Hotărrea nr. 90/23.01.2003

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială

(M.O. nr.81/7.02.2003)

 

    n temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 40 alin. (2) din Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială,

 

    Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

    ART. 1

    Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, prevăzut n anexa care face parte integrantă din prezenta hotărre.

    ART. 2

    (1) n exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite n continuare consilii locale, nfiinţează şi organizează serviciul public de asistenţă socială.

    (2) Serviciul public de asistenţă socială realizează la nivel judeţean, respectiv local, măsurile de asistenţă socială n domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vrstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate n nevoie.

    ART. 3

    (1) Serviciul public de asistenţă socială se nfiinţează prin hotărre a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului local, pnă la 31 martie 2003.

    (2) Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale aprobă, prin hotărre, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, pe baza prevederilor regulamentului-cadru aprobat prin prezenta hotărre.

    (3) Atribuţiile serviciului public de asistenţă socială prevăzute n regulamentul-cadru se completează cu alte atribuţii, n funcţie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

    ART. 4

    (1) Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale nfiinţează serviciul public de asistenţă socială prin reorganizarea serviciilor publice cu atribuţii n domeniu aflate n subordine sau, după caz, a compartimentelor din aparatul propriu şi prin redistribuirea personalului existent n cadrul acestora.

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică serviciilor publice pentru protecţia copilului organizate la nivel judeţean.

    ART. 5

    (1) n termen de cel mult 2 ani de la nfiinţarea serviciului public de asistenţă socială se va asigura ncadrarea n totalitate a acestuia cu personal de specialitate cu diverse calificări, care are competenţe, responsabilităţi şi atribuţii specifice domeniului de activitate.

    (2) n aplicarea prevederilor alin. (1) conducătorul serviciului public de asistenţă socială ntocmeşte necesarul de personal de specialitate şi solicită instituţiilor specializate formarea şi perfecţionarea personalului existent n condiţiile legii.

    ART. 6

    Consiliile locale comunale vor ncadra n aparatul propriu persoane cu atribuţii n domeniile de asistenţă socială stabilite la art. 2 alin. (2), n raport cu problematica socială din unitatea administrativ-teritorială, fără a depăşi numărul maxim de personal din aparatul propriu stabilit potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.

    ART. 7

    n aplicarea prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 705/2001 consiliile locale ale oraşelor şi comunelor pot realiza acordarea de servicii sociale n mai multe unităţi administrativ-teritoriale, pe bază de parteneriate, aprobate prin hotărri ale acestora.

    ART. 8

    (1) Finanţarea serviciului public de asistenţă socială se asigură din bugetele locale.

    (2) Finanţarea activităţilor de asistenţă socială se asigură de la bugetele locale şi din bugetul de stat, n conformitate cu legislaţia n vigoare.

    (3) Finanţarea activităţilor de asistenţă socială se poate asigura şi din alte surse prevăzute de art. 53 alin. (2) din Legea nr. 705/2001.

 

                  PRIM-MINISTRU

                  ADRIAN NĂSTASE

 

                         Contrasemnează:

                         Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

                         Marian Srbu

 

                         Ministrul administraţiei publice,

                         Octav Cozmncă

 

                         Ministrul sănătăţii şi familiei,

                         Daniela Bartoş

 

                         p. Ministrul finanţelor publice,

                         Gheorghe Gherghina,

                         secretar de stat

 

    ANEXA 1

 

                             REGULAMENT-CADRU

de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială

 

    ART. 1

    (1) Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, denumit n continuare serviciu public de asistenţă socială, se organizează n subordinea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

    (2) Serviciul public de asistenţă socială are rolul de a asigura la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială n domeniul protecţiei familiei, persoanelor singure, persoanelor vrstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate n nevoie.

    (3) n vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege serviciul public de asistenţă socială ndeplineşte, n principal, următoarele funcţii:

    a) de strategie, prin care asigură elaborarea planurilor de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

    b) de coordonare, prin care stabileşte măsuri pentru dezvoltarea strategiilor de intervenţie n sprijinul persoanelor aflate n nevoie şi de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;

    c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

    d) de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi n domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile implicaţi n derularea programelor de asistenţă socială;

    e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;

    f) de reprezentare, prin reprezentarea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe plan intern şi extern n domeniul asistenţei sociale.

