2) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat se completează n limba romnă sau ntr-o limbă pe care solicitantul o cunoaşte.

    (3) Funcţionarul autorităţilor cu competenţe n primirea cererilor pentru acordarea statutului de refugiat nmnează solicitantului formularul prezentat n anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice şi i explică modul n care trebuie completat.

    (4) n cazul n care solicitantul nu ştie să scrie funcţionarul care primeşte cererea va completa formularul potrivit declaraţiei orale a solicitantului, iar cererea va fi semnată sau amprentată de solicitant şi va fi semnată de funcţionarul care a completat această cerere şi de interpret, după caz.

    (5) Dacă solicitantul deţine documente de identitate, funcţionarul verifică datele nscrise n cerere şi semnalează solicitantului neconcordanţele apărute n conţinutul cererii, pentru a fi remediate.

    (6) Cererile pentru acordarea statutului de refugiat depuse ntr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat şi cele depuse la Direcţia pentru străini şi probleme de migrări din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei sunt nregistrate n registre speciale.

    (7) Cererile colective pentru acordarea statutului de refugiat nu sunt acceptate.

    ART. 6

    După primirea cererii pentru acordarea statutului de refugiat unităţile Ministerului de Interne eliberează solicitantului o adeverinţă provizorie cu o valabilitate de 48 de ore, conform modelului prezentat n anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, şi asigură transportul solicitantului pnă la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau pnă la o structură teritorială a acestuia, după caz.

 

naintarea cererii de către un minor

    ART. 7

    (1) n cazul străinului minor interesele acestuia sunt apărate de reprezentantul său legal.

    (2) n situaţia n care minorul nensoţit nu poate să şi probeze vrsta Oficiul Naţional pentru Refugiaţi solicită eliberarea unui certificat medico-legal.

    (3) n lipsa unui reprezentant legal Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sesizează autoritatea competentă n a cărei rază teritorială şi are reşedinţa minorul, pentru declanşarea procedurii de stabilire a unui reprezentant legal.

    (4) Reunificarea familială n cazul minorilor nensoţiţi se face n ţara n care se află părinţii, dacă este n interesul minorului.

    (5) n analizarea cererilor şi a motivelor invocate de minorul nensoţit se ţine seama de gradul său de dezvoltare intelectuală şi de maturitatea sa.

    (6) Procedura de soluţionare a cererii pentru acordarea statutului de refugiat este suspendată pnă la stabilirea unui reprezentant legal. Pe perioada suspendării procedurii de acordare a statutului de refugiat minorul se bucură de toate drepturile prevăzute de ordonanţă.

    (7) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat minorului nensoţit va fi analizată cu prioritate.

 

naintarea cererii pentru terţe persoane

    ART. 8

    (1) Persoana care a dobndit statutul de refugiat poate depune cerere pentru acordarea statutului de refugiat pentru membrii familiei sale, n condiţiile art. 3 din ordonanţă, numai n cazul n care aceştia nu se află pe teritoriul Romniei şi poate face dovada că aceştia sunt de acord cu depunerea unei astfel de cereri.

    (2) Aceste cereri se depun la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau la structurile teritoriale ale acestuia.

    (3) Ministerul de Interne mpreună cu Ministerul Afacerilor Externe vor stabili o procedură comună de soluţionare a acestor cereri prin ordin comun care va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Activităţi necesare pentru ntocmirea dosarului personal al solicitantului

    ART. 9

    După nregistrarea cererii pentru acordarea statutului de refugiat Oficiul Naţional pentru Refugiaţi şi structurile teritoriale ale acestuia, prin personalul desemnat:

    a) efectuează verificări n evidenţele Oficiului Naţional pentru Refugiaţi pentru a se constata dacă sub identitatea declarată solicitantul a mai depus anterior o cerere pentru acordarea statutului de refugiat;

    b) reţin documentul de călătorie al solicitantului, care poate fi returnat temporar titularului, la cerere şi pentru motive bine ntemeiate;

    c) procedează la fotografierea, amprentarea şi informarea solicitantului cu privire la drepturile, obligaţiile şi procedura de acordare a statutului de refugiat;

    d) ntocmesc dosarul personal al solicitantului, care va cuprinde cererea pentru acordarea statutului de refugiat, precum şi toate documentele necesare n vederea soluţionării cazului său şi care au legătură cu aceasta;

    e) comunică n scris solicitantului data şi ora la care trebuie să se prezinte pentru susţinerea interviului;

    f) eliberează solicitantului documentul temporar de identitate;

    g) nregistrează cererea pentru acordarea ajutorului material temporar pentru solicitanţii statutului de refugiat, necesar pentru ntreţinere, al cărei model este prezentat n anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

 

Procedura ce se aplică solicitantului statutului de refugiat care a tranzitat anterior o ţară terţă sigură

    ART. 10

    (1) Dacă solicitantul se află n una dintre situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţă şi există acceptul statului aflat pe lista cuprinznd ţările terţe sigure de a-l readmite pe solicitant pe teritoriul său şi de a-i asigura accesul la procedura de acordare a statutului de refugiat, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi respinge accesul la procedura de acordare a statutului de refugiat prin hotărre motivată pe care o comunică solicitantului şi solicită autorităţilor romne competente să procedeze la retrimiterea solicitantului către ţara terţă.

    (2) mpotriva hotărrii solicitantul poate depune plngere n condiţiile prevăzute la art. 15 din ordonanţă.

    (3) n vederea aplicării prevederilor art. 10 alin. (2) din ordonanţă funcţionarul anume desemnat să efectueze interviul şi să soluţioneze această cerere emite o hotărre prin care solicitantului i se conferă accesul la procedura de acordare a statutului de refugiat.

    ART. 11

    Lista cuprinznd ţările terţe sigure, aprobată prin ordin al ministrului de interne, potrivit art. 11 din ordonanţă, se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Intervievarea solicitanţilor şi soluţionarea cererii n etapa administrativă

 

    ART. 12

    (1) Interviul constă ntr-o audiere a solicitantului statutului de refugiat de către un funcţionar al Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, anume desemnat.

    (2) Interviul va clarifica aspectele necesare n vederea soluţionării cererii pentru acordarea statutului de refugiat, consemnate ntr-o notă de interviu ce va cuprinde: datele de identificare a solicitantului, numele funcţionarului care efectuează interviul şi, după caz, numele interpretului, al reprezentantului legal şi/sau al avocatului care l asistă pe solicitant, limba n care se desfăşoară interviul, angajamentul solicitantului din care să reiasă că toate datele şi informaţiile prezentate la interviu sunt reale, ntrebările şi, respectiv, răspunsurile date de solicitant pe durata interviului.

