LEGE Nr. 19 / 17 martie 2000

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

(M.O.nr. 140/01.04.2000)

 

Parlamentul Romniei adoptă prezenta lege.

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, n condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit n continuare sistemul public.

ART. 2

Sistemul public se organizează şi funcţionează avnd ca principii de bază:

a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public bazat pe aceleaşi norme de drept;

b) principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu n ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;

c) principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la sistemul public şi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau nlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;

d) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurări sociale exercitndu-se corelativ cu ndeplinirea obligaţiilor;

e) principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;

f) principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public, conform legii;

g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public, conform legii.

ART. 3

(1) n baza prezentei legi, n termen de 30 de zile de la data publicării acesteia n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, se nfiinţează Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită n continuare, prescurtat, CNPAS.

(2) n subordinea CNPAS se nfiinţează case judeţene de pensii n fiecare municipiu-reşedinţă de judeţ, precum şi Casa de pensii a municipiului Bucureşti, denumite n continuare case teritoriale de pensii.

(3) CNPAS poate nfiinţa case locale de pensii, n funcţie de numărul, complexitatea şi structura asiguraţilor, care funcţionează sub conducerea şi controlul casei judeţene de pensii şi, respectiv, Casei de pensii a municipiului Bucureşti.

ART. 4

(1) n sistemul public sunt asigurate, n condiţiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite n continuare asiguraţi.

(2) Asiguraţii pot fi cetăţeni romni, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada n care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa n Romnia.

(3) Asiguraţii au obligaţia plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi.

ART. 5

(1) n sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I. persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;

II. persoanele care şi desfăşoară activitatea n funcţii elective sau care sunt numite n cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, n condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, ce se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, n condiţiile legii, denumite n continuare şomeri;

IV. persoanele care realizează un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin 3 salarii medii brute pe economie, şi care se află n una dintre situaţiile următoare:

a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;

b) administratori sau manageri care au ncheiat contract de administrare sau de management;

c) membri ai asociaţiei familiale;

d) persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;

e) persoane angajate n instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

f) proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere;

g) persoane care desfăşoară activităţi agricole n cadrul gospodăriilor individuale sau activităţi private n domeniul forestier;

h) membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură;

i) persoane care desfăşoară activităţi n unităţile de cult recunoscute potrivit legii şi care nu au ncheiat contract individual de muncă;

V. persoanele care realizează prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel puţin 3 salarii medii brute pe economie, şi care se regăsesc n două sau mai multe situaţii prevăzute la pct. IV;

VI. persoanele care desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţii civile de prestări de servicii şi care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin 3 salarii medii brute pe economie.

(2) Se pot asigura n sistemul public, pe bază de contract de asigurare, n condiţiile prezentei legi, şi alte persoane care nu se regăsesc n situaţiile prevăzute la alin. (1).

(3) Salariul mediu brut pe economie pentru anul următor se prognozează şi se face public de către CNPAS pnă la data de 31 decembrie a anului curent.

ART. 6

(1) Persoanele juridice sau fizice la care şi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI, denumite n continuare angajatori, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. III sunt obligate depună n fiecare lună, la termenul stabilit de CNPAS, declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. Declaraţia se depune la casa teritorială de pensii, n raza căreia se află sediul angajatorului.

(2) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, care au mplinit vrsta de 18 ani, sunt obligate să depună declaraţia de asigurare la casa teritorială de pensii n raza căreia se află domiciliul asiguratului, n termen de 30 de zile de la ncadrarea n situaţiile menţionate.

(3) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, dacă se regăsesc şi n una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III.

(4) Persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de convenţii civile de prestări de servicii au obligaţia declare angajatorului, pe propria răspundere, dacă sunt ncadrate cu contract individual de muncă la alt angajator.

ART. 7

(1) n sistemul public prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de nlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor profesionale, ca urmare a bătrneţii, invalidităţii, accidentelor, bolii, maternităţii sau decesului, denumite n continuare riscuri asigurate.

(2) Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de: pensii, indemnizaţii, ajutoare, alte tipuri de prestaţii prevăzute de lege, corelative cu obligaţiile privind plata contribuţiei de asigurări sociale.

(3) n sistemul public asiguraţii nu pot beneficia concomitent de două sau mai multe prestaţii de asigurări sociale pentru acelaşi risc asigurat, cu excepţia celor pentru prevenirea mbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă.

ART. 8

(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele n care persoanele au plătit contribuţii de asigurări sociale n sistemul public din Romnia, precum şi n alte ţări, n condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care Romnia este parte.

(2) Drepturile de asigurări sociale cuvenite n sistemul public din Romnia se pot transfera n ţările n care asiguraţii şi stabilesc domiciliul sau reşedinţa, n condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care Romnia este parte.

(3) Prestaţiile de asigurări sociale aferente drepturilor prevăzute la alin. (2) pot fi transferate n alte ţări, n condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care Romnia este parte, n moneda ţărilor respective sau ntr-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

ART. 9

(1) Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale n sistemul public se realizează pe baza codului personal de asigurări sociale.

(2) Codul personal de asigurări sociale şi modalităţile de atribuire a acestuia se stabilesc de CNPAS.

(3) Fiecărui asigurat n sistemul public i se atribuie un singur cod personal de asigurări sociale.

ART. 10

n Romnia se pot organiza şi pot funcţiona societăţi private de asigurări sociale, reglementate prin lege specială.

 

CAP. 2

Bugetul asigurărilor sociale de stat

 

ART. 11

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului public.

(2) Guvernul elaborează anual, pe baza propunerilor CNPAS, proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care l supune spre aprobare Parlamentului.

(3) Dacă legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile nainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică n continuare bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul precedent pnă la adoptarea noului buget.

ART. 12

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuţii de asigurări sociale, dobnzi, majorări pentru plata cu ntrziere a contribuţiilor, precum şi din alte venituri, potrivit legii.

ART. 13

(1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public, cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public, finanţarea unor investiţii proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege.

(2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual pnă la 3% pentru constituirea unui fond de rezervă.

(3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăşi nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv.

(4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale n situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

ART. 14

(1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate n anul următor, potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, după restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat.

(2) Fondul de rezervă se reportează n anul următor şi se completează potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) şi (3).

(3) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din disponibilităţile bugetului de asigurări sociale de stat din anii precedenţi şi, n continuare, din fondul de rezervă.

ART. 15

Disponibilităţile băneşti ale asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobnzi; nivelul dobnzilor se stabileşte prin convenţii ncheiate de CNPAS cu trezoreria statului sau cu băncile.

ART. 16

n mod excepţional, n situaţii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.

ART. 17

(1) n sistemul public, pe teritoriul Romniei, contribuţiile şi prestaţiile de asigurări sociale se plătesc n lei.

(2) Contribuţiile şi prestaţiile de asigurări sociale, stabilite n moneda altor ţări, se plătesc pe teritoriul Romniei n lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a Romniei din ziua plăţii.

 

CAP. 3

Contribuţia de asigurări sociale

 

ART. 18

(1) n sistemul public sunt contribuabili, după caz:

a) asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;

b) angajatorii;

c) persoanele juridice la care şi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. II şi VI, asimilate n condiţiile prezentei legi angajatorului;

d) Agenţia Naţională de Ocupare şi Formare Profesională care administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj;

e) persoanele prevăzute la art. 5 alin. (2), care ncheie contract de asigurare.

(2) Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt diferenţiate n funcţie de condiţiile de muncă normale, deosebite sau speciale.

(3) Cotele de contribuţii de asigurări sociale se aprobă anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

ART. 19

(1) n sensul prezentei legi, locurile de muncă n condiţii deosebite reprezintă acele locuri care, n mod permanent sau n anumite perioade, pot afecta esenţial capacitatea de muncă a asiguraţilor datorită gradului mare de expunere la risc.

(2) Criteriile şi metodologia de ncadrare a locurilor de muncă n condiţii deosebite se stabilesc prin hotărre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Sănătăţii.

(3) Hotărrea Guvernului prevăzută la alin. (2) se va adopta n termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

(4) Locurile de muncă n condiţii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau, n cazul n care nu se ncheie contracte colective de muncă, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor şi metodologiei de ncadrare prevăzute la alin. (2).

(5) Avizul inspectoratului teritorial de muncă este obligatoriu pentru ncadrarea locurilor de muncă n condiţii deosebite.

ART. 20

n sensul prezentei legi, locurile de muncă n condiţii speciale sunt cele din:

a) unităţile miniere, pentru personalul care şi desfăşoară activitatea n subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă n luna respectivă;

b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;

c) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut n anexa nr. 1;

d) activitatea artistică desfăşurată n profesiile prevăzute n anexa nr. 2.

ART. 21

(1) Contribuţia de asigurări sociale se datorează din momentul ncadrării n una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau de la data ncheierii contractului de asigurare.

(2) Contribuţia individuală de asigurări sociale, datorată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI, reprezintă o treime din cota de contribuţie de asigurări sociale, stabilită anual pentru condiţii normale de muncă.

(3) Contribuţia de asigurări sociale, datorată de angajatori, reprezintă diferenţa faţă de contribuţia individuală de asigurări sociale, prevăzută la alin. (2), pnă la nivelul cotelor de contribuţie de asigurări sociale stabilite prin legea anuală a bugetului de stat, n funcţie de condiţiile de muncă.

(4) Asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2) datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor de muncă n care şi desfăşoară activitatea.

(5) Contribuţia de asigurări sociale pentru şomeri se suportă integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.

(6) Contribuţia de asigurări sociale datorată de contribuabilii prevăzuţi la art. 18 alin. (1) nu se impozitează.

ART. 22

(1) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale, datorată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI şi de angajatorii acestora, se fac lunar de către angajatori.

(2) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri se fac lunar de către instituţia care administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.

(3) Plata contribuţiei de asigurări sociale, datorată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2), se face lunar de către aceştia, pe baza calculului efectuat şi comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi.

(4) Plata contribuţiei de asigurări sociale, n cazul asiguraţilor aflaţi n situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. f), g), h) şi alin. (2), se poate face şi la intervale mai mari de o lună, fără a depăşi 6 luni, cu respectarea termenelor prevăzute n declaraţia sau n contractul de asigurare.

ART. 23

(1) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale n cazul asiguraţilor o constituie:

a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, şi/sau veniturile asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI;

b) venitul lunar asigurat, prevăzut n declaraţia sau contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o pătrime din salariul mediu brut lunar pe economie.

(2) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru personalul romn trimis n misiune permanentă n străinătate de către persoanele juridice din Romnia este salariul brut lunar n lei, corespunzător funcţiei n care persoana respectivă este ncadrată n ţară, inclusiv sporurile şi celelalte adaosuri care se acordă potrivit legii.

(3) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) şi (2) nu poate depăşi plafonul a de 3 ori salariul mediu brut lunar pe economie.

(4) Salariul mediu brut lunar pe economie este cel prevăzut la art. 5 alin. (3).

ART. 24

(1) Baza lunară de calcul, la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, precum şi veniturile brute lunare realizate de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. VI.

(2) Baza lunară de calcul, la care persoana juridică din Romnia datorează contribuţia de asigurări sociale pentru personalul romn trimis n misiune permanentă n străinătate, o constituie fondul total de salarii rezultat din nsumarea salariilor brute individuale la care s-a calculat contribuţia de asigurări sociale, conform prevederilor art. 23 alin. (2).

(3) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) şi (2) nu poate fi mai mare dect produsul dintre numărul mediu al asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 3 salarii medii brute lunare pe economie.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi n cazul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.

ART. 25

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri o constituie cuantumul ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesională sau al alocaţiei de sprijin, după caz.

ART. 26

(1) Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentnd:

a) prestaţii de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;

b) drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, n cazul desfacerii contractelor individuale de muncă sau al ncetării calităţii de membru cooperator;

c) diurnele de deplasare, detaşare şi indemnizaţiile de transfer, drepturile de autor;

d) sumele obţinute n baza unei convenţii civile de prestări de servicii sau executări de lucrări de către persoane care au ncheiate contracte individuale de muncă;

e) sumele reprezentnd participarea salariaţilor la profit;

f) premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale.

(2) Sumele exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale nu se iau n considerare la stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale.

ART. 27

(1) Sumele reprezentnd prestaţii de asigurări sociale, care se plătesc de angajator asiguraţilor, potrivit prevederilor prezentei legi, n contul asigurărilor sociale, se reţin de acesta din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.

(2) Sumele reprezentnd prestaţii de asigurări sociale plătite de angajator asiguraţilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de acesta n luna respectivă, se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii n raza căreia se află sediul acestuia.

ART. 28

(1) Contribuţia individuală de asigurări sociale, datorată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI, se reţine integral din salariul sau, după caz, din venitul brut lunar al asiguratului şi se virează lunar de angajator la casa teritorială de pensii n raza căreia se află sediul acestuia.

(2) Angajatorul calculează şi virează lunar contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat, mpreună cu contribuţiile individuale reţinute de la asiguraţi.

(3) n cazul n care contribuţia lunară de asigurări sociale achitată de contribuabili este mai mare dect contribuţia datorată, suma plătită n plus se regularizează ulterior, conform procedurilor stabilite de CNPAS.

ART. 29

Termenele de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt:

a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna n curs, n cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai trziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;

b) data stabilită pentru plata chenzinei a 2-a, n cazul angajatorilor ce efectuează plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai trziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;

c) pnă la sfrşitul lunii, pentru luna n curs, n cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d) şi e);

d) cel mai trziu pnă la datele fixate prin declaraţia sau prin contractul de asigurare, n cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. f), g), h), i) şi alin. (2);

e) pnă la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor ce se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, n cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. III;

f) data prevăzută n convenţia civilă de prestări de servicii pentru plata sumelor celor angajaţi exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii, dar nu mai trziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

ART. 30

(1) Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune n bancă, o dată cu documentaţia pentru plata salariilor şi a altor venituri ale asiguraţilor, şi documentele pentru plata contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, plăţile efectundu-se simultan, sub control bancar.

