ORDONANŢA GUVERNULUI

nr.102

 

 din 31 august 2000

 

privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia

 

Publicată n Monitorul Oficial nr.436 din  3 septembrie 2000

 

    n temeiul prevederilor art.107 alin. (1) şi (3) din Constituţia Romniei, precum şi ale art.1 lit.G pct.2 din Legea nr.125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

    Guvernul Romniei adoptă prezenta ordonanţă.

 

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

ART. 1

    n condiţiile prezentei ordonanţe, străinilor li se poate acorda una dintre următoarele forme de protecţie:

    a) statutul de refugiat;

    b) protecţie umanitară condiţionată;

    c) protecţie umanitară temporară.

   

ART. 2

    (1) Statutul de refugiat se poate acorda la cerere străinului care dovedeşte că, datorită unei temeri bine ntemeiate de a fi persecutat pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică, se află n afara ţării sale de origine şi care nu poate primi sau, datorită acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări.

    (2) Prin termenul ţară de origine, n cazul unei persoane care deţine mai multe cetăţenii, se nţelege fiecare ţară al cărei cetăţean este, iar n cazul unei persoane fără cetăţenie, ţara n care acesta şi are domiciliul.

   

ART. 3

    (1) Statutul de refugiat se acordă, la cerere, şi soţiei sau, după caz, şi soţului, precum şi copiilor minori cu excepţia cazurilor n care persoanele respective se află n una dintre situaţiile prevăzute la art.4.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai n cazul căsătoriilor ncheiate de persoana căreia i s-a recunoscut statutul de refugiat n temeiul art.2 alin. (1) nainte de intrarea pe teritoriul Romniei.

   

ART. 4

    Nu se acordă statutul de refugiat străinului care:

    a) a comis o infracţiune contra păcii şi omenirii ori o infracţiune la care se referă convenţiile internaţionale la care Romnia este parte;

    b) a comis o infracţiune gravă de drept comun n afara Romniei nainte de a fi admis pe teritoriul acesteia ca refugiat;

    c) a comis fapte care sunt contrare scopurilor şi principiilor enunţate n Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite sau tratatelor şi convenţiilor internaţionale privitoare la refugiaţi, la care Romnia este parte.

   

ART. 5

    Protecţia umanitară condiţionată se poate acorda străinului care nu ndeplineşte condiţiile prevăzute la art.2 alin. (1) şi care dovedeşte că n ţara sa de origine:

    a) a săvrşit fapte pentru care riscă o condamnare la pedeapsa cu moartea, cu condiţia ca legea ţării sale să prevadă pedeapsa cu moartea pentru acele fapte şi pedeapsa să i fie aplicabilă;

    b) riscă să fie supus la tortură sau tratamente inumane ori degradante;

    c) din cauza apartenenţei sale la o categorie defavorizată de persoane poate fi expus unor pericole de natură să i aducă atingere vieţii, integrităţii corporale ori libertăţii sale.

   

ART. 6

    (1) n perioade de conflicte armate, n care Romnia nu este angajată, se poate acorda protecţie umanitară temporară persoanelor care provin din zonele de conflict.

    (2) Guvernul stabileşte măsurile şi perioada pentru care se acordă protecţia prevăzută la alin.(1).

 

 

CAP. 2

Procedura acordării statutului de refugiat

 

SECŢIUNEA 1

Procedura ordinară

   

ART. 7

    (1) Pentru acordarea statutului de refugiat n Romnia străinul se adresează cu o cerere scrisă, personal, Oficiului Naţional pentru Refugiaţi din cadrul Ministerului de Interne sau organelor teritoriale ale Ministerului de Interne.

    (2) Cererea de acordare a statutului de refugiat se depune de ndată ce:

    a) solicitantul s-a prezentat ntr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat;

    b) solicitantul a intrat pe teritoriul Romniei;

    c) au survenit evenimente n ţara de origine a solicitantului, care l determină să ceară protecţie, pentru străinul cu drept de şedere n Romnia.

   

ART. 8

    (1) n cazul străinului minor care nu a mplinit vrsta de 14 ani, interesele acestuia sunt susţinute de reprezentantul său legal, iar n lipsa acestuia i se numeşte un reprezentant legal n conformitate cu prevederile legii romne.

    (2) După mplinirea vrstei de 14 ani minorul poate depune cererea personal şi i se poate numi un reprezentant legal n condiţiile prevăzute de legea romnă.

    (3) Pnă la numirea unui reprezentant legal Oficiul Naţional pentru Refugiaţi asigură minorului protecţia necesară.

   

ART. 9

    (1) După primirea cererii de acordare a statutului de refugiat organul teritorial al Ministerului de Interne eliberează solicitantului o adeverinţă provizorie, care ţine loc de document temporar de identitate n Romnia şi asigură transportul gratuit pnă la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi.