    (3) După citirea celor consemnate n nota de interviu aceasta va fi semnată pe fiecare pagină de solicitantul statutului de refugiat sau de reprezentantul său legal, precum şi de interpretul, avocatul şi funcţionarul prezenţi la interviu.

    (4) Acolo unde este necesar funcţionarul care se ocupă de caz poate efectua un nou interviu.

    (5) n cazul n care solicitantul n mod nejustificat nu s-a prezentat la data fixată pentru susţinerea interviului, funcţionarul care se ocupă de caz ntocmeşte un proces-verbal, după care soluţionează cererea pentru acordarea statutului de refugiat pe baza elementelor existente n acel moment la dosar.

    (6) La interviu pot asista, cu acordul solicitantului, şi reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi n domeniu, precum şi reprezentantul n Romnia al naltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.

    (7) Pe timpul interviului minorul este nsoţit de reprezentantul legal.

    ART. 13

    (1) Funcţionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) din ordonanţă efectuează interviul, analizează motivele invocate de solicitant şi se pronunţă asupra cererii solicitantului n termen de 30 de zile de la preluarea cazului.

    (2) n condiţiile aplicării art. 14 alin. (2) din ordonanţă funcţionarul ntocmeşte o notă n care motivează necesitatea prelungirii procedurii şi o supune spre aprobare şefului Oficiului Naţional pentru Refugiaţi.

    (3) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat va fi soluţionată pe baza documentelor existente la dosarul solicitantului şi a motivelor invocate de solicitant la interviu, care vor fi analizate n raport cu situaţia concretă din ţara de origine şi cu credibilitatea solicitantului.

    (4) Plata serviciilor prestate de interpreţii şi experţii utilizaţi n cadrul procedurilor prevăzute de ordonanţă se face n condiţiile prevăzute de lege şi se asigură de la bugetul Ministerului de Interne.

    (5) n situaţii deosebite, n care nu pot fi identificaţi sau utilizaţi interpreţi autorizaţi, se apelează la serviciile altor specialişti cunoscători ai limbii respective, acceptaţi de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi şi de solicitantul statutului de refugiat.

    (6) n cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către funcţionarul prevăzut la alin. (1) şeful Oficiului Naţional pentru Refugiaţi poate desemna un alt funcţionar pentru ndeplinirea acestor atribuţii.

 

Căi de atac

    ART. 14

    (1) Plngerea formulată mpotriva hotărrii de respingere a unei cereri pentru acordarea statutului de refugiat se depune la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau la structurile teritoriale ale acestuia n termenul de 10 zile prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţă.

    (2) Funcţionarul care nregistrează plngerea verifică şi, dacă este cazul, l ndrumă pe solicitant cu privire la aspectele de formă ce lipsesc din conţinutul plngerii.

    (3) n cazul n care solicitantul nu precizează instanţa competentă, soluţionarea plngerii este de competenţa judecătoriei n a cărei rază teritorială şi are sediul Oficiul Naţional pentru Refugiaţi.

    (4) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi va transmite de ndată instanţei competente plngerea mpreună cu toate documentele necesare n vederea soluţionării acesteia.

 

Executarea hotărrii de respingere

    ART. 15

    (1) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi informează Direcţia pentru străini şi probleme de migrări din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei cu privire la situaţia străinilor ale căror cereri pentru acordarea statutului de refugiat au fost respinse printr-o hotărre definitivă şi irevocabilă şi care au obligaţia, conform art. 14 alin. (3), de a părăsi Romnia n termen de 15 zile de la comunicarea acestei hotărri.

    (2) n cazul n care din motive obiective străinul nu poate părăsi teritoriul Romniei n termen de 15 zile şi autorităţile nu pot pune n executare măsura de scoatere din ţară, Ministerul de Interne prin Direcţia pentru străini şi probleme de migrări din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei acordă acestuia un drept de şedere pe teritoriul Romniei pnă la dispariţia motivelor care au mpiedicat părăsirea teritoriului statului romn de către persoana respectivă.

    (3) Statutul şi regimul juridic ale persoanelor al căror drept de şedere pe teritoriul Romniei este reglementat n temeiul art. 16 alin. (2) din ordonanţă se stabilesc n conformitate cu prevederile legale referitoare la regimul juridic al străinilor n Romnia.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura de soluţionare a unei noi cereri pentru acordarea statutului de refugiat

 

    ART. 16

    (1) Străinul care depune o nouă cerere pentru acordarea statutului de refugiat, n condiţiile art. 16 alin. (3) din ordonanţă, se adresează personal Oficiului Naţional pentru Refugiaţi sau structurilor teritoriale ale acestuia, prezentnd n scris toate motivele pentru acordarea statutului de refugiat, o copie de pe hotărrea definitivă şi irevocabilă prin care a fost respinsă cererea anterioară, precum şi documentele n susţinerea cererii sale.

    (2) Funcţionarul, altul dect cel care s-a pronunţat n cadrul procedurii anterioare, analizează cererea n conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din ordonanţă şi n termen de 5 zile hotărăşte:

    a) admiterea accesului la o nouă procedură de acordare a statutului de refugiat; sau

    b) respingerea ca inadmisibilă a noii cereri pentru acordarea statutului de refugiat.

    (3) Hotărrile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se pronunţă fără să se analizeze pe fond motivele invocate de solicitant pentru acordarea statutului de refugiat.

    ART. 17

    (1) După pronunţarea unei hotărri prin care i s-a acordat accesul la o nouă procedură de acordare a statutului de refugiat solicitantul este informat cu privire la drepturile, obligaţiile, procedura de soluţionare a cererii sale şi data la care urmează să susţină interviul.

    (2) Solicitantului i se ntocmeşte un nou dosar la care se anexează şi dosarul/dosarele anterior/anterioare.

    (3) n temeiul hotărrii prin care s-a acordat accesul la o nouă procedură de acordare a statutului de refugiat şi al art. 16 alin. (6) din ordonanţă Oficiul Naţional pentru Refugiaţi informează autorităţile competente cu privire la anularea dispoziţiei prin care străinul n cauză era obligat să părăsească teritoriul Romniei.

    (4) Plngerea formulată de solicitant mpotriva hotărrii prin care a fost respinsă ca inadmisibilă o nouă cerere pentru acordarea statutului de refugiat este analizată de instanţa competentă, cu respectarea art. 16 alin. (3) din ordonanţă, iar n cazul n care instanţa acordă dreptul la o nouă procedură de acordare a statutului de refugiat, cererea este trimisă Oficiului Naţional pentru Refugiaţi pentru a fi analizată pe fond n cadrul unei noi proceduri de acordare a statutului de refugiat.

