LEGEA nr.416*)

 

din  18 iulie 2001

 

privind venitul minim garantat

 

Publicată n Monitorul Oficial nr.401, partea I, din 20 iulie 2001

 

CAPITOLUL 1

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

ART. 1 -          (1) Familiile şi persoanele singure, cetăţeni romni, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.

                        (2) Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, n condiţiile prevăzute de prezenta lege.

                        (3) Instituirea venitului minim garantat se ntemeiază pe principiul solidarităţii sociale.

 

ART. 2 -          (1) n sensul prezentei legi termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc mpreună.

                        (2) Este asimilată termenului familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte mpreună cu copiii aflaţi n ntreţinerea sa.

                        (3) n sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc mpreună.

                        (4) Prin termenul copil se nţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul ncredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat n plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

                        (5) Prin termenul persoană singură se nţelege persoana care a mplinit vrsta de 18 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură.

                        (6) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul n Romnia, n condiţiile legislaţiei romne.

   

ART. 3 -          (1) Au dreptul la venitul minim garantat n condiţiile prezentei legi şi soţii despărţiţi n fapt, dacă ancheta socială justifică acordarea acestuia.

                        (2) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi persoanele fără domiciliu, aflate n situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat drepturile de la alte primării.


*) Legea nr.416 a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat n şedinţele din 21 iunie 2001 şi, respectiv, 28 iunie 2001  şi a fost promulgată prin Decretul nr.568 din 17 iulie 2001.

 

 

SECŢIUNEA a 2-a

Nivelul venitului minim garantat

 

ART. 4 -          (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

a)      1.134.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

b)      1.575.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane;

c)      1.953.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane;

d)      2.331.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane;

e)      cte 157.000 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, n condiţiile prezentei legi.

                        (2) n situaţia persoanelor singure nivelul lunar al venitului minim garantat este de 630.000 lei.

                        (3) Nivelul venitului minim garantat se indexează anual prin hotărre a Guvernului, n raport cu evoluţia preţurilor de consum.

 

 

SECŢIUNEA a 3-a

Stabilirea cuantumului ajutorului social

 

 ART. 5 -         (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă ntre nivelurile prevăzute la art.4 şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

                         (2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 50.000 lei, se acordă 50.000 lei.

 

ART. 6 -          (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare pnă la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, n cazul n care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă sau convenţie civilă de prestări de servicii.

                        (2) Persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

                        (3) Obligaţia de a presta muncile prevăzute la alin.(2) nu poate fi transferată altor persoane.

 

ART. 7 -          (1) Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi se iau n considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt n evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pentru ncadrare n muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională.

                        (2) Nu are obligaţia de a face dovada prevăzută la alin. (1):

    a) persoana care are n ngrijire, potrivit legii, unul sau mai mulţi copii n vrstă de pnă la 7 ani;

    b) persoana care urmează o formă de nvăţămnt la cursuri de zi, prevăzută de lege, pnă la mplinirea vrstei de 25 de ani sau de 26 de ani n cazul celor care urmează studii superioare cu durată de şcolarizare mai mare de 5 ani;

    c) persoana care ndeplineşte condiţiile legale de pensionare;

    d) persoana adultă a cărei incapacitate de muncă este dovedită prin acte medicale.

 

ART. 8 -          (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau n considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de ntreţinere aflate n executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii suplimentare pentru familiile cu copii, alocaţii de ntreţinere pentru copiii ncredinţaţi sau daţi n plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate n condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

                        (2) Dacă familia are n proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau n considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum şi veniturile care se pot obţine din valorificarea bunurilor respective, sub condiţia păstrării unei locuinţe minime şi a bunurilor necesare nevoilor familiale.

                        (3) n cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte mpreună cu alte familii sau persoane singure şi contribuie mpreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau n considerare att veniturile nete lunare proprii, ct şi partea ce i revine de drept din veniturile lunare nete realizate n comun de persoanele din gospodărie.

 

 

SECŢIUNEA a 4-a

Stabilirea şi plata ajutorului social

 

ART. 9 -          (1) Ajutorul social, n condiţiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere şi acte doveditoare privind veniturile membrilor de familie.