    (4) Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul serviciului public de asistenţă socială se aprobă prin hotărre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, astfel nct funcţionarea acestuia să asigure ndeplinirea atribuţiilor ce i revin potrivit legii.

    ART. 2

    (1) Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, denumit n continuare serviciu public local, se organizează n subordinea consiliilor locale.

    (2) Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi bugetul serviciului public local, se aprobă prin hotărre a consiliului local, astfel nct funcţionarea acestuia să asigure ndeplinirea atribuţiilor ce i revin.

    ART. 3

    (1) Serviciul public local are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vrstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate n nevoie.

    (2) n exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege serviciul public local desfăşoară activităţi n următoarele domenii:

 

    A. n domeniul protecţiei copilului:

    a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, respectarea şi realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii;

    b) identifică copiii aflaţi n dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine n faţa organelor competente măsurile de protecţie propuse;

    c) realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

    d) acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru nregistrarea naşterii acestuia, n vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;

    e) exercită dreptul de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia, n situaţiile şi n condiţiile prevăzute de lege;

    f) organizează şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

    g) identifică, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii n ntreţinere; asigură consiliere şi informare familiilor cu copii n ntreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale etc.;

    h) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvrşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;

    i) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent;

    j) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale n vederea identificării situaţiilor deosebite care apar n activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru mbunătăţirea acestei activităţi;

    k) realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile n vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;

    l) asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate;

    m) sprijină accesul n instituţiile de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul n care sunt respectate drepturile acestora;

    n) asigură realizarea activităţilor n domeniul asistenţei sociale, n conformitate cu responsabilităţile ce i revin, stabilite de legislaţia n vigoare;

 

    B. n domeniul protecţiei persoanelor adulte:

    a) evaluează situaţia socioeconomică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia;

    b) identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor n mediul familial natural şi n comunitate;

    c) elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale;

    d) organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate n domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

    e) organizează şi răspunde de plasarea persoanei ntr-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia n alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.);

    f) evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;

    g) asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic etc.);

    h) asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă;

    i) asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi n domeniul protecţiei sociale;

    j) realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială;

    k) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile n vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, n funcţie de realităţile locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele vrstnice;

    l) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor n vederea dezvoltării de programe de asistenţă socială de interes local;

    m) susţine financiar şi tehnic realizarea activităţilor de asistenţă socială, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau n instituţii;

    n) asigură sprijin pentru persoanele vrstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi ngrijitori la domiciliu pentru aceştia;

    o) sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap;

    p) asigură amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel nct să fie permis accesul nengrădit al persoanelor cu handicap;

    q) asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială, n conformitate cu responsabilităţile ce i revin, stabilite de legislaţia n vigoare;

 

    C. n domeniul instituţiilor de asistenţă socială publice sau private:

    a) nfiinţează şi organizează instituţii de asistenţă socială, n funcţie de nevoi şi de numărul de potenţiali beneficiari;

    b) finanţează sau cofinanţează instituţiile de asistenţă socială;

    c) asigură resursele tehnice, materiale şi de personal necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, n conformitate cu standardele de calitate aprobate;

    d) evaluează şi monitorizează activitatea desfăşurată n cadrul instituţiilor de asistenţă socială, n conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia n vigoare;

    e) controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituţiilor de asistenţă socială de la bugetul local;

    f) dezvoltă şi diversifică, singur sau n parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, serviciile acordate n cadrul instituţiilor de asistenţă socială, n vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate;

 

    D. n domeniul finanţării asistenţei sociale:

    a) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă socială;

    b) pregăteşte documentaţia necesară n vederea stabilirii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţă socială;

    c) realizează activitatea financiar-contabilă privind asistenţa socială;

    d) comunică direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, numărul de beneficiari de asistenţă socială şi sumele cheltuite cu această destinaţie, potrivit prevederilor legislaţiei n vigoare, precum şi altor autorităţi centrale cu competenţe n implementarea strategiilor sectoriale din domeniul asistenţei sociale.