 

 

SECŢIUNEA a 3-a

Procedura accelerată

 

    ART. 18

    (1) Procedura accelerată poate fi declanşată n toate cazurile n care funcţionarul anume desemnat constată existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din ordonanţă.

    (2) Termenul prevăzut la art. 20 alin. (1) din ordonanţă se aplică n cazul n care una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din ordonanţă a fost constatată ncă de la depunerea cererii de către solicitant; n celelalte situaţii termenul curge de la data la care a fost constatată existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din ordonanţă, de către funcţionarul anume desemnat, nainte de pronunţarea unei hotărri n procedură accelerată.

    ART. 19

    Lista cuprinznd ţările n care n general nu există risc serios de persecuţie, aprobată prin ordin al ministrului de interne, potrivit art. 19 alin. (1) din ordonanţă, se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Procedura n cazul cererilor pentru acordarea statutului de refugiat depuse n punctele de control pentru trecerea frontierei de stat

 

    ART. 20

    (1) Cererile pentru acordarea statutului de refugiat, depuse ntr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, sunt transmise de ndată Oficiului Naţional pentru Refugiaţi sau structurilor teritoriale ale acestuia.

    (2) n cazul n care solicitantul nu vorbeşte limba romnă şi nu i se poate asigura un interpret, lucrătorul poliţiei de frontieră va transmite de ndată Oficiului Naţional pentru Refugiaţi cererea redactată de solicitant n limba pe care o cunoaşte, datată şi semnată de acesta, făcnd menţiune despre acest aspect.

    (3) Cererile pentru acordarea statutului de refugiat, depuse ntr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat aeroportuare şi transmise Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, sunt nsoţite de o informare cu privire la solicitant, care va cuprinde ora la care acesta s-a prezentat, cursa cu care a sosit n Romnia şi compania transportatoare, documentele pe care le are asupra sa, persoanele care l nsoţesc, alte elemente de natură să contribuie la soluţionarea operativă a cazului.

    ART. 21

    Funcţionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) din ordonanţă poate hotăr asupra dreptului de intrare n Romnia şi accesului la procedura ordinară n cazul n care solicitantul statutului de refugiat este minor nensoţit.

    ART. 22

    (1) Solicitanţii cazaţi n zona de tranzit sau n centrele prevăzute la art. 22 alin. (3) din ordonanţă, care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru ntreţinere, pot primi hrană n locul sumei*) prevăzute la art. 13 alin. (2) din ordonanţă.

    (2) Spaţiile din zona de tranzit, destinate cazării solicitanţilor statutului de refugiat, precum şi centrele prevăzute la art. 22 alin. (3) din ordonanţă sunt administrate de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului de Interne sau de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, după caz.

 

------------

    *) A se vedea Hotărrea Guvernului nr. 603/2001, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 363 din 5 iulie 2001.

 

    ART. 23

    (1) Solicitantul statutului de refugiat poate fi transferat cu nsoţitor din zona de tranzit a punctului de control pentru trecerea frontierei de stat sau a centrului prevăzut la art. 22 alin. (3) din ordonanţă n zona de tranzit a altui punct de control pentru trecerea frontierei de stat, n vederea punerii n executare a dispoziţiei de a părăsi teritoriul Romniei, conţinută de hotărrea de respingere.

    (2) Transferul solicitantului şi asigurarea prezenţei sale la proces, la cererea instanţei, se vor face fără ca solicitantul să fie considerat admis din punct de vedere legal pe teritoriul Romniei.

    ART. 24

    n cazul n care solicitantul statutului de refugiat primeşte dreptul la acces pe teritoriul Romniei funcţionarul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, la care a fost depusă cererea, eliberează solicitantului adeverinţa provizorie prevăzută la art. 9 alin. (2) din ordonanţă.

 

 

CAP. 3

ncetarea, retragerea sau anularea statutului de refugiat şi a protecţiei umanitare condiţionate

 

    ART. 25

    Statutul de refugiat şi protecţia umanitară condiţionată nu se acordă pe perioade determinate.

    ART. 26

    (1) n cazul n care survin modificări majore n situaţia din ţara de origine sau n tratamentul aplicat unei categorii de persoane din acea ţară, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate demara o procedură de reanalizare a situaţiei persoanelor care au dobndit statutul de refugiat sau protecţia umanitară condiţionată şi care provin din ţara respectivă.

    (2) Pentru cazurile n care n urma reanalizării se constată că există una dintre situaţiile prevăzute la art. 27 sau 28 din ordonanţă se procedează la retragerea formei de protecţie respective.

    ART. 27

    (1) Procedura de constatare a ncetării unei forme de protecţie, de retragere sau de anulare a statutului de refugiat ori a protecţiei umanitare condiţionate se iniţiază pentru cazuri individuale de către Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, din oficiu sau la propunerea uneia dintre instituţiile cu atribuţii n domeniul siguranţei naţionale sau ordinii publice.

    (2) Funcţionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) din ordonanţă analizează motivele şi hotărăşte, după caz, n procedură ordinară sau n procedură accelerată.

    (3) n raport cu gradul de integrare n societate a beneficiarului formei de protecţie funcţionarul se va pronunţa n hotărrea de retragere sau de anulare a unei forme de protecţie şi cu privire la dispoziţia de a părăsi teritoriul Romniei de către cel n cauză.

 

CAP. 4

Eliberarea documentelor de identitate şi a documentelor de călătorie, precum şi prelungirea valabilităţii acestora

 

    ART. 28

    Eliberarea documentelor temporare de identitate şi prelungirea valabilităţii acestora pentru solicitanţii statutului de refugiat, precum şi a documentelor de identitate specifice fiecărei forme de protecţie prevăzute la art. 1 din ordonanţă sunt de competenţa Oficiului Naţional pentru Refugiaţi.

    ART. 29

    Prelungirea valabilităţii documentelor temporare de identitate se face n mod succesiv pe toată perioada procedurii de acordare a statutului de refugiat şi pnă la expirarea termenului de 15 zile de la data rămnerii definitive şi irevocabile a hotărrii de respingere a cererii pentru acordarea statutului de refugiat, cu excepţia cererilor pentru acordarea statutului de refugiat respinse ca evident nefondate n urma soluţionării n cadrul procedurii accelerate.

