ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI

nr.5

 

din 20 februarie 2003

 

privind acordarea de ajutoare pentru ncălzirea locuinţei,

 precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr.119 din 25 februarie 2003n temeiul art.114 alin. (4) din Constituţie,

Guvernul Romniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I
Modalităţi de facturare a energiei termice


Art.1. - (1) Agenţii economici şi serviciile publice producători şi/sau distribuitori de energie termică n sistem centralizat, denumiţi n continuare furnizori de energie termică, stabilesc pe bază de contract, mpreună cu asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau cu persoane fizice, denumite n continuare titulari de contract de furnizare a energiei termice, modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate, care, după caz, poate fi:

a)      facturarea şi plata n tranşe lunare egale pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităţilor medii lunare de energie termică consumată efectiv n anul calendaristic anterior;

b)      facturarea şi plata n tranşe lunare egale, stabilite diferenţiat n perioada sezonului rece şi n restul anului, pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităţilor medii lunare de energie termică consumată efectiv n perioadele corespunzătoare ale anului calendaristic anterior;

c)      facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv.

   (2) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2004 furnizorii de energie termică au obligaţia să accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice, facturarea n condiţiile prevederilor alin. (1) lit.a) sau b), după caz.

   (3) Pentru perioada februarie-decembrie 2003 facturarea şi plata n condiţiile prevăzute la alin. (1) lit.a) şi b) se fac pe baza cantităţilor medii lunare consumate n perioada februarie-decembrie 2002.

 

Art.2. - (1) Pentru situaţiile prevăzute la art.1 alin. (1) lit.a) şi b) furnizorii de energie termică vor comunica titularilor de contract de furnizare a energiei termice, pnă la data de 15 februarie a anului n curs, consumul efectiv nregistrat n anul calendaristic ncheiat, precum şi eventualele diferenţe de regularizat.

    (2) Sumele rezultate din regularizare, datorate titularilor de contract de furnizare a energiei termice de către furnizorii de energie termică, se deduc din valoarea facturii pe luna următoare.

   (3) Sumele rezultate din regularizare, datorate de către titularii de contract furnizorilor de energie termică, se plătesc, ncepnd cu luna martie, integral sau eşalonat, pnă la data de 31 iulie a anului n curs, conform nţelegerii dintre părţi.

   (4) n situaţia n care sumele rezultate din regularizare nu sunt plătite la termenele prevăzute la alin. (2) şi (3), titularii de contract de furnizare a energiei termice sau furnizorii de energie termică plătesc penalităţi de ntrziere egale cu cele percepute pentru neplata obligaţiilor către bugetul de stat.

 

Art.3. - (1) Subvenţiile cuvenite pentru acoperirea diferenţelor stabilite ntre preţul local, mai mare, al gigacaloriei şi preţul naţional de referinţă se acordă lunar de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, n funcţie de modul de facturare şi de plată a energiei termice livrate populaţiei, prevăzut la art.1 alin. (1).

   (2) Pentru situaţiile prevăzute la art.1 alin. (1) lit.a) şi b) regularizarea subvenţiilor se face pnă la data de 15 februarie a anului n curs, pe baza deconturilor justificative privind consumul de energie termică pe anul anterior.

 

Art.4. - Persoanele fizice şi juridice beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse n sistem centralizat sunt obligate să achite contravaloarea facturilor reprezentnd energia termică furnizată, n termen de 15 zile lucrătoare de la data expedierii facturii prin poştă, certificată prin nscrisul de pe ştampila poştei, sau n termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire, n cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.

 

 

CAPITOLUL II

Ajutoare pentru ncălzirea locuinţei


Art.5. - (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru ncălzirea locuinţei energie termică furnizată n sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru ncălzirea locuinţei, după cum urmează:

a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează pnă la 750.000 lei li se acordă o sumă de 1.656.000 lei pe o perioadă de 5 luni, n cazul n care ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă numai n perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei n situaţia n care ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni;

b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează ntre 750.001 lei şi 1.000.000 lei li se acordă o sumă de 1.080.000 lei pe o perioadă de 5 luni, n cazul n care ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă numai n perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei n situaţia n care ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni;

c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează ntre 1.000.001 lei şi 1.250.000 lei li se acordă o sumă de 720.000 lei pe o perioadă de 5 luni, n cazul n care ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă numai n perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei n situaţia n care ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni;

d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează ntre 1.250.001 lei şi 1.500.000 lei li se acordă o sumă de 480.000 lei pe o perioadă de 5 luni, n cazul n care ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă numai n perioada sezonului rece, sau de 200.000 lei n situaţia n care ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni;

e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează ntre 1.500.001 lei şi 1.750.000 lei li se acordă o sumă de 360.000 lei pe o perioadă de 5 luni, n cazul n care ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă numai n perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei n situaţia n care ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni;

f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează ntre 1.750.001 lei şi 2.106.000 lei li se acordă o sumă de 240.000 lei pe o perioadă de 5 luni, n cazul n care ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă numai n perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei n situaţia n care ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni.