    (2) n cazul n care cererea a fost depusă la organele teritoriale ale Ministerului de Interne dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, organele poliţiei de frontieră eliberează documentul prevăzut la alin. (1) numai după ce străinul primeşte permisiunea de a intra pe teritoriul Romniei şi asigură transportul gratuit pnă la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi.

    (3) n cazul n care cererea a fost depusă la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, acesta eliberează solicitantului un document temporar de identitate.

    (4) Dacă solicitantul nu dispune de mijloace materiale, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi i poate stabili un loc de reşedinţă şi i asigură asistenţa materială necesară pentru ntreţinere pe ntreaga durată a procedurii de acordare a statutului de refugiat.

    (5) Pentru motive justificate de interesul public, siguranţa naţională, ordinea publică, protecţia sănătăţii şi moralităţii publice, protecţia drepturilor şi libertăţilor altor persoane - chiar dacă străinul are mijloace materiale necesare pentru ntreţinere - Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, pe toată durata procedurii de acordare a statutului de refugiat, i poate stabili un loc de reşedinţă şi poate dispune transportarea lui cu nsoţitor n acel loc, la solicitarea autorităţilor competente.

   

ART. 10

    (1) n cazul n care străinul a tranzitat anterior o ţară terţă sigură şi i s-a oferit deja protecţia n acea ţară sau a avut ocazia, la frontieră ori pe teritoriul acesteia, să contacteze autorităţile pentru a obţine protecţie, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate decide retrimiterea străinului n ţara respectivă, fără analizarea pe fond a cererii sale.

    (2) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate analiza cererea depusă de străin chiar dacă acesta se afla n situaţia prevăzută la alin. (1), cu acordul expres al solicitantului.

   

ART. 11

    Sunt considerate ţări terţe sigure statele membre ale Uniunii Europene, precum şi alte state stabilite prin ordin al ministrului de interne, la propunerea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, cu respectarea următoarelor condiţii:

    a) pe teritoriile lor viaţa sau libertatea solicitantului nu este şi nu va fi ameninţată, n sensul art.33 din Convenţia privind statutul refugiaţilor, ncheiată la Geneva la 28 iulie 1951, la care Romnia a aderat prin Legea nr.46/1991;

    b) pe teritoriile lor străinul nu riscă să fie supus torturii sau tratamentelor inumane ori degradante;

    c) n ţările respective străinului i se asigură protecţie efectivă mpotriva returnării n ţara de origine, n sensul prevederilor Convenţiei privind statutul refugiaţilor, ncheiată la Geneva la 28 iulie 1951, precum şi n baza informărilor efectuate de naltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi cu privire la practica aplicării principiului nereturnării.

   

ART. 12

    (1) Intervievarea, analizarea motivelor invocate şi decizia asupra cererilor sunt de competenţa Oficiului Naţional pentru Refugiaţi.

    (2) Aceste activităţi sunt realizate de funcţionarii Oficiului Naţional pentru Refugiaţi anume desemnaţi.

    (3) Numirea funcţionarilor se face prin ordin al ministrului de interne.

    (4) n procesul decizional funcţionarii prevăzuţi la alin. (2) au dreptul de a consulta experţi.

    (5) Ministerul Afacerilor Externe furnizează periodic materiale de sinteză referitoare la situaţia din ţările de origine ale solicitanţilor statutului de refugiat, precum şi răspunsuri la solicitările punctuale ale Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, necesare n vederea soluţionării cererilor de acordare a statutului de refugiat.

    (6) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi consultă Ministerul Afacerilor Externe n vederea stabilirii ţărilor unde n general nu există risc serios de persecuţie şi ţărilor terţe sigure.

   

ART. 13

    (1) Pnă la soluţionarea cererii sale prin hotărre definitivă şi irevocabilă străinul care solicită acordarea statutului de refugiat are următoarele drepturi şi obligaţii:

    a) dreptul de şedere n Romnia, pnă la expirarea unui termen de 15 zile de la rămnerea definitivă şi irevocabilă a hotărrii pronunţate asupra cererii de acordare a statutului de refugiat, cu excepţia cererilor respinse ca evident nefondate n urma soluţionării acestora n cadrul procedurilor accelerate;

    b) dreptul de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a i se asigura, n mod gratuit, un interpret, pe ntreaga durată a procedurii de acordare a statutului de refugiat;

    c) dreptul de a fi consiliat şi asistat de un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale, romne sau străine, n orice fază a procedurii de acordare a statutului de refugiat;

    d) dreptul de a fi informat, ntr-o limbă pe care o cunoaşte, n momentul depunerii cererii, cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are pe parcursul procedurii de acordare a statutului de refugiat;

    e) dreptul la protecţia datelor personale şi a oricăror alte detalii n legătură cu cererea sa;

    f) dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate;

    g) dreptul la asigurarea transportului n condiţiile prevăzute la art.9 alin. (1) şi (2), la asistenţa necesară pentru ntreţinere, n condiţiile prevăzute la art.9 alin. (4), precum şi la asistenţa medicală primară şi spitalicească de urgenţă gratuită;

