Anexa nr.1

 

 

 

 

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A STATUTULUI DE UTILITATE PUBLICĂ

 

 

 

n conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003, o asociaţie, o fundaţie sau o federaţie poate fi recunoscută ca fiind de utilitate publică dacă sunt ndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 

 

a)      activitatea acesteia se desfăşoară n interes general sau comunitar, după caz, şi funcţionează cel puţin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică;

 

Criterii

Documente care se analizează

ndeplinirea criteriului*

(se notează DA sau NU )

1.Activitatea de interes public general şi/sau comunitar se desfăşoară n sfera de competenţă a M.M.S.S., conform atribuţiilor prevăzute n Hotărrea privind organizarea şi funcţionarea acestuia

Statutul, actul constitutiv, Regulamentul intern de funcţionare, Pct. 2 din Raportul de activitate

 

2. n obiectul de activitate, activităţile de interes general şi/sau comunitar, din sfera de competenţă a M.M.S.S. sunt preponderente n raport cu activităţile n interes personal nepatrimonial al asociaţilor sau fondatorilor

Idem

 

3. Nu desfăşoară activităţi angajate politic n mod partizan, inclusiv acelea de sprijinire sau promovare a unor partide sau alianţe politice sau electorale, candidaţi n alegeri sau persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

Idem

 

4. Nu desfăşoară activităţi exclusiv n interesul personal nepatrimonial al asociaţilor sau fondatorilor

Idem

 

5. Durata de funcţionare, conform statutului, permite desfăşurarea pe durată nedeterminată a unor activităţi de interes general şi/sau comunitar

Statut, act constitutiv

 

 

 

b)      funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat majoritatea obiectivelor stabilite

 

 

Criterii

Indicatori de realizare ai criteriului

Documente care se analizează

Realizarea indicatorului

(se notează DA sau NU)

ndeplinirea criteriului

(se notează DA sau NU)

1. Asociaţia sau fundaţia face dovada bunei desfăşurări a activităţii organelor de conducere, administrare şi control, n conformitate cu prevederile statutare şi regulamentul intern de funcţionare

a) Definirea clară a organelor de conducere, administrare şi control

Statut, organigramă, pct. 3.1. din raportul de activitate

 

 

b) Existenţa rapoartelor, proceselor verbale, etc care atestă funcţionarea organelor de conducere, administrare şi control

Pct. 3.2. din raportul de activitate, copii după documente

 

c) n statut sau n regulamentul intern de funcţionare există prevederi referitoare la soluţionarea conflictelor de interes apărute n activitatea asociaţiei/fundaţiei

Statut, regulament intern de funcţionare

 

d) Existenţa de personal angajat permanent

Pct. 3.1., 3.3. din raportul de activitate

 

2. Asociaţia sau fundaţia face dovada funcţionării n conformitate cu legislaţia n vigoare

 

 

a) Depunerea formularelor situaţiilor financiare anuale la administraţia financiară din raza teritorială n care asociaţia sau fundaţia şi are sediul

Copii după formularele situaţiilor financiare anuale depuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare datorate creditorilor bugetari

Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de şomaj

 

 

 

c) Personalul este ncadrat n conformitate cu legislaţia n vigoare

Pct. 3.3 şi Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de şomaj

 

 

d) Are autorizaţiile necesare n vederea desfăşurării activităţilor statutare

Autorizaţiile administrative conforme cu legislaţia n vigoare şi/sau acordurile necesare desfăşurării activităţilor, copii după documente

 

3. Asociaţia sau fundaţia dispune de resurse financiare, materiale şi umane adecvate funcţionării organizaţiei

a) Dispune de un sediu adecvat şi de dotări destinate n exclusivitate realizării activităţilor de interes general şi/sau comunitar

Pct. 1 din raportul de activitate, copie după document

 

 

b) A dezvoltat n teritoriu filiale sau puncte de lucru adecvate realizării de activităţi de interes general sau comunitar. (n cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care desfăşoară activităţi de interes general)

Pct. 3.7. şi Fişa activităţilor din raportul de activitate

 

c) Resursele financiare de care dispun permit realizarea activităţilor de interes general şi/sau comunitar

Pct. 4 din raportul de activitate, copii după doc. contabile

 

 

d) Personalul are pregătirea profesională şi experienţă n domeniul de activitate

Pct. 3.3., 3.4. din raportul de activitate,

 

4. Asociaţia, fundaţia sau federaţia face dovada unei bune comunicări şi colaborări cu cetăţenii, beneficiarii serviciilor, alte organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice

a) Utilizează un mijloc constant de informare referitor la serviciile şi activităţile derulate

Fişa activităţilor

 

