LEGE Nr. 17 din 6 martie 2000

privind asistenţa socială a persoanelor vrstnice

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATĂ N: MONITORUL OFICIAL NR. 104 din 9 martie 2000

 

Parlamentul Romniei adoptă prezenta lege.

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

ART. 1

(1) Persoanele vrstnice au dreptul la asistenţă socială, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, n raport cu situaţia socio medicală şi cu resursele economice de care dispun.

(2) Măsurile de asistenţă socială prevăzute de prezenta lege sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurărilor sociale.

(3) Persoanele vrstnice care beneficiază de asistenţă socială au dreptul şi la alte forme de protecţie socială, n condiţiile legii.

(4) Sunt considerate persoane vrstnice, n sensul prezentei legi, persoanele care au mplinit vrsta de pensionare stabilită de lege.

ART. 2

Asistenţa socială pentru persoanele vrstnice se realizează prin servicii şi prestaţii sociale.

ART. 3

Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana vrstnică, definită la art. 1 alin. (4), care se găseşte n una dintre următoarele situaţii:

a) nu are familie sau nu se află n ntreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale n vigoare;

b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ngrijirii necesare;

d) nu se poate gospodări singură sau necesită ngrijire specializată;

e) se află n imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

 

CAP. 2

Servicii şi prestaţii sociale

 

SECŢIUNEA 1

Evaluarea situaţiei persoanelor vrstnice care necesită asistenţă socială

ART. 4

Nevoile persoanelor vrstnice se evaluează prin anchetă socială care se elaborează pe baza datelor cu privire la afecţiunile ce necesită ngrijire specială, capacitatea de a se gospodări şi de a ndeplini cerinţele fireşti ale vieţii cotidiene, condiţiile de locuit, precum şi veniturile efective sau potenţiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieţii.

ART. 5

Nevoile persoanelor vrstnice aflate n situaţia de pierdere totală sau parţială a autonomiei, care pot fi de natură medicală, sociomedicală, psihoafectivă, se stabilesc pe baza grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice, care prevede criteriile de ncadrare n grade de dependenţă.

ART. 6

(1) Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice se aprobă prin hotărre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Sănătăţii.

(2) Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice poate fi revizuită anual şi, n mod obligatoriu, o dată la 3 ani.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Servicii comunitare pentru persoanele vrstnice

ART. 7

(1) Serviciile comunitare pentru persoanele vrstnice care se găsesc n situaţiile prevăzute la art. 3 se realizează cu consimţămntul acestora şi au n vedere:

a) ngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu;

b) ngrijirea temporară sau permanentă ntr-un cămin pentru persoane vrstnice;

c) ngrijirea n centre de zi, cluburi pentru vrstnici, case de ngrijire temporară, apartamente şi locuinţe sociale, precum şi altele asemenea.

(2) n situaţia n care starea de sănătate a persoanei vrstnice nu permite obţinerea consimţămntului acesteia, pentru acordarea ngrijirilor prevăzute la alin. (1) decizia se ia de serviciul social al consiliului local sau de direcţia de asistenţă socială din cadrul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza anchetei sociale şi a recomandărilor medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea şi a medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, n lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie.

(3) n cazul decesului persoanei vrstnice lipsite de susţinători legali sau cnd aceştia nu pot să şi ndeplinească obligaţiile familiale datorită stării de sănătate sau situaţiei economice precare, serviciile comunitare asigură nmormntarea.

ART. 8

Serviciile comunitare asigurate persoanelor vrstnice la domiciliu sunt:

a) servicii sociale privind, n principal, ngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică şi administrativă, sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, ngrijirea locuinţei şi gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei;

b) servicii sociomedicale privind, n principal, ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, adaptarea locuinţei la nevoile persoanei vrstnice şi antrenarea la activităţi economice, sociale şi culturale, precum şi ngrijirea temporară n centre de zi, aziluri de noapte sau alte centre specializate;

c) servicii medicale, sub forma consultaţiilor şi ngrijirilor medicale la domiciliu sau n instituţii de sănătate, consultaţii şi ngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare şi de dispozitive medicale.

ART. 9

(1) Serviciile comunitare de consiliere, n vederea prevenirii marginalizării sociale şi pentru reintegrare socială, se asigură fără plata unei contribuţii, ca un drept fundamental al persoanelor vrstnice, de către asistenţi sociali.

(2) Serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) se asigură fără plata contribuţiei persoanelor vrstnice care, evaluate potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice, nu au venituri sau ale căror venituri sunt mai mici de 5 ori dect nivelul venitului net lunar luat n calcul la stabilirea ajutorului social pentru o persoană singură.