    h) obligaţia de a prezenta organelor teritoriale ale Ministerului de Interne, n scris, cererea motivată cuprinznd datele indicate de organul la care o depune, precum şi de a se supune fotografierii şi amprentării;

    i) obligaţia de a urmări stadiul procedurii şi de a declara orice schimbare de reşedinţă;

    j) obligaţia de a preda documentul pentru trecerea frontierei, urmnd să primească documentul prevăzut la art.9 alin. (1);

    k) obligaţia de a răspunde la solicitările organelor cu atribuţii n domeniul acordării statutului de refugiat şi de a furniza acestora informaţii complete şi reale cu privire la persoana şi la cererea sa;

    l) obligaţia de a nu părăsi localitatea de reşedinţă fără autorizarea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi;

    m) obligaţia de a se prezenta la examenele medicale ce i sunt stabilite;

    n) obligaţia de a respecta legile statului romn, precum şi măsurile dispuse de organele romne competente n materie de refugiaţi.

    (2) Solicitanţii statutului de refugiat beneficiază de masă n limita sumei de 12.000 lei/persoană/zi şi de cazare n limita sumei de 8.000 lei/persoană/zi, la cererea acestora, cu ncadrarea n creditele bugetare aprobate cu această destinaţie n bugetul Ministerului de Interne.

    (3) n cursul execuţiei bugetului de stat, n funcţie de posibilităţile financiare, la o creştere a ratei inflaţiei de cel puţin 10% faţă de ultima lună cnd s-a efectuat o actualizare a cuantumurilor de mai sus, acestea se majorează cu rata inflaţiei, prin hotărre a Guvernului.

    (4) Dacă străinul care solicită acordarea statutului de refugiat este cazat n centrele de primire şi cazare ale Ministerului de Interne, suma prevăzută la alin. (2) referitoare la cazare nu se acordă.

    (5) Sumele necesare transportului gratuit pnă la locul de reşedinţă prevăzut la art.9 alin. (1) şi (2) se asigură din bugetul Ministerului de Interne.

    (6) Fondurile băneşti pentru asistenţa medicală primară şi spitalicească de urgenţă gratuită prevăzută la alin. (1) lit.g) se asigură de la bugetul de stat şi se alocă Ministerului de Interne.

   

ART. 14

    (1) n urma analizării cererii, n termen de 30 de zile de la primirea acesteia funcţionarul prevăzut la art.12 alin. (2) poate hotăr:

    a) acordarea statutului de refugiat;

    b) acordarea protecţiei umanitare condiţionate;

    c) respingerea cererii de acordare a statutului de refugiat.

    (2) Dacă soluţionarea cererii necesită o documentare suplimentară, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte cu cel mult 30 de zile.

    (3) Admiterea sau respingerea cererii de acordare a statutului de refugiat se face prin hotărre, care se comunică de ndată, n scris, solicitantului, prin comunicare directă de către reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Refugiaţi sau prin trimitere poştală la ultima reşedinţă declarată a acestuia.

    (4) Hotărrea de acordare a protecţiei umanitare condiţionate cuprinde şi motivele neacordării statutului de refugiat.

    (5) Hotărrea de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat cuprinde motivele corespunzătoare pentru fiecare formă de protecţie prevăzută la art.2, 3 sau 5, precum şi dispoziţia de a părăsi teritoriul Romniei n termen de 15 zile de la comunicarea hotărrii definitive şi irevocabile.

   

 

 

ART. 15

    (1) mpotriva hotărrii prevăzute la art.14 alin. (3) se poate face plngere n termen de 10 zile de la data primirii dovezii de comunicare sau a documentului prin care se constată că solicitantul nu se mai află la ultima reşedinţă declarată.

    (2) n cazul minorului care nu a mplinit vrsta de 14 ani, plngerea se depune de către reprezentantul său legal, iar minorul cu vrsta cuprinsă ntre 14 şi 18 ani poate depune plngere personal sau prin reprezentantul său legal.

    (3) Plngerea se soluţionează de către judecătoria n a cărei rază teritorială şi are sediul Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau n a cărei rază teritorială şi are reşedinţa contestatarul.

    (4) Plngerea se depune la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi şi va fi nsoţită de copia de pe hotărrea de respingere a cererii de acordare a unei forme de protecţie.

    (5) Plngerea se naintează de ndată instanţei competente, care o va soluţiona n termen de 30 de zile, cu participarea obligatorie a procurorului.

    (6) Instanţa se pronunţă printr-o hotărre motivată.

    (7) mpotriva hotărrii instanţei contestatarul sau procurorul poate declara recurs n termen de 5 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, sau de la comunicare pentru cei lipsă.

    (8) Recursul se judecă n termen de 30 de zile de la nregistrarea sa, hotărrea pronunţată n recurs fiind definitivă şi irevocabilă.

    (9) Hotărrile definitive şi irevocabile sunt executorii de drept.