(2) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit.a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se majorează cu pnă la 20% din valoarea acestuia, fără a depăşi cheltuielile cu ncălzirea şi cu apa caldă menajeră confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală.

(3) Ajutoarele pentru ncălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni n situaţia n care beneficiarii au optat pentru facturare n condiţiile prevăzute la art.1 alin. (1) lit.a).

(4) Ajutoarele pentru ncălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 5 luni n situaţia n care beneficiarii au optat pentru facturare n condiţiile prevăzute la art.1 alin. (1) lit.b) şi c).

 

Art.6. - Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru ncălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru ncălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează pnă la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 550.000 lei;

b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează ntre 1.053.001 lei şi 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 330.000 lei;

c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează ntre 1.287.001 lei şi 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 165.000 lei.

 

Art.7. - Ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă n cuantumurile stabilite la art.5 alin. (1) şi la art.6, dar nu mai mult dect cheltuielile cu ncălzirea şi cu apa caldă menajeră confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală.

 

Art.8. - Familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social n condiţiile prevăzute de Legea nr.416/2001 şi care utilizează pentru ncălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru ncălzirea locuinţei, n perioada sezonului rece, n sumă de 300.000 lei lunar.

 

Art. 9. - (1) n sensul art.5 şi 6, prin familie se nţelege soţul, soţia şi alte persoane care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă.

    (2) Prin persoană singură se nţelege persoana care a mplinit vrsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură.

 

Art.10. - (1) Ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora.

    (2) Prin locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă se nţelege locuinţa situată la adresa nscrisă n actele de identitate ale membrilor de familie şi ale altor persoane majore, precum şi ale copiilor care locuiesc efectiv cu aceştia şi sunt luaţi n calcul la stabilirea cheltuielilor de ntreţinere a locuinţei.

 

Art.11. - (1) Ajutorul pentru ncălzirea locuinţei se acordă lunar, la cererea titularului, pe baza documentelor doveditoare privind componenţa familiei şi a declaraţiei pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia n luna anterioară depunerii cererii, nsoţită de actele doveditoare.

     (2) Cererile de acordare a ajutorului pentru ncălzirea locuinţei se depun şi se nregistrează la primăria localităţii sau a sectorului municipiului Bucureşti n a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi.

      (3) Veniturile pe baza cărora se stabileşte cuantumul ajutorului pentru ncălzirea locuinţei sunt cele prevăzute la art.8 alin. (1) şi (2) din Legea nr.416/2001.

      (4) Titularul ajutorului pentru ncălzirea locuinţei este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de nchiriere a acesteia ori alt membru de familie major şi legal mputernicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de nchiriere.

      (5) Stabilirea dreptului la ajutor pentru ncălzirea locuinţei, a cuantumului acestuia, precum şi a majorării prevăzute la art.5 alin. (2) se face prin dispoziţie a primarului.

      (6) Primarul are obligaţia ca, pnă la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, să comunice direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţiei Generale de Muncă şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti, datele statistice privind numărul titularilor de ajutor pentru ncălzirea locuinţei, drepturile băneşti aprobate cu acest titlu, precum şi plăţile efectuate.

 

Art.12. - (1) Pentru beneficiarii ajutorului pentru ncălzirea locuinţei prevăzuţi la art.8 documentele doveditoare privind componenţa familiei, declaraţia pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia n luna anterioară depunerii cererii, precum şi actele doveditoare sunt cele depuse la stabilirea dreptului la ajutor social.

      (2) Titularul ajutorului pentru ncălzirea locuinţei prevăzut la art.8 este titularul ajutorului social.

 

Art.13. - (1) Sumele reprezentnd cheltuielile pentru ncălzirea locuinţei, aferente consumului de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum şi subvenţiile şi ajutoarele pentru ncălzirea locuinţei, achitate furnizorilor de energie termică de către autorităţile administraţiei publice locale, se vor colecta n conturile tip angajament scris n păstrarea unui terţ, escrow, deschise la bănci de către distribuitorii şi producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

         (2) Sumele reprezentnd ajutorul pentru ncălzirea locuinţei, prevăzute la art.8, se acordă direct titularului la data stabilită pentru plata ajutorului social.

