Anexa nr.4

 

REGULAMENT

pentru evaluarea de către direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială teritoriale

n vederea acordării statutului de utilitate publică

 

 

PREAMBUL

 

A. n conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.37/2003 asociaţiile şi fundaţiile pot fi recunoscute de către Guvernul Romniei ca fiind de utilitate publică dacă ntrunesc cumulativ condiţiile prevăzute la art.38 alin.(1):

a) activitatea principală a acesteia se desfăşoară n interes general sau n interesul unei colectivităţi locale, după caz şi funcţionează de cel puţin trei ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului ca fiind de utilitate publică;

b) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;

c) prezintă un raport de acitivitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, nsoţit de situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului ca fiind de utilitate publică;

d) valoarea activului patrimonial pe fiecare din cei trei ani este cel puţin egală valoarea patrimoniului iniţial.

 

B. Examinarea ndeplinirii condiţiilor pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate publică precum şi a menţinerii perfomanţelor care au determinat recunoaşterea se realizează prin examinarea documentelor care nsoţesc cererea de recunoaştere de către specialiştii din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale ct şi prin evaluarea de teren realizată de către reprezentantul direcţiei generale de muncă şi solidaritate sociale teritorială şi, eventual, de către specialiştii din cadrul ministerului.

C. Responsabilităţile direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a muncipiului Bucureşti, n procedura recunoaşterii ca fiind de utilitate publică, sunt următoarele:

1.      Examinează, la solicitarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, ndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, inclusiv prin solicitarea de informaţii de la persoanele fizice sau persoanele juridice cu care asociaţia sau fundaţia colaborează n mod frecvent.

2.      n cazul n care constată că sunt ndeplinite aceste condiţii, ntocmeşte Raportul privind oportunitatea recunoaşterii ca fiind de utilitate publică şi l transmite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

3.      Verifică şi raportează periodic menţinerea condiţiilor care au stat la baza recunoaşterii ca fiind de utilitate publică.

4.      Informează Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale despre orice sesizare privind nendeplinirea condiţiilor care au stat la baza recunoaşterii ca fiind de utilitate publică nregistrată la direcţia generală de muncă şi solidaritate socială judeţeană şi comunică punctul vedere al direcţiei referitor la această sesizare.

5.      Constituie baza de date cu asociaţiile şi fundaţiile al căror obiect de activitate se află n sfera de competenţă a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi care au solicitat recunoaşterea ca fiind de utilitate publică şi au sediul sau şi desfăşoară activitatea n judeţ.

 

EVALUAREA

 

I.                   Obiectivele evaluării

a)      Controlarea veridicităţii informaţiilor prezentate de asociaţia, fundaţia sau federaţia solicitantă, cu situaţia din comunitate;

b)      Constatarea ndeplinirii condiţiilor şi a criteriilor Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate publică;

c)      Culegerea de informaţii suplimentare fundamentării proiectului de hotărre a Guvernului.

 

Evaluarea se realizează de către direcţia generală de muncă şi solidaritate socială judeţeană, la solicitarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale n următoarele situaţii:

1.      n vederea examinării ndeplinirii condiţiilor pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate publică;

2.      Pentru constatarea menţinerii nivelului activităţii şi a perfomanţelor care au determinat recunoaşterea;

 

II.                Etapele evaluării

 

1.      Verificarea eligibilităţii asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei pentru a fi recunoscută ca fiind de utilitate publică;

a)      Eligibilitatea asociaţiei/fundaţiei/federaţiei

    este persoană juridică de drept privat, nonprofit, constituită n condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.37/2003;

    solicită recunoaşterea ca fiind de utilitate publică Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;

    domeniul de activitate este n sfera de competenţă a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

 

Pentru realizarea evaluării de teren, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale solicită direcţiei teritoriale să clarifice aspectele neconcordante sau incomplete sesizate la examinarea documentaţiei.

Raportul de teren se ntocmeşte utiliznd indicatorii de realizare ai criteriilor de recunoaştere ca fiind de utilitate publică.

 

b)      Eligibilitatea activităţilor

Activitatea asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei trebuie să se desfăşoare n interes general sau comunitar.

    Este activitate de interes general activitatea care are drept scop dezvoltarea socială, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, sporirea cunoaşterii şi participării civice, asistenţa socială, ajutorarea săracilor şi persoanelor defavorizate, asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a copiilor, persoanelor n vrstă, a refugiaţilor şi a altor categorii de persoane dezavantajate, susţinerea bunăstării sociale şi care se adresează unor beneficiari din mai multe judeţe ale ţării sau mai multor grupuri de persoane fizice sau juridice.

Grupul de persoane fizice sau juridice este o asociere informală a unor persoane fizice sau juridice care urmăresc un obiectiv comun sau au aceleaşi opinii, aceeaşi cultură, orientare religioasă, socială, profesională.