                        (2) Lipsa sau, după caz, existenţa oricăror alte venituri dect cele care pot fi dovedite cu acte se menţionează n declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.

                        (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se face numai de către unul dintre membrii familiei, care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile.

                        (4) n cazurile prevăzute de reglementările legale n vigoare cererea poate fi ntocmită de curatorul sau tutorele persoanei ndreptăţite.

    (5) Titularul ajutorului social este persoana care a făcut cererea, iar beneficiarul ajutorului social este familia.

 

ART. 10 -        (1) Cererea de acordare a ajutorului social, declaraţia privind veniturile realizate de membrii familiei, precum şi celelalte acte doveditoare se depun şi se nregistrează la primarul localităţii n a cărei rază teritorială locuieşte titularul.

                        (2) n cazul cetăţenilor străini sau apatrizi documentele prevăzute la alin.(1) se depun la primarul localităţii n a cărei rază teritorială aceştia au reşedinţa sau, după caz, domiciliul.

                        (3) n cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) cererea se nregistrează la primarul localităţii reşedinţă de judeţ sau, după caz, la primarul general al municipiului Bucureşti.

 

ART. 11 -        (1) Cererea de acordare a ajutorului social se soluţionează n termen de 30 de zile de la data nregistrării.

                        (2) n vederea soluţionării cererii de ajutor social primarul dispune, n mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale, care constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, n legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.

                        (3) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.

 

ART. 12 -        (1) Stabilirea dreptului de ajutor social, a cuantumului, precum şi plata acestuia se fac prin dispoziţia scrisă a primarului, pe baza documentaţiei prezentate de personalul din serviciul de asistenţă socială de la primărie. Dispoziţia primarului se comunică titularului ajutorului social n termen de 5 zile de la data emiterii.

                        (2) Plata ajutorului social se face ncepnd cu luna următoare celei n care s-a nregistrat cererea la primarul localităţii.

                        (3) Creanţa beneficiarilor de ajutor social este o creanţă privilegiată.

ART. 13 -        (1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispoziţie a primarului şi se comunică att noului titular al ajutorului social, ct şi celui nlocuit.

                        (2) n cazul n care schimbarea titularului este cerută de membrii familiei, dispoziţia primarului se comunică şi acestora.

 

 

SECŢIUNEA a 5-a

Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

 

ART. 14 -        (1) Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, n scris, orice modificare intervenită cu privire la veniturile şi la numărul membrilor familiei, n termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

                        (2) n cazul n care eventualele modificări nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 50.000 lei pe familie, ajutorul social stabilit anterior se menţine pe o durată de cel mult 3 luni.

 

ART. 15 -        (1) Persoanele apte de muncă, pentru care se acordă ajutorul social, au obligaţia să dovedească cu acte, din 3 n 3 luni, că ndeplinesc condiţiile prevăzute la art.7 alin. (1).

                        (2) Nendeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage, după caz:

    a) suspendarea plăţii ajutorului social n cazul persoanei singure;

    b) modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din numărul membrilor de familie a persoanelor care nu ndeplinesc obligaţiile prevăzute la alin. (1).

 

ART. 16 -        Nendeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.6 alin. (2) atrage, după caz:

    a) suspendarea plăţii ajutorului social n cazul persoanei singure;

    b) modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei prin excluderea din numărul membrilor acesteia a persoanei care refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local.

 

ART. 17 -        (1) Suspendarea plăţii ajutorului social şi, după caz, modificarea cuantumului se fac prin dispoziţia scrisă a primarului şi se comunică titularului n termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.

                        (2) Suspendarea plăţii sau modificarea cuantumului ajutorului social se face ncepnd cu luna următoare celei n care nu mai sunt ndeplinite obligaţiile prevăzute la art.6 alin. (2) şi la art.15 alin. (1).

