ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 184 din 3 noiembrie 2000

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind nfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice

EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI

PUBLICATĂ N: MONITORUL OFICIAL NR. 556 din 9 noiembrie 2000

 

n temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia Romniei,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

ART. 1

Legea nr. 16/2000 privind nfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Litera c) a articolului 5 va avea următorul cuprins:

"c) cte un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor, Ministerului de Interne, Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, fiecare fiind desemnat de conducerea autorităţii publice respective."

2. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"(2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate cu atribuţiile cuprinse n Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice."

3. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

"ART. 18

(1) Comisia permanentă a Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice este alcătuită din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 8 membri. Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice este şi preşedintele comisiei permanente."

4. Articolul 18 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

"(5) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este egal cu salariul mediu brut pe ţară. Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum poate fi de cel mult pnă la nivelul a 50% din salariul mediu brut pe ţară; cuantumul acestor indemnizaţii se aprobă de preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice n mod diferenţiat, n funcţie de activitatea desfăşurată de fiecare dintre membrii comisiei permanente, şi se suportă de la bugetul de stat alocat Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice."

5. Alineatul (3) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

"(3) Activitatea consiliilor judeţene ale persoanelor vrstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, este asigurată de preşedinte şi de un vicepreşedinte şi se desfăşoară prin aportul membrilor acestora. Preşedinţii şi membrii consiliilor judeţene ale persoanelor vrstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, beneficiază de o indemnizaţie al cărei cuantum se stabileşte de comisia permanentă a Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice n raport cu disponibilităţile financiare existente n bugetele proprii ale acestora, constituite din donaţii, sponsorizări şi alte activităţi nonprofit, realizate n condiţiile legii."

6. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"ART. 25

(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice şi ale consiliilor judeţene ale persoanelor vrstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigură din: donaţii, sponsorizări, alte activităţi nonprofit, realizate n condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd n bugetul propriu, preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice avnd calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de personal aferente celor 10 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru aparatul ministerelor, iar funcţia de secretar al Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice se salarizează la nivelul secretarului general din ministere;

b) cheltuieli cu indemnizaţiile lunare ale preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice şi ale membrilor comisiei permanente;

c) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice şi ai consiliilor judeţene ale persoanelor vrstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, n cuantumurile stabilite de dispoziţiile legale;

d) cheltuieli materiale pentru ntreţinerea şi funcţionarea sediului Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice;

e) cheltuieli de capital aferente dotării Consiliului Naţional al Persoanelor Vrstnice.

(3) Finanţarea cheltuielilor pentru acordarea indemnizaţiilor preşedinţilor şi ale membrilor consiliilor judeţene ale persoanelor vrstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigură din bugetele acestora constituite din donaţii, sponsorizări şi alte activităţi nonprofit."

7. După articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu următorul cuprins:

"ART. 25^1

Prefecturile, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor sprijini consiliile judeţene ale persoanelor vrstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi Consiliul Naţional al Persoanelor Vrstnice pentru repartizarea de sedii necesare n vederea desfăşurării activităţii."

ART. 2

Legea nr. 16/2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi

protecţiei sociale,

Liviu Lucian Albu

 

p. Ministrul finanţelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

p. Ministrul funcţiei publice,

Marian Prjol,

secretar de stat