    ART. 30

    (1) După acordarea uneia dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 din ordonanţă străinului i se va elibera un document de identitate corespunzător formei de protecţie dobndite.

    (2) Valabilitatea documentului de identitate este de un an şi se prelungeşte succesiv pe perioade de cte un an pnă la ncetarea, retragerea sau anularea formei de protecţie, cu excepţia documentelor eliberate persoanelor care beneficiază de protecţie umanitară temporară.

    (3) Pnă la mplinirea vrstei de 14 ani minorii vor fi nscrişi n documentele de identitate ale părinţilor sau al reprezentantului legal. Se poate elibera un document de identitate minorului şi nainte de mplinirea vrstei de 14 ani n cazurile n care motivele impun eliberarea unui astfel de document.

    ART. 31

    (1) Eliberarea documentelor pentru trecerea frontierei de stat, precum şi prelungirea valabilităţii documentelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, denumite n continuare documente de călătorie, sunt de competenţa Oficiului Naţional pentru Refugiaţi.

    (2) Pentru activităţile de eliberare şi de prelungire a valabilităţii documentelor de călătorie pentru refugiaţi şi pentru persoanele care au dobndit protecţie umanitară condiţionată se percep taxe reprezentnd costul documentului şi taxe consulare, n condiţiile legii.

    ART. 32

    (1) Documentele de călătorie ale celor care au dobndit statutul de refugiat sau protecţie umanitară condiţionată vor fi anulate n cazul ncetării, retragerii sau anulării formei de protecţie respective.

    (2) Documentele de identitate şi documentele de călătorie vor avea forma prezentată n anexele nr. 4 - 7 la prezentele norme metodologice şi vor conţine elemente de siguranţă pentru prevenirea falsificării.

 

CAP. 5

Asistenţa materială pentru solicitanţii statutului de refugiat şi pentru persoanele care au dobndit o formă de protecţie

 

    ART. 33

    (1) Prin asistenţă materială pentru ntreţinere, potrivit art. 9 alin. (4) din ordonanţă, se nţelege drepturile prevăzute la art. 13 alin. (2) din ordonanţă.

    (2) n cazul persoanelor cazate n centrele de primire şi cazare a solicitanţilor statutului de refugiat, aflate n subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, prin asistenţă materială pentru ntreţinere pe ntreaga durată a procedurii de acordare a statutului de refugiat se nţelege asigurarea condiţiilor de cazare, igienă personală şi a condiţiilor pentru pregătirea hranei.

    (3) Materialele necesare pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), precum şi durata lor de folosinţă se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

    (4) Drepturile de masă prevăzute la art. 13 alin. (2) din ordonanţă se acordă solicitantului statutului de refugiat, la cerere, prin plata lunară n numerar a sumelor stabilite.

    (5) Suma prevăzută pentru masă se poate acorda cu anticipaţie pentru o perioadă de cel mult 10 zile, la cerere şi pentru motive bine ntemeiate.

    ART. 34

    (1) Cazarea solicitanţilor statutului de refugiat care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru ntreţinere se face n centrele de primire şi cazare, aflate n subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, n limita locurilor disponibile, pe toată durata procedurii de acordare a statutului de refugiat.

    (2) Prin durata procedurii, n sensul alin. (1), se nţelege perioada cuprinsă ntre momentul depunerii cererii pentru acordarea statutului de refugiat şi momentul n care a expirat termenul de 24 de ore de la data la care Oficiul Naţional pentru Refugiaţi a luat cunoştinţă de pronunţarea unei hotărri prin care se acordă una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 din ordonanţă ori a unei hotărri definitive şi irevocabile de respingere a cererii pentru acordarea statutului de refugiat.

    ART. 35

    (1) Activitatea centrală de primire şi cazare a solicitanţilor statutului de refugiat se desfăşoară n baza regulamentului de ordine interioară care stabileşte drepturile şi obligaţiile persoanelor cazate n centrul de primire şi cazare respectiv.

    (2) Persoanei cazate n centrul de primire şi cazare i se aduc la cunoştinţă prevederile regulamentului de ordine interioară, sub semnătură, ntr-o limbă pe care o cunoaşte.

    (3) Pentru abateri grave sau repetate de la prevederile regulamentului de ordine interioară, la propunerea şefului centrului de primire şi cazare, şeful Oficiului Naţional pentru Refugiaţi poate aproba evacuarea din centru a persoanei n cauză, urmnd ca aceasta să beneficieze de suma pentru cazare prevăzută la art. 13 alin. (2) din ordonanţă.

 

 

CAP. 6

Acordarea drepturilor şi recuperarea ajutoarelor acordate refugiaţilor

 

    ART. 36

    (1) Cererea pentru acordarea ajutorului material prevăzut la art. 23 alin. (3) lit. a) din ordonanţă se ntocmeşte de fiecare membru de familie cu statut de refugiat sau, după caz, de reprezentantul legal al minorilor pnă la vrsta de 14 ani şi al altor persoane lipsite de capacitate, care ndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, conform modelului cererii prezentat n anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

    (2) Cererile pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiaţi se depun spre soluţionare, n maximum două luni de la acordarea statutului de refugiat, la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi care le trimite spre soluţionare, pnă la data de 5 fiecărei luni, la direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, cu adrese ntocmite conform modelului prezentat n anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice. Cererile vor fi nsoţite de copii de pe hotărrile prin care a fost acordat statutul de refugiat şi de pe documentul de identitate.

    (3) Cererile pentru acordarea ajutorului se aprobă, pe bază de anchetă socială, de directorii direcţiilor de asistenţă socială din cadrul direcţiilor de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv al Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti; după aprobare documentele se păstrează la direcţiile de asistenţă socială din cadrul acestor instituţii publice.

    ART. 37

    Ajutorul pentru refugiaţi se acordă lunar, pentru fiecare persoană, la nivelul unui salariu minim brut pe ţară. Pentru minorii cu statut de refugiat, care nu au mplinit vrsta de 14 ani, ajutorul se acordă reprezentantului lor legal.

    ART. 38

    Plata ajutorului lunar pentru refugiaţi se face ncepnd cu luna următoare celei n care s-a aprobat cererea, pe bază de stat de plată sau, după caz, prin mandat poştal.

    ART. 39

    (1) Prelungirea perioadei iniţiale de acordare a ajutorului cu cel mult 3 luni se poate face, n condiţiile stabilite de ordonanţă, dacă persoanele apte de muncă cu statut de refugiat fac dovada că s-au prezentat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru solicitarea unui loc de muncă şi nu au refuzat un loc de muncă oferit de acestea.