 

Art.14. - (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru ncălzirea locuinţei, precum şi nivelul acestuia se corectează n funcţie de evoluţia preţurilor şi se aprobă prin hotărre a Guvernului.

    (2) Ajutoarele pentru ncălzirea locuinţei, acordate n condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se iau n calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

 

Art.15. - n sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sezonul rece se nţelege perioada de 5 luni cuprinsă ntre 1 noiembrie anul curent şi 31 martie anul următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.

 

Art.16. - Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru ncălzirea locuinţei se suportă din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

 

 

CAPITOLUL III

Facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice


Art.17. - (1) n perioada ianuarie-martie 2003 titularii contractelor de furnizare a energiei termice care nu nregistrează restanţe din perioadele anterioare beneficiază de o reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna curentă, n cazul n care au achitat n termenul scadent contravaloarea integrală a acestora.

    (2) Reducerea prevăzută la alin. (1) se evidenţiază şi se operează n factura lunii următoare şi se suportă din subvenţiile cuvenite pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termică livrată populaţiei.

    (3) Asociaţiile de proprietari/chiriaşi, după caz, vor repartiza suma rezultată din aplicarea facilităţii prevăzute la alin. (1) numai familiilor sau persoanelor singure care au achitat integral şi la termen obligaţiile de plată a ntreţinerii.

    (4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) nu se aplică n cazul titularilor de contract de furnizare a energiei termice cărora li se facturează energia termică consumată pe lunile februarie şi martie 2003 n condiţiile prevăzute la art.1 alin. (1) lit.a) şi b).

 

Art.18. - (1) n cazul n care titularii de contract de furnizare a energiei termice au achitat sau şi achită la termenele scadente facturile pentru plata energiei termice, precum şi sumele restante, fără penalităţi, pnă la data de 31 martie 2003, beneficiază de amnare n vederea scutirii de la plata penalităţilor facturate de furnizorii de energie termică.

     (2) n situaţia n care n perioada următoare, pnă la data de 31 decembrie 2004, beneficiarii de amnare n vederea scutirii de la plata penalităţilor nu şi achită facturile de energie termică la termenele scadente, aceştia vor fi obligaţi să plătească şi penalităţile amnate n condiţiile alin. (1).

      (3) n situaţia n care pnă la data de 31 decembrie 2004 beneficiarii de amnare n vederea scutirii de la plata penalităţilor şi achită facturile de energie termică la termenele scadente, aceştia sunt scutiţi de la plata penalităţilor.

 

Art.19. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor identifica, pnă la data de 1 martie 2003, dintre restanţierii la plata ntreţinerii, pe bază de anchete sociale, familiile şi persoanele pentru care s-a stabilit dreptul la venit minim garantat şi care vor putea beneficia de acordarea unor ajutoare de urgenţă, n temeiul art.28 alin. (1) din Legea nr.416/2001, n vederea stingerii datoriei către furnizorii de energie termică.

      (2) Sumele necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă stabilite n condiţiile alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003.

      (3) Autorităţile administraţiei publice locale mpreună cu furnizorii de energie termică vor lua măsurile legale pentru recuperarea debitelor de la rău-platnici.

 

 

CAPITOLUL IV

Sancţiuni


Art.20. - Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici dect cele reale, n scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau nşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.

 

Art.21. - (1) Nerespectarea dispoziţiilor art.11 şi 12 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.

        (2) ncasarea de către furnizorii de energie termică a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum şi a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, n alte conturi dect cele tip escrow constituie contravenţie şi se sancţionează n conformitate cu prevederile art.1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare n vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.84/2002.

          (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale autorităţii administraţiei publice locale.

 

Art.22. - (1) Nerespectarea prevederilor art.17-19 constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi mputerniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

Art.23. - (1) Contravenţiilor prevăzute la art.21 alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002.

       (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art.21, agentul constatator făcnd menţiune despre această posibilitate n procesul-verbal.

 

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale


Art.24. - Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.84/2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) n execuţie sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate n limita prevederilor aprobate şi cu ncadrarea n proporţia prevăzută la alin. (1) lit.a)."

 

Art.25. - n termen de 10 zile de la data intrării n vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărre a Guvernului.

 

Art.26. - Pe data intrării n vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a) cap. II din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

b) alin. (11) al art.25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.359 din 4 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordonanţa Guvernului nr.6/2003 privind acordarea unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.41 din 24 ianuarie 2003.