Hotărrea nr. 773/18.07.2002

pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale privind asistenţa socială

(M.O. nr. 554/29.07.2002)

 

    n temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia Romniei şi ale art. 35 alin. (3) din Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială,

 

    Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

    ART. 1

    Comisia interministerială privind asistenţa socială, denumită n continuare Comisia, constituită n conformitate cu prevederile Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială, se organizează şi funcţionează pe lngă Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, ca organism consultativ, fără personalitate juridică.

    ART. 2

    Comisia este formată din ministrul muncii şi solidarităţii sociale, un secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, un secretar de stat din cadrul Ministerului Administraţiei Publice, un secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi un reprezentant al Departamentului de Politici Sociale.

    ART. 3

    (1) Activitatea Comisiei este coordonată de ministrul muncii şi solidarităţii sociale, care ndeplineşte funcţia de preşedinte.

    (2) Hotărrile Comisiei se adoptă prin votul majorităţii membrilor prezenţi.

    ART. 4

    La lucrările Comisiei pot participa, la invitaţia ministrului muncii şi solidarităţii sociale, reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice, altele dect cele prevăzute la art. 2, precum şi ai organismelor neguvernamentale şi ai societăţii civile, n funcţie de problemele supuse dezbaterii Comisiei.

    ART. 5

    (1) Comisia are, n principal, următoarele atribuţii:

    a) elaborarea politicii unitare n domeniul asistenţei sociale;

    b) coordonarea la nivel naţional a activităţilor de asistenţă socială;

    c) avizarea politicilor şi a măsurilor de asistenţă socială elaborate de ministerele şi instituţiile cu atribuţii n domeniul asistenţei sociale.

    (2) n exercitarea atribuţiilor sale Comisia asigură:

    a) avizarea strategiei naţionale de dezvoltare n domeniu şi a planului naţional de asistenţă socială, elaborate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;

    b) avizarea strategiilor şi a planurilor sectoriale de asistenţă socială;

    c) acordarea avizului consultativ la proiectele de acte normative din domeniul asistenţei sociale;

    d) avizarea programelor naţionale din domeniul asistenţei sociale, cu finanţare internă sau externă;

    e) analiza periodică a modului de funcţionare a sistemului naţional de asistenţă socială şi stabilirea noilor direcţii de acţiune;

    f) analiza propunerilor elaborate de ministere şi alte instituţii publice privind activitatea de asistenţă socială şi stabilirea măsurilor pentru aplicarea acestora;

    g) informarea periodică a Guvernului cu privire la activitatea desfăşurată n domeniul asistenţei sociale;

    h) stabilirea de relaţii de colaborare şi cooperare n domeniul asistenţei sociale cu organisme internaţionale similare.

    ART. 6

    Comisia se ntruneşte n şedinţe trimestriale şi ori de cte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.

    ART. 7

    Activitatea executivă şi de secretariat a Comisiei este asigurată de Direcţia generală asistenţă socială din structura Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

    ART. 8

    Procedura de lucru a Comisiei şi a Secretariatului tehnic se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de Comisie n termen de cel mult 30 de zile de la data intrării n vigoare a prezentei hotărri.

    ART. 9

    Pentru aplicarea prevederilor art. 7 se suplimentează cu 6 posturi numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prevăzut la art. 22 alin. (1) şi n anexa nr. 1 la Hotărrea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu ncadrarea n numărul de posturi prevăzut de Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, prin diminuarea numărului de posturi finanţate de la bugetul de stat aferent direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, prevăzut la lit. A pct. I poziţia a doua din anexa nr. 2 la Hotărrea Guvernului nr. 4/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10

    Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 22 alin. (1) şi n cuprinsul anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărrea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 9.

 

                  PRIM-MINISTRU

                  ADRIAN NĂSTASE

 

                         Contrasemnează:

                         Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

                         Marian Srbu

 

                         Ministrul sănătăţii şi familiei,

                         Daniela Bartoş

 

                         Ministrul pentru coordonarea

                         Secretariatului General al Guvernului,

                         Petru Şerban Mihăilescu

 

                         Ministrul finanţelor publice,

                         Mihai Nicolae Tănăsescu