    (10) Plngerea, precum şi celelalte acte de procedură privind soluţionarea acesteia sunt scutite de taxa de timbru.

   

ART. 16

    (1) După rămnerea definitivă şi irevocabilă a hotărrii instanţei prin care s-a respins plngerea, străinul este obligat să părăsească Romnia n termen de 15 zile de la comunicare.

    (2) n cazul n care, din motive obiective, străinul nu poate părăsi teritoriul Romniei n termenul prevăzut la alin. (1), Ministerul de Interne acordă acestuia dreptul de şedere n ţară, n condiţiile prevăzute de reglementările legale privind regimul străinilor n Romnia.

    (3) O nouă cerere de acordare a statutului de refugiat poate fi depusă numai dacă a fost pronunţată o hotărre definitivă şi irevocabilă asupra cererii anterioare şi numai dacă sunt ndeplinite alternativ următoarele condiţii:

    a) pe parcursul procedurii de soluţionare a cererii anterioare au apărut elemente noi care nu au putut fi prezentate, din motive neimputabile solicitantului, cu condiţia ca aceste elemente să nu fie rezultatul unor acţiuni provocate n scopul obţinerii unei forme de protecţie din partea statului romn. Solicitantul este obligat să facă dovada existenţei noilor motive invocate şi a imposibilităţii prezentării lor cu ocazia soluţionării cererii anterioare;

    b) au survenit transformări de ordin politic, social, militar sau legislativ n ţara de origine, de natură a avea consecinţe grave pentru solicitant.

    (4) Soluţionarea unei noi cereri depuse n condiţiile alin. (3) se face de către funcţionarul prevăzut la art.12 alin. (2), altul dect cel care s-a pronunţat n cadrul procedurii de soluţionare a cererii anterioare.

    (5) Hotărrea se pronunţă n termen de 5 zile, numai n baza noii cereri depuse, motivate corespunzător, şi a documentaţiei prezentate anterior de solicitant şi se comunică, n scris, de ndată acestuia.

    (6) Hotărrea prin care se acordă accesul la soluţionarea unei noi cereri de acordare a statutului de refugiat are ca efect şi anularea dispoziţiei de a părăsi teritoriul Romniei, prevăzută n hotărrea anterioară, solicitantul urmnd să beneficieze de drepturile prevăzute la art.13.

    (7) mpotriva hotărrii prin care a fost respinsă ca inadmisibilă o nouă cerere de acordare a statutului de refugiat se poate face plngere.

    (8) Soluţionarea plngerii prevăzute la alin. (7) se face potrivit prevederilor art.15.

 

 

 

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura accelerată

   

ART. 17

    (1) Fac obiectul procedurii accelerate:

    a) cererile evident nefondate;

    b) cererile persoanelor care, prin activitatea ori prin apartenenţa lor la o anumită grupare, prezintă un pericol pentru siguranţa naţională ori pentru ordinea publică n Romnia;

    c) cererile persoanelor care provin dintr-o ţară unde, n general, nu există risc serios de persecuţie.

    (2) De asemenea, pot face obiectul procedurii accelerate şi cererile persoanelor care se află n una dintre situaţiile prevăzute la art.4.

    (3) Cererile de acordare a statutului de refugiat minorilor nensoţiţi nu pot fi soluţionate n procedura accelerată.

   

ART. 18

    (1) Cererea pentru acordarea statutului de refugiat este considerată evident nefondată dacă se constată:

    a) lipsa de fundament a invocării unei temeri de persecuţie n ţara de origine, n condiţiile art.2 alin. (1);

    b) inducerea n eroare, n mod deliberat, a organelor cu competenţe n materie de refugiaţi ori recurgerea n mod abuziv, cu rea-credinţă, la procedura de acordare a statutului de refugiat.

    (2) Lipsa de fundament a invocării unei temeri de persecuţie n ţara de origine există n următoarele cazuri:

    a) solicitantul nu invocă nici o temere de persecuţie n sensul art.2 alin. (1);

    b) solicitantul nu oferă date sau informaţii n sensul că ar fi expus unei temeri de persecuţie ori relatările sale nu conţin detalii circumstanţiale sau personale;

    c) cererea este evident lipsită de credibilitate, n sensul că relatarea solicitantului este incoerentă, contradictorie sau flagrant neadevărată faţă de situaţia din ţara sa de origine;

    d) solicitantul avea posibilitatea refugiului intern, recunoscută şi de naltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.