    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele aflate n una dintre următoarele situaţii:

    a) au n ngrijire cel puţin un copil n vrstă de pnă la 7 ani;

    b) sunt inapte de muncă, dovedind aceasta cu certificat medical;

    c) urmează una dintre formele de nvăţămnt de zi, prevăzute de lege, pnă la mplinirea vrstei de 25 de ani sau, după caz, de 26 de ani;

    d) ndeplinesc condiţiile legale pentru pensionare la cerere, potrivit legii romne.

   

ART. 40

    (1) La prima plată a ajutorului lunar refugiaţii completează şi semnează un angajament al cărui model este prezentat n anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice, prin care se obligă să ramburseze instituţiei plătitoare, ntr-o perioadă de un an, sumele pe care urmează să le ncaseze cu titlu de ajutor potrivit prevederilor ordonanţei, dacă realizează venituri salariale sau din activităţi desfăşurate ocazional, dovedite prin documente sau prin declaraţie pe propria răspundere, care permit acest lucru, fără să fie afectată ntreţinerea sa şi a familiei sale. Refuzul de a completa şi de a semna angajamentul duce la sistarea acordării ajutorului.

    (2) Rambursarea sumelor acordate cu titlu de ajutor se face n termen de un an de la ncetarea perioadei pentru care s-au acordat.

    (3) Urmărirea obligaţiilor pentru rambursarea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv de Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, n termenul de prescripţie potrivit legii.

 

 

CAP. 7

Dispoziţii finale

 

    ART. 41

    Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

  

 

 

 ANEXA 1

    la normele metodologice

 

          MINISTERUL DE INTERNE

    OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIAŢI

    Centrul .........................

 

                                  CERERE

                    de acordare a statutului de refugiat

                    (Application for the Refugee Status)

                       nr. ......... din ..............

 

    a) Numele solicitantului (Family name, surname)

    ...........................................................................

    b) Numele părinţilor (Parents' name/father, mother)

    ...........................................................................

    c) Data şi locul naşterii (Date and place of birth)

    ...........................................................................

    d) Membrii de familie care vă nsoţesc (Family members accompanying you)

    ...........................................................................

    e) Ţara de origine (Country of origin)

    ...........................................................................

    f) Document de călătorie (Travel document)

    ...........................................................................

    g) Solicit acordarea statutului de refugiat n Romnia pentru următoarele motive: (I request the refugee status in Romania due to the following reasons):

    ...........................................................................

    h) Data şi modul de părăsire a ţării de origine (Date and way of leaving the country of origin)

    ...........................................................................

    i) Ţările tranzitate pnă la intrarea n Romnia şi perioadele de şedere pe teritoriile acestora

    (Tranzit countries before entering Romania and periods of stay on the territories of those countries.)

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    ...........................................................................

    j) Data şi modul de intrare n Romnia (Date and way of entering Romania)

    ...........................................................................

    k) Reşedinţa n Romnia (The rezidence in Romania)

    ...........................................................................

    l) Limbile vorbite (Spoken languages)

    ...........................................................................

    m) Data programării la interviu (The date of interview)

    ...........................................................................

 

               Data (Date)                      Semnătura (Signature)

        .........................         ...................................

 

    Lucrătorul care a primit cererea ..............................

                                         (numele şi prenumele)

 

                                           Semnătura .......................

 

            Dosar nr. ............./...............

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 2

    la normele metodologice

 

                          ADEVERINŢĂ PROVIZORIE

 

                               - model -

 

    (eliberată de organele Ministerului de Interne la care s-a depus cererea pentru acordarea statutului de refugiat, valabilă pnă la eliberarea documentului temporar de identitate)

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

|    ORGANUL MINISTERULUI DE INTERNE .......................                   |

|    Nr. ......... din .....................................                   |

|                                                                              |

|                                 ADEVERINŢĂ                                   |

|                                                                              |

|    Se adevereşte prin prezenta că cetăţeanul .......................... din  |

| ................... a depus cerere pentru acordarea statutului de refugiat la|

| unitatea noastră la data de .............................., adeverinţa fiind |

| valabilă pnă la data de ............................, cnd cel n cauză se  |

| va prezenta la Centrul de cazare ............................ din subordinea |

| Oficiului Naţional pentru Refugiaţi.                                         |

|    Acest act ţine loc de document de identitate pe durata valabilităţii.     |

|                                                                              |

|    Şeful Oficiului Naţional pentru Refugiaţi,                                |

|                                                                              |

|    ..........................................                                |

|              (semnătura şi ştampila)                                         |

|______________________________________________________________________________|

 

 

 

 

 

 

  ANEXA 3

    la normele metodologice

 

                                  CERERE

pentru acordarea ajutorului material temporar pentru solicitanţii statutului de refugiat

 

    Subsemnatul ...............................................................

    Cetăţenia/naţionalitatea ..................................................

    Ţara de origine/de reşedinţă ................./............................

    Data şi locul naşterii ....................................................

    Data/locul solicitării statutului de refugiat n Romnia ......../.........

    Numărul dosarului la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi/seria documentului de identitate ................../..........................

    Stadiul procedurii/termenul viitor ................./......................

    Valabilitatea documentului temporar de identitate .........................

    Minori aflaţi n ntreţinere (numele/data naşterii minorului):

......................................../......................................

......................................../......................................

......................................../......................................

......................................../......................................

......................................../......................................

    Adresa solicitantului .....................................................

    Numele şi prenumele găzduitorului .........................................

 

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

|    Talon ajutor material pentru solicitanţii statutului de refugiat n       |

| Romnia                                                                      |

|    Numele şi prenumele ..................................................... |

|    Cetăţean ........................., născut la ........................... |

|    Data depunerii cererii ..................................                 |

|    Data la care se va efectua plata ........................                 |

|                                                                              |

|                                                       Semnătura              |

|    Subofiţer administrativ .............         ....................        |

|    Nr. .......... din ..................                                     |

|______________________________________________________________________________|

 

 

 

 

 

 

  ANEXA 4

    la normele metodologice

 

                        DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE

 

                                  - model -

 

    - Documentul va avea forma unui carnet (aproximativ 13 x 9 cm) sau card.

    - Documentul va conţine elemente de securizare (timbru sec aplicat pe fotografie, ştampila organului emitent, hrtie specială care să evidenţieze ştersăturile sau alterările prin mijloace chimice sau prin alte metode).

    - Dacă identitatea solicitantului statutului de refugiat nu a fost stabilită cu precizie, pe document se va menţiona "Identitate declarată".

