LEGEA nr.116*)

 

din 15 martie 2002

 

privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr.193 din 21 martie 2002

 

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale


Art.1. - Caracterul social al statului romn, prevăzut n Constituţie, impune instituirea unor măsuri pentru evitarea degradării nivelului de trai şi păstrarea demnităţii tuturor cetăţenilor.


Art.2. - Obiectul prezentei legi l constituie garantarea accesului efectiv, n mod deosebit al tinerilor, la drepturi elementare şi fundamentale, cum sunt: dreptul la un loc de muncă, la o locuinţă, la asistenţă medicală, la educaţie, precum şi instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a marginalizării sociale şi mobilizarea instituţiilor cu atribuţii n domeniu.


Art.3. - Marginalizarea socială, n sensul prezentei legi, se defineşte prin poziţia socială periferică, de izolare a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi comunicaţionale ale colectivităţii; ea se manifestă prin absenţa unui minimum de condiţii sociale de viaţă.

 

Art.4. - (1) Armonizarea politicilor destinate cunoaşterii şi prevenirii situaţiilor care determină marginalizarea socială se realizează cu participarea instituţiilor publice, a comunităţilor locale, a reprezentanţilor organizaţiilor patronale şi sindicale şi a reprezentanţilor societăţii civile.

(2) Instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia să stabilească măsuri şi să realizeze acţiuni de combatere a marginalizării sociale.

(3) Statul, prin instituţiile sale, asigură informarea completă şi accesul real la drepturile fundamentale ale cetăţenilor.

 

CAPITOLUL II
Garantarea accesului la drepturi elementare şi fundamentale

 

SECŢIUNEA 1
Accesul la un loc de muncă


Art.5. - (1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită n continuare Agenţia, are obligaţia de a realiza un acompaniament social personalizat pentru tinerii cu vrste ntre 16 şi 25 de ani aflaţi n dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, n scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă.

___________

*)Această lege a fost adoptată de Senat n şedinţa din 18 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art.74 alin. (1) din Constituţia Romniei.

 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul la consiliere profesională şi mediere din partea personalului specializat al Agenţiei, prin ntocmirea unui plan individual de mediere.

 

Art.6. - (1) n scopul integrării sau reintegrării n muncă persoanele prevăzute la art. 5 pot beneficia de plasare n muncă la un angajator avizat de Agenţie, n baza unui contract de solidaritate.

(2) Contractul de solidaritate poate fi ncheiat ntre tnărul beneficiar şi Agenţie pe o durată de pnă la 2 ani, dar nu mai puţin de un an.

(3) n sensul prezentei legi, termenul angajator nu exclude nici o entitate care, potrivit legislaţiei n vigoare, are dreptul să ncadreze n muncă personal.

 

Art.7. - n baza contractului de solidaritate angajatorul prevăzut la art.6 alin. (3) va ncheia cu tnărul un contract individual de muncă pe durată determinată, egală cu cea a contractului de solidaritate.

 

Art.8. - (1) Angajatorii care ncadrează tineri n condiţiile unui contract de solidaritate, denumiţi n continuare angajatori de inserţie, vor ncheia convenţii cu Agenţia prin care aceasta se angajează să ramburseze lunar salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 75% din cştigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(2) Dacă la data ncetării contractului de solidaritate angajatorii de inserţie angajează tinerii prevăzuţi la alin. (1) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, aceştia beneficiază, n baza aceleiaşi convenţii, de rambursarea lunară a unei sume, n cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tnărul beneficiar ar fi primit-o dacă ar fi fost disponibilizat la acea dată.

(3) Suma prevăzută la alin. (2) se acordă angajatorului pe o perioadă de maximum 2 ani, pnă la mplinirea de către angajat a vrstei de 25 de ani.

 

Art.9. - Finanţarea cheltuielilor necesare realizării măsurilor de stimulare a angajatorilor, prevăzute la art.8, se face din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 

Art.10. - n funcţie de suma prevăzută n bugetul asigurărilor pentru şomaj Agenţia va ncheia contracte de solidaritate cu tinerii, potrivit următoarelor priorităţi:

a) tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate n domeniul protecţiei copiilor;

b) tineri singuri cu copii n ntreţinere;

c) tineri familişti cu copii n ntreţinere;

d) tineri familişti fără copii n ntreţinere;

e) tineri familişti care au executat pedepse privative de libertate;

f) alte categorii de tineri aflaţi n dificultate.

 

Art.11. - Dacă Agenţia a ncheiat contracte de solidaritate pentru toate persoanele aflate n evidenţa acesteia n ultimele două luni ale anului bugetar, n limita sumelor disponibile din bugetul asigurărilor pentru şomaj, poate ncheia suplimentar contracte de solidaritate şi pentru alte persoane n vrstă de pnă la 35 de ani, cu respectarea priorităţilor prevăzute la art.10.