    (3) Inducerea n eroare, n mod deliberat, a organelor cu competenţe n materie de refugiaţi ori recurgerea abuzivă la procedura de acordare a statutului de refugiat există n toate cazurile n care solicitantul, fără a oferi o explicaţie plauzibilă, se află n una dintre următoarele situaţii:

    a) a depus cererea sub o identitate falsă sau a prezentat documente false ori falsificate, susţinnd că sunt autentice;

    b) după depunerea cererii, n mod deliberat a prezentat elemente false n legătură cu aceasta;

    c) cu rea-credinţă a distrus, a deteriorat, a aruncat sau a nstrăinat documentul pentru trecerea frontierei sau un document relevant pentru cererea sa, fie pentru a-şi stabili o identitate falsă n scopul solicitării şi acordării statutului de refugiat, fie pentru a ngreuna soluţionarea cererii sale;

    d) n mod deliberat a ascuns faptul că a mai depus anterior o cerere pentru acordarea statutului de refugiat n una sau mai multe ţări, n special atunci cnd s-a folosit de o identitate falsă;

    e) a depus o cerere pentru acordarea statutului de refugiat, cu scopul evident de a mpiedica punerea iminentă n executare a unei măsuri dispuse de autorităţile competente, de scoatere din ţară sau de expulzare, deşi anterior dispunerii unei astfel de măsuri a avut posibilitatea să depună o asemenea cerere;

    f) a ncălcat n mod flagrant obligaţiile prevăzute la art.13;

    g) a depus cererea pentru acordarea statutului de refugiat după ce anterior unei examinări, care conţine garanţiile procedurale adecvate şi n conformitate cu prevederile Convenţiei privind statutul refugiaţilor, ncheiată la Geneva la 28 iulie 1951, i s-a respins o astfel de cerere ntr-o ţară terţă sigură.

    (4) Motivele enumerate la alin. (1) nu pot să prevaleze temerii bine ntemeiate de persecuţie conform art.2 alin. (1).

ART. 19

    (1) Sunt considerate ţări n care n general nu există risc serios de persecuţie, n sensul art.2 alin. (1), statele membre ale Uniunii Europene, precum şi alte state stabilite, la propunerea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, prin ordin al ministrului de interne, pe baza următoarelor criterii:

    a) numărul cererilor pentru acordarea statutului de refugiat formulate de cetăţenii ţării respective şi coeficienţii de acordare a acestui statut;

    b) situaţia respectării drepturilor fundamentale ale omului;

    c) funcţionarea principiilor democratice, a pluralismului politic şi a alegerilor libere, precum şi existenţa unor instituţii democratice funcţionale, care să asigure garantarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului;

    d) existenţa unor factori de stabilitate.

    (2) Pot fi luate n considerare şi alte criterii de evaluare dect cele prevăzute la alin. (1).

    (3) Cererea străinului care provine dintr-o ţară n care n general nu există un risc de persecuţie este respinsă ca evident nefondată, cu excepţia cazului n care situaţia de fapt sau dovezile prezentate de solicitant arată existenţa unei temeri bine ntemeiate de persecuţie n sensul art.2 alin. (1); n acest caz solicitantul primeşte accesul la procedura prevăzută la art.7 - 16.

   

ART. 20

    (1) Funcţionarul prevăzut la art.12 alin. (2), după efectuarea interviului şi analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, se pronunţă n termen de 3 zile de la primirea cererii.

    (2) n cazul n care a fost pronunţată o hotărre de respingere a cererii ca evident nefondată sau n temeiul art.4, termenul de depunere a plngerii este de 2 zile de la comunicare.

    (3) Plngerea este de competenţa judecătoriei n a cărei rază teritorială şi are sediul Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau n raza căreia şi are reşedinţa contestatarul.

    (4) Instanţa soluţionează plngerea, cu prezenţa obligatorie a procurorului, n termen de 10 zile şi pronunţă o hotărre motivată.

    (5) Hotărrea definitivă este executorie de drept.

    (6) mpotriva hotărrii instanţei contestatarul sau procurorul poate declara recurs n termen de 5 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, sau de la comunicare, pentru cei lipsă.

 

 

 

SECŢIUNEA a 3-a

Procedura n cazul cererilor pentru acordarea statutului de refugiat depuse n punctele de control pentru trecerea frontierei de stat

   

ART. 21

    (1) Cererea depusă la organele teritoriale ale Ministerului de Interne dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat este naintată de ndată Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, care o analizează şi pronunţă o hotărre n termen de 2 zile de la primire.

    (2) Funcţionarul prevăzut la art.12 alin. (2), după efectuarea interviului şi analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, n raport cu datele privind situaţia din ţara de origine poate hotăr:

    a) acordarea unei forme de protecţie şi a dreptului de a intra n Romnia, dacă solicitantul se află n una dintre situaţiile prevăzute la art.2, 3 sau 5;

    b) acordarea dreptului de a intra n Romnia şi de a avea acces la procedura ordinară de soluţionare a cererii sale de acordare a statutului de refugiat, dacă motivele invocate necesită o documentare suplimentară;

    c) respingerea cererii.

    (3) mpotriva hotărrii de respingere a cererii străinul poate depune o plngere n termen de 2 zile de la comunicare.

    (4) Plngerea se depune la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi care o naintează de ndată judecătoriei n a cărei rază teritorială şi are sediul.