    - Forma documentului va putea fi adaptată n funcţie de necesităţi şi de posibilităţile tehnice, cu respectarea prevederilor legale privind confecţionarea şi eliberarea acestuia.

 

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

|                           (Coperta carnetului)                               |

|                                                                              |

|                                 ROMNIA                                      |

|                                                                              |

|                          MINISTERUL DE INTERNE                               |

|                                                                              |

|                     OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIAŢI                        |

|                                                                              |

|  DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE PENTRU SOLICITANŢII STATUTULUI DE REFUGIAT  |

|______________________________________________________________________________|

|                           (Coperta interioară)                               |

|                                                                              |

|                                DOCUMENT                                      |

|                       seria ....... nr. ..........                           |

|    Informaţii utile pentru solicitanţii statutului de refugiat*):            |

|    ......................................................................... |

|______________________________________________________________________________|

|                                  (1)                                         |

|                                                                              |

|    - Fotografia titularului (pe care se aplică timbrul sec)                  |

|    Semnătura (amprenta degetului mare de la mna dreaptă - facultativ)       |

| titularului                                                                  |

|    - Numele şi prenumele ................................................... |

|    - Data naşterii ......................................................... |

|    - Ţara de origine ....................................................... |

|    - Reşedinţa temporară n Romnia (centrul de cazare, localitatea, strada, |

| numărul, apartamentul, sectorul/judeţul) ................................... |

|    - Data eliberării şi data primei expirări ............................... |

|    - Organul emitent, ştampila şi semnătura celui care eliberează documentul |

| .......................................                                      |

|______________________________________________________________________________|

|                                  (2)                                         |

|                                                                              |

|              Menţiuni ale Oficiului Naţional pentru Refugiaţi                |

|                                                                              |

|    - Membrii familiei care l nsoţesc (minori) ............................ |

|    - Alte menţiuni ......................................................... |

|______________________________________________________________________________|

|                            (3, 4, 5, 6, 7)                                   |

|                                                                              |

|    Prelungirea valabilităţii documentului .................................. |

|______________________________________________________________________________|

|                                (8, 9)                                        |

|                                                                              |

|                          (Coperta interioară)                                |

|    Obligaţiile solicitanţilor statutului de refugiat (redactate n limbile   |

| engleză şi franceză).                                                        |

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

    *) Textul va fi stabilit de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi.

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 5

    la normele metodologice

 

                           DOCUMENT DE IDENTITATE

pentru refugiaţi şi pentru persoanele cărora li s-a acordat protecţie umanitară condiţionată

                                 - model -

 

    - Documentul va avea forma unui carnet (aproximativ 8 x 11 cm) sau card.

    - Documentul va conţine elemente de secretizare (timbru sec aplicat pe fotografie, ştampila organului emitent, hrtie specială care să evidenţieze ştersăturile sau alterările prin mijloace chimice sau prin alte metode).

    - Forma documentului va putea fi adaptată n funcţie de necesităţi şi de posibilităţile tehnice, cu respectarea prevederilor legale privind confecţionarea şi eliberarea acestuia.

 

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

|                          (Coperta carnetului)                                |

|                                                                              |

|                                 ROMNIA                                      |

|                                                                              |

|                          MINISTERUL DE INTERNE                               |

|                                                                              |

|                     OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIAŢI                        |

|                                                                              |

|                          DOCUMENT DE IDENTITATE                              |

|  (Ordonanţa Guvernului privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia)  |

|______________________________________________________________________________|

|                          (Coperta interioară)                                |

|    - Va conţine un extras semnificativ din textul privind drepturile şi      |

| obligaţiile refugiaţilor şi ale persoanelor care au dobndit ............... |

|    - Seria şi numărul documentului ......................................... |

|______________________________________________________________________________|

|                                   (1)                                        |

|                                                                              |

|    - Fotografia titularului (pe care se aplică timbrul sec) şi semnătura     |

| acestuia                                                                     |

|    - Forma de protecţie .................................................... |

|    - Numele şi prenumele ................................................... |

|    - Data naşterii ......................................................... |

|    - Ţara de origine ....................................................... |

|    - Reşedinţa n Romnia (localitatea, strada, numărul, apartamentul,       |

| sectorul/judeţul) .......................................................... |

|    - Data eliberării şi data expirării ..................................... |

|    - Organul emitent, ştampila şi semnătura celui care eliberează documentul |

| .............................                                                |

|______________________________________________________________________________|

|                                   (2)                                        |

|                                                                              |

|              Menţiuni ale Oficiului Naţional pentru Refugiaţi                |

|                                                                              |

|    - Membrii familiei care l nsoţesc ..................................... |

|    - Alte menţiuni ......................................................... |

|______________________________________________________________________________|

|                                  (3, 4)                                      |

|                                                                              |

|    Prelungirea valabilităţii documentului .................................. |

|______________________________________________________________________________|

 

 

 

 

 

   ANEXA 6

    la normele metodologice

 

                           DOCUMENT DE CĂLĂTORIE

pentru refugiaţii recunoscuţi n baza Convenţiei de la Geneva din 1951

                                - model -

 

    (Textul va fi redactat n limba romnă şi n limba engleză sau franceză.)

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

|                          (Coperta carnetului)                                |

|                                                                              |

|                         DOCUMENT DE CĂLĂTORIE                                |

|                (Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951)                    |

|______________________________________________________________________________|

| Nr. ...........                                                              |

|                                  (1)                                         |

|                                                                              |

|                         DOCUMENT DE CĂLĂTORIE                                |

|                (Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951)                    |