(2) n cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, casele teritoriale de pensii vor proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru ncasarea sumelor cuvenite, conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare.

ART. 31

(1) Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 29 generează plata unor majorări calculate pentru fiecare zi de ntrziere, pnă la data achitării sumei datorate inclusiv.

(2) Cota majorărilor de ntrziere, prevăzută la alin. (1), se stabileşte potrivit reglementărilor privind executarea creanţelor bugetare.

(3) Sumele reprezentnd majorările de ntrziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(4) Calculul majorărilor de ntrziere, evidenţierea n contabilitate şi urmărirea plăţii acestora se fac de către angajator sau, după caz, de instituţia care efectuează plata ajutorului de şomaj.

(5) Calculul majorărilor de ntrziere pentru asiguraţii cu declaraţie sau contract de asigurare se efectuează, după caz, de aceştia sau de casele teritoriale de pensii.

ART. 32

n cazul lichidării administrative sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi recuperate conform procedurii prevăzute de lege.

ART. 33

Neplata contribuţiei de asigurări sociale de către asiguraţii cu declaraţie sau contract de asigurare la termenele stabilite atrage neacordarea drepturilor la prestaţii pnă la achitarea contribuţiilor datorate şi a majorărilor de ntrziere aferente.

ART. 34

Asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc n situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, trebuie să depună la casele teritoriale de pensii, n termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei, formularul-tip de retragere a declaraţiei de asigurare.

ART. 35

(1) Contractul de asigurare poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute n contract.

(2) n cazul rezilierii contractului de asigurare, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.

(3) Calitatea de asigurat se redobndeşte după ncheierea unui nou contract de asigurare.

(4) După redobndirea calităţii de asigurat dreptul la prestaţii de asigurări sociale, altele dect pensiile, se reia după realizarea unui nou stagiu de cotizare, prevăzut de lege, pentru aceste prestaţii.

ART. 36

(1) Colectarea şi evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale se asigură prin casele teritoriale de pensii, pe baza codului personal de asigurări sociale.

(2) Păstrarea şi evidenţa datelor privind contribuţiile de asigurări sociale, pe fiecare asigurat, se realizează de casele teritoriale de pensii şi de CNPAS.

(3) De la data intrării n vigoare a prezentei legi contribuţiile de asigurări sociale, colectate prin casele teritoriale de pensii, vor fi alocate lunii pentru care s-a efectuat plata.

(4) Debitele către bugetul asigurărilor sociale de stat, corespunzătoare perioadelor anterioare intrării n vigoare a prezentei legi, vor fi urmărite distinct, potrivit reglementărilor privind executarea creanţelor bugetare.

ART. 37

(1) n sistemul public stagiul de cotizare se constituie din nsumarea lunilor n care s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat, att de asigurat, ct şi de angajator sau, după caz, numai de asigurat, n situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV, V, VI şi alin. (2).

(2) n luna n care asiguratului i s-a reţinut contribuţia de asigurări sociale, iar angajatorul nu şi-a achitat contribuţia datorată n calitatea sa de contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia n calcul reprezintă o treime din luna respectivă.

ART. 38

(1) n sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite n continuare perioade asimilate, n care asiguratul:

a) a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale, cu excepţia celor prevăzute la art. 40 lit. a), b), c) şi e);

b) a urmat cursurile de zi ale nvăţămntului superior, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;

c) a satisfăcut serviciul militar ca militar n termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau n prizonierat.

(2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de nvăţămnt superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) beneficiază de perioade asimilate, dacă n aceste perioade nu se regăsesc n situaţiile prevăzute la art. 5.

(4) Perioadele asimilate, prevăzute la alin. (1), se valorifică numai pentru obţinerea pensiei pentru limită de vrstă, de invaliditate şi de urmaş.

ART. 39

(1) Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor anual, din oficiu, de către CNPAS, prin casele teritoriale de pensii.

(2) Stagiul de cotizare se certifică şi la cererea asiguraţilor, contra cost, oricnd n timpul anului. Tariful serviciului respectiv se stabileşte anual de CNPAS.

 

CAP. 4

Pensii

 

ART. 40

n sistemul public se acordă următoarele categorii de pensii:

a) pensia pentru limită de vrstă;

b) pensia anticipată;

c) pensia anticipată parţială;

d) pensia de invaliditate;

e) pensia de urmaş.

 

SECŢIUNEA 1

Pensia pentru limită de vrstă

ART. 41

(1) Pensia pentru limită de vrstă se acordă asiguraţilor care ndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vrsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat n sistemul public.

(2) Vrsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vrstei standard de pensionare se va realiza n termen de 13 ani de la data intrării n vigoare a prezentei legi, prin creşterea vrstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute n anexa nr. 3.

(3) Stagiul minim de cotizare att pentru femei, ct şi pentru bărbaţi este de 15 ani. Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza n termen de 13 ani de la data intrării n vigoare a prezentei legi, conform eşalonării prevăzute n anexa nr. 3.

(4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza n termen de 13 ani de la data intrării n vigoare a prezentei legi, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute n anexa nr. 3.

(5) Asiguraţii care ndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) - (4) pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.

ART. 42

(1) Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea, total sau parţial, n condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vrstă, cu reducerea vrstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.

 

TABELUL Nr. 1

___________________________________________________

Stagiul de cotizare Reducerea vrstelor

n condiţii deosebite standard de pensionare

de muncă (ani mpliniţi) (ani mpliniţi)

___________________________________________________

6 1,0

8 1,5

10 2,0

12 2,5

14 3,0

16 3,5

18 4,0

20 4,5

22 5,0

24 5,5

26 6,0

28 6,5

30 7,0

32 7,5

35 8,0

___________________________________________________

 

(2) Vrstele de pensionare reduse, conform prevederilor alin. (1), nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 55 de ani pentru bărbaţi.

ART. 43

(1) Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea n locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. a) şi care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani n aceste condiţii beneficiază de pensie pentru limită de vrstă ncepnd cu vrsta de 45 de ani.

(2) Asiguraţii care au realizat n condiţii speciale de muncă un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1), beneficiază de pensie pentru limită de vrstă, cu reducerea vrstelor standard de pensionare cu 15 ani.

(3) Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea n locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. b) şi care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani n zona I de expunere la radiaţii sau de 17 ani n zona II de expunere la radiaţii beneficiază de pensie pentru limită de vrstă, indiferent de vrstă.

ART. 44

Asiguraţii care au realizat n condiţii speciale de muncă un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani beneficiază de pensie pentru limită de vrstă, cu reducerea proporţională a vrstelor standard de pensionare, n condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor anexelor nr. 4 şi 5.

ART. 45

Personalul navigant din aviaţia civilă beneficiază de prevederile art. 43 alin. (2) şi ale art. 44, n condiţiile realizării unui număr minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotărre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, a Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Transporturilor, n urma consultării cu CNPAS. Hotărrea Guvernului va fi adoptată pnă la intrarea n vigoare a prezentei legi.

ART. 46

Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare att n condiţii deosebite, ct şi n condiţii speciale de muncă beneficiază, cumulativ, de reducerea vrstelor standard de pensionare, corespunzătoare fiecărei situaţii, fără ca această reducere depăşească 12 ani.

ART. 47

(1) Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare n condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat, n funcţie de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare şi a vrstelor standard de pensionare prevăzute n anexa nr. 3, astfel:

a) cu 15 ani, reducerea vrstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;

b) cu 10 ani, reducerea vrstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;

c) cu 10 ani, reducerea vrstei standard de pensionare, dacă au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.

(2) Asiguraţii nevăzători beneficiază de pensie pentru limită de vrstă, indiferent de vrstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

ART. 48

Beneficiază de reducerea vrstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare n străinătate după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat asiguraţii cu stagiul complet de cotizare, cărora li s-au stabilit drepturi privind vechimea n muncă n condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu ncepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate n străinătate ori constituite n prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Pensia anticipată

ART. 49

(1) Asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani naintea vrstelor standard de pensionare.

(2) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte n aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limită de vrstă.

(3) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au n vedere perioadele asimilate, prevăzute de prezenta lege.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Pensia anticipată parţială

ART. 50

(1) Asiguraţii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum şi cei care au depăşit stagiul complet de cotizare cu pnă la 10 ani pot solicita pensie anticipată parţială cu reducerea vrstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

(2) Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vrstă, prin diminuarea acestuia n raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vrsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2.

 

TABELUL Nr. 2

_______________________________________________________

Stagiul de cotizare realizat Procentul de

peste stagiul standard diminuare pentru

complet de cotizare prevăzut fiecare lună

n anexa nr. 3 de anticipare

(coloanele 3 şi 6) (%)

______________________________________________________________

pnă la 1 an 0,50

peste 1 an 0,45

peste 2 ani 0,40

peste 3 ani 0,35

peste 4 ani 0,30

peste 5 ani 0,25

peste 6 ani 0,20

peste 7 ani 0,15

peste 8 ani 0,10

ntre 9 şi 10 ani 0,05

___________________________________________________

 

ART. 51

Asiguraţii care au desfăşurat activităţi n condiţii deosebite sau n condiţii speciale de muncă, dar care nu se pot pensiona cu reducerea vrstei de pensionare pe această bază, pot beneficia de prevederile art. 50. n aceste cazuri reducerea vrstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.

ART. 52

La mplinirea vrstelor standard de pensionare, prevăzute de prezenta lege, pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vrstă, prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. (2) şi adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate n perioada de anticipare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Pensia de invaliditate

ART. 53

(1) Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

a) accidentelor de muncă, conform legii;

b) bolilor profesionale şi tuberculozei;

c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, n condiţiile prevăzute la alin. (1), şi asiguraţii care satisfac obligaţii militare prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c).

(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, n condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), şi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă datorită accidentelor sau bolilor profesionale survenite n timpul şi din cauza practicii profesionale.

(4) Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori n legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi ntr-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul şi la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea n muncă, pe timpul ct durează invaliditatea, stabilită n aceleaşi condiţii n care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

ART. 54

n raport cu cerinţele locului de muncă şi cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:

a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, a capacităţii de autoservire, de autoconducţie sau de orientare spaţială, invalidul necesitnd ngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;

b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce şi de a se orienta spaţial, fără ajutorul altei persoane;

c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, invalidul putnd să presteze o activitate profesională.

ART. 55

Criteriile şi normele pe baza cărora se face ncadrarea n gradele I, II şi III de invaliditate se stabilesc prin hotărre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale mpreună cu Ministerul Sănătăţii, la propunerea CNPAS, care va fi adoptată pnă la data intrării n vigoare a prezentei legi.

ART. 56

(1) ncadrarea sau nencadrarea ntr-un grad de invaliditate se face prin decizie, emisă de medicul specializat n expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, denumit n continuare medic expert al asigurărilor sociale.

(2) mpotriva deciziei emise n condiţiile alin. (1) se poate face contestaţie la casa teritorială de pensii, n termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) La soluţionarea contestaţiei casa teritorială de pensii poate consulta Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă.

(4) Termenul de rezolvare a contestaţiei este de 30 de zile de la data nregistrării acesteia.

(5) Decizia casei teritoriale de pensii, dată n soluţionarea contestaţiei prevăzute la alin. (2), poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă, n termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

(6) Decizia de ncadrare sau de nencadrare ntr-un grad de invaliditate, necontestată n termen, este definitivă.

ART. 57

(1) Asiguraţii care şi-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obişnuite sau unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă ndeplinesc stagiul de cotizare necesar n raport cu vrsta, conform tabelului nr. 3.

 

TABELUL Nr. 3

___________________________________________________

Vrsta asiguratului Stagiul de cotizare

n momentul ivirii necesar

invalidităţii (ani)

_________________________________________________________

sub 25 ani 5

25 - 31 ani 8

31 - 37 ani 11

37 - 43 ani 14

43 - 49 ani 18

49 - 55 ani 22

peste 55 ani 25

___________________________________________________

 

(2) Beneficiază de pensie de invaliditate şi asiguraţii care, pnă la data ivirii invalidităţii, au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut n tabelul nr. 3.

(3) Asiguraţii prevăzuţi la art. 47 beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut n tabelul nr. 3, n raport cu vrsta avută la data expertizării.

(4) Au dreptul la pensie de invaliditate şi persoanele care la data ivirii invalidităţii nu mai au calitatea de asigurat, dar ndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3).

ART. 58

n cazul n care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale, a tuberculozei, precum şi n situaţia n care invaliditatea s-a ivit n timpul şi din cauza ndeplinirii obligaţiilor militare prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c), asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.

ART. 59

(1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguraţilor li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă ntre stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv pnă n momentul ncadrării ntr-un grad de invaliditate.

(2) n cazul asiguraţilor care au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut n tabelul nr. 3, stagiul potenţial se determină ca diferenţă ntre stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare necesar.

(3) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) şi (2) nu poate fi mai mare dect stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut să l realizeze de la vrsta ivirii invalidităţii pnă la mplinirea vrstei la care, n condiţiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limită de vrstă.

ART. 60

(1) Asiguraţilor care au realizat un stagiu de cotizare n condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă ntre stagiile de cotizare cerute la art. 47 şi stagiile de cotizare realizate efectiv.

(2) n cazul persoanelor prevăzute la art. 53 alin. (3), stagiul potenţial luat n calcul la stabilirea pensiei de invaliditate l constituie stagiul complet de cotizare, conform prezentei legi.