   

ART. 18 -        Prezentarea de către titular a dovezilor prevăzute la art.15 alin. (1), n termen de 3 luni de la data suspendării efective a plăţii ori a modificării cuantumului ajutorului social, are ca efect ncetarea suspendării plăţii drepturilor şi, după caz, recalcularea cuantumului acestuia. Titularul ajutorului social va primi drepturile corespunzătoare perioadei n care plata a fost suspendată sau modificată.

 

ART. 19 -        (1) Modificarea cuantumului ajutorului social, n condiţiile art.15    alin. (2), lit.b), se stabileşte prin dispoziţie a primarului.

                        (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) produc efecte de la data de nti a lunii următoare depunerii cererii pentru modificarea cuantumului ajutorului social sau a emiterii dispoziţiei n cazul n care decizia s-a luat la iniţiativa primarului.

   

ART. 20 -        Plata ajutorului social ncetează n următoarele situaţii:

    a) n cazul n care beneficiarii ajutorului social nu mai ndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege;

    b) n cazul n care plata ajutorului a fost suspendată şi, n termen de 3 luni de la data suspendării efective a plăţii, nu au fost depuse dovezi că sunt ntrunite cerinţele prevăzute la art.15 alin. (1).

 

ART. 21 -        (1) Sumele ncasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recuperează de la beneficiar n termen de cel mult 3 ani de la efectuarea plăţii.

                        (2) n cazul n care nu se pot recupera, integral sau parţial, sumele plătite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, n condiţiile legii, de la persoanele vinovate de efectuarea plăţii, pe o perioadă de cel mult 3 ani.

                        (3) Recuperarea sumelor plătite cu titlu de ajutor social se face prin dispoziţie a primarului, care se comunică n termen de 15 zile de la constatare.

                        (4) Dispoziţia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.

                        (5) Sumele ncasate necuvenit ca urmare a săvrşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la persoanele vinovate, n condiţiile legii.

 

 

 

CAPITOLUL  2

Ajutorul pentru ncălzirea locuinţei

 

 ART. 22 -       (1) Pentru perioada sezonului rece, 1 noiembrie - 31 martie, persoanele singure şi familiile beneficiare de ajutor social potrivit prevederilor prezentei legi primesc, o dată cu acesta, un ajutor pentru ncălzirea locuinţei.

                        (2) Ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se cuprinde n ajutorul social, prin majorarea nivelului lunar al venitului minim garantat, pentru perioada prevăzută la alin.(1), după cum urmează:

    a) cu 500.000 lei/familie sau persoană singură, n cazul n care utilizează pentru ncălzirea locuinţei energia termică furnizată de sisteme centralizate;

    b) cu 250.000 lei/familie sau persoană singură, n cazul n care utilizează pentru ncălzirea locuinţei sisteme de ncălzire cu lemne, cărbuni, gaze naturale şi combustibili petrolieri.

                        (3) Cuantumurile prevăzute la alin. (2) se indexează anual, dacă este cazul, prin hotărre a Guvernului.

                        (4) Sumele necesare pentru majorarea nivelului minim garantat pentru perioada sezonului rece, n cuantumurile prevăzute la alin. (2), se suportă din aceleaşi surse ca şi ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat.

 

 

 

CAPITOLUL 3

 

SECŢIUNEA 1

 

Ajutorul social care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu

 

ART. 23 -        (1) Soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, care nu realizează venituri sau acestea sunt mai mici dect salariul de bază minim brut pe ţară, beneficiază, la cerere, de ajutor social lunar, pe perioada satisfacerii serviciului militar obligatoriu de către soţ, dacă se găsesc n una dintre următoarele situaţii:

    a) sunt gravide, ncepnd cu luna a patra de sarcină;

    b) au copii n ntreţinere n vrstă de pnă la 7 ani;

    c) sunt ncadrate n gradul I sau II de invaliditate.

                        (2) Stabilirea şi plata ajutorului social pentru soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de către centrele militare judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

                        (3) Cuantumul ajutorului social lunar acordat n condiţiile alin. (1) este de 1.400.000 lei.

                        (4) Cuantumul ajutorului social lunar prevăzut la alin. (3) se indexează prin hotărre a Guvernului.

   

ART. 24 -        Fondurile necesare pentru plata ajutorului social pentru soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suportă de la bugetul de stat.