|                                                                              |

|    Acest document expiră la ..............., dacă valabilitatea sa nu este   |

| prelungită.                                                                  |

|    Numele .................................................................. |

|    Prenumele ............................................................... |

|    nsoţit de copilul (copiii) ............................................. |

|    1. Acest document este eliberat numai n scopul de a furniza titularului  |

| un document de călătorie care poate ţine loc de paşaport naţional. El nu     |

| aduce nici un prejudiciu şi nu afectează n nici un fel naţionalitatea       |

| titularului.                                                                 |

|    2. Titularul este autorizat să se ntoarcă n ........................... |

| ............................................................................ |

|       (se menţionează ţara ale cărei autorităţi eliberează documentul)       |

| pnă la ......................., cu excepţia cazului n care se menţionează  |

| mai jos o dată ulterioară (perioada n care deţinătorul documentului este    |

| autorizat să se rentoarcă nu trebuie să fie mai mică de 3 luni).            |

|    3. n cazul stabilirii ntr-o altă ţară dect cea n care prezentul       |

| document a fost eliberat, titularul trebuie, dacă doreşte să se deplaseze    |

| din nou, să solicite un nou document autorităţilor competente ale ţării sale |

| de reşedinţă (vechiul document de călătorie va fi remis autorităţii care     |

| eliberează noul document pentru a fi trimis autorităţii care l-a eliberat).  |

|                                                                              |

|    (Acest document conţine ........ pagini, exclusiv copertele.)             |

|______________________________________________________________________________|

|                                  (2)                                         |

|    Locul şi data naşterii .................................................. |

|    Profesia ................................................................ |

|    Reşedinţa actuală ....................................................... |

|    Numele (nainte de căsătorie) şi prenumele soţiei ....................... |

|    Numele şi prenumele soţului ............................................. |

|                                 Semnalmente:                                 |

|                                       nălţimea ............................ |

|                                       Părul ................................ |

|                                       Culoarea ochilor ..................... |

|                                       Nasul ................................ |

|                                       Forma feţei .......................... |

|                                       Tenul ................................ |

|                                       Semne particulare .................... |

|                 Copiii care l nsoţesc pe titular:                          |

|        Numele        Prenumele       Locul şi data naşterii       Sexul      |

|    .............  ...............  ..........................  ............. |

|    .............  ...............  ..........................  ............. |

|    .............  ...............  ..........................  ............. |

|    .............  ...............  ..........................  ............. |

|    Baraţi spaţiile necompletate.                                             |

|    (Acest document conţine ...... pagini, exclusiv copertele.)               |

|______________________________________________________________________________|

|                                  (3)                                         |

|  Fotografia titularului şi ştampila autorităţii care a eliberat documentul   |

|              Amprentele digitale ale titularului (facultativ)                |

|    Semnătura titularului ................................................... |

|    (Acest document conţine ....... pagini, exclusiv copertele.)              |

|______________________________________________________________________________|

|                                  (4)                                         |

|    1. Acest document este valabil pentru următoarele ţări:                   |

|    ......................................................................... |

|    ......................................................................... |

|    ......................................................................... |

|    ......................................................................... |

|    2. Documentul/documentele pe baza căruia/cărora este eliberat prezentul   |

|    document: ............................................................... |

|    ......................................................................... |

|    ......................................................................... |

|    Eliberat la .................................                             |

|    Data ........................................                             |

|    Semnătura şi ştampila autorităţii care eliberează documentul ............ |

|                                                                              |

|    Taxa plătită ..............................                               |

|    (Acest document conţine ...... pagini, exclusiv copertele.)               |

|______________________________________________________________________________|

|                                  (5)                                         |

|                   Prelungirea sau rennoirea valabilităţii                   |

|    Taxa plătită ............................................................ |

|    De la ................................................................... |

|    Pnă la ................................................................. |

|    ntocmit la .................... Data ................................... |

|    Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a rennoit         |

| valabilitatea acestui document ............................................. |

|                   _______________________________                            |

|              Prelungirea sau rennoirea valabilităţii                        |

|    Taxa plătită ............................................................ |

|    De la ................................................................... |

|    Pnă la ................................................................. |

|    ntocmit la .................... Data ................................... |

|    Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a rennoit         |

| valabilitatea acestui document ............................................. |

|                                                                              |

|    (Acest document conţine ...... pagini, exclusiv copertele.)               |

|______________________________________________________________________________|

|                                  (6)                                         |

|                  Prelungirea sau rennoirea valabilităţii                    |

|    Taxa plătită ............................................................ |

|    De la ................................................................... |

|    Pnă la ................................................................. |

|    ntocmit la .................... Data ................................... |

|    Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a rennoit         |

| valabilitatea acestui document ............................................. |

|                   _______________________________                            |

|              Prelungirea sau rennoirea valabilităţii                        |

|    Taxa plătită ............................................................ |

|    De la ................................................................... |

|    Pnă la ................................................................. |

|    ntocmit la .................. . Data ................................... |

|                                                                              |

|    Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a rennoit         |

| valabilitatea acestui document ............................................. |

|                                                                              |

|    (Acest document conţine ...... pagini, exclusiv copertele.)               |

|______________________________________________________________________________|

|                                (7 - 32)                                      |

|                                                                              |

|                                  Vize                                        |

|    Numele titularului trebuie menţionat pe fiecare viză acordată.            |

|    (Acest document conţine ...... pagini, exclusiv copertele.)               |

|______________________________________________________________________________|

 

 

 

 

 

    ANEXA 7

    la normele metodologice

 

                           DOCUMENT DE CĂLĂTORIE

pentru persoanele care au dobndit protecţie umanitară condiţionată n Romnia

                                - model-

 

    (Textul va fi redactat n limba romnă şi n limba engleză sau franceză.)