ART. 61

(1) Pensionarii ncadraţi n gradul I de invaliditate au dreptul, n afara pensiei, la o indemnizaţie pentru nsoţitor, n cuantum fix.

(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru nsoţitor se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic dect salariul de bază minim brut pe ţară.

(3) n timpul execuţiei bugetare cuantumul indemnizaţiei pentru nsoţitor se reactualizează prin hotărre a Guvernului.

ART. 62

(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, n funcţie de afecţiune, la intervale de 6 - 12 luni, pnă la mplinirea vrstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.

(2) După fiecare revizuire medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o nouă decizie prin care se stabileşte, după caz:

a) menţinerea n acelaşi grad de invaliditate;

b) ncadrarea n alt grad de invaliditate;

c) ncetarea calităţii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobndirii capacităţii de muncă.

(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau ncetează ncepnd cu luna următoare celei n care s-a emis decizia de revizuire medicală.

(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei ncepnd cu luna următoare celei n care era prevăzută revizuirea medicală.

(5) Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a mbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.

(6) Decizia emisă după revizuirea medicală se supune aceleiaşi proceduri de contestare şi soluţionare, conform art. 56 alin. (2) - (6).

(7) Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

b) au mplinit vrstele prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vrstă;

c) au vrsta mai mică cu pnă la 5 ani faţă de vrsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

ART. 63

(1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 62 alin. (7), sunt obligaţi urmeze programele recuperatorii ntocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia de ncadrare n grad de invaliditate, n vederea reintegrării socioprofesionale n aceeaşi muncă sau n alta.

(2) Nendeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii pensiei ncepnd cu luna următoare constatării.

(3) Suspendarea plăţii pensiei ncetează cu luna următoare reluării sau, după caz, nceperii programelor recuperatorii.

ART. 64

(1) La mplinirea vrstei standard prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vrstă beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.

(2) Indemnizaţia pentru nsoţitor prevăzută la art. 61 se menţine indiferent de pensia pentru care se optează.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Pensia de urmaş

ART. 65

Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau ndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

ART. 66

Copiii au dreptul la pensie de urmaş:

a) pnă la vrsta de 16 ani;

b) dacă şi continuă studiile ntr-o formă de nvăţămnt organizată potrivit legii, pnă la terminarea acestora, fără a depăşi vrsta de 26 de ani;

c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit n perioada n care se aflau n una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

ART. 67

(1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la mplinirea vrstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.

(2) n cazul n care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6,0% pentru fiecare an de căsătorie n minus.

ART. 68

(1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vrstă, pe perioada n care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an.

(2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vrstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau tuberculozei şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie.

ART. 69

Soţul supravieţuitor care nu ndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 67 şi art. 68 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă n această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie.

ART. 70

Soţul supravieţuitor care are n ngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii n vrstă de pnă la 7 ani beneficiază de pensie de urmaş pnă la data mplinirii de către ultimul copil a vrstei de 7 ani, n perioadele n care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie.

ART. 71

(1) Pensia de urmaş se calculează, după caz, din:

a) pensia pentru limită de vrstă aflată n plată sau la care ar fi avut dreptul, n condiţiile legii, susţinătorul decedat;

b) pensia de invaliditate gradul I, n cazul n care decesul susţinătorului a survenit naintea ndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vrstă şi era n plată cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau ar fi avut dreptul, n condiţiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie.

(2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din pensia susţinătorului, prevăzută la alin. (1), n funcţie de numărul urmaşilor ndreptăţiţi, astfel:

a) pentru un singur urmaş - 50%;

b) pentru 2 urmaşi - 75%;

c) pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100% .

ART. 72

Cuantumul pensiei de urmaş, n cazul orfanilor de ambii părinţi, reprezintă nsumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.

ART. 73

n cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează n conformitate cu dispoziţiile art. 71 alin. (2).

ART. 74

Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi ndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

ART. 75

Beneficiarii pensiei de urmaş prevăzuţi la art. 66 lit. c) şi la art. 68 alin. (1) sunt expertizaţi, supuşi revizuirii medicale şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii conform aceloraşi reglementări prevăzute pentru pensia de invaliditate.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Calculul pensiilor

ART. 76

n sistemul public cuantumul pensiei la data nscrierii la pensie se determină prin nmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat n perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie din luna ieşirii la pensie.

ART. 77

Punctajul mediu anual, realizat de asigurat n perioada de cotizare, se determină prin mpărţirea numărului de puncte rezultat din nsumarea punctajelor anuale realizate de asigurat n perioada de cotizare la numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare.

ART. 78

(1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin mpărţirea la 12 a punctajului rezultat n anul respectiv din nsumarea numărului de puncte realizat n fiecare lună. Numărul de puncte realizat n fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Comisia Naţională pentru Statistică.

(2) Pentru perioadele n care Comisia Naţională pentru Statistică a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual punctajul anual al asiguratului se determină ca raport ntre media lunară din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile şi adaosurile, sau, după caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, şi salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Comisia Naţională pentru Statistică.

(3) Pentru lunile pentru care Comisia Naţională pentru Statistică nu a comunicat ncă salariul mediu brut lunar pe economie se utilizează (pentru ntreaga lună) ultimul salariu mediu brut lunar pe economie comunicat.

(4) Punctajul asiguratului, stabilit conform alin. (1) şi (2), nu poate fi mai mare de 3 puncte ntr-un an calendaristic.

(5) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează:

a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurări sociale obţinute n perioadele respective, n cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a);

b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) şi la art. 53 alin. (3).

(6) Pentru stagiul potenţial, acordat asiguraţilor n drept obţină o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:

a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;

b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;

c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.

(7) Stagiul de cotizare realizat şi stagiul potenţial acordat pentru perioadele n care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III se iau n considerare, prin cumulare, la stabilirea altor categorii de pensie.

(8) Asiguraţii care, după ndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vrstă reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se n una dintre situaţiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.

ART. 79

CNPAS comunică asiguratului, prin casele teritoriale de pensii, punctajul anual şi punctajul cumulat pentru perioada de cotizare, n condiţiile art. 39.

ART. 80

(1) Valoarea unui punct de pensie reprezintă cel puţin 45% din salariul mediu brut lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv, şi se aprobă prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) n situaţia n care ntr-o anumită perioadă se constată abateri mai mari de 10% ntre salariul mediu brut lunar pe economie realizat faţă de cel prognozat, CNPAS, de comun acord cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu Ministerul Finanţelor, va recalcula valoarea punctului de pensie pe baza unei noi prognoze a salariului mediu brut lunar pe economie.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Reactualizarea pensiilor

ART. 81

După aprobarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pensiile aflate n plată se reactualizează n funcţie de valoarea stabilită a punctului de pensie.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Stabilirea şi plata pensiilor

ART. 82

(1) Pensia se acordă la cererea persoanei ndreptăţite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procură specială, a tutorelui sau a curatorului acesteia.

(2) Cererea de pensionare, mpreună cu actele care dovedesc ndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege se depun la casa teritorială de pensii n raza căreia se află domiciliul asiguratului.

ART. 83

Drepturile de pensie pentru limită de vrstă şi de pensie anticipată se cuvin de la data ndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de prezenta lege şi se acordă:

a) de la data ncetării calităţii de asigurat, dacă cererea a fost depusă n termen de 30 de zile de la această dată;

b) de la data depunerii cererii, n cazul persoanelor care nu mai sunt asigurate n momentul solicitării, precum şi n situaţia nerespectării termenului prevăzut la lit. a).

ART. 84

(1) Persoanele care au mplinit vrsta standard de pensionare nu mai pot solicita nscrierea la pensia de invaliditate.

(2) Drepturile de pensie de invaliditate se acordă:

a) de la data ncetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost depusă n termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de ncadrare n grad de invaliditate;

b) de la data emiterii deciziei medicale de ncadrare n grad de invaliditate, n cazul persoanelor care nu mai sunt asigurate la data expertizării, dacă cererea a fost depusă n termenul prevăzut la lit. a);

c) de la data depunerii cererii, n situaţiile n care s-a depăşit termenul prevăzut la lit. a).

ART. 85

(1) Drepturile de pensie de urmaş, n cazul persoanelor care ndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege la data decesului susţinătorului asigurat, se acordă la cerere:

a) ncepnd cu luna următoare decesului, n cazul n care susţinătorul decedat era pensionar, dacă cererea a fost depusă n termen de 90 de zile de la data decesului;

b) de la data decesului susţinătorului, n cazul n care susţinătorul decedat nu era pensionar la data decesului, dacă cererea a fost depusă n termen de 90 de zile de la această dată;

c) de la data depunerii cererii, n situaţiile n care s-au depăşit termenele prevăzute la lit. a) şi b).

(2) n cazul n care urmaşul ndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege ulterior datei decesului susţinătorului asigurat, drepturile de pensie de urmaş se acordă de la data ndeplinirii condiţiilor, dacă cererea a fost depusă n termen de 90 de zile de la data ndeplinirii condiţiilor.

(3) n situaţia n care s-a depăşit termenul prevăzut la alin. (2), drepturile de pensie de urmaş se acordă de la data depunerii cererii.

ART. 86

(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii n termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

(2) Decizia casei teritoriale de pensii va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

(3) Decizia de pensionare se comunică n scris persoanei care a solicitat pensionarea, n termen de 5 zile de la data emiterii.

ART. 87

Decizia de pensionare poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă, n a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, n termen de 30 de zile de la comunicare.

ART. 88

Decizia de pensionare necontestată n termen este definitivă.

ART. 89

n situaţia n care se constată erori n stabilirea şi n plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile şi modificările legale, atrăgnd, după caz, răspunderea celor vinovaţi.

ART. 90

(1) Plata pensiei se face lunar.

(2) Pensia se plăteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia.

(3) Modalităţile de plată a pensiilor se stabilesc prin regulament al CNPAS, care se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

ART. 91

(1) Plata pensiei ncetează ncepnd cu luna următoare celei n care:

a) beneficiarul a decedat;

b) beneficiarul nu mai ndeplineşte condiţiile legale n temeiul cărora i-a fost acordată pensia;

c) urmaşul a fost condamnat printr-o hotărre rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului.

(2) Instanţele judecătoreşti au obligaţia ca, n termen de 10 zile de la data rămnerii definitive a hotărrii pronunţate n cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), comunice această situaţie, n scris, CNPAS.

ART. 92

(1) Plata pensiei se suspendă ncepnd cu luna următoare celei n care:

a) pensionarul şi stabileşte domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romnia a ncheiat convenţie de asigurări sociale, dacă n cadrul acesteia se prevede că pensia se plăteşte de către celălalt stat;

b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale se regăseşte n una dintre situaţiile prevăzute la art. 5;

c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală periodică;

d) beneficiarul unei pensii de urmaş realizează dintr-o activitate profesională venituri brute lunare mai mari dect jumătate din salariul mediu brut pe economie;

e) copilul urmaş nu mai ndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 66 lit. b) şi c);

f) soţul supravieţuitor, beneficiarul unei pensii de urmaş, se recăsătoreşte.

(2) Plata indemnizaţiei de nsoţitor se suspendă pe perioada n care pensionarul de invaliditate gradul I, cu excepţia nevăzătorilor, este internat n instituţii de asistenţă socială sau n unităţi medicale specializate, n care se asigură supraveghere şi ngrijire permanentă.

ART. 93

(1) Reluarea n plată a pensiilor suspendate se face la cerere, ncepnd cu luna următoare celei n care a ncetat cauza suspendării, dacă cererea a fost depusă n termen de 30 de zile de la data ncetării cauzei suspendării.

(2) n situaţia n care cererea de reluare n plată a fost depusă după expirarea termenului de 30 de zile, plata se face ncepnd cu luna următoare celei n care a fost depusă cererea.

(3) Reluarea n plată a pensiei de urmaş suspendate ca urmare a nendeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 66 lit. b) şi c) se face de la data nceperii anului şcolar sau de la data emiterii deciziei medicale de ncadrare ntr-un grad de invaliditate.

ART. 94

(1) Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective:

a) copiii urmaşi orfani de ambii părinţi, pe perioada şcolarizării, pnă la vrstele prevăzute la art. 66 lit. a) şi b);

b) nevăzătorii;

c) pensionarii pentru limită de vrstă.

(2) Beneficiarii pensiei de urmaş pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, dacă veniturile brute lunare realizate nu depăşesc jumătate din salariul mediu brut lunar pe economie.

ART. 95

(1) Beneficiarii pensiei pentru limită de vrstă pot solicita recalcularea pensiei după fiecare stagiu de cotizare de minimum 12 luni, realizat n condiţiile prezentei legi.

(2) Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.

(3) Pensia recalculată se acordă ncepnd cu luna următoare celei n care s-a depus cererea de recalculare.

ART. 96

Beneficiarul dreptului de pensie este obligat să comunice casei teritoriale de pensii orice modificare privind condiţiile de acordare şi de plată a pensiei, n termen de 15 zile de la apariţia acesteia.

ART. 97

(1) Sumele rămase nencasate de către pensionarul decedat, reprezentnd pensia pe luna n care a avut loc decesul, şi, după caz, drepturile de pensie cuvenite şi neachitate pnă la deces se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, n lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, n condiţiile dreptului comun.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate n cadrul termenului general de prescripţie.

 

CAP. 5

Alte drepturi de asigurări sociale

 

ART. 98

(1) Asiguraţii sistemului public au dreptul, n afară de pensie, la:

a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente n afara muncii, boli profesionale şi accidente de muncă;

b) prestaţii pentru prevenirea mbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă;

c) indemnizaţie pentru maternitate;

d) indemnizaţie pentru creşterea copilului sau ngrijirea copilului bolnav;

e) ajutor de deces.

(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) asiguraţii care au un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni, realizat n ultimele 12 luni anterioare producerii riscului.

(3) Asiguraţii cu contract individual de muncă pe durată determinată, precum şi cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi VI beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1), dacă ndeplinesc condiţia de stagiu de cotizare prevăzută la alin. (2) sau de cel puţin 12 luni cotizate n ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului.

(4) Asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, n cazul accidentelor de muncă, bolilor profesionale, urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei şi bolilor infectocontagioase din grupa A. Lista cuprinznd urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A va fi stabilită prin hotărre a Guvernului, adoptată n termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

ART. 99

(1) Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia individuală de asigurări sociale n lunile respective, conform prevederilor art. 23.

(2) n situaţia n care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 98 alin. (4) baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contribuţia de asigurări sociale din lunile respective sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia de asigurări sociale.

(3) Pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale se utilizează numărul de zile lucrătoare din luna n care se acordă concediul medical sau, după caz, se solicită alte drepturi de asigurări sociale.

(4) La stabilirea numărului de zile lucrătoare din luna n care se acordă dreptul de asigurări sociale se au n vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbători legale n care nu se lucrează.

 

SECŢIUNEA 1

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

ART. 100

(1) n sistemul public asiguraţii beneficiază de concediu medical şi de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, dacă dovedesc incapacitatea temporară de muncă printr-un certificat medical, eliberat conform reglementărilor n vigoare.

(2) n cazul bolilor profesionale sau accidentelor de muncă certificatul medical se vizează n mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de către Inspectoratul de Sănătate Publică, respectiv de inspectoratul teritorial de muncă n raza căruia se află sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

(3) Şomerii aflaţi la cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, la alte forme de pregătire profesională, organizate potrivit legii, care, datorită accidentelor survenite n timpul şi din cauza practicii profesionale, suportă o incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile, beneficiază de aceleaşi prevederi ca şi ceilalţi asiguraţi privind accidentul de muncă.

ART. 101

(1) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă astfel:

A. de către angajator, n funcţie de numărul de angajaţi avut la data ivirii incapacităţii temporare de muncă, astfel:

a) pnă la 20 de angajaţi, din a 4-a pnă n a 10-a zi de incapacitate temporară de muncă;

b) ntre 21 - 100 de angajaţi, din a 4-a pnă n a 15-a zi de incapacitate temporară de muncă;

c) peste 100 de angajaţi, din a 4-a pnă n a 20-a zi de incapacitate temporară de muncă;

B. de bugetul asigurărilor sociale de stat, ncepnd cu:

a) a 4-a zi de incapacitate temporară de muncă, n cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV şi alin. (2);

b) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi pnă la data ncetării incapacităţii temporare de muncă sau pensionării.

(2) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă nu se acordă asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 pentru primele 3 zile de incapacitate temporară de muncă.

ART. 102

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli profesionale sau accidente de muncă, se suportă din prima zi de incapacitate temporară de muncă şi pnă la data ncetării acesteia sau pensionării, astfel:

a) de către angajator, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI;

b) de către angajatorul prestator al cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau al altor forme de pregătire profesională pentru şomeri, organizate potrivit legii, pentru situaţiile prevăzute la art. 100 alin. (3);

c) de bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV, V şi alin. (2);

d) de bugetul asigurărilor sociale de stat, n cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, precum şi al celor prevăzuţi la alin. (1) pct. III, aflaţi la cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau la alte forme de pregătire profesională, organizate potrivit legii, dacă bolile profesionale sau accidentele de muncă s-au produs din vina acestora.

ART. 103

(1) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 180 de zile n interval de un an, socotit din prima zi de mbolnăvire.

(2) ncepnd cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi pnă la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

(3) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare n cazul unor boli speciale şi se diferenţiază astfel:

a) un an, n intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de CNPAS cu acordul Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;

b) un an, cu drept de prelungire pnă la un an şi jumătate de către medicul expert al asigurărilor sociale, n intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi cancer de orice tip, n funcţie de stadiul bolii;

c) un an şi jumătate, n intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pnă la maximum un an, n intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

ART. 104

(1) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, n cazul asiguraţilor cu contract individual de muncă pe durată determinată, precum şi al celor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi VI, este de cel mult 90 de zile n cursul unui an calendaristic.

(2) n cazul n care incapacitatea temporară de muncă a asiguraţilor menţionaţi la alin. (1) este cauzată de un accident de muncă, boală profesională, urgenţe medico-chirurgicale, tuberculoză sau boală infectocontagioasă din grupa A, stabilite n condiţiile prevăzute la art. 98 alin. (4), indemnizaţia corespunzătoare se acordă pe toată durata incapacităţii temporare de muncă.

ART. 105

(1) Medicul curant propune pensionarea de invaliditate, dacă bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzute de prezenta lege.

(2) n situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicul curant propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile, n scopul evitării pensionării de invaliditate şi menţinerii asiguratului n activitate.

(3) Medicul expert al asigurărilor sociale decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, trecerea temporară n altă muncă, reducerea programului de lucru, reluarea activităţii n aceeaşi profesie sau ntr-o altă profesie ori pensionarea de invaliditate.

(4) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de CNPAS, n raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.

ART. 106

n cazul n care s-a emis avizul de pensionare de către medicul expert al asigurărilor sociale, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pnă la sfrşitul lunii următoare celei n care s-a dat avizul, fără a se depăşi durata maximă de acordare a concediului medical, prevăzută de lege.

ART. 107

(1) Asiguraţii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit n timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, conform prevederilor art. 101, concediile fiind ntrerupte, urmnd ca zilele neefectuate fie reprogramate.

(2) Beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, n aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi asiguraţi, pensionarii care, potrivit prezentei legi, realizează venituri dintr-o activitate profesională pentru care se calculează şi se plăteşte contribuţia de asigurări sociale.

ART. 108

(1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se determină prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul stabilită conform art. 99.

(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boală profesională, accident de muncă sau asimilat acestuia, tuberculoză, SIDA, cancer de orice tip şi boală infectocontagioasă din grupa A, stabilită n condiţiile prevăzute la art. 98 alin. (4), este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 99.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Prestaţii pentru prevenirea mbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă

ART. 109

(1) n scopul prevenirii mbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, n sistemul public asiguraţii pot beneficia de:

a) indemnizaţie pentru trecerea temporară n altă muncă;

b) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;

c) indemnizaţie pentru carantină;

d) ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze şi de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;

e) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;

f) reabilitare profesională.

(2) Asiguraţii aflaţi n incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile, precum şi pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear şi reabilitare profesională, n conformitate cu prevederile programului individual de recuperare.

ART. 110

(1) Asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, care, datorită unei boli profesionale sau unui accident de muncă, nu mai pot lucra n condiţiile de la locul de muncă anterior producerii riscului, pot trece temporar n altă muncă.

(2) Indemnizaţia pentru trecerea temporară n altă muncă se acordă, dacă la noul loc de muncă asiguratul realizează un venit salarial brut lunar inferior mediei veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare riscului, care au constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale n lunile respective.

ART. 111

Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală se acordă asiguraţilor cu contract individual de muncă care, din motive de sănătate, nu mai pot realiza durata normală de muncă.

ART. 112

(1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 110 şi 111 se acordă, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale pentru cel mult 90 de zile ntr-un an calendaristic, n una sau mai multe etape.

(2) Cuantumul lunar al indemnizaţiilor prevăzute la art. 110 şi 111 este egal cu diferenţa dintre baza de calcul stabilită conform art. 99 şi venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă, fără a depăşi 25% din baza de calcul.

ART. 113

(1) Indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de inspectoratul de sănătate publică.

(2) Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită conform art. 99.

ART. 114

Indemnizaţiile prevăzute la art. 109 alin. (1) lit. a), b) şi c) se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.

ART. 115

(1) Asiguraţii şi pensionarii sistemului public pot beneficia de ajutoare şi indemnizaţii de la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru procurare de proteze, orteze şi de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate.

(2) Modalităţile de stabilire şi de acordare a ajutoarelor şi indemnizaţiilor pentru procurarea de proteze, orteze şi de alte produse ortopedice se stabilesc prin lege.

ART. 116

(1) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 109 alin. (2) medicul expert al asigurărilor sociale ntocmeşte programul individual de recuperare, n funcţie de natura, stadiul şi prognosticul bolii, structurat pe etape.

(2) Programul individual de recuperare este obligatoriu şi se realizează de către organele competente.

(3) Dreptul la prestaţii de asigurări sociale se suspendă n cazul n care asiguraţii nu urmează sau nu respectă programul individual de recuperare.

(4) După fiecare etapă prevăzută n programul individual de recuperare asiguraţii sunt supuşi reexaminării medicale. n funcţie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurărilor sociale, după caz, actualizează programul individual de recuperare, recomandă reluarea activităţii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.

(5) Asiguraţii care şi-au redobndit capacitatea de muncă total sau parţial se pot rencadra n muncă potrivit recomandărilor medicului expert al asigurărilor sociale, cu sprijinul caselor teritoriale de pensii şi al agenţiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti.

ART. 117

(1) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate, n funcţie de tipul bolii.

(2) Durata tratamentului balnear este de 15 - 21 de zile şi se stabileşte de medicul expert al asigurărilor sociale n funcţie de tipul afecţiunii şi de natura tratamentului.

(3) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 109 alin. (2) contravaloarea biletelor pentru tratament balnear se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(4) Pot beneficia de tratament balnear şi alte categorii de asiguraţi, n limitele fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de către beneficiar a unei părţi din costul biletului de tratament balnear.

(5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor se aprobă anual de CNPAS.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Indemnizaţia de maternitate

ART. 118

(1) Asiguratele au dreptul, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcină şi lăuzie, perioadă n care beneficiază de indemnizaţie de maternitate.

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care au ncetat plata contribuţiei de asigurări sociale, n condiţiile prezentei legi, dar care nasc n termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat.

ART. 119

(1) Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile nainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere.

(2) Concediile pentru sarcină şi lăuzie se compensează ntre ele, n funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare.

(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, ncepnd cu luna a 6-a de sarcină.

(4) n cazul n care copilul se naşte mort sau moare n perioada concediului de lăuzie, indemnizaţia de maternitate se acordă pe toată durata acestuia.

ART. 120

(1) Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 99.

(2) Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Indemnizaţia pentru creşterea copilului sau ngrijirea copilului bolnav

ART. 121

(1) Asiguraţii au dreptul la:

a) indemnizaţie pentru creşterea copilului pnă la mplinirea vrstei de 2 ani şi, n cazul copilului cu handicap, pnă la mplinirea vrstei de 3 ani;

b) indemnizaţie pentru ngrijirea copilului bolnav n vrstă de pnă la 7 ani, iar n cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, pnă la mplinirea vrstei de 18 ani.

(2) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.

ART. 122

(1) Beneficiază, la cerere, de indemnizaţia pentru creşterea copilului sau pentru ngrijirea copilului bolnav, opţional, unul dintre părinţi, dacă solicitantul ndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 98 alin. (2) sau (3).

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi asiguratul care, n condiţiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au ncredinţat copii spre creştere şi educare sau n plasament familial.

ART. 123

(1) Indemnizaţia pentru creşterea copilului pnă la mplinirea vrstei de 2 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie.

(2) Indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap pnă la mplinirea vrstei de 3 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie şi a certificatului de persoană cu handicap, emise n condiţiile legii.

(3) Indemnizaţia pentru ngrijirea copilului bolnav n vrstă de pnă la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente pnă la mplinirea vrstei de 18 ani se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru persoanele cu handicap emis, n condiţiile legii, după caz.

ART. 124

Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. b) este de 14 zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor n care copilul contractează boli contagioase, este imobilizat n aparat gipsat sau este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical n aceste cazuri va fi stabilită de medicul de familie.

ART. 125

Cuantumul lunar al indemnizaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) şi b) este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 99.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Ajutorul de deces

ART. 126

(1) n cazul decesului asiguratului sau al pensionarului beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, n condiţiile dreptului comun, sau, n lipsa acesteia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

(2) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic dect valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat şi făcut public de către CNPAS, conform prevederilor art. 5 alin. (3).

ART. 127

(1) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces n cazul decesului unui membru de familie aflat n ntreţinerea sa şi care nu are un drept propriu de asigurări sociale.

(2) Se consideră membru de familie, n sensul prezentei legi:

a) soţul;

b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi n plasament familial sau cei ncredinţaţi spre creştere şi educare familiei, n vrstă de pnă la 18 ani sau, dacă şi continuă studiile, pnă la terminarea acestora, fără a depăşi vrsta de 26 de ani;

c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la art. 126 alin. (2).

ART. 128

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Alte dispoziţii privind drepturile de asigurări sociale

ART. 129

n cazul falimentului angajatorului indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, care a nceput să curgă anterior acestei situaţii şi care, potrivit prezentei legi, se suportă de către angajator, se achită asiguraţilor din bugetul asigurărilor sociale de stat, sumele urmnd să fie recuperate conform procedurii prevăzute de prezenta lege.

ART. 130

Pentru persoana asigurată care se regăseşte n două sau mai multe situaţii prevăzute la art. 5 şi care desfăşoară activitate n mai multe unităţi, n fiecare fiind asigurată conform prezentei legi, indemnizaţiile de asigurări sociale se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator sau de casele teritoriale de pensii, n condiţiile legii.

ART. 131

Durata concediilor medicale pentru tuberculoză, sarcină, lăuzie şi ngrijirea copilului bolnav nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.

ART. 132

(1) Concediile medicale acordate cu ntrerupere ntre ele se iau n considerare separat, durata lor necumulndu-se, iar plata se suportă conform art. 101 şi 102.