    (5) Instanţa soluţionează plngerea n termen de 5 zile şi pronunţă o hotărre motivată, prin care:

    a) respinge plngerea pentru cel puţin unul dintre motivele prevăzute la art.18 alin. (1);

    b) admite plngerea, dispune ca Oficiul Naţional pentru Refugiaţi să analizeze cererea n procedură ordinară şi permite accesul solicitantului n teritoriu.

    (6) n cazul prevăzut la alin. (5) lit. a) hotărrea este motivată, definitivă şi executorie de drept, putnd fi atacată cu recurs n termen de 5 zile de la comunicare.

   

ART. 22

    (1) Străinul care solicită acordarea statutului de refugiat n Romnia rămne n zona de tranzit din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat pnă la primirea hotărrii de aprobare a intrării n Romnia sau, după caz, pnă la rămnerea definitivă şi executorie a hotărrii de respingere a cererii pentru acordarea statutului de refugiat, dar nu mai mult de 20 de zile de la intrarea n zona de tranzit.

    (2) Prin zonă de tranzit, n sensul prezentei ordonanţe, se nţelege suprafaţa situată la frontiera de stat ori n apropierea acesteia, destinată staţionării persoanelor care nu au primit aprobarea de intrare n teritoriu, mijloacelor de transport şi bunurilor pnă la stabilirea regimului lor juridic la trecerea frontierei de stat. n cazul aeroporturilor internaţionale, prin zonă de tranzit se nţelege suprafaţa situată ntre punctul de mbarcare/debarcare şi locul unde se efectuează controlul pentru trecerea frontierei.

    (3) Solicitantul statutului de refugiat poate fi cazat n centre speciale de primire şi cazare aflate n apropierea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, stabilite prin ordin al ministrului de interne şi avnd regimul juridic al zonei de tranzit.

    (4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dacă cererea nu este soluţionată printr-o hotărre definitivă şi executorie, străinului i se permite intrarea n ţară.

    (5) Pe perioada n care se află n punctul de control pentru trecerea frontierei de stat solicitantul statutului de refugiat are dreptul la asistenţă juridico-socială şi la ajutoare umanitare din partea organizaţiilor neguvernamentale cu atribuţii n materie de refugiaţi, precum şi din partea reprezentanţei din Romnia a naltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi, de asemenea, are drepturile şi obligaţiile prevăzute la art.13, cu excepţia celor care intră n contradicţie cu prevederile acestei proceduri.

 

 

CAP. 3

Drepturile şi obligaţiile refugiaţilor şi ale persoanelor care au dobndit o formă de protecţie

 

ART. 23

    (1) Acordarea statutului de refugiat sau a unei alte forme de protecţie conferă beneficiarului următoarele drepturi:

    a) să rămnă pe teritoriul Romniei şi să obţină documentele corespunzătoare pentru dovedirea identităţii şi pentru trecerea frontierei de stat. Au dreptul la document pentru trecerea frontierei de stat numai refugiaţii şi persoanele cărora li s-a acordat protecţie umanitară condiţionată;

    b) să şi aleagă locul de reşedinţă şi să circule liber, n condiţiile stabilite de lege pentru străini;

    c) să fie angajat de persoane fizice sau juridice, să exercite activităţi nesalarizate, să exercite profesiuni libere, să efectueze acte şi fapte de comerţ, precum şi alte acte juridice, n condiţiile legii;

    d) să şi transfere bunurile pe care le-a introdus n Romnia pe teritoriul unei alte ţări, n vederea reinstalării;

    e) să beneficieze de tratamentul cel mai favorabil stabilit de lege pentru cetăţenii străini, n ceea ce priveşte dobndirea proprietăţilor mobiliare şi imobiliare;

    f) să beneficieze de protecţia proprietăţii intelectuale n condiţiile stabilite de lege;

    g) să beneficieze de asigurări sociale, ajutor social şi asigurări sociale de sănătate, n condiţiile legii;

    h) să urmeze nvăţămntul primar şi gimnazial, n condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii romni, şi celelalte forme de nvăţămnt, n aceleaşi condiţii stabilite pentru cetăţenii străini;

    i) să beneficieze de un tratament egal cu cel acordat cetăţenilor romni n ceea ce priveşte libertatea de a practica propria religie şi de instruire religioasă a copiilor săi;

    j) să beneficieze de dreptul la protecţia datelor personale şi a oricăror alte detalii n legătură cu cazul său;

    k) să beneficieze de dreptul la asociere n ceea ce priveşte asociaţiile cu scop apolitic şi nelucrativ şi sindicatele profesionale, n condiţiile prevăzute de lege pentru străini;

    l) să aibă acces liber la instanţele de judecată şi la asistenţa administrativă;

    m) să nu fie expulzat sau returnat, cu excepţia cazurilor impuse de raţiuni de siguranţă naţională sau de ordine publică, iar atunci cnd se dispun aceste măsuri, cel n cauză să nu poată fi trimis n teritorii unde viaţa sau libertatea i-ar fi ameninţată, pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinii politice.