 

b) Colaborează cu alte organizaţii neguvernamentale, instituţii publice etc. n vederea dezvoltării de activităţi comune şi/sau finanţării acestor activităţi

 

Documente care atestă parteneriatul cu alte asociaţii, fundaţii, instituţii publice etc. şi pct. 3.6 din raportul de activitate

 

5. Obiectivele de interes general şi/sau comunitar realizate au fost semnificative n raport cu obiectivele de aceeaşi natură stabilite prin actul constitutiv sau statut

A realizat mai mult de jumătate din numărul obiectivelor de interes general şi/sau comunitar stabilite prin actul constitutiv sau statut

Pct. 2. pct. 3.5., Fişa activităţilor din raportul de activitate

 

 

6. Activităţile de interes general şi/sau comunitar realizate sunt de utilitate publică, respectiv scopurile vizate sunt benefice.

n domenii de interes general şi/sau comunitar, activităţile desfăşurate au condus la rezultate reale şi benefice pentru comunitate, grupul de persoane etc

Fişa activităţilor

 

 

 

 

 

c)      a desfăşurat activitate anterioară semnificativă, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, nsoţite de situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică.

 

Criterii

Indicatori de realizare ai criteriului

Documente care se analizează

Realizarea indicatorului

(se notează DA sau NU)

ndeplinirea criteriului

(se notează DA sau NU)

1. Activităţile desfăşurate anterior au fost adecvate ndeplinirii obiectivelor statutare

a) Activităţile desfăşurate au condus la ndeplinirea obiectivelor de interes general şi/sau comunitar prevăzut n statut

Statut, pct. 2 şi Fişa activităţilor. din raportul de activitate

 

 

2. Dezvoltă programe, proiecte specifice

a) Dezvoltă şi mbunătăţeşte, prin proiecte specifice activităţilor de interes general şi/sau comunitar, serviciile acordate, n funcţie de evaluarea periodică a acestora.

Pct. 3.5. şi Fişa activităţilor din raportul de activitate

 

 

b) Numărul de beneficiari ai aceluiaşi serviciu nu s-a diminuat cu mai mult de 10% faţă de anul precedent

Pct. 3.5. şi Fişa activităţilor din raportul de activitate

 

3. Sustenabilitatea activităţilor, serviciilor, din punct de vedere tehnic, patrimonial, al suportului grupului de beneficiari

 

 

 

 

 

 

 

 

a)      Utilizează resurse umane adecvate activităţilor desfăşurate:

-          personal calificat n specialitate

-          personal angajat cu normă ntreagă

-          dezvoltă politici de formare şi dezvoltare a personalului şi a voluntarilor

Pct. 3.3. şi Fişa activităţilor din raportul de activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Utilizează metodologii de lucru adecvate serviciilor oferite: tehnici, metode, instrumente de evaluare, respectarea legislaţiei)

Fişa activităţilor

 

c) Are capacitatea de autofinanţare a serviciilor dezvoltate de cel puţin 10% din costul total al acestora

Pct. 4 şi Fişa activităţilor din raportul de activitate

 

d) Are capacitatea de a atrage mai multe surse de finanţare

Pct. 4 şi Fişa activităţilor din raportul de activitate

 

e) Dispune de dotările materiale adecvate desfăşurării serviciilor

Pct. 4 şi Fişa activităţilor din raportul de activitate

 

f) Serviciile oferite se desfăşoară cu consimţămntul beneficiarilor şi, după caz, cu aportul beneficiarilor n realizarea acestora

Fişa activităţilor

 

g) Serviciile oferite se desfăşoară cu acordul şi, după caz, cu aportul comunităţii locale

Fişa activităţilor

 

h) Există rezultate ale serviciilor

 

Fişa activităţilor

 

4. Situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli reflectă desfăşurarea activităţilor de interes general sau comunitar

a) Concordanţa ntre prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli şi datele reflectate n situaţiile financiare anuale

Pct. 4 din raportul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale

 

 

b) Cheltuieli adecvate activităţilor desfăşurate

Pct. 4 şi f işa activităţilor din raportul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale

 

c) Cheltuieli n concordanţă cu veniturile obţinute

Pct. 4 din raportul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale

 

 

d) valoarea activului patrimonial pe fiecare din cei 3 ani anteriori este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial

 

Criteriu

Documente care se analizează

ndeplinirea indicatorului

Valoarea activului patrimonial pe fiecare din cei trei ani anteriori nu a scăzut sub valoarea patrimoniului iniţial

Pct. 4 din raportul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale

 

 * Pentru a se propune recunoaşterea ca fiind de utilitate publică este necesară ndeplinirea tuturor criteriilor.