(2) n situaţia n care, n aceeaşi lună, un asigurat are două sau mai multe concedii medicale pentru afecţiuni diferite, fără ntrerupere ntre ele, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează şi se suportă separat, iar plata se face conform art. 101 şi 102.

ART. 133

(1) Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale se fac pe baza certificatului medical emis n condiţiile legii, care constituie ordin de plată.

(2) Calculul şi plata indemnizaţiei de asigurări sociale se fac lunar de către:

a) angajator, cel mai trziu o dată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI;

b) instituţia care administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, n termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru şomeri;

c) casa teritorială de pensii, n termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi alin. (2).

ART. 134

CNPAS, pe baza normelor metodologice emise, efectuează, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, controlul asupra corectitudinii acordării concediilor medicale, respectării programelor recuperatorii şi oportunităţii stabilirii acestora.

ART. 135

Ajutorul de deces se achită n termen de 24 de ore de la solicitare de către:

a) angajator, n cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. I, II sau VI, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

b) instituţia care gestionează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, n cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

c) casa teritorială de pensii, n cazul decesului pensionarului sau asiguratului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. IV sau alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.

ART. 136

(1) Indemnizaţiile de asigurări sociale se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură specială de către acesta.

(2) Indemnizaţiile de asigurări sociale cuvenite pentru luna n curs şi neachitate asiguratului decedat se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, n lipsa acestora, persoanei care dovedeşte că l-a ngrijit pnă la data decesului.

ART. 137

(1) Indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, n termenul de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era n drept să le solicite.

(2) Cuantumul indemnizaţiilor şi ajutoarelor de asigurări sociale solicitate potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit pentru perioada prevăzută n certificatul medical neonorat sau, după caz, la data decesului, nscrisă n certificatul de deces.

ART. 138

(1) Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale ncetează ncepnd cu ziua următoare celei n care:

a) beneficiarul a decedat;

b) beneficiarul nu mai ndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiilor;

c) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romnia nu are ncheiată convenţie de asigurări sociale;

d) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romnia a ncheiat convenţie de asigurări sociale, dacă n cadrul acesteia se prevede că indemnizaţiile se plătesc de către celălalt stat.

(2) Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale se suspendă pe perioada n care beneficiarul indemnizaţiei prevăzute la art. 121 este decăzut din drepturile părinteşti, respectiv din dreptul de a fi tutore, sau copilul este abandonat ori internat ntr-o instituţie de ocrotire.

(3) Reluarea n plată a indemnizaţiei de asigurări sociale suspendate potrivit alin. (2) se face la cerere, ncepnd cu ziua următoare celei n care a ncetat cauza suspendării.

 

CAP. 6

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

ART. 139

(1) CNPAS este instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

(2) Sediul CNPAS este n municipiul Bucureşti.

(3) Casa de pensii a municipiului Bucureşti şi casele judeţene de pensii sunt servicii publice, nvestite cu personalitate juridică.

 

SECŢIUNEA 1

Organizarea CNPAS

ART. 140

(1) Conducerea CNPAS este formată din preşedinte şi consiliul de administraţie, compus din 19 persoane, dintre care un preşedinte şi 18 membri.

(2) Preşedintele CNPAS este numit de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani şi ndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.

(3) Preşedintele CNPAS este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi poate delega această atribuţie n condiţiile legii.

(4) Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, patronatului şi asiguraţilor, după cum urmează:

a) 6 reprezentanţi ai Guvernului;

b) 6 reprezentanţi ai patronatului;

c) 6 reprezentanţi ai asiguraţilor, dintre care:

- 3 reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale reprezentative;

- 3 reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale ale pensionarilor.

(5) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea Guvernului, a organizaţiilor patronale, confederaţiilor sindicale reprezentative şi a organizaţiilor naţionale ale pensionarilor, după caz.

(6) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani.

(7) Consiliul de administraţie funcţionează n mod legal n prezenţa a cel puţin 13 dintre membrii săi.

(8) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de primul-ministru, la propunerea celor care i-au desemnat.

ART. 141

(1) CNPAS şi elaborează statutul propriu care se aprobă prin hotărre a Guvernului şi se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

(2) Statutul va cuprinde n mod obligatoriu atribuţiile consiliului de administraţie, ale preşedintelui CNPAS, precum şi modul de organizare şi funcţionare a CNPAS şi a caselor teritoriale de pensii.

ART. 142

Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, n limita unui procent de 3% aplicat cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

ART. 143

Salarizarea preşedintelui şi a personalului angajat al CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie se stabilesc prin lege, care va fi elaborată n termen de 90 de zile de la data nfiinţării CNPAS.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile CNPAS

ART. 144

n aplicarea prevederilor prezentei legi CNPAS ndeplineşte următoarele atribuţii:

a) ndrumă şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele teritoriale de pensii, precum şi de către persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurg din prezenta lege;

b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

c) prezintă Guvernului şi partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat;

d) publică bianual raportul său de activitate;

e) colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale şi alte tipuri de contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale n vigoare;

f) urmăreşte ncasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat;

g) ia măsuri, n condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia;

h) ia măsuri, n condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale;

i) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public;

j) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, pe baza codului personal de asigurări sociale;

k) certifică anual stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat;

l) ndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;

m) aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care Romnia este parte;

n) dezvoltă relaţii cu organisme similare n domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, n baza convenţiilor ncheiate de statul romn;

o) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din domeniul asigurărilor sociale;

p) asigură introducerea, extinderea, ntreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de evidenţă;

r) asigură reprezentarea n faţa instanţelor judecătoreşti n litigiile n care este implicată ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;

s) ndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.

 

CAP. 5

Răspunderea juridică

 

ART. 145

ncălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

 

SECŢIUNEA 1

Infracţiuni

ART. 146

Fapta persoanei care dispune utilizarea n alte scopuri şi nevirarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale, reţinută de la asigurat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

ART. 147

Completarea formularelor tip privind contribuţia de asigurări sociale de către funcţionar cu date nereale, avnd ca efect denaturarea evidenţelor privind asiguraţii, stagiul de cotizare sau contribuţia de asigurări sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurărilor sociale de stat constituie infracţiune de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Contravenţii

ART. 148

Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvrşite n astfel de condiţii nct, potrivit legii penale, constituie infracţiuni:

a) nedepunerea la termen a declaraţiei prevăzute la art. 6 alin. (1);

b) nedepunerea la termen a declaraţiei de asigurare prevăzute la art. 6 alin. (2);

c) nerespectarea cotelor de contribuţie de asigurări sociale stabilite conform art. 18 alin. (3) şi art. 21;

d) nerespectarea metodologiei de ncadrare n condiţii deosebite de muncă, conform art. 19 alin. (2) - (5);

e) nerespectarea prevederilor art. 23, 24 şi 25 privind baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale;

f) nerespectarea prevederilor art. 31 privind majorările de ntrziere la plata contribuţiei de asigurări sociale;

g) nerespectarea prevederilor art. 96 privind obligaţia anunţării modificărilor survenite pentru acordarea pensiei;

h) neachitarea de către angajator a indemnizaţiilor de asigurări sociale care se suportă din fonduri proprii, conform prevederilor art. 101 şi 102;

i) calculul şi plata eronată ale indemnizaţiilor şi ajutoarelor de asigurări sociale de către instituţia care efectuează plata conform prevederilor art. 133 şi 135;

j) nerespectarea prevederilor art. 189;

k) nevirarea, n condiţiile legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale;

l) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale CNPAS şi ale caselor teritoriale de pensii documentele justificative şi actele de evidenţă necesare n vederea stabilirii obligaţiilor de asigurări sociale.

ART. 149

Contravenţiile prevăzute la art. 148 se sancţionează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. b), c), f), g) şi i), cu amendă de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), k) şi l), cu amendă de la 6.000.000 lei la 9.000.000 lei.

ART. 150

Nivelul amenzilor, prevăzut la art. 149, va fi actualizat prin hotărre a Guvernului.

ART. 151

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de organele de control ale CNPAS şi ale caselor teritoriale de pensii.

ART. 152

Amenzile contravenţionale, aplicate conform prezentei legi, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat.

ART. 153

(1) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.

(2) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, se completează cu prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

 

CAP. 8

Jurisdicţia asigurărilor sociale

 

ART. 154

(1) Jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curţi de apel.

(2) La data intrării n vigoare a prezentei legi se organizează secţii de asigurări sociale sau, după caz, complete specializate pentru asigurări sociale la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) numărul maxim de posturi de judecători şi personal de specialitate auxiliar se suplimentează prin hotărre a Guvernului.

ART. 155

Tribunalele soluţionează n primă instanţă litigiile privind:

a) modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări sociale;

b) modul de stabilire a majorărilor de ntrziere;

c) nregistrarea, evidenţa şi certificarea contribuţiei de asigurări sociale;

d) deciziile de pensionare;

e) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale;

f) modul de stabilire şi de plată a pensiilor, a indemnizaţiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale;

g) plngerile mpotriva proceselor-verbale de contravenţii ncheiate conform prezentei legi;

h) contestaţiile mpotriva măsurilor de executare silită, dispuse n baza prezentei legi;

i) alte drepturi şi obligaţii de asigurări sociale născute n temeiul prezentei legi.

ART. 156

Cererile ndreptate mpotriva CNPAS sau mpotriva caselor teritoriale de pensii se adresează instanţei n a cărei rază teritorială şi are domiciliul sau sediul reclamantul. Celelalte cereri se adresează instanţei n a cărei rază teritorială şi are domiciliul sau sediul prtul.

ART. 157

(1) mpotriva hotărrilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă.

(2) Hotărrile curţilor de apel, precum şi hotărrile tribunalelor, neatacate cu recurs n termen, sunt definitive şi irevocabile.

ART. 158

Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicţia asigurărilor sociale, se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.

ART. 159

Cererile n faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale n legătură cu litigiile, avnd ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurări sociale, sunt scutite de orice fel de taxă de timbru.

 

CAP. 9

Dispoziţii tranzitorii

 

ART. 160

(1) Vechimea n muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor pnă la intrarea n vigoare a prezentei legi constituie stagiu de cotizare.

(2) Constituie stagiu de cotizare şi perioadele n care, anterior intrării n vigoare a prezentei legi, o persoană:

a) s-a aflat n una dintre situaţiile prevăzute la art. 38;

b) a beneficiat de prevederile Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare.

(3) Constituie stagiu de cotizare şi timpul util la pensie realizat de agricultori, n condiţiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cel realizat anterior apariţiei Legii nr. 80/1992.

(4) Persoanele cărora pnă la data intrării n vigoare a prezentei legi nu li s-a calculat timpul util n baza Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, vor putea solicita caselor teritoriale de pensii, n termen de un an de la publicarea prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, stabilirea timpului util.

(5) Dovada vechimii n muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizată pnă la intrarea n vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege, pe baza cărora se poate stabili că s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.

(6) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior intrării n vigoare a prezentei legi, se realizează de către CNPAS prin casele teritoriale de pensii, pe măsura preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la alin. (5).

ART. 161

(1) n cazul n care n carnetul de muncă, n carnetul de asigurări sociale sau n oricare alt act prevăzut de lege au fost nregistrate salarii pe oră sau salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin nmulţirea salariilor orare sau, după caz, zilnice cu numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respective, astfel:

a) 25,5 zile (204 ore) pe lună, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;

b) 24,5 zile (196 de ore) pe lună, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;

c) 23,6 zile (189 de ore) pe lună, pentru perioada 1 martie 1990 - 30 septembrie 1990;

d) 21,25 zile (170 de ore) pe lună, pentru perioada 1 octombrie 1990 - 1 ianuarie 1997;

e) 21,16 zile (169,33 de ore) pe lună, pentru anul 1997;

f) 21,25 zile (170 de ore) pe lună, pentru anul 1998;

g) 21,50 zile (172 de ore) pe lună, pentru anul 1999;

h) pentru anul 2000 şi n continuare numărul mediu de zile şi, respectiv, de ore lucrătoare pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sărbătoare legală n care nu se lucrează.

(2) n condiţiile n care, pentru o anumită perioadă, n carnetul de muncă nu sunt nregistrate drepturile salariale, asiguratul poate prezenta acte doveditoare de certificare. n caz contrar drepturile salariale luate n calcul se consideră egale cu salariul minim brut pe economie, n vigoare n perioada respectivă.

ART. 162

(1) Pentru persoanele asigurate n alte sisteme de asigurări sociale, integrate n sistemul asigurărilor sociale de stat pnă la data intrării n vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului se ia n calcul, după caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat n contractul de asigurare la care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, nregistrate n carnetul de muncă.

(2) La determinarea punctajului anual pentru fiecare an util realizat n cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, precum şi pentru fiecare an de contribuţie, realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, pnă la data intrării n vigoare a Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, se utilizează salariul minim pe economie brut sau net, după caz, din perioadele respective.

(3) Pentru perioadele de contribuţie realizate conform Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, şi pnă la intrarea n vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului anual se ia n calcul venitul asigurat la care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale.

ART. 163

(1) Pentru perioadele asimilate, care au constituit vechime n muncă utilă la pensie considerată n condiţiile legii pnă la intrarea n vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează, după caz, salariul minim pe economie brut sau net, respectiv salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) perioadele recunoscute n condiţiile Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, pentru care la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează echivalentul a 1,5 salarii minime pe economie brute sau nete, după caz, din perioadele respective.