    (2) Minorii nensoţiţi care nu au mplinit vrsta de 18 ani beneficiază de aceeaşi protecţie oferită, n condiţiile legii, minorilor romni aflaţi n dificultate.

    (3) Străinul care a dobndit statutul de refugiat beneficiază, n plus, de următoarele drepturi:

    a) să primească, la cerere, n limitele disponibilităţilor financiare ale statului, un ajutor rambursabil stabilit la nivelul unui salariu minim brut pe ţară, pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenţă necesare. Pentru motive bine ntemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru ncă o perioadă de cel mult 3 luni;

    b) să beneficieze de cazare, n cazul n care are nevoi speciale, n limita spaţiului disponibil, n centre de cazare a solicitanţilor statutului de refugiat, cu perceperea unei chirii la nivelul celei stabilite pentru spaţiile de locuit, proprietatea statului; minorii nensoţiţi vor putea fi cazaţi fără perceperea vreunei chirii.

    (4) Fondurile băneşti necesare n vederea acordării ajutorului rambursabil prevăzut la alin. (3) lit. a) sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

   

ART. 24

    Beneficiarul uneia dintre formele de protecţie prevăzute la art.2, 3 sau 5 are următoarele obligaţii:

    a) să respecte Constituţia Romniei, legile şi celelalte acte normative emise de autorităţile romne;

    b) să aibă o conduită corectă şi civilizată, să respecte măsurile stabilite de organele romne competente n materie de refugiaţi şi să răspundă la solicitările acestora;

    c) să evite provocarea oricăror stări conflictuale sau incidente cu populaţia ori comiterea unor fapte ce pot intra sub incidenţa legii penale;

    d) să se supună regulilor privind regimul juridic al străinilor, n măsura n care legea nu dispune altfel.

   

ART. 25

    (1) Persoana care a dobndit statutul de refugiat are obligaţia să ramburseze ajutorul primit potrivit art.23 alin. (3) lit. a), dacă a realizat venituri care permit acest lucru, fără a fi afectată ntreţinerea sa şi a familiei sale.

    (2) Sumele rambursate se fac venit la bugetul de stat.

 

 

CAP. 4

ncetarea, retragerea sau anularea unei forme de protecţie

 

ART. 26

    (1) Forma de protecţie acordată n temeiul art.2, 3 sau 5 ncetează n următoarele situaţii:

    a) beneficiarul formei de protecţie a decedat;

    b) străinul a dobndit o nouă cetăţenie şi se bucură de protecţia statului al cărui cetăţean a devenit;

    c) străinul a solicitat renunţarea la forma de protecţie acordată n conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe.

    (2) Funcţionarul prevăzut la art.12 alin. (2) emite o hotărre constatatoare privind una dintre situaţiile de fapt prevăzute la alin. (1).

   

ART. 27

    (1) Statutul de refugiat se retrage străinului care se află n una dintre următoarele situaţii:

    a) a solicitat din nou şi n mod voluntar protecţia ţării a cărei cetăţenie o are;

    b) după ce şi-a pierdut cetăţenia, a redobndit-o n mod voluntar;

    c) s-a restabilit n mod voluntar n ţara pe care a părăsit-o sau n afara căreia a stat datorită temerii de a fi persecutat;

    d) nu mai poate continua să refuze protecţia ţării a cărei cetăţenie o are datorită faptului că mprejurările n urma cărora el a fost recunoscut ca refugiat au ncetat să existe;

    e) n cazul unei persoane fără cetăţenie, dacă nu mai există mprejurările care au stat la baza acordării statutului de refugiat şi dacă este n măsură să se ntoarcă n ţara n care a avut reşedinţa obişnuită;

    f) dacă există motive justificate de interesul public, siguranţa naţională şi ordinea publică.

    (2) Prevederile alin. (1) lit. d) nu se aplică persoanei căreia i s-a acordat statutul de refugiat şi care din motive imperioase ce se referă la persecuţii anterioare refuză protecţia ţării a cărei cetăţenie o are.

    (3) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplică persoanei căreia i s-a acordat statutul de refugiat şi care din motive imperioase ce se referă la persecuţii anterioare refuză să se ntoarcă n ţara n care n mod obişnuit avea reşedinţa.

   

ART. 28

    Protecţia umanitară condiţionată se retrage străinului n următoarele situaţii:

    a) au dispărut motivele ce au stat la baza acordării ei;

    b) după obţinerea ei străinul, prin acţiunile sale sau prin apartenenţa la o anumită grupare, reprezintă un pericol pentru siguranţa naţională sau ordinea publică n Romnia.

   

ART. 29

    (1) Forma de protecţie acordată se anulează n următoarele situaţii:

    a) acordarea ei s-a făcut n baza unor declaraţii false ale solicitantului sau a fost obţinută de acesta n mod fraudulos;

    b) după acordarea formei de protecţie s-a descoperit că străinul se afla n una dintre situaţiile prevăzute la art.4.