 

    Este activitate de interes comunitar activitatea care are drept scop dezvoltarea socială, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, asistenţa socială, sporirea cunoaşterii şi participării civice, ajutorarea săracilor şi persoanelor defavorizate, asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a copiilor, persoanelor n vrstă, a refugiaţilor şi a altor categorii de persoane dezavantajate, susţinerea bunăstării sociale şi care se adresează persoanelor dintr-un cartier, localitate, unitate administrativ-teritorială sau unui grup de persoane fizice sau juridice care urmăresc un obiectiv comun sau au aceleaşi opinii, aceeaşi cultură, orientare religioasă, socială, profesională.

 

Activităţi n sfera de competenţă a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

    Activităţile de asistenţă socială de interes general sau de interes comunitar sunt: protecţie, găzduire, ngrijire, consiliere, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii, pentru persoane cu handicap, persoane vrstnice şi alte categorii de persoane, n funcţie de nevoile specifice, sprijinirea oamenilor n obţinerea de resurse şi servicii, consilierea şi sprijinirea psihologică a persoanelor aflate n dificultate, ameliorarea nevoilor fizice şi psihologice ale persoanelor refugiate sau mutate, dezrădăcinate, promovarea concilierii comunitare, microcreditarea persoanelor fără venituri sau cu venituri mici, etc.

Activităţile de asistenţă socială sunt centrate n principal pe problemele sărăciei, şomajului, discriminării şi a altor forme de injustiţie socială.

    Activităţile de formare profesională şi de ocupare a forţei de muncă de interes general sau de interes comunitar sunt: combaterea şomajului n rndul tinerilor, asistarea formării profesionale, consiliere şi mediere pentru şomerii de lungă durată, formarea profesională a adulţilor, dezvoltarea resurselor umane, migrarea forţei de muncă, promovarea drepturilor angajatorilor/angajaţilor, legalitatea/etica raporturilor de muncă, prevenirea accidentelor la locul de muncă, securitatea muncii, promovarea drepturilor persoanelor afectate de boli profesionale sau supuse riscului de nbolnăvire, problematica lucrătorilor n vrstă, formarea continuă, informare şi consiliere privind cariera, promovarea standardelor de excelenţă/minimale pentru pregătirea profesională, evlauarea furnizorilor de formare profesională, certificarea competenţelor profesionale, standarde ocupaţionale, pomovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice.

    Activităţi n domeniul dezvoltării organizaţionale, parteneriatului public-privat, colaborării şi cooperării ntre sectoarele public-privat: dezvoltare organizaţională a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor care desfăşoară activităţi de interes general sau comunitar, ncurajarea şi promovarea parteneriatului instituţiilor guvernamentale cu societatea civilă, promovarea participării centăţenilor la luarea deciziilor, a transparenţei administraţiei publice, activităţi de promovare a voluntaritului;

    Activităţi n domeniul egalităţii de şanse ntre femei şi bărbaţi;

    Activităţi n domeniul promovării drepturilor persoanelor pensionate sau care au contribuit la alte fonduri de asigurări sociale;

 

c)      Eligibilitatea beneficiarilor

Beneficiarii activităţilor desfăşurate de asociaţie, fundaţie sau federaţie sunt reprezentativi pentru grupul ţintă specificat n statut.

Beneficiarii activităţilor de interes general sau comunitar sunt persoane care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să acţioneze pentru ei nşişi, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru a face faţă singuri schimărilor sociale, de a-şi reprezenta singuri interesele.

d)      Evaluarea "scopurilor benefice"

Orice activitate care vizează atingerea unor scopuri benefice n domenii de interes public general sau comunitar este o activitate de interes public.

Prin activitatea de prevenire şi prin rezolvarea directă a problemelor sociale şi promovarea coeziunii sociale, prin amelioarea nevoilor fizice şi psihologice ale persoanelor afectate de schimările care creează tensiuni sociale (şomaj, sărăcie, mobilitatea geografică şi tensiuni n relaţiile familiale), activităţile pot fi benefice.

 

Pentru atingerea unor scopuri beneficie, activităţile n domeniile de interes general sau comunitar trebuie să se deruleze pe baza unor obiective şi principii adecvate, iar evaluatorul va analiza dacă:

 

d.1. Obiectivele activităţilor principale derulate de asociaţia, fundaţia sau federaţia solicitantă urmăresc:

    mbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor beneficiare ale serviciilor;

    ntărirea capacităţii persoanelor beneficiare, a grupului de persoane etc de a-şi utiliza resursele proprii, de a funcţiona independent;

    stimularea participării beneficiarilor la acordarea serviciilor;

    maximizarea resurselor comunităţii sau persoanelor cărora se adresează serviciile/activităţile organizaţiei pentru satisfacerea nevoilor identificate;

 

d.2. Principiile n baza cărora se acordă serviciile sunt benefice:

    promovează schimbarea socială, n special pentru şi din partea grupurilor vulnerabile şi defavorizate;

    sunt centrate n special pe problemele sărăciei, şomajului, discriminării şi a altor forme de injustiţie socială;

    modul de acordare permite asigurarea accesului la informaţiile, serviciile şi resursele necesare, la egalitatea şanselor şi participarea semnificativă la luarea deciziilor pentru toţi beneficiarii acestor servicii;

    sunt acordate n interesul pesoanelor beneficiare şi cu respectarea demnităţii şi unicităţii acestora;

    n acordarea serviciilor, n ntocmirea planurilor individuale ofertanţii serviciilor trebuie să ţină cont de diferenţele individuale şi diversitatea culturală şi etnică;

    n acordarea serviciilor este obligatoriu să se respecte dreptul persoanei beneficiare la autodereminare; Nimeni nu poate alege n numele persoanei beneficiare. Excepţiile sunt prevăzute de lege;

    serviciile trebuie să ajute persoanele beneficiare să-şi identifice şi să-şi dezvolte resursele n vederea alegerii celei mai bune opţiuni;

    se acordă ţinnd cont de importanţa relaţiilor interumane, de acea parte a capitalului uman care permite membrilor unei anumite comunităţi să aibă ncredere unii n alţii şi să coopereze;

    se acordă cu competenţă, de către personal calificat şi n beneficiul persoanelor asistate;

    urmăresc promovarea, menţinerea şi creşterea bunăstării individului, familiei, grupurilor sociale, organizaţiilor şi comunităţilor.

 

2.      Evaluarea activităţii asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei desfăşurată n interes general sau comunitar;

Evaluarea serviciilor acordate

Standardele de calitate (acordare) a serviciilor şi definirea serviciilor trebuie să ia n considerare nevoile şi aşteptările beneficiarilor, principiile etice, obiective profesionale şi raportul cost-beneficiu.

    Serviciile se acordă ntr-o manieră care să fie orientată către beneficiar, respectnd tradiţiile sale culturale şi ale comunităţii, ct şi drepturile şi dorinţele acestuia;

    Serviciile acordate răspund nevoilor identificate ale persoanelor beneficiare, grupului de persoane fizice sau juridice etc;

    Există o concordanţă ntre necesităţile şi priorităţile comunităţii şi serviciile acordate de asociaţie/fundaţie;

    Evaluarea nevoilor grupului ţintă se face cu participarea beneficiarilor, sau a unui grup reprezentativ de beneficiari;

    Se utilizează n acordarea serviciilor instrumente de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor;

    Sunt utilizate metode de informare a comunităţii despre serviciile acordate;

    Există o continuitate a acordării serviciilor şi o fluctuaţie a persoanelor beneficiare adecvată tipului de serviciu;

    Pentru acordarea serviciilor sunt utilizate diverse surse de finanţare;

    Serviciile sunt acordate ntr-un spaţiu adecvat sau la domiciliul persoanelor beneficiare;

    Situaţia juridică a sediului n care sunt acordate serviciile de asistenţă socială poate garanta durabilitatea serviciilor acordate; sediul este destinat exclusiv activităţilor de interes general sau comunitar;

    Configuraţia şi amenajarea spaţiilor sunt corespunzătoare tipurilor de servicii acordate;

    Există dotările materiale şi logistice necesare funcţionării serviciilor;

 

a)      Evaluarea capacităţii asociaţiei/fundaţiei/federaţiei de acordare a serviciilor

    Asociaţia sau fundaţia dispune de resurse financiare, materiale, umane şi logistice adecvate funcţionării acesteia şi acordării serviciilor;

    Exista o corelaţie adecvată ntre structura echipei (ca dimensiune şi competenţe) şi tipul şi diversitatea serviciilor acordate şi numărul de persoane beneficiare;

    Asociaţia sau fundaţia foloseşte instrumente de lucru standardizate (plan individual de intervenţie, fişe de evaluare a nevoilor, curiculă de curs, chestionar de evaluare a satisfacţiei beneficiarului, fişe de post etc) şi utilizează metodologii de lucru adecvate serviciilor oferite;

    Asociaţia sau fundaţia este preocupată de mbunătăţirea performanţele sale n domeniul furnizării serviciilor (monitorizarea şi evaluarea serviciilor, cursuri de educaţie continuă a personalului); Există interes pentru respectarea unor standarde de competenţă;

    Asociaţia sau fundaţia are experienţă n derularea serviciilor acordate; există o continuitate a serviciilor acordate;

    Personalul angajat are experienţa, pregătirea şi abilităţile necesare pentru posturile pe care lucrează;

    Asociaţia sau fundaţia are capacitatea de a atrage resurse pentru finanţarea activităţilor şi seviciilor acordate;

    Asociaţia sau fundaţia are capacitate de autofinanţare a serviciilor dezvoltate;

    Rezultatele serviciilor acordate, a activităţilor desăşurate de asociaţie/fundaţie sunt măsurabile;

III.             ntocmirea raportului de evaluare

Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului transmite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale raportul de evaluare n teren n termen de 7 zile de la data solicitării acestuia.

Raportul de evaluare n teren are aceeaşi structură att n cazul n care este ntocmit pentru examinarea ndeplinirii condiţiilor pentru ca asociaţia sau fundaţia să fie recunoscută ca fiind de utilitate publică ct şi n cazul constatării menţinerii performaneţelor care au determinat recunoaşterea ca fiind de utilitate publică.