ART. 164

(1) La determinarea punctajelor anuale pnă la intrarea n vigoare a prezentei legi se utilizează salariile brute sau nete, după caz, n conformitate cu modul de nregistrare a acestora n carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, pnă la data de 1 iulie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pnă la data de 1 ianuarie 1991;

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

(2) Salariile anuale medii şi minime pe economie, brute sau nete, după caz, pnă la intrarea n vigoare a prezentei legi, sunt prezentate n anexele nr. 6 şi 7.

ART. 165

(1) Asiguraţii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate n aceste perioade, astfel:

a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 - 1 ianuarie 1973;

b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 - 1 ianuarie 1978;

c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 iulie 1986;

d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986 - 1 noiembrie 1990;

e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 - 1 aprilie 1991;

f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991 - 1 aprilie 1992;

g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992 - 1 ianuarie 1999;

h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 - 1 februarie 1999;

i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.

(2) Asiguraţii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate n aceste perioade, astfel:

a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977 - 1 ianuarie 1978;

b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 iulie 1986.

ART. 166

Punctajul anual realizat pnă la intrarea n vigoare a prezentei legi nu este supus plafonării prevăzute la art. 78.

ART. 167

De la data intrării n vigoare a prezentei legi şi pnă la data n care stagiile complete de cotizare cerute sunt de 30 de ani pentru femei şi 35 de ani pentru bărbaţi:

a) persoanele care au desfăşurat activităţi ncadrate prin prezenta lege n condiţii deosebite de muncă beneficiază de reducerea vrstelor standard de pensionare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 42, n raport cu vrstele standard de pensionare prevăzute n anexa nr. 3;

b) persoanele care au desfăşurat activităţi ncadrate prin prezenta lege n condiţii speciale de muncă beneficiază de reducerea vrstelor standard de pensionare n condiţiile prevăzute n anexele nr. 4 şi 5.

ART. 168

(1) Guvernul va lua măsuri de recorelare a tuturor categoriilor de pensii, avnd n vedere schimbările produse n baza de calcul a acestora ncepnd cu anul 1991, ca urmare a trecerii la salarii individuale brute, a luării n considerare a sporurilor cu caracter permanent, precum şi a majorării salariilor n sectorul bugetar sau negocierii acestora la societăţi comerciale şi regii autonome.

(2) Metodologia de recorelare a pensiilor n condiţiile prevăzute la alin. (1) va fi stabilită prin hotărre a Guvernului, n termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

ART. 169

(1) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.

(2) Cererea de recalculare a pensiei urmează aceleaşi reguli procedurale privind soluţionarea şi contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.

(3) Pensia recalculată se acordă ncepnd cu luna următoare celei n care s-a depus cererea de recalculare.

ART. 170

(1) Pentru perioadele anterioare intrării n vigoare a prezentei legi, n care o persoană a fost asigurată simultan la două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care au fost integrate n sistemul asigurărilor sociale de stat, la stabilirea punctajului perioadele respective se iau n calcul o singură dată.

(2) Pentru perioadele anterioare intrării n vigoare a prezentei legi, n care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru agricultori şi la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective.

ART. 171

n cazul modificării numărului de urmaşi după intrarea n vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilită pe baza legislaţiei anterioare, pensia pentru soţul supravieţuitor se recalculează potrivit prezentei legi, cu ndeplinirea condiţiilor existente la data deciziei iniţiale.

ART. 172

(1) Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanţelor la data intrării n vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii n baza căreia a fost stabilit dreptul.

(2) Pnă la nfiinţarea secţiilor de asigurări sociale şi a completelor specializate pentru asigurări sociale la nivelul tribunalelor şi al curţilor de apel, cererile privind raporturile de asigurări sociale, născute n temeiul prezentei legi, se depun la instanţele competente le soluţioneze conform legislaţiei anterioare.

ART. 173

(1) n termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei primul-ministru va numi preşedintele CNPAS.

(2) n termen de 30 de zile de la numirea preşedintelui CNPAS se constituie consiliul de administraţie şi se aprobă statutul CNPAS.

ART. 174

(1) n termen de 30 de zile de la data adoptării statutului CNPAS preia activităţile corespunzătoare funcţionării şi organizării sistemului public de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă şi Oficiul Central de Plata Pensiilor.

(2) n termenul prevăzut la alin. (1) CNPAS preia:

a) n administrare - dotările, clădirile, spaţiile şi terenurile proprietate publică a statului, utilizate sau aflate n administrarea structurilor prevăzute la alin. (1), conform listei aprobate prin hotărre a Guvernului;

b) n proprietate - casele de odihnă şi tratament balnear ale ţărănimii, patrimoniul fostei Uniuni Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie şi al uniunilor sale judeţene, patrimoniul fostei Case de Asigurări Sociale şi Pensii din Cooperaţia Meşteşugărească şi al unităţilor sale teritoriale, precum şi elementele de patrimoniu care se află sau care se va dovedi ulterior că s-au aflat n proprietatea sistemelor de asigurări sociale integrate n sistemul asigurărilor sociale de stat.

(3) Organizarea caselor de odihnă şi tratament balnear ale ţărănimii, prevăzute la alin. (2) lit. b), se face prin hotărre a Guvernului.

(4) CNPAS are obligaţia revendice bunurile imobile care au aparţinut asigurărilor sociale şi care au fost trecute n proprietatea statului sau a altor persoane juridice.

(5) Sumele provenite din exploatarea bunurilor prevăzute la alin. (2) lit. b), care depăşesc cheltuielile, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat.

ART. 175

(1) De la data constituirii consiliului de administraţie şi pnă la intrarea n vigoare a prezentei legi CNPAS organizează casele teritoriale de pensii.

(2) n termen de 30 de zile de la data adoptării statutului CNPAS preia de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, pe bază de protocol şi bilanţ contabil, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi indicatorii aferenţi cheltuielilor de personal, n raport cu numărul personalului preluat.

(3) Personalul care va fi preluat de CNPAS şi de casele sale teritoriale de pensii va fi transferat n interesul serviciului de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi unităţile sale subordonate.

ART. 176

Pnă la data intrării n vigoare a prezentei legi Guvernul, autorităţile publice locale, cu sprijinul prefecturilor, vor pune la dispoziţie CNPAS localurile necesare n vederea funcţionării caselor teritoriale de pensii organizate potrivit prezentei legi.

ART. 177

(1) Pnă la data intrării n vigoare a legii salarizării prevăzute la art. 143 salarizarea preşedintelui, a membrilor consiliului de administraţie, precum şi a personalului angajat al CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii se stabileşte după cum urmează:

a) salariul preşedintelui - la nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege pentru funcţia de ministru;

b) indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului de administraţie, cu excepţia preşedintelui - la nivelul a 10% din salariul preşedintelui; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi ntr-o lună 20% din salariul preşedintelui;

c) salariile personalului angajat al CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii se asigură ntre limitele prevăzute n anexele la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază n sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.

(2) Personalul prevăzut la art. 175 alin. (3) şi va păstra salariul de bază şi celelalte drepturi salariale avute anterior, dacă va ocupa aceleaşi funcţii, grade sau trepte profesionale.

(3) Cheltuielile privind salarizarea preşedintelui, membrilor consiliului de administraţie, precum şi a personalului angajat al CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

ART. 178

Pnă la intrarea n vigoare a prezentei legi CNPAS stabileşte codul personal de asigurări sociale şi modalităţile de atribuire a acestuia, care vor fi publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

ART. 179

Modelul declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, al declaraţiei de asigurare, al contractului de asigurare, precum şi modelele celorlalte documente necesare n vederea evidenţei drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se stabilesc de CNPAS şi se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pnă la data intrării n vigoare a prezentei legi.

ART. 180

(1) La data intrării n vigoare a prezentei legi pensiile de asigurări sociale de stat şi pensiile suplimentare, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii n nţelesul prezentei legi.

(2) CNPAS va lua măsurile necesare astfel nct pnă la intrarea n vigoare a prezentei legi să fie determinat punctajul mediu anual realizat de fiecare pensionar, conform prevederilor art. 77, 78 şi 165, pentru perioada de cotizare definită la art. 160.

(3) Pentru pensiile de asigurări sociale ale agricultorilor, stabilite după intrarea n vigoare a Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, punctajul stabilit va fi determinat conform metodologiei prevăzute la art. 162 alin. (2) şi (3).

(4) Pentru pensiile de asigurări sociale ale agricultorilor, stabilite anterior intrării n vigoare a Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, punctajul stabilit n baza prevederilor art. 162 alin. (2) şi (3) se va calcula după determinarea timpului util, conform metodologiei prevăzute de Legea nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) Pe baza punctajului determinat conform alin. (2) - (4) şi a valorii punctului de pensie din anul aplicării prezentei legi se stabileşte cuantumul pensiilor pentru primul an de aplicare a legii.

(6) n cazul n care prin aplicarea prevederilor alin. (5) rezultă un cuantum al pensiei mai mic dect pensia cuvenită potrivit legislaţiei anterioare, se păstrează cuantumul avantajos.

(7) Prevederile alin. (6) se aplică pe toată perioada n care pensia calculată pe baza punctajului determinat conform alin. (2) - (4) şi a valorii punctului de pensie este mai mică dect pensia cuvenită potrivit legislaţiei anterioare.

ART. 181

Pentru persoanele asigurate att n sistemul asigurărilor sociale de stat, ct şi n alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate n acest sistem pnă la data intrării n vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului n vederea stabilirii pensiei se ia n calcul salariul brut sau net lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile la salariu, sau, după caz, venitul asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale din perioada n care această contribuţie a fost achitată sistemului asigurărilor sociale de stat. Pensia astfel rezultată va fi achitată de CNPAS.

ART. 182

Pnă la data intrării n vigoare a prezentei legi CNPAS comunică conturile n care se virează sumele reprezentnd contribuţia de asigurări sociale.

ART. 183

(1) La data intrării n vigoare a prezentei legi contribuţia de asigurări sociale, suportată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI, nu va diminua venitul net al acestora.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI se realizează prin majorarea drepturilor salariale şi a veniturilor asigurate corespunzător cotei de contribuţie de asigurări sociale suportate de aceştia conform prezentei legi.

(3) Pentru asiguraţii care realizează venituri salariale lunare mai mari dect plafonul stabilit la 3 salarii medii brute pe economie majorarea prevăzută la alin. (2) se aplică la acest plafon.

(4) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, respectiv la majorarea drepturilor salariale şi a veniturilor asigurate, astfel nct contribuţia de asigurări sociale suportată de asiguraţi să nu conducă la diminuarea venitului net al acestora, se va face pe baza normelor metodologice aprobate de Guvern.

ART. 184

Reluarea n plată a pensiilor stabilite conform legislaţiei anterioare, suspendate n momentul intrării n vigoare a prezentei legi, se face n cuantumul determinat conform art. 180, cu respectarea condiţiilor legale existente la data stabilirii iniţiale a pensiei.

ART. 185

Cererile nregistrate şi nesoluţionate pnă la intrarea n vigoare a prezentei legi se vor soluţiona conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de asigurări sociale şi pensii.

ART. 186

Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public, prevăzute la art. 142, vor fi stabilite n valori de 5% pentru primul an de funcţionare a CNPAS, 4,5% pentru cel de-al doilea an şi, respectiv, 4% pentru cel de-al treilea an.

 

CAP. 10

Dispoziţii finale

 

ART. 187

(1) Sumele ncasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari n termenul de prescripţie de 3 ani.

(2) n cazul prestaţiilor de asigurări sociale, altele dect pensiile, recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de instituţia care efectuează plata drepturilor de asigurări sociale.

(3) Casele teritoriale de pensii recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuţi la alin. (2).

(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recuperează de la beneficiari n baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

ART. 188

(1) Sumele ncasate necuvenit, cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, ca urmare a unei infracţiuni săvrşite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăţi a sumelor necuvenite, plus dobnzile aferente, pnă la recuperarea integrală a prejudiciului.

(2) Sumele stabilite n conformitate cu alin. (1), rămase nerecuperate de la asiguraţii decedaţi, se recuperează de la moştenitori, n condiţiile dreptului comun.

(3) Debitele provenite din drepturi de asigurări sociale se recuperează prin executorii proprii ai CNPAS şi constituie venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

ART. 189

Angajatorii, persoane fizice şi juridice, sunt obligaţi să pună la dispoziţie CNPAS şi caselor teritoriale de pensii datele şi documentele necesare pentru atribuirea codului personal şi ntocmirea evidenţelor privind stagiul de cotizare, conform unei metodologii elaborate de CNPAS şi publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

ART. 190

n aplicarea prezentei legi CNPAS poate emite norme care vor fi publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

ART. 191

Baza de date privind asiguraţii sistemului public este proprietatea CNPAS şi are caracter confidenţial.

ART. 192

Stabilirea şi plata unor drepturi finanţate din bugetul de stat se efectuează n continuare prin CNPAS şi prin casele teritoriale de pensii.

ART. 193

(1) La efectuarea oricăror operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPAS şi casele teritoriale de pensii se percepe un comision de 3% aplicat la suma totală ce face obiectul operaţiunii.

(2) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat.

ART. 194

(1) ntre sistemul public şi celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, neintegrate pnă la data intrării n vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea n muncă sau vechimea n serviciu, n vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vrstă, de invaliditate şi de urmaş.

(2) n situaţia prevăzută la alin. (1) pensia n sistemul public se stabileşte numai pentru stagiul de cotizare realizat n acest sistem.

(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), care constituie şi vechime n muncă sau n serviciu n sistemul pensiilor militare şi n celelalte sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate, se iau n calcul, opţional, n unul dintre sisteme.

ART. 195

La stabilire pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale se rotunjesc din 1.000 n 1.000 lei n favoarea beneficiarului.

ART. 196

Prezenta lege intră n vigoare n termen de un an de la data publicării ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 3, 140, 141, 143, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, ale art. 180 alin. (2) - (4), ale art. 182 şi 186, care intră n vigoare la data publicării acesteia n Monitorul Oficial al Romniei.