 ______________________________________________________________________________

|                                                                              |

|                          (Coperta carnetului)                                |

|                                                                              |

|                         DOCUMENT DE CĂLĂTORIE                                |

|                (Protecţie umanitară condiţionată n Romnia)                 |

|______________________________________________________________________________|

| Nr. ...........                                                              |

|                                    (1)                                       |

|                                                                              |

|                           DOCUMENT DE CĂLĂTORIE                              |

|                (Protecţie umanitară condiţionată n Romnia)                 |

|                                                                              |

|    Acest document expiră la ..............., dacă valabilitatea sa nu este   |

| prelungită.                                                                  |

|    Numele .................................................................. |

|    Prenumele ............................................................... |

|    nsoţit de copilul (copiii) ............................................. |

|    1. Acest document este eliberat numai n scopul de a furniza titularului  |

| un document de călătorie care poate ţine loc de paşaport naţional. El nu     |

| aduce nici un prejudiciu şi nu afectează n nici un fel naţionalitatea       |

| titularului.                                                                 |

|    2. Titularul este autorizat să se ntoarcă n ........................... |

| ............................................................................ |

|       (se menţionează ţara ale cărei autorităţi eliberează documentul)       |

| pnă la ......................., cu excepţia cazului n care se menţionează  |

| mai jos o dată ulterioară (perioada n care deţinătorul documentului este    |

| autorizat să se rentoarcă nu trebuie să fie mai mică de 3 luni).            |

|    3. n cazul stabilirii ntr-o altă ţară dect cea n care prezentul       |

| document a fost eliberat, titularul trebuie, dacă doreşte să se deplaseze    |

| din nou, să solicite un nou document autorităţilor competente ale ţării sale |

| de reşedinţă (vechiul document de călătorie va fi remis autorităţii care     |

| eliberează noul document pentru a fi trimis autorităţii care l-a eliberat).  |

|    (Acest document conţine ...... pagini, exclusiv copertele.)               |

|______________________________________________________________________________|

|                                    (2)                                       |

|                                                                              |

|    Locul şi data naşterii .................................................. |

|    Profesia ................................................................ |

|    Reşedinţa actuală ....................................................... |

|    Numele (nainte de căsătorie) şi prenumele soţiei ....................... |

|    Numele şi prenumele soţului ............................................. |

|                                 Semnalmente:                                 |

|                                       nălţimea ............................ |

|                                       Părul ................................ |

|                                       Culoarea ochilor ..................... |

|                                       Nasul ................................ |

|                                       Forma feţei .......................... |

|                                       Tenul ................................ |

|                                       Semne particulare .................... |

|                 Copiii care l nsoţesc pe titular:                          |

|        Numele        Prenumele       Locul şi data naşterii       Sexul      |

|    .............  ...............  ..........................  ............. |

|    .............  ...............  ..........................  ............. |

|    .............  ...............  ..........................  ............. |

|    .............  ...............  ..........................  ............. |

|    Baraţi spaţiile necompletate.                                             |

|    (Acest document conţine ...... pagini, exclusiv copertele.)               |

|______________________________________________________________________________|

|                                    (3)                                       |

|                                                                              |

|  Fotografia titularului şi ştampila autorităţii care a eliberat documentul   |

|              Amprentele digitale ale titularului (facultativ)                |

|    Semnătura titularului ................................................... |

|    (Acest document conţine ..... pagini, exclusiv copertele.)                |

|______________________________________________________________________________|

|                                    (4)                                       |

|                                                                              |

|    1. Acest document este valabil pentru următoarele ţări:                   |

|    ......................................................................... |

|    ......................................................................... |

|    ......................................................................... |

|    ......................................................................... |

|    2. Documentul/documentele pe baza căruia/cărora este eliberat prezentul   |

|    document: ............................................................... |

|    Eliberat la .................................                             |

|    Data ........................................                             |

|    Semnătura şi ştampila autorităţii care eliberează documentul ............ |

|    Taxa plătită ..............................                               |

|    (Acest document conţine ..... pagini, exclusiv copertele.)                |

|______________________________________________________________________________|

|                                    (5)                                       |

|                                                                              |

|                   Prelungirea sau rennoirea valabilităţii                   |

|    Taxa plătită ............................................................ |

|    De la ................................................................... |

|    Pnă la ................................................................. |

|    ntocmit la .................... Data ................................... |

| Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a rennoit            |

| valabilitatea acestui document ............................................. |

|                        ______________________                                |

|              Prelungirea sau rennoirea valabilităţii                        |

|    Taxa plătită ............................................................ |

|    De la ................................................................... |

|    Pnă la ................................................................. |

|    ntocmit la .................... Data ................................... |

| Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a rennoit            |

| valabilitatea acestui document ............................................. |

|    Acest document conţine .............. pagini, exclusiv copertele.)        |

|______________________________________________________________________________|

|                                  (6)                                         |

|                                                                              |

|                   Prelungirea sau rennoirea valabilităţii                   |

|    Taxa plătită ............................................................ |

|    De la ................................................................... |

|    Pnă la ................................................................. |

|    ntocmit la .................... Data ................................... |

| Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a rennoit            |

| valabilitatea acestui document ............................................. |

|                       ________________________________                       |

|                   Prelungirea sau rennoirea valabilităţii                   |

|    Taxa plătită ............................................................ |

|    De la ................................................................... |

|    Pnă la ................................................................. |

|    ntocmit la .................... Data ................................... |

| Semnătura şi ştampila autorităţii care a prelungit sau a rennoit            |

| valabilitatea acestui document ............................................. |

|    Acest document conţine ..... pagini, exclusiv copertele.)                 |

|______________________________________________________________________________|

|                                (7 - 32)                                      |

|                                  Vize                                        |

|                                                                              |

|    Numele titularului trebuie menţionat pe fiecare viză acordată.            |

|    (Acest document conţine ..... pagini, exclusiv copertele.)                |

|______________________________________________________________________________|

 

 

 

 

 

   ANEXA 8

    la normele metodologice

 

    Numărul de nregistrare ..................

    Ziua ..... luna ........... anul .........

 

                                CERERE

    pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiaţi

 

    Subsemnatul/subsemnata ......................................, cetăţean .............................., născut/născută la data de ....................., avnd statutul de refugiat n Romnia din data de ............................., potrivit documentului de identitate seria ......... nr. .........., eliberat de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi din cadrul Ministerului de Interne la data de ..............., cu reşedinţa n localitatea ................., str. ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., oficiul poştal ......, judeţul/sectorul ................., vă rog să-mi aprobaţi acordarea unui ajutor lunar rambursabil potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia.

    Declar pe propria răspundere că nu am venituri proprii, fapt pentru care solicit acest ajutor.

 

    Data ..............                           Semnătura

                                       ..............................

 

 

 

 

   ANEXA 9

    la normele metodologice

 

    MINISTERUL DE INTERNE

    OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIAŢI

    Nr. ....... din .................

 

                                 Către

    Direcţia de muncă şi solidaritate socială a judeţului ................./

    Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti

 

    Vă trimitem alăturat cererea pentru acordarea ajutorului lunar rambursabil refugiatului/refugiatei ......................................................, nsoţită de copia de pe hotărrea de acordare a statutului de refugiat şi de pe documentul de identitate al solicitantului/solicitantei. Vă rugăm să stabiliţi dreptul şi perioada de acordare a ajutorului, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia.

 

    Data .................         Şeful Oficiului Naţional pentru Refugiaţi,

                                   .........................................

 

 

 

 

  ANEXA 10

    la normele metodologice

 

                                 ANGAJAMENT

                        privind rambursarea ajutorului

 

    Subsemnatul/subsemnata .........................................., cetăţean ..................., avnd statutul de refugiat n Romnia din data de ................., posesor/posesoare al/a documentului de identitate seria ...... nr. ..........., eliberat de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi la data de ..........., mă angajez să plătesc la Direcţia de muncă şi solidaritate socială a judeţului ................., pnă la data de ............., suma de ................. reprezentnd ajutorul rambursabil.

    Am luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea prezentului angajament atrage răspunderea n condiţiile legii, n vederea recuperării integrale a sumei primite cu titlu de ajutor.

    ntocmit la data de .............. n 3 exemplare.

    Completat şi semnat n faţa noastră ................... .

 

                              ---------------