ART. 10

Persoanele vrstnice care se ncadrează n grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice, ndreptăţite să beneficieze de serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul prevăzut la art. 9 alin. (2), beneficiază de servicii cu plata unei contribuţii, n funcţie de tipul de servicii acordate şi de venitul persoanei, fără a se depăşi costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii şi costul acestora se stabilesc de consiliile locale.

ART. 11

Serviciile medicale prevăzute la art. 8 lit. c) sunt acordate n baza reglementărilor legale privind asigurările sociale de sănătate.

ART. 12

Organizarea serviciilor prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) revine consiliilor locale, direct sau pe bază de convenţii ncheiate cu organizaţii neguvernamentale, unităţi de cult recunoscute n Romnia ori cu alte persoane fizice sau juridice.

ART. 13

(1) Pentru asigurarea ngrijirii la domiciliu a persoanei vrstnice aflate n situaţia de dependenţă sociomedicală, stabilită potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice, consiliile locale pot angaja personal de ngrijire prin plata cu ora, fracţiuni de normă sau normă ntreagă, n funcţie de perioada de ngrijire necesară a se acorda.

(2) Soţul şi rudele care au n ngrijire o persoană vrstnică dependentă pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealaltă jumătate de normă din bugetul local, corespunzător salariului brut lunar al asistentului social debutant cu pregătire medie. Timpul ct soţul şi rudele au fost ncadrate n aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii n muncă, timp lucrat cu normă ntreagă.

(3) Persoanele care acordă ngrijire vrstnicilor vor fi acreditate de direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

ART. 14

Serviciile comunitare asigurate persoanelor vrstnice n cămine sunt:

a) servicii sociale, care constau n:

- ajutor pentru menaj;

- consiliere juridică şi administrativă;

- modalităţi de prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială n raport cu capacitatea psihoafectivă;

b) servicii sociomedicale, care constau n:

- ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale;

- asigurarea unor programe de ergoterapie;

- sprijin pentru realizarea igienei corporale;

c) servicii medicale, care constau n:

- consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, n instituţii medicale de profil sau la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată;

- servicii de ngrijire-infirmerie;

- asigurarea medicamentelor;

- asigurarea cu dispozitive medicale;

- consultaţii şi ngrijiri stomatologice.

ART. 15

La solicitarea organizaţiilor neguvernamentale, a organizaţiilor de pensionari sau a unităţilor de cult recunoscute n Romnia, căminele pot asigura unele servicii prevăzute la art. 14, ngrijirea unor persoane vrstnice la domiciliu, pe bază de convenţii ncheiate cu finanţatorul.

ART. 16

(1) ngrijirea persoanelor vrstnice n cămine reprezintă o măsură de asistenţă socială şi poate fi dispusă cu titlu de excepţie pentru persoanele care se găsesc n una dintre situaţiile prevăzute la art. 3.

(2) Accesul unei persoane vrstnice n cămin se face avndu-se n vedere următoarele criterii de prioritate:

a) necesită ngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

b) nu se poate gospodări singură;

c) este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să şi ndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;

d) nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

ART. 17

Activităţile sociale şi sociomedicale prevăzute n prezenta lege se monitorizează şi se evaluează de personalul de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale şi al direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Organizarea şi funcţionarea căminelor pentru persoane vrstnice

ART. 18

(1) Căminul pentru persoane vrstnice este instituţia de asistenţă socială cu personalitate juridică, nfiinţată, organizată şi finanţată potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

(2) Căminele asigură condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, ngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică.

(3) Căminele pentru pensionari, căminele pentru bătrni şi căminele pentru bătrni bolnavi cronici, existente la data intrării n vigoare a prezentei legi sau care vor fi date ulterior n folosinţă, vor funcţiona sub formă de cămine pentru persoane vrstnice, cu secţii pentru:

a) persoane dependente;

b) persoane semidependente;

c) persoane care nu sunt dependente.

(4) Pentru buna funcţionare a căminelor pentru persoane vrstnice direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti vor asigura ndrumarea metodologică şi coordonarea activităţii de specialitate necesare.

(5) Cheltuielile curente şi de capital ale căminelor pentru persoane vrstnice se asigură din venituri extrabugetare şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.

ART. 19

Principalele obiective ale unui cămin sunt:

a) să asigure persoanelor vrstnice ngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă;

b) să ofere condiţii de ngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vrstnice;

c) să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vrstnice;

d) să stimuleze participarea persoanelor vrstnice la viaţa socială;

e) să faciliteze şi să ncurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vrstnice;

f) să asigure supravegherea şi ngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

g) să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de mbătrnire.

 

CAP. 3

Finanţarea asistenţei sociale pentru persoanele vrstnice

 

SECŢIUNEA 1

Finanţarea din fonduri bugetare

ART. 20

Finanţarea serviciilor de asistenţă socială şi a prestaţiilor prevăzute de prezenta lege se asigură pe principiul mpărţirii responsabilităţii ntre administraţia publică centrală şi cea locală.

ART. 21

(1) De la bugetul de stat se alocă fonduri pentru:

a) finanţarea activităţilor de asistenţă socială desfăşurate de asociaţii şi fundaţii romne cu personalitate juridică, precum şi de unităţile de cult recunoscute n Romnia;

b) cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru unităţi de asistenţă socială din zone defavorizate;

c) completarea veniturilor extrabugetare ale căminelor prevăzute la art. 18, atunci cnd resursele bugetelor locale devin insuficiente;

d) alte cheltuieli stabilite prin legile bugetare anuale.

(2) De la bugetul local se alocă fonduri pentru:

a) subvenţii acordate n completarea veniturilor extrabugetare ale căminelor prevăzute la art. 18;

b) finanţarea activităţii de asistenţă socială a unor asociaţii şi fundaţii romne cu personalitate juridică, precum şi a unităţilor de cult recunoscute n Romnia;

c) finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de asistenţă socială, precum şi pentru ngrijirea la domiciliu n condiţiile art. 13;

d) cheltuieli pentru nmormntarea asistaţilor, n situaţia prevăzută la art. 7 alin. (3).

(3) Sponsorizările şi donaţiile n bani sau n natură, făcute de persoane fizice şi juridice romne şi străine căminelor pentru persoane vrstnice sau instituţiilor sociale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), se folosesc ca venituri extrabugetare numai n scopul pentru care au fost acordate.

ART. 22

Investiţiile pentru construirea, dotarea, ntreţinerea, modernizarea, precum şi cheltuielile pentru funcţionarea căminelor care deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale se finanţează potrivit convenţiilor ncheiate ntre finanţator şi consiliile locale interesate.

ART. 23

(1) Cheltuielile pentru servicii medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale şi medicamente se suportă din fondurile şi n condiţiile prevăzute de reglementările privind asigurările sociale de sănătate.

(2) Cheltuielile care nu se suportă din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, n condiţiile legii, sunt asigurate de căminul pentru persoane vrstnice, prin care se realizează asistenţa persoanei n cauză.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Contribuţia persoanelor vrstnice sau a susţinătorilor legali ai acestora

ART. 24

Persoanele vrstnice care dispun de venituri proprii şi sunt ngrijite n căminele organizate potrivit prezentei legi au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de ntreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de ntreţinere.

ART. 25

(1) Contribuţia lunară de ntreţinere se stabileşte de conducerea căminului, n funcţie de gradul de dependenţă a persoanei vrstnice ngrijite, de veniturile acesteia şi, după caz, de veniturile susţinătorilor ei legali, conform normelor metodologice prevăzute la alin. (5).

(2) Contribuţia lunară de ntreţinere pentru persoanele vrstnice care au venituri este de 60% din veniturile personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de ntreţinere aprobat pentru fiecare cămin.

(3) Obligaţia privind plata contribuţiei lunare de ntreţinere se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vrstnică care urmează să fie ngrijită n cămin sau, dacă aceasta este lipsită de capacitate de exerciţiu, de către reprezentantul său legal.

(4) Angajamentul de plată semnat n faţa directorului instituţiei constituie titlu executoriu. Obligaţia privind plata contribuţiei se poate stabili şi prin hotărre judecătorească.

(5) Normele metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de ntreţinere n cămine se aprobă prin hotărre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

ART. 26

Sumele reprezentnd contribuţia lunară de ntreţinere constituie venituri extrabugetare ale căminelor pentru persoane vrstnice.

 

CAP. 4

Procedura de stabilire, suspendare şi ncetare a drepturilor de asistenţă socială pentru persoanele vrstnice

 

ART. 27

Asistenţa socială se acordă la cererea persoanei vrstnice interesate, a reprezentantului legal al acesteia, a instanţei judecătoreşti, a personalului de specialitate din cadrul consiliului local, a poliţiei, a organizaţiei pensionarilor, a unităţilor de cult recunoscute n Romnia sau a organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenţa socială a persoanelor vrstnice.

ART. 28

(1) Dreptul la asistenţă socială, prevăzut de prezenta lege, se stabileşte pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor prevăzute n grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vrstnice.

(2) Ancheta socială se realizează de un colectiv format din 2 asistenţi sociali din cadrul consiliului local sau de la direcţia generală de muncă şi protecţie socială judeţeană sau a municipiului Bucureşti. n situaţia persoanelor vrstnice dependente colectivul se va completa n mod obligatoriu cu medicul specialist al persoanei respective.

(3) Colectivul prevăzut la alin. (2) poate fi completat şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor pensionarilor, unităţilor de cult recunoscute n Romnia sau ai altor organizaţii neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenţa socială a persoanelor vrstnice.

(4) Pe baza analizei situaţiei sociale, economice şi medicale a persoanei vrstnice, prin ancheta socială se propune măsura de asistenţă socială justificată de situaţia de fapt constatată.

ART. 29

Aprobarea, respingerea, suspendarea sau ncetarea dreptului la servicii de asistenţă socială pentru persoanele vrstnice, prevăzute de prezenta lege, se face de către:

a) primar, pentru serviciile de asistenţă socială organizate pe plan local, pentru ngrijirea n căminele aflate n administrare şi pentru ngrijirea la domiciliu;

b) directorul general al direcţiei generale de muncă şi protecţie socială, pentru asistenţa socială acordată de asociaţiile şi fundaţiile romne şi de unităţile de cult recunoscute n Romnia, care au primit transferuri din fondurile gestionate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

ART. 30

Persoana vrstnică, astfel cum este definită la art. 1 alin. (4), va fi asistată, la cererea acesteia sau din oficiu, după caz, n vederea ncheierii unui act juridic de nstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparţin, n scopul ntreţinerii şi ngrijirii sale, de un reprezentant al autorităţii tutelare a consiliului local n a cărui rază teritorială domiciliază persoana vrstnică respectivă.

ART. 31

Obligaţia de ntreţinere şi de ngrijire, precum şi modalităţile practice de executare a lor vor fi menţionate expres n actul juridic ncheiat de notarul public.

ART. 32

Autoritatea tutelară a consiliului local n a cărui rază teritorială domiciliază persoana vrstnică va primi din oficiu un exemplar al actului juridic ncheiat conform art. 30 şi 31.

ART. 33

Neexecutarea obligaţiei de ntreţinere şi de ngrijire de către noul proprietar al bunurilor obţinute ca urmare a actului juridic de nstrăinare poate fi sesizată autorităţii tutelare a consiliului local n a cărui rază teritorială domiciliază persoana vrstnică de către orice persoană fizică sau juridică interesată. Autoritatea tutelară se poate sesiza şi din oficiu.

ART. 34

Autoritatea tutelară a consiliului local n a cărui rază teritorială domiciliază persoana vrstnică, sesizată n condiţiile art. 33, va efectua ancheta socială completă a cazului n termen de 10 zile de la sesizare şi, n situaţia n care va constata că cele sesizate sunt reale, va propune măsurile necesare de executare legală a dispoziţiilor nscrise n actul juridic ncheiat.

ART. 35

(1) Dreptul la serviciile de asistenţă socială ncetează dacă nu mai sunt ndeplinite condiţiile pentru acordarea acestora.

(2) Dacă perioada n care asistenţa socială a persoanelor vrstnice este temporară, dar nu mai mare de 6 luni, acordarea serviciilor de asistenţă socială se suspendă prin decizie motivată a celui care a stabilit dreptul. La ncetarea suspendării reluarea acordării serviciilor sau prestaţiilor de asistenţă socială se face pe bază de anchetă socială.

ART. 36

Decizia privind stabilirea, respingerea, ncetarea sau suspendarea dreptului la serviciile de asistenţă socială prevăzute de prezenta lege poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

ART. 37

ncălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz.

ART. 38

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale asigură ndrumarea metodologică, coordonează, controlează şi evaluează aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.

 

CAP. 5

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

ART. 39

Căminele pentru persoane vrstnice şi instituţiile sociale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) pot organiza, cu aprobarea finanţatorului, n funcţie de condiţiile de care dispun, gospodării-anexă, ca activităţi autofinanţate pentru mbunătăţirea hranei.

ART. 40

Prezenta lege intră n vigoare la 90 de zile de la publicarea ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

ART. 41

Pe data intrării n vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 253/1971 privind contribuţia de ntreţinere n unele instituţii de ocrotire, publicat n Buletinul Oficial nr. 90 din 30 iulie 1971, precum şi orice dispoziţii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor n şedinţa din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia Romniei.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Această lege a fost adoptată de Senat n şedinţa din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia Romniei.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DAN CONSTANTIN VASILIU