ART. 197

Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta lege.

ART. 198

La data intrării n vigoare a prezentei legi se abrogă:

- prevederile referitoare la stabilirea vechimii n muncă pentru drepturi de asigurări sociale din Decretul nr. 112/1965 privind acordarea unor drepturi personalului muncitor trimis lucreze n ţări cu climă greu de suportat, publicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 10 din 22 martie 1965, cu modificările ulterioare;

- H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale n cadrul asigurărilor sociale de stat, publicată n Colecţia de hotărri şi dispoziţii a Consiliului de Miniştri nr. 33 din 21 august 1965, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, publicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 112 din 18 octombrie 1972, cu modificările ulterioare;

- art. 10 şi prevederile referitoare la fişa de pensie din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, publicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976;

- Decretul nr. 217/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi asigurări sociale şi a comisiilor de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, publicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 16 iulie 1977;

- Decretul nr. 216/1977 privind criteriile şi normele de ncadrare n gradele de invaliditate, publicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 16 iulie 1977;

- Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 august 1977, cu modificările ulterioare;

- Decretul nr. 232/1986 pentru modificarea unor dispoziţii legale cu privire la pensia suplimentară, cu excepţia articolului II, publicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 40 din 30 iunie 1986;

- Decretul-lege nr. 70/1990 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la pensii, asigurări sociale şi ocrotiri sociale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 24 din 9 februarie 1990, cu modificările ulterioare;

- Decretul-lege nr. 51/1990 privind vechimea n muncă a soţiei salariate care şi urmează soţul trimis n misiune permanentă n străinătate, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990;

- Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, a activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite, care se ncadrează n grupele I şi II de muncă n vederea pensionării, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 38 din 20 martie 1990;

- Ordinul nr. 100/1990 privind completarea Ordinului 50/1990;

- Ordinul nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite, care se ncadrează n grupele I şi II de muncă n vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990;

- art. 10 şi 11 din Decretul-lege nr. 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 37 din 20 martie 1990;

- Decretul-lege nr. 114/1990 privind ncadrarea unor categorii de salariaţi n grupele I şi II de muncă, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 48 din 2 aprilie 1990;

- Legea nr. 73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurări sociale, precum şi de modificare şi completare a unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale şi pensii, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 251 din 16 decembrie 1991;

- Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 107 din 26 mai 1992;

- Hotărrea Guvernului nr. 723/1992 privind preluarea n plată, prin Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, a ajutoarelor acordate emigranţilor politici greci prin societatea de Cruce Roşie din Romnia, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 313 din 4 decembrie 1992;

- Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 37 din 9 februarie 1994, cu modificările ulterioare;

- Hotărrea Guvernului nr. 89/1993 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale şi pensiilor scriitorilor n sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 50 din 5 martie 1993;

- Hotărrea Guvernului nr. 326/1993 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale şi pensiilor compozitorilor şi muzicologilor n sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 170 din 21 iulie 1993;

- Legea nr. 34/1993 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al cooperaţiei meşteşugăreşti n sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 128 din 15 iunie 1993;

- Legea nr. 52/1993 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Ortodoxe Romne n sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din 12 iulie 1993;

- Legea nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 5 din 13 ianuarie 1995;

- Legea nr. 117/1995 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale pentru cultele armeano-gregorian, creştin de rit vechi şi musulman n sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 284 din 8 decembrie 1995;

- Legea nr. 127/1995 privind integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din Romnia n sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995;

- Legea nr. 42/1996 privind integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale cineaştilor n sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 109 din 29 mai 1996;

- Hotărrea Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea măsurilor de protecţie socială a pensiilor de asigurări sociale de stat şi militare, stabilite şi recalculate după data de 1 august 1996, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 49/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 58 din 8 aprilie 1997;

- Legea nr. 120/1997 privind concediul plătit pentru ngrijirea copiilor n vrstă de pnă la 2 ani, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997;

- Legea nr. 86/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997;

- Legea nr. 203/1997 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din Romnia n sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 350 din 10 decembrie 1997;

- Legea nr. 167/1998 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Romne Unite cu Roma Greco-catolică n sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 374 din 1 octombrie 1998;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii n domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 419 din 5 noiembrie 1998 (aprobată prin Legea nr. 128/1999, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 344 din 20 iulie 1999);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 49 din 1 februarie 1999;

- orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat n şedinţa din 24 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 145 din Constituţia Romniei.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor n şedinţa din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 145 din Constituţia Romniei.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ION DIACONESCU

 

ANEXA 1

 

LISTA

cuprinznd personalul navigant din aviaţia civilă, ale cărui locuri de muncă se ncadrează n condiţii speciale

 

1. Personal navigant pe:

a) avioane turboreactoare şi turbopropulsoare de transport;

b) avioane clasice de transport public;

c) avioane clasice n misiuni sanitare sau de specialitate;

d) elicoptere şi avioane utilitare;

e) aeronave prototipuri la ncercare n zbor.

2. Echipaje de recepţie n zbor a aeronavelor, instructori n şcoli, cursuri şi aerocluburi, pe:

a) avioane clasice;

b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.

3. Personal de ncercare n zbor a aeronavelor noi, de serie

4. Personal navigant de control n zbor

5. Personal tehnic care execută recepţia şi controlul tehnic n zbor al aeronavelor

6. Instructori n şcoli, cursuri şi aerocluburi de zbor fără motor

7. Personal de paraşutism profesionist care execută:

a) salturi din aeronavă n procesul de instrucţie, antrenament sau salturi speciale;

b) salturi pentru recepţia paraşutelor;

c) salturi din turnul de paraşutism;

d) instructor de paraşutism la bordul aeronavei din care se execută salturi cu paraşuta.

8. nsoţitori de bord

 

ANEXA 2

 

LISTA

cuprinznd profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se ncadrează n condiţii speciale

 

1. Balerin

2. Dansator

3. Acrobat

4. Jongler

5. Clovn

6. Călăreţ de circ

7. Dresor de animale sălbatice

8. Solist vocal de operă şi de operetă

9. Instrumentist la instrumente de suflat

10. Cascador

 

ANEXA 3

 

VRSTELE STANDARD DE PENSIONARE ŞI STAGIILE MINIME ŞI COMPLETE DE COTIZARE

pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015

__________________________________________________________________________

FEMEI

_______________________________________

PERIOADA Vrsta Stagiul Stagiul

asiguratei complet minim de

la ieşirea de cotizare cotizare

la pensie ani/luni ani/luni

ani/luni

_______________________________________________________________________

1 2 3 4

_______________________________________________________________________

aprilie 2001 - martie 2002 57 25 10

aprilie 2002 - septembrie 2002 57/1 25/1 10/1

octombrie 2002 - martie 2003 57/2 25/2 10/2

aprilie 2003 - septembrie 2003 57/3 25/3 10/3

octombrie 2003 - martie 2004 57/4 25/4 10/4

aprilie 2004 - septembrie 2004 57/5 25/5 10/5

octombrie 2004 - martie 2005 57/6 25/6 10/6

aprilie 2005 - iulie 2005 57/7 25/7 10/7

august 2005 - noiembrie 2005 57/8 25/8 10/8

decembrie 2005 - martie 2006 57/9 25/9 10/9

aprilie 2006 - iulie 2006 57/10 25/10 10/10

august 2006 - noiembrie 2006 57/11 25/11 10/11

decembrie 2006 - martie 2007 58 26 11

aprilie 2007 - iulie 2007 58/1 26/2 11/2

august 2007 - noiembrie 2007 58/2 26/4 11/4

decembrie 2007 - martie 2008 58/3 26/6 11/6

aprilie 2008 - iulie 2008 58/4 26/8 11/8

august 2008 - noiembrie 2008 58/5 26/10 11/10

decembrie 2008 - martie 2009 58/6 27 12

aprilie 2009 - iulie 2009 58/7 27/2 12/2

august 2009 - noiembrie 2009 58/8 27/4 12/4

decembrie 2009 - martie 2010 58/9 27/6 12/6

aprilie 2010 - iulie 2010 58/10 27/8 12/8

august 2010 - noiembrie 2010 58/11 27/10 12/10

decembrie 2010 - martie 2011 59 28 13

aprilie 2011 - iulie 2011 59/1 28/2 13/2

august 2011 - noiembrie 2011 59/2 28/4 13/4

decembrie 2011 - martie 2012 59/3 28/6 13/6

aprilie 2012 - iulie 2012 59/4 28/8 13/8

august 2012 - noiembrie 2012 59/5 28/10 13/10

decembrie 2012 - martie 2013 59/6 29 14

aprilie 2013 - iulie 2013 59/7 29/2 14/2

august 2013 - noiembrie 2013 59/8 29/4 14/4

decembrie 2013 - martie 2014 59/9 29/6 14/6

aprilie 2014 - iulie 2014 59/10 29/8 14/8

august 2014 - noiembrie 2014 59/11 29/10 14/10

decembrie 2014 - martie 2015 60 30 15

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

BĂRBAŢI

________________________________________

PERIOADA Vrsta Stagiul Stagiul

asiguratului complet minim de

la ieşirea de cotizare cotizare

la pensie ani/luni ani/luni

ani/luni

_______________________________________________________________________

1 5 6 7

_______________________________________________________________________

aprilie 2001 - martie 2002 62 30 10

aprilie 2002 - septembrie 2002 62/1 30/1 10/1

octombrie 2002 - martie 2003 62/2 30/2 10/2

aprilie 2003 - septembrie 2003 62/3 30/3 10/3

octombrie 2003 - martie 2004 62/4 30/4 10/4

aprilie 2004 - septembrie 2004 62/5 30/5 10/5

octombrie 2004 - martie 2005 62/6 30/6 10/6

aprilie 2005 - iulie 2005 62/7 30/7 10/7

august 2005 - noiembrie 2005 62/8 30/8 10/8

decembrie 2005 - martie 2006 62/9 30/9 10/9

aprilie 2006 - iulie 2006 62/10 30/10 10/10

august 2006 - noiembrie 2006 62/11 30/11 10/11

decembrie 2006 - martie 2007 63 31 11

aprilie 2007 - iulie 2007 63/1 31/2 11/2

august 2007 - noiembrie 2007 63/2 31/4 11/4

decembrie 2007 - martie 2008 63/3 31/6 11/6

aprilie 2008 - iulie 2008 63/4 31/8 11/8

august 2008 - noiembrie 2008 63/5 31/10 11/10

decembrie 2008 - martie 2009 63/6 32 12

aprilie 2009 - iulie 2009 63/7 32/2 12/2

august 2009 - noiembrie 2009 63/8 32/4 12/4

decembrie 2009 - martie 2010 63/9 32/6 12/6

aprilie 2010 - iulie 2010 63/10 32/8 12/8

august 2010 - noiembrie 2010 63/11 32/10 12/10

decembrie 2010 - martie 2011 64 33 13

aprilie 2011 - iulie 2011 64/1 33/2 13/2

august 2011 - noiembrie 2011 64/2 33/4 13/4

decembrie 2011 - martie 2012 64/3 33/6 13/6

aprilie 2012 - iulie 2012 64/4 33/8 13/8

august 2012 - noiembrie 2012 64/5 33/10 13/10

decembrie 2012 - martie 2013 64/6 34 14

aprilie 2013 - iulie 2013 64/7 34/2 14/2

august 2013 - noiembrie 2013 64/8 34/4 14/4

decembrie 2013 - martie 2014 64/9 34/6 14/6

aprilie 2014 - iulie 2014 64/10 34/8 14/8

august 2014 - noiembrie 2014 64/11 34/10 14/10

decembrie 2014 - martie 2015 65 35 15

_______________________________________________________________________

 

ANEXA 4

 

BĂRBAŢI

REDUCEREA VRSTELOR STANDARD DE PENSIONARE

n funcţie de stagiul de cotizare realizat n condiţii speciale de muncă

 

1. Stagiul complet de cotizare ntre 30 şi 31 de ani

(perioada: aprilie 2001 - octombrie 2006)

_______________________________________________________________________

Reducerea vrstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

de pensionare cu: realizat n de realizat n alte de cotizare

condiţii speciale condiţii de muncă necesar

_________________ ___________________ ___________________ ________

(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)

_______________________________________________________________________

10 20 - - - 20 -

9 18 - 3 - 21 -

8 16 - 6 - 22 -

7 14 - 9 - 23 -

6 12 - 12 - 24 -

5 10 - 15 - 25 -

4 8 - 18 - 26 -

3 6 - 21 - 27 -

2 4 - 24 - 28 -

1 2 - 27 - 29 -

_______________________________________________________________________

 

2. Stagiul complet de cotizare ntre 31 şi 32 de ani

(perioada: noiembrie 2006 - noiembrie 2008)

_______________________________________________________________________

Reducerea vrstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

de pensionare cu: realizat n de realizat n alte de cotizare

condiţii speciale condiţii de muncă necesar

_________________ ___________________ ___________________ ________

(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)

_______________________________________________________________________

10 21 - - - 21 -

9 18 11 3 1 22 -

8 16 10 6 2 23 -

7 14 9 9 3 24 -

6 12 8 12 4 25 -

5 10 6 15 6 26 -

4 8 5 18 7 27 -

3 6 4 21 8 28 -

2 4 3 24 9 29 -

1 2 2 27 10 30 -

_______________________________________________________________________

 

3. Stagiul complet de cotizare ntre 32 şi 33 de ani

(perioada: decembrie 2008 - noiembrie 2010)

_______________________________________________________________________

Reducerea vrstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

de pensionare cu: realizat n de realizat n alte de cotizare

condiţii speciale condiţii de muncă necesar

_________________ ___________________ ___________________ ________

(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)