    (2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică numai n cazul străinului care a obţinut statutul de refugiat.

   

ART. 30

    (1) Retragerea şi anularea unei forme de protecţie se dispun prin hotărre pronunţată de funcţionarul prevăzut la art.12 alin. (2), din oficiu sau la propunerea uneia dintre instituţiile cu atribuţii n domeniul siguranţei naţionale sau ordinii publice.

    (2) Aceste măsuri nu produc efecte cu privire la membrii de familie ai persoanei faţă de care au fost dispuse.

    (3) n funcţie de motivele care au stat la baza pronunţării hotărrii de retragere sau de anulare a unei forme de protecţie, străinul poate face plngere mpotriva hotărrii prevăzute la alin. (1), n condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă n cazul procedurii ordinare sau procedurii accelerate, după căi.

   

ART. 31

    Dacă rămne n continuare pe teritoriul Romniei, persoana căreia i s-a retras ori i s-a anulat forma de protecţie acordată se supune prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor n Romnia.

 

 

CAP. 5

Oficiul Naţional pentru Refugiaţi

 

ART. 32

    (1) Autoritatea centrală responsabilă de implementarea politicilor Romniei n domeniul refugiaţilor, precum şi de aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe este Oficiul Naţional pentru Refugiaţi din cadrul Ministerului de Interne, care:

    a) are n componenţă structuri centrale şi teritoriale;

    b) beneficiază de fonduri bugetare proprii, şeful său avnd calitatea de ordonator de credite;

    c) poate utiliza fonduri băneşti sau bunuri materiale provenite din donaţii şi sponsorizări ori obţinute n baza unor acorduri interne sau internaţionale.

    (2) Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe se vor nfiinţa, prin ordin al ministrului de interne, n subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante ale statutului de refugiat şi a refugiaţilor.

    (3) Sumele necesare n vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de nfiinţarea, funcţionarea şi ntreţinerea centrelor de primire şi cazare se suportă din bugetul Ministerului de Interne, n funcţie de costurile efective, n limita fondurilor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat.

   

ART. 33

    Eliberarea documentelor prevăzute la art.13 lit. f) şi a celor prevăzute la art.23 alin. (1) lit. a) este de competenţa Oficiului Naţional pentru Refugiaţi.

   

ART. 34

    Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Oficiului Naţional pentru Refugiaţi se vor stabili prin regulament aprobat prin hotărre a Guvernului, n termen de 60 de zile de la data publicării prezentului act normativ n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

 

CAP. 6

Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

ART. 35

    (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică fără discriminare pe motive de rasă, religie, ţară de origine, cetăţenie, handicap.

    (2) Solicitanţilor statutului de refugiat nu li se aplică sancţiuni penale pentru motivul intrării sau şederii ilegale pe teritoriul Romniei.

   

ART. 36

    Cererilor de acordare a statutului de refugiat sau a unei forme de protecţie n temeiul art.2, 3 sau 5, depuse nainte de intrarea n vigoare a prezentei ordonanţe, li se aplică n continuare dispoziţiile Legii nr.15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia, cu modificările ulterioare.

   

ART. 37

    (1) Statutul personal al străinului care a dobndit o formă de protecţie n temeiul dispoziţiilor prezentei ordonanţe este reglementat de legea ţării de origine.

    (2) Drepturile care decurg din statutul personal, dobndite anterior de străinul căruia i-a fost acordată o formă de protecţie n temeiul dispoziţiilor prezentei ordonanţe, sunt recunoscute de statul romn, n condiţiile legii.

   

ART. 38

    Ministerul de Interne poate aproba refugiatului, n timpul şederii sale pe teritoriul Romniei, n funcţie de gradul integrării sale n societate, stabilirea domiciliului n ţară, n condiţiile reglementărilor legale privind regimul străinilor n Romnia.

   

ART. 39

    Ministerul de Interne, prin intermediul Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, mpreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, iniţiază şi derulează programe speciale, aprobate prin hotărre a Guvernului, pentru integrarea socioprofesională a străinilor care au dobndit statutul de refugiat.

   

ART. 40

    Prezenta ordonanţă intră n vigoare n termen de 60 de zile de la data publicării ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

   

ART. 41

    n vederea aplicării prezentei ordonanţe Ministerul de Interne va elabora norme metodologice, care vor fi aprobate prin hotărre a Guvernului, n termen de 60 de zile de la data publicării prezentului act normativ n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

   

ART. 42

    La data intrării n vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Legea nr.15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.69 din 5 aprilie 1996; Hotărrea Guvernului nr.1.182/1996 pentru aplicarea Legii nr.15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor n Romnia, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.307 din 26 noiembrie 1996; Hotărrea Guvernului nr.322/2000, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.179 din 25 aprilie 2000; art.7 şi 8 din Hotărrea Guvernului nr.417/1991 privind constituirea Comitetului Romn pentru Probleme de Migrări, republicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.248 din 31 octombrie 1995, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.