 

Art.12. - Modelul contractului de solidaritate prevăzut la art.6, al convenţiei prevăzute la art.8, precum şi modalităţile de finanţare a cheltuielilor prevăzute la art.8 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Accesul la o locuinţă


Art.13. - (1) n scopul facilitării accesului la o locuinţă al persoanelor n vrstă de pnă la 35 de ani, aflate n imposibilitatea cumpărării unei locuinţe numai cu forţe proprii, la nivelul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti se pot constitui sume din următoarele surse:

a) sume sau cote defalcate din veniturile ce se cuvin bugetului de stat, stabilite anual prin legea bugetului de stat;

b) o cotă-parte stabilită anual din bugetul propriu al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

c) o taxă stabilită anual, prin lege, pentru persoanele fizice deţinătoare de locuinţe nenchiriate, altele dect cele de domiciliu;

d) donaţii, sponsorizări sau alte asemenea surse, acceptate conform prevederilor legale.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se administrează de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

 

Art.14. - (1) Din sumele prevăzute la art.13 consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, va acoperi integral valoarea estimată a avansului ce urmează să fie plătit pentru dobndirea unei locuinţe sau chiria pe o perioadă de pnă la 3 ani pentru o locuinţă nchiriată.

(2) Modalitatea de acoperire a avansului, respectiv a chiriei suportate de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, va fi stabilită prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(3) Valoarea avansului prevăzut la alin. (1) se stabileşte la nceputul fiecărui an de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, n funcţie de prevederile actelor normative care reglementează construcţia de locuinţe, şi poate fi ajustată periodic n raport cu evoluţia preţurilor de consum sau, după caz, a costurilor unei locuinţe.

(4) n sensul prezentei legi, prin dobndirea unei locuinţe se nţelege att construirea unei locuinţe noi, ct şi cumpărarea unei locuinţe de pe piaţa liberă, caz n care suma prevăzută la alin. (3) trebuie să reprezinte cel puţin o treime din valoarea contractului de vnzare-cumpărare.

(5) Persoanele care au beneficiat de avans potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) pot beneficia şi de celelalte prevederi legale referitoare la subvenţionarea dobnzii n cazul cumpărării unei locuinţe.

Art.15. - Consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, va stabili criteriile de acordare a sumelor prevăzute la art. 13, ţinnd seama de următoarele priorităţi:

a) tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate n domeniul protecţiei copiilor;

b) familişti n vrstă de pnă la 35 de ani cu copii n ntreţinere;

c) familişti n vrstă de pnă la 35 de ani fără copii n ntreţinere;

d) alte persoane n vrstă de pnă la 35 de ani.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Accesul la asistenţa de sănătate


Art.16. - Accesul la asistenţa de sănătate pentru persoanele care au dreptul la venitul minim garantat se confirmă de către consiliile locale şi se asigură n condiţiile stabilite de legislaţia privitoare la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele care au calitatea de asigurat, fără plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.

 

Art.17. - (1) Personalul medical din unităţile de asistenţă de sănătate publică este obligat să asigure pentru persoanele prevăzute la art.16 asistenţă medicală de urgenţă şi curativă, pentru cazurile stabilite n normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(2) Cheltuielile pentru serviciile prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de sănătate.

(3) Pentru persoanele prevăzute la art.16 consiliile locale au obligaţia să asigure condiţii pentru accesul acestora la toate formele de asistenţă de sănătate, inclusiv prin organizarea unor unităţi de asistenţă socială n care să fie ngrijite pnă la reinserţia lor socială.

 

Art.18. - Măsurile suplimentare şi cu specific local privind accesul persoanelor defavorizate la asistenţă medicală se stabilesc prin hotărri ale consiliilor locale.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Accesul la educaţie


Art.19. - (1) Persoanele de vrstă şcolară care fac parte din familii care au dreptul la venitul minim garantat şi au 2 sau mai mulţi copii şi s-au nscris n nvăţămntul obligatoriu prevăzut de lege beneficiază de bursă de şcolarizare.

(2) Nivelul bursei de şcolarizare se stabileşte anual prin hotărre a Guvernului şi reprezintă o sumă indexabilă, acordată din bugetul de stat alocat Ministerului Educaţiei şi Cercetării sau bugetelor locale, potrivit legilor bugetare anuale.

(3) n vederea pregătirii copiilor aflaţi n situaţia prevăzută la alin. (1), n luna august a fiecărui an se acordă acestora, prin reprezentanţii lor legali, 40% din cuantumul anual al bursei de şcolarizare. Această sumă este destinată pentru cumpărarea unor articole de mbrăcăminte, ncălţăminte şi rechizite şcolare.

(4) Diferenţa de 60% din bursa de şcolarizare se acordă n tranşe lunare sau, după caz, trimestriale, cu condiţia frecventării orelor de curs şi obţinerii baremurilor de promovare.

(5) n cazul abandonului şcolar sumele acordate potrivit prevederilor alin. (3) şi (4), pentru anul şcolar n care acesta s-a nregistrat, se recuperează de la reprezentantul legal al copilului care le-a ncasat, n conformitate cu dispoziţiile specifice executării silite a creanţelor bugetare.

 

Art.20. - (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează şi aplică programe teritoriale pentru alfabetizarea adulţilor.

(2) Participanţii la aceste programe pot beneficia de bursă de alfabetizare, al cărei cuantum va fi stabilit prin hotărri ale consiliilor locale, plata acesteia fiind asigurată din bugetele locale.


Art.21. - (1) Absolvenţii nvăţămntului obligatoriu, care şi continuă studiile n unităţile de nvăţămnt preuniversitar şi n instituţiile de nvăţămnt superior, ale căror familii ndeplinesc condiţiile prevăzute la art.19 alin. (1), beneficiază lunar de bursă pentru continuarea studiilor.

(2) Nivelul bursei pentru continuarea studiilor se stabileşte anual prin hotărre a Guvernului şi reprezintă o sumă indexabilă care să acopere cel puţin contravaloarea cazării, respectiv a mesei n cămine, internate şi cantine, acordată din bugetul de stat alocat Ministerului Educaţiei şi Cercetării sau bugetelor locale, potrivit legilor bugetare anuale.

(3) Acordarea bursei pentru continuarea studiilor este condiţionată de frecventarea orelor de curs şi de obţinerea baremurilor de promovare.

 

Art.22. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării, din sumele alocate din bugetul de stat, va asigura accesul gratuit n tabere de odihnă sau de instruire pentru beneficiarii burselor de şcolarizare şi ai burselor pentru continuarea studiilor, care au obţinut rezultate deosebite n procesul de nvăţămnt.

 

CAPITOLUL III
Măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale


Art.23. - Nivelul venitului net lunar pe o persoană, pnă la care o persoană este considerată ca fiind marginalizată, se stabileşte anual, prin hotărre a Guvernului, naintea depunerii la Parlament a proiectului legii bugetului de stat.

 

Art.24. - n funcţie de nivelul venitului stabilit la art.23 consiliile locale au obligaţia să identifice persoanele şi familiile care se găsesc n această situaţie şi să stabilească măsuri individuale n vederea prevenirii marginalizării sociale a acestora.

 

Art.25. - (1) n funcţie de nivelurile veniturilor stabilite n temeiul prevederilor art.23 consiliile locale au obligaţia de a asigura accesul persoanelor şi familiilor marginalizate, identificate potrivit art.24, la locuinţă şi la serviciile publice de strictă necesitate, cum sunt: apă, energie electrică, gaze naturale, termoficare etc.

(2) n scopul materializării intervenţiei prevăzute la alin. (1) consiliile locale pot ncheia convenţii cu furnizorii de servicii, prin care se angajează să suporte o parte din datoriile pe care le au persoanele şi familiile prevăzute la art. 24.

(3) Sumele necesare menţionate n convenţiile ncheiate cu furnizorii de servicii potrivit alin. (2) se asigură din bugetul de stat alocat Ministerului Administraţiei Publice sau bugetelor locale, potrivit legilor bugetare anuale.

 

Art.26. - Consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite de prezenta lege se asigură gratuit de către instituţiile de stat abilitate şi de aparatul de lucru specializat al primăriilor.

 

Art.27. - (1) Guvernul are obligaţia de a prezenta anual n Parlamentul Romniei Raportul privind situaţia persoanelor şi familiilor marginalizate, precum şi programul pentru combaterea marginalizării sociale a acestora.

(2) Consiliile locale au obligaţia de a analiza trimestrial modul n care au fost aplicate măsurile pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, prevăzute n programul acestora.

 

CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale


Art.28. - Acţiunile, căile de atac şi actele procedurale n legătură cu soluţionarea litigiilor avnd ca obiect drepturi sau obligaţii prevăzute de prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

 

Art.29. - n termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, n structura Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se va nfiinţa un compartiment de specialitate care va supraveghea şi va monitoriza aplicarea măsurilor privind combaterea marginalizării sociale.

 

Art.30. - n termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale mpreună cu ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale care au atribuţii n aplicarea măsurilor stabilite prin prezenta lege vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărre a Guvernului.

 

Art.31. - (1) Guvernul este autorizat ca, n termen de 90 de zile de la data intrării n vigoare a prezentei legi, să instituie măsurile necesare pentru prevenirea evacuării din locuinţe a persoanelor defavorizate care au datorii la asociaţiile de locatari/proprietari.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) cuprind şi modificarea sau mbunătăţirea procedurii de vnzare a locuinţelor, n scopul eliminării posibilităţii de achiziţionare a locuinţelor la un preţ mult mai mic dect cel practicat pe piaţa liberă, situaţie determinată de lipsurile materiale cu care se confruntă vnzătorul.

 

Art.32. - Prezenta lege intră n vigoare la 90 de zile de la data publicării ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Art.33. - Pe data intrării n vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare.