LEGEA  nr.208*)

 

privind cantinele de ajutor social

 publicată n Monitorul Oficial nr.363 din data de 17 decembrie 1997


Parlamentul Romniei adoptă prezenta lege.

 

Art.1.          (1) Cantinele de ajutor social sunt unităţi publice de asistenţă socială, cu personalitate juridică, care funcţionează n subordinea consiliilor locale şi şi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Cantinele de ajutor social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate n situaţii economico-sociale sau medicale deosebite.

 

Art.2.          (1) Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane:

a) copiii n vrstă de pnă la 18 ani, aflaţi n ntreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană n ntreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat n calcul la stabilirea ajutorului social;

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de nvăţămnt ce funcţionează n condiţiile legii, pnă la terminarea acestora, dar fără a depăşi vrsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani n cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află n situaţia prevăzută la lit.a);

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate n condiţiile legii şi al căror venit este de pnă la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat n calcul la stabilirea ajutorului social;

d) pensionarii;

e) persoanele care au mplinit vrsta de pensionare, aflate ntr-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;

f) invalizii şi bolnavii cronici;

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit.g) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, n condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

(3) Nu beneficiază de serviciile prestate de cantinele de ajutor social persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile art.6 alin. (1) lit.a) şi c) din Legea nr.1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.257 din 14 septembrie 1994.


Art.3. Cantinele de ajutor social prestează, după caz, următoarele servicii sociale persoanelor ndreptăţite potrivit art.1:

a) pregătirea şi servirea a două mese, zilnic, de persoană, prnzul şi cina, n limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale;

b) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de bază, la preţurile la care acestea au fost achiziţionate;

c) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu;

d) pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situaţii deosebite.

__________________________

*)Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor n şedinţa din 9 decembrie 1997 şi de Senat n şedinţa din 2 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art.74 alin. (1) din Constituţia Romniei.

Art.4.          (1) Serviciile sociale prevăzute la art.3 lit.a) se prestează gratuit pentru persoanele stabilite la art.2, care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat n calcul la stabilirea ajutorului social.

(2) Persoanele ndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, stabilite la art. 2, şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat n calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.

(3) Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe bază de anchetă socială, potrivit dispoziţiei primarului.


Art.5.          (1) Hrana pentru cele două mese se distribuie, de regulă, o dată pe zi, la sediul cantinei sau prin punctele de servire organizate n acest scop.

(2) Persoanelor care, din motive obiective, rezultate din ancheta socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana pentru cele două mese zilnice la domiciliu, o dată pe zi, transportul gratuit al acesteia fiind aprobat de directorul cantinei de ajutor social.


Art.6.          (1) Cererile pentru prestarea serviciilor de asistenţă socială de către cantinele de ajutor social se aprobă de către primar sau de o persoană mputernicită de acesta.

(2) n cazurile de urgenţă, servirea mesei la cantina de ajutor social poate fi aprobată, pentru cel mult 7 zile, de către directorul cantinei.


Art.7. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale verifică legalitatea drepturilor constituite potrivit prezentei legi şi asigură, prin serviciile publice descentralizate, asistenţă de specialitate, sprijin şi ndrumare metodologică.


Art.8.          (1) Baza materială necesară funcţionării cantinelor de ajutor social şi controlul activităţii acestora se asigură de către consiliile locale.

(2) Finanţarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.


Art.9. n localităţile n care nu funcţionează cantine de ajutor social sau acolo unde cererile depăşesc capacitatea existentă, autorităţile administraţiei publice locale pot conveni cu unităţile de asistenţă socială, regiile autonome, societăţile comerciale şi instituţiile publice care dispun de cantine proprii, precum şi cu unităţile de alimentaţie publică prestarea serviciilor sociale prevăzute la art.3 lit.a) şi c), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.2 şi ale art.6 alin. (1).


Art.10. Cantinele de ajutor social pot organiza, cu aprobarea consiliului local, n funcţie de condiţiile de care dispun, gospodării-anexă cu profil agroalimentar şi zootehnic, ca activităţi autofinanţate, pentru mbunătăţirea hranei persoanelor asistate.


Art.11. Sponsorizările şi donaţiile n bani şi n natură, făcute de persoanele fizice şi juridice, romne şi străine, cantinelor de ajutor social pot fi folosite numai n scopul dezvoltării şi mbunătăţirii calităţii serviciilor pe care le prestează.


Art.12. Consiliile locale pot acorda subvenţii de la bugetele proprii asociaţiilor şi fundaţiilor avizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi care au ca obiect de activitate organizarea de cantine de ajutor social.


Art.13.        (1) Pentru buna funcţionare a cantinelor de ajutor social, beneficiarii serviciilor sociale oferite de acestea au obligaţia să respecte programul stabilit pentru servirea mesei, păstrarea curăţeniei localului şi a bunurilor unităţii, precum şi măsurile de igienă.

(2) Prin hotărre a consiliului local n subordinea căruia funcţionează cantina de ajutor social se poate stabili participarea persoanelor care beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social la unele activităţi gospodăreşti.


Art.14. Organizarea, funcţionarea şi ncadrarea cu personal a cantinei de ajutor social se stabilesc prin hotărre a consiliului local, la propunerea primarului.


Art.15. Cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pe persoană pentru cantinele de ajutor social se stabileşte şi se indexează prin hotărre a Guvernului.

 

Art.16. Contribuţiile datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social şi ncasate, potrivit prevederilor art. 4, se fac venit la bugetul local, iar ncasările provenite din alte activităţi, n condiţiile art. 10, rămn la dispoziţia cantinei de ajutor social, pentru mbunătăţirea hranei persoanelor asistate.


Art.17. Pe data intrării n vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărrea Guvernului nr.290/1992 privind cantinele de ajutor social, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.135 din 19 iunie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare.