LEGEA  nr.119*)

 

 din  9 iulie 1997

 

privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii

 

Publicată n Monitorul Oficial nr.149 din 11 iulie 1997

 

    Parlamentul Romniei adoptă prezenta lege.

 

ART. 1

    Familia care are n ntreţinere doi sau mai mulţi copii are dreptul la alocaţie suplimentară, al cărei cuantum este n funcţie de numărul copiilor.

 

ART. 2

    (1) n sensul prezentei legi, prin familie se nţelege:

    a) soţul, soţia şi copiii lor sau ai oricăruia dintre ei, avnd domiciliul comun;

    b) persoana singură, necăsătorită, văduvă sau divorţată şi copiii acesteia cu care domiciliază şi care se află n ntreţinerea sa.

    (2) Sunt consideraţi ca făcnd parte din familie şi copiii adoptaţi, copiii aflaţi n plasament familial sau ncredinţaţi familiei definite la alin. (1), potrivit legii.

   

ART. 3

    (1) Titular al dreptului la alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii este familia, prin reprezentantul acesteia.

    (2) Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se acordă, la cererea reprezentantului familiei, stabilit de către soţi sau, n caz de nenţelegere ntre aceştia, de către autoritatea tutelară ori instanţa de judecată, după caz.

   

ART. 4

    (1) Beneficiază de alocaţia suplimentară familiile care au n ntreţinere cel puţin doi copii n vrstă de pnă la 16 ani sau pnă la 18 ani, dacă aceştia urmează cursurile de zi ale unei instituţii de nvăţămnt, organizată potrivit legii, sunt ncadraţi n gradul I sau II de invaliditate ori sunt declaraţi handicapaţi.

    (2) Beneficiază de alocaţia suplimentară, n condiţiile prezentei legi, şi familiile cetăţenilor străini sau apatrizi care au domiciliul n Romnia.

   

ART. 5

    (1) Cuantumul lunar al alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii este de:

    a) 40.000 lei pentru familia care are doi copii n ntreţinere;

    b) 80.000 lei pentru familia care are trei copii n ntreţinere;

    c) 100.000 lei pentru familia care are patru sau mai mulţi copii n ntreţinere.

    (2) Cuantumurile prevăzute la alin. (1) se indexează prin hotărre a Guvernului.

   

ART. 6

    (1) ndeplinirea condiţiilor pentru acordarea alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii se dovedeşte prin livretul de familie.

    (2) Se instituie livretul de familie, care reflectă componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentanţii legali.

    (3) Titular al livretului de familie este familia.

 

______________________

*)Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor n şedinţa din 23 iunie 1997 şi de Senat n şedinţa din 23 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art.74 alin. (1) din Constituţia Romniei

    (4) Conţinutul şi forma livretului de familie, precum şi normele privind emiterea şi actualizarea acestuia se stabilesc prin hotărre a Guvernului, n termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei.

    (5) Livretul de familie va fi completat şi va fi nmnat titularului, prin grija primarului.

    (6) După completarea livretului de familie, orice modificare n componenţa familiei, astfel cum este definită la art.2, se operează de către serviciul de stare civilă al consiliului local din localitatea de domiciliu, pe bază de nscrisuri oficiale, prezentate de reprezentantul familiei.

   

ART. 7

    Cererea pentru stabilirea şi acordarea dreptului la alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se formulează de către titular, pe baza nscrierilor din livretul de familie, şi se depune la primarul unităţii administrativ-teritoriale n a cărei rază teritorială are domiciliul familia ndreptăţită.

   

ART. 8

    (1) Primarul asigură primirea, verificarea, nregistrarea şi transmiterea lunară a cererilor titularilor la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.

    (2) Dreptul la alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se stabileşte prin decizia directorului general al direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a judeţului sau a municipiului Bucureşti, după caz, şi se acordă ncepnd cu luna următoare celei n care s-a nregistrat cererea, n condiţiile alin. (1).

    (3) Pentru cererile depuse pnă la data de 30 septembrie 1997, procedura de primire, de verificare şi de transmitere se stabileşte prin hotărre a Guvernului.

   

ART. 9

    (1) Reprezentantul legal al familiei are obligaţia să comunice, n scris, n termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare privind situaţia familiei.

    (2) Comunicarea se nregistrează la primarul unităţii administrativ-teritoriale n a cărei rază teritorială domiciliază titularul dreptului şi se transmite direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.

   

ART. 10

    (1) Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se plăteşte titularului, n condiţiile prevăzute la art.3 alin. (2), prin mandat poştal sau, la cererea acestuia, n cont personal.

    (2) Cuantumul alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii se modifică ncepnd cu luna următoare celei n care s-au modificat condiţiile de acordare.

    (3) Plata alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii ncetează ncepnd cu luna următoare celei n care nu mai sunt ndeplinite condiţiile de acordare a acesteia, prevăzute de prezenta lege.

    (4) Pe perioada ncredinţării copilului ntr-o instituţie de ocrotire, plata dreptului la alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii se suspendă. Hotărrea comisiilor pentru ocrotirea minorilor judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, privind ncredinţarea copilului unei instituţii de ocrotire se comunică direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, n termen de 5 zile de la adoptare.

    (5) Copiii ncredinţaţi unor instituţii de ocrotire n condiţiile alin. (4) nu sunt consideraţi ca fiind n ntreţinerea familiei.

   

ART. 11

    Sumele necesare pentru plata alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii, precum şi cheltuielile de administrare se suportă din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

   

ART. 12

    (1) Sumele ncasate necuvenit, cu titlu de alocaţie suplimentară pentru familiile cu copii, se recuperează prin decizia directorului general al direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, de la titularul dreptului, n termen de 3 ani de la efectuarea plăţii.

    (2) n cazul n care sumele plătite necuvenit cu acest titlu nu se pot recupera, integral sau parţial, potrivit alin. (1), acestea vor fi recuperate, conform prevederilor Codului muncii, prin decizie de imputare sau prin angajament de plată de la persoanele vinovate de producerea pagubei, pe o perioadă de cel mult 3 ani.

    (3) Decizia de recuperare emisă de directorul general al direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeţene sau a municipiului Bucureşti sau, după caz, angajamentul de plată asumat constituie titlu executoriu de la data comunicării deciziei, respectiv de la data semnării angajamentului de plată.

    (4) Sumele ncasate sau plătite necuvenit ca urmare a săvrşirii unei infracţiuni se recuperează de la autorii acesteia, n condiţiile legii.

   

ART. 13

    (1) Contestaţiile formulate de titular mpotriva deciziilor de stabilire a dreptului la alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii, precum şi mpotriva deciziilor de recuperare a sumelor primite necuvenit se soluţionează potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

    (2) Contestaţiile mpotriva deciziilor de imputare, emise n condiţiile art. 12 alin. (2), precum şi mpotriva angajamentelor de plată asumate se soluţionează potrivit dispoziţiilor Codului muncii.

   

ART. 14

    (1) Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii nu este impozabilă şi nu poate fi urmărită silit dect n vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

    (2) La stabilirea altor drepturi şi obligaţii prevăzute de legislaţia n vigoare nu se ia n considerare alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii.

   

ART. 15

    n aplicarea prevederilor prezentei legi, Guvernul va elabora norme pentru stabilirea şi plata alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii, precum şi cu privire la cheltuielile de aplicare a legii.

   

ART. 16

    Prezenta lege intră n vigoare la data de 1 iulie 1997.