 

 

SECŢIUNEA a 2-a

Alocaţia pentru copiii nou-născuţi

 

ART. 25 -        (1) Mamele au dreptul la o alocaţie pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii, n cuantum de 1.400.000 lei.

                        (2) Acordarea dreptului şi plata alocaţiei pentru copiii nou-născuţi se realizează pe bază de cerere şi acte doveditoare, prin dispoziţie a primarului localităţii n a cărei rază domiciliază mama sau, după caz, unde a fost nregistrată naşterea copilului.

                        (3) Alocaţia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată pentru fiecare copil născut viu.

                        (4) Alocaţia prevăzută la alin. (1) se poate acorda reprezentantului legal al copilului atunci cnd mama nu este n situaţia de a beneficia de acest drept.

                        (5) Cuantumul alocaţiei prevăzute la alin. (1) se indexează prin hotărre a Guvernului.

   

ART. 26 -        Fondurile necesare pentru plata alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi se suportă din bugetul de stat.

 

 

CAPITOLUL 4

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ART. 27 -        (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social şi a ajutorului pentru ncălzirea locuinţei se suportă din bugetele locale. La stabilirea criteriilor de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţii administrativ-teritoriale se are n vedere şi numărul beneficiarilor de ajutor social şi de ajutor pentru ncălzirea locuinţei, care se acordă n condiţiile prezentei legi.

                        (2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se evidenţiază distinct n bugetele locale şi nu pot fi utilizate pentru alte destinaţii.

   

ART. 28 -        (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi primarii pot acorda ajutoare de urgenţă, n limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor care se află n situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege.

                        (2) Primarii pot organiza acordarea ajutorului social n bani, n natură şi prin plata unor cheltuieli de ntreţinere şi ncălzire a locuinţei, la preţurile şi tarifele stabilite potrivit legii.

                        (3) Primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu nmormntarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social să fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social, n limita sumelor cuvenite familiilor n cauză.

   

ART. 29 -        (1) La stabilirea altor drepturi şi obligaţii nu se iau n considerare ajutoarele sociale şi alocaţiile prevăzute n prezenta lege, cu excepţia obligaţiei legale de ntreţinere stabilite prin hotărre a instanţelor judecătoreşti, n conformitate cu prevederile Codului familiei.

                        (2) Ajutoarele sociale şi alocaţiile pentru copiii nou-născuţi, reglementate prin prezenta lege, pot fi supuse executării silite n condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum şi pentru plata obligaţiilor legale de ntreţinere stabilite prin hotărre a instanţelor judecătoreşti, n conformitate cu prevederile Codului familiei.

   

ART. 30 -        (1) Dispoziţia privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, ncetarea plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi cea de recuperare a sumelor ncasate necuvenit se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

                        (2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind drepturile prevăzute n prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

   

ART. 31 -        (1) Consiliul local are obligaţia să asigure, cu prioritate, prin bugetul local, fonduri pentru plata drepturilor prevăzute de prezenta lege.

                        (2) Primarul răspunde de plata drepturilor stabilite n prezenta lege.

                        (3) Primarul are obligaţia să comunice, pnă la data de 10 a fiecărei luni, direcţiilor de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, datele statistice privind numărul titularilor de ajutor social, plăţile efectuate şi drepturile băneşti aprobate cu acest titlu.

  

ART. 32 - La solicitarea persoanelor direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale acordă gratuit consultanţă de specialitate.

   

ART. 33 -        Direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, verifică respectarea prevederilor prezentei legi.

   

ART. 34 -        (1) Prezenta lege va intra n vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

                        (2) n termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va elabora normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărre a Guvernului.

   

ART. 35 -        Pe data intrării n vigoare a prezentei legi se abrogă: Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995; Hotărrea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor măsuri n legătură cu acordarea ajutorului social, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 67/1995, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 55 din 15 martie 1996; art. 5 lit. b), art. 6, 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind nfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; art. 10 - 23 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind nfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărrea Guvernului nr. 743/2000, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 457 din 6 septembrie 2000; art. 5 - 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.