Anexa nr.2

 

 

Lista documentelor

solicitate asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor n vederea recunoaşterii ca fiind de utilitate publică

 

1.       Raportul de activitate pe ultimii 3 ani , n conformitate cu modelul prezentat, obligatoriu n 2 exemplare dactilografiate;

2.       Actul constitutiv, statutul şi, după caz, actele adiţionale la acestea;

3.       Dovada dobndirii personalităţii juridice şi, după caz, a nregistrării modificărilor actului constitutiv şi/sau statutului n Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau n Registrul federaţiilor;

4.       Dovada privind bonitatea asociaţiei, a fundaţiei sau a federaţiei emisă de banca la care are deschis contul;

5.       Ultimul extras de cont bancar;

6.       Dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei, al fundaţiei sau al federaţiei şi a sediului sau sediilor unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită recunoaşterea;

7.       Situaţiile financiare anuale depuse la administraţia financiară pe ultimii 3 ani;

8.       Bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani, aprobate de organul de conducere;

9.       Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, asigurările de şomaj (formulare tip eliberate de autorităţile competente);

10.   Autorizaţiile administrative conforme cu legislaţia n vigoare şi/sau acordurile necesare desfăşurării activităţilor;

11.   Regulamentul intern de funcţionare;

12.   Organigrama asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei;

13.   Raportul comisiei de cenzori, pe ultimii 3 ani;

14.   Documente care atestă parteneriatul cu alte asociaţii, fundaţii, instituţii publice etc;

15.   Numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice cu care asociaţia sau fundaţia colaborează n mod frecvent n vederea realizării obiectului său de activitate pentru care solicită recunoaşterea;

16.   Declaraţie pe proprie răspundere a preşedintelui, cunoscnd prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul n declaraţii, privind veridicitatea informaţiilor cuprinse n raport, a faptului că organizaţia nu a desfăşurat activităţi ilicite sau contrare ordinei publice sau bunelor moravuri şi nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau juridice

17.   n cazul federaţiilor care solicită recunoaşterea ca fiind de utilitate publică, dovada că cel puţin două treimi din numărul asociaţiilor şi fundaţiilor care o alcătuiesc sunt de utilitate publică.

 

 

NOTĂ: Documentele de la punctul 1, 9 şi 16 se solicită n original

Documentele de la punctele 2-8, 10-15 şi 17 se solicită n copie