_______________________________________________________________________

10 22 - - - 22 -

9 19 9 3 3 23 -

8 17 7 6 5 24 -

7 15 4 9 8 25 -

6 13 2 12 10 26 -

5 11 - 16 - 27 -

4 8 10 19 2 28 -

3 6 7 22 5 29 -

2 4 5 25 7 30 -

1 2 3 28 9 31 -

_______________________________________________________________________

 

4. Stagiul complet de cotizare ntre 33 şi 34 de ani

(perioada: decembrie 2010 - noiembrie 2012)

_______________________________________________________________________

Reducerea vrstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

de pensionare cu: realizat n de realizat n alte de cotizare

condiţii speciale condiţii de muncă necesar

_________________ ___________________ ___________________ ________

(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)

_______________________________________________________________________

10 23 - - - 23 -

9 20 9 3 3 24 -

8 18 6 6 6 25 -

7 16 2 9 10 26 -

6 13 11 13 1 27 -

5 11 7 16 5 28 -

4 9 3 19 9 29 -

3 6 11 23 1 30 -

2 4 8 26 4 31 -

1 2 4 29 8 32 -

_______________________________________________________________________

 

5. Stagiul complet de cotizare ntre 34 şi 35 de ani

(perioada: decembrie 2012 - noiembrie 2014)

_______________________________________________________________________

Reducerea vrstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

de pensionare cu: realizat n de realizat n alte de cotizare

condiţii speciale condiţii de muncă necesar

_________________ ___________________ ___________________ ________

(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)

_______________________________________________________________________

10 24 - - - 24 -

9 21 8 3 4 25 -

8 19 3 6 9 26 -

7 16 10 10 2 27 -

6 14 5 13 7 28 -

5 12 - 17 - 29 -

4 9 8 20 4 30 -

3 7 3 23 9 31 -

2 4 10 27 2 32 -

1 2 5 30 7 33 -

_______________________________________________________________________

 

6. Stagiul complet de cotizare de 35 de ani

(ncepnd cu luna decembrie 2014)

_______________________________________________________________________

Reducerea vrstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

de pensionare cu: realizat n de realizat n alte de cotizare

condiţii speciale condiţii de muncă necesar

_________________ ___________________ ___________________ ________

(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)

_______________________________________________________________________

10 25 - - - 25 -

9 22 6 3 6 26 -

8 20 - 7 - 27 -

7 17 6 10 6 28 -

6 15 - 14 - 29 -

5 12 6 17 6 30 -

4 10 - 21 - 31 -

3 7 6 24 6 32 -

2 5 - 28 - 33 -

1 2 6 31 6 34 -

_______________________________________________________________________

 

ANEXA 5

 

FEMEI

REDUCEREA VRSTELOR STANDARD DE PENSIONARE

n funcţie de stagiul de cotizare realizat n condiţii speciale de muncă

 

1. Stagiul complet de cotizare ntre 25 şi 26 de ani

(perioada: aprilie 2001 - noiembrie 2006)

_______________________________________________________________________

Reducerea vrstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

de pensionare cu: realizat n de realizat n alte de cotizare

condiţii speciale condiţii de muncă necesar

_________________ ___________________ ___________________ ________

(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)

_______________________________________________________________________

10 15 - - - 15 -

9 13 6 2 6 16 -

8 12 - 5 - 17 -

7 10 6 7 6 18 -

6 9 - 10 - 19 -

5 7 6 12 6 20 -

4 6 - 15 - 21 -

3 4 6 17 6 22 -

2 3 - 20 - 23 -

1 1 6 22 6 24 -

_______________________________________________________________________

 

2. Stagiul complet de cotizare ntre 26 şi 27 de ani

(perioada: decembrie 2006 - noiembrie 2008)

_______________________________________________________________________

Reducerea vrstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

de pensionare cu: realizat n de realizat n alte de cotizare

condiţii speciale condiţii de muncă necesar

_________________ ___________________ ___________________ ________

(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)

_______________________________________________________________________

10 16 - - - 16 -

9 14 5 2 7 17 -

8 12 10 5 2 18 -

7 11 3 7 9 19 -

6 9 8 10 4 20 -

5 8 - 13 - 21 -

4 6 5 15 7 22 -

3 4 10 18 2 23 -

2 3 3 20 9 24 -

1 1 8 23 4 25 -

_______________________________________________________________________

 

3. Stagiul complet de cotizare ntre 27 şi 28 de ani

(perioada: decembrie 2008 - noiembrie 2010)

_______________________________________________________________________

Reducerea vrstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

de pensionare cu: realizat n de realizat n alte de cotizare

condiţii speciale condiţii de muncă necesar

_________________ ___________________ ___________________ ________

(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)

_______________________________________________________________________

10 17 - - - 17 -

9 15 3 2 9 18 -

8 13 7 5 5 19 -

7 11 11 8 1 20 -

6 10 2 10 10 21 -

5 8 6 13 6 22 -

4 6 10 16 2 23 -

3 5 1 18 11 24 -

1 1 9 24 3 26 -

_______________________________________________________________________

 

4. Stagiul complet de cotizare ntre 28 şi 29 de ani

(perioada: decembrie 2010 - noiembrie 2012)

_______________________________________________________________________

Reducerea vrstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

de pensionare cu: realizat n de realizat n alte de cotizare

condiţii speciale condiţii de muncă necesar

_________________ ___________________ ___________________ ________

(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)

_______________________________________________________________________

10 18 - - - 18 -

9 16 1 2 11 19 -

8 14 4 5 8 20 -

7 12 6 8 6 21 -

6 10 9 11 3 22 -

5 8 11 14 1 23 -

4 7 2 16 10 24 -

3 5 5 19 7 25 -

2 3 7 22 5 26 -

1 1 10 25 2 27 -

_______________________________________________________________________

 

5. Stagiul complet de cotizare ntre 29 şi 30 de ani

(perioada: decembrie 2012 - noiembrie 2014)

_______________________________________________________________________

Reducerea vrstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

de pensionare cu: realizat n de realizat n alte de cotizare

condiţii speciale condiţii de muncă necesar

_________________ ___________________ ___________________ ________

(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)

_______________________________________________________________________

10 19 - - - 19 -

9 17 2 2 10 20 -

8 15 3 5 9 21 -

7 13 4 8 8 22 -

6 11 5 11 7 23 -

5 9 6 14 6 24 -

4 7 8 16 4 25 -

3 5 8 20 4 26 -

2 3 10 23 2 27 -

1 1 11 26 1 28 -

_______________________________________________________________________

 

6. Stagiul complet de cotizare de 30 de ani

(ncepnd cu luna decembrie 2014)

_______________________________________________________________________

Reducerea vrstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total

de pensionare cu: realizat n de realizat n alte de cotizare

condiţii speciale condiţii de muncă necesar

_________________ ___________________ ___________________ ________

(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)

_______________________________________________________________________

10 20 - - - 20 -

9 18 - 3 - 21 -

8 16 - 6 - 22 -

7 14 - 9 - 23 -

6 12 - 12 - 24 -

5 10 - 15 - 25 -

4 8 - 18 - 26 -

3 6 - 21 - 27 -

2 4 - 24 - 28 -

1 2 - 27 - 29 -

_______________________________________________________________________

 

ANEXA 6

 

CŞTIGUL SALARIAL MEDIU ANUAL

 

_________________________________________________

Cştigul salarial mediu (lei)

Anul __________________________________

brut net

_________________________________________________

1938 168 -

1947 261 -

1948 293 -

1949 335 -

1950 366 337

1951 397 365

1952 403 370

1953 447 410

1954 487 456

1955 536 499

1956 593 549

1957 671 619

1958 747 684

1959 784 726

1960 854 802

1961 898 833

1962 947 880

1963 1.005 932

1964 1.046 965

1965 1.115 1.028

1966 1.179 1.083

1967 1.210 1.107

1968 1.248 1.139

1969 1.297 1.180

1970 1.434 1.289

1971 1.471 1.318

1972 1.498 1.339

1973 1.563 1.391

1974 1.663 1.471

1975 1.813 1.595

1976 1.964 1.712

1977 2.102 1.818

1978 2.344 2.011

1979 2.457 2.108

1980 2.602 2.238

1981 2.721 2.340

1982 2.936 2.525

1983 3.024 2.601

1984 3.224 2.773

1985 3.285 2.827

1986 3.317 2.855

1987 3.337 2.872

1988 3.422 2.946

1989 3.538 3.063

1990 4.010 3.381

1991-1999 Salariul mediu

brut lunar pe

economie comunicat

de Comisia Naţională

pentru Statistică

_________________________________________________

 

NOTĂ:

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale transmite către CNPAS datele pentru completarea anexei nr. 6.

 

SURSA: Comisia Naţională pentru Statistică.

 

ANEXA 7

 

SALARIUL MINIM PE ŢARĂ

 

___________________________________________________________

|Anul|ncepnd cu |Salariul| Actul normativ |

| |ziua ... | minim | prin care s-a stabilit |

| |luna ..... | (lei) | |

|____|____________|________|________________________________|

| 0 | 1 | 2 | 3 |

|____|____________|________|________________________________|

|1949| | 166 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1950| | 166 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1951| | 166 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1952| | 166 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1953| | 166 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1954| | 166 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1955| | 220 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1956| | 220 | |

|____|____________|________|________________________________|

| | | 220 | |

|1957| 1 mai | 350 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1958| | 350 | |

|____|____________|________|________________________________|

| | | 350 | |

|1959| 1 august | 400 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1960| | 400 | |

|____|____________|________|________________________________|

| | | 400 | |

|1961|1 decembrie | 475 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1962| | 475 | |

|1963| | 475 | |

|1964| | 475 | |

|____|____________|________|________________________________|

| | | 475 | |

|1965|1 septembrie| 550 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1966| | 550 | |

|____|____________|________|________________________________|

| | | 550 | |

|1967| 1 august | 700 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1968| | 700 | |

|1969| | 700 | |

|____|____________|________|________________________________|

| | | 700 | |

|1970| 1 martie | 750 | |

| | 1 mai | 800 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1971| | 800 | |

|____|____________|________|________________________________|

| | | 800 | |

|1972|1 septembrie| 1.000 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1973| | 1.000 | |

|____|____________|________|________________________________|

| | | 1.000 | |

|1974| 1 august | 1.140 | |

|____|____________|________|________________________________|

| | | 1.140 | |

|1975| 1 iulie | 1.200 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1976| | 1.200 | |

|1977| | 1.200 | |

|1978| | 1.200 | |

|____|____________|________|________________________________|

| | | 1.200 | |

|1979| 1 august | 1.425 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1980| | 1.425 | |

|1981| | 1.425 | |

|1982| | 1.425 | |

|____|____________|________|________________________________|

| | | 1.425 | |

|1983|1 septembrie| 1.500 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1984| | 1.500 | |

|1985| | 1.500 | |

|1986| | 1.500 | |

|1987| | 1.500 | |

|____|____________|________|________________________________|

| | | 1.500 | |

|1988| 1 iulie | 2.000 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1989| | 2.000 | |

|1990| | 2.000 | |

|____|____________|________|________________________________|

| | | 2.000 | |

| | 1 martie | 3.150 |HG nr. 133 din 25 februarie 1991|

| | 1 aprilie | 4.675 |HG nr. 219 din 27 martie 1991 |

|1991| 1 mai | 5.975 |HG nr. 219 din 27 martie 1991 |

| |1 septembrie| 6.775 |HG nr. 579 din 27 august 1991 |

| |1 noiembrie | 7.000 |HG nr. 780 din 16 noiembrie 1991|

|____|____________|________|________________________________|

| |1 ianuarie | 8.500 |HG nr. 19 din 18 ianuarie 1992 |

| | 1 martie | 9.150 |HG nr. 149 din 27 martie 1992 |

|1992| 1 mai | 11.200 |HG nr. 218 din 30 aprilie 1992 |

| |1 septembrie| 12.920 |HG nr. 499 din 28 august 1992___|

| |1 noiembrie | 15.215 |HG nr. 774 din 27 noiembrie 1992|

|____|____________|________|________________________________|

| |1 ianuarie | 16.600 |HG nr. 94 din 4 martie 1993_____|

| | 1 martie | 17.600 |HG nr. 124 din 6 aprilie 1993___|

|1993| 1 mai | 30.000 |HG nr. 208 din 17 mai 1993______|

| |1 octombrie | 40.200 |HG nr. 586 din 2 noiembrie 1993 |

| |1 decembrie | 45.000 |HG nr. 683 din 29 noiembrie 1993|

|____|____________|________|________________________________|

| | | 45.000 | |

|1994| 15 martie | 60.000 |HG nr. 90 din 11 martie 1994____|

| | 1 iulie | 65.000 |HG nr. 353 din 27 iunie 1994____|

|____|____________|________|________________________________|

| | | 65.000 | |

|1995| 1 aprilie | 75.000 |HG nr. 184 din 31 martie 1995___|

|____|____________|________|________________________________|

| | | 75.000 | |

|1996| 1 august | 97.000 |H G nr. 594 din 22 iulie 1996___|

|____|____________|________|________________________________|

| | | 97.000 | |

| |1 februarie |150.000 |HG nr. 27 din 21 februarie 1997 |

|1997| 1 august |225.000 |HG nr. 468 din 25 august 1997___|

| |1 octombrie |250.000 | |

|____|____________|________|________________________________|

|1998|1 aprilie |350.000 |HG nr. 208 din 31 martie 1998___|

|____|____________|________|________________________________|

|1999|1 mai |450.000 |HG nr. 296 din 15 aprilie 1999__|

|____|____________|________|________________________________|

 

NOTĂ:

 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale transmite către CNPAS datele pentru completarea anexei nr. 7.

 

SURSA: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.