Ordonanta nr. 129/31.08.2000 *** Republicată

privind formarea profesională a adulţilor

(M.O. nr. 711/30.09.2002)

 

*) Republicată n temeiul art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, dndu-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor a fost publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, şi rectificată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2002.

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

 

ART. 1

n sensul prezentei ordonanţe, adulţii sunt persoanele care au vrsta la care pot stabili raporturi de muncă şi pot participa la programe de formare profesională, n condiţiile legii.

ART. 2

(1) Adulţii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vrstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă.

(2) Societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, unităţile şi instituţiile finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, denumite n continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure condiţii salariaţilor pentru a avea acces la formare profesională. Drepturile şi obligaţiile ce revin angajatorilor şi salariaţilor n perioada n care salariaţii participă la programele de formare profesională vor fi prevăzute n contractul colectiv sau, după caz, n contractul individual de muncă.

(3) Persoanele aflate n căutarea unui loc de muncă pot participa, n condiţiile legii, la programele de formare profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau de alţi furnizori de formare profesională autorizaţi, n condiţiile legii.

ART. 3

Formarea profesională a adulţilor are ca principale obiective:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor n concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;

c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale n ocupaţia de bază, precum şi n ocupaţii nrudite;

d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;

e) nsuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru ndeplinirea sarcinilor de serviciu.

ART. 4

(1) Formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă organizate prin alte forme dect cele specifice sistemului naţional de nvăţămnt.

(2) Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru dobndirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.

(3) Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobndite, fie dobndirea de noi competenţe.

ART. 5

(1) n sensul prezentei ordonanţe, competenţa profesională reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat n standardul ocupaţional.

(2) Competenţele profesionale se dobndesc pe cale formală, non-formală sau informală care, n sensul prevederilor prezentei ordonanţe, se definesc astfel:

a) prin calea formală se nţelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;

b) prin calea non-formală se nţelege practicarea unor activităţi specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;

c) prin calea informală se nţelege modalităţile de formare profesională neinstituţionalizate, nestructurate şi neintenţionate - contact nesistematic cu diferite surse ale cmpului socio-educaţional, familie, societate sau mediu profesional.

(3) Formarea profesională a adulţilor se organizează pentru iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, recalificare, definite astfel:

a) iniţierea reprezintă dobndirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime necesare pentru desfăşurarea unei activităţi;

b) calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;

c) perfecţionarea constă n dezvoltarea competenţelor profesionale n cadrul aceleiaşi calificări;

d) specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi ntr-o arie restrnsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii;

e) recalificarea constă n obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, diferită de cele dobndite anterior.

ART. 6

(1) Formarea profesională a adulţilor se poate realiza, n condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, de către persoane juridice de drept public sau privat, iar n cazul uceniciei, şi de către persoane fizice, denumite n continuare furnizori de formare profesională.

(2) Furnizorii de formare profesională prevăzuţi la alin. (1) pot presta servicii de formare profesională, cu respectarea standardelor de pregătire profesională, n condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.

(3) Furnizori de formare profesională pot fi şi centrele de formare profesională, cu sau fără personalitate juridică, nfiinţate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat.

ART. 7

(1) Formarea profesională a adulţilor se organizează n mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupaţii, meserii şi specialităţi, ţinndu-se seama de nevoile angajatorilor, de competenţele de bază ale adulţilor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă şi de posibilităţile lor de promovare sau de ncadrare n muncă, precum şi de cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile adulţilor. n cadrul formării profesionale a adulţilor funcţionează sistemul de credite transferabile. Pe baza cumulării acestora se poate atesta dobndirea de competenţe profesionale noi.

(2) Formele de realizare a formării profesionale a adulţilor sunt:

a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;

b) cursuri organizate de angajatori n cadrul unităţilor proprii;

c) stagii de practică şi specializare n unităţi din ţară sau din străinătate;

d) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.

 

CAP. 2

Organizarea formării profesionale a adulţilor

 

ART. 8

(1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, n baza planurilor naţionale de dezvoltare şi de acţiune a programelor de guvernare şi a strategiilor sectoriale, elaborează politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului.

(2) Strategiile sectoriale şi teritoriale privind formarea profesională a adulţilor se elaborează de ministere, agenţii naţionale şi alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale.

(3) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ndeplineşte următoarele atribuţii n domeniul formării forţei de muncă:

a) coordonează la nivel naţional activitatea de formare profesională a persoanelor aflate n căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, pune n aplicare politicile şi strategiile privind calificarea şi recalificarea persoanelor aflate n căutarea unui loc de muncă;

b) organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulţi prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesională autorizaţi;

c) atribuie programe de formare profesională prin ncredinţare directă, prin selecţie de oferte sau prin licitaţie, n condiţiile legii.

ART. 9

Pentru realizarea formării profesionale a propriilor salariaţi angajatorii vor consulta organizaţiile sindicale sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor n vederea elaborării planurilor de formare profesională n concordanţă cu programele de dezvoltare şi cu strategiile sectoriale şi teritoriale.

ART. 10

Formarea profesională a adulţilor se realizează prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică n vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu.

ART. 11

(1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupaţii, meserii, specialităţi şi profesii, denumite n continuare ocupaţii, cuprinse n Clasificarea ocupaţiilor din Romnia - C.O.R., precum şi pentru competenţe profesionale comune mai multor ocupaţii.

(2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, a Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, a ministerelor, a agenţiilor naţionale, a celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi a organizaţiilor profesionale, vor elabora Registrul naţional al calificărilor profesionale din Romnia, care va fi aprobat şi actualizat prin hotărre a Guvernului.

ART. 12

(1) Programele de formare profesională asigură dobndirea unor competenţe profesionale n conformitate cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, aprobate n condiţiile reglementărilor legale n vigoare.

(2) Standardul ocupaţional este documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse ntr-o ocupaţie.

ART. 13

Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională n ocupaţii pentru care nu există standarde ocupaţionale pot elabora proiecte de standarde ocupaţionale care vor fi supuse spre aprobare n condiţiile reglementărilor legale n vigoare.

ART. 14

(1) Programele de formare profesională cuprind, n principal, următoarele elemente:

a) obiectivele programului de formare profesională exprimate n competenţele profesionale ce urmează să fie dobndite de fiecare persoană care urmează programul;

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

d) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, denumite n continuare formatori;

e) programa de pregătire;

f) mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective;

g) dotările, echipamentele şi materialele necesare formării;

h) procedura de evaluare n conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională.

(2) Programa de pregătire poate fi structurată pe module cuantificate n credite transferabile.

(3) Furnizorii de formare profesională care organizează programe şi pentru persoane cu nevoi speciale vor adapta programele n mod corespunzător n vederea asigurării accesului egal şi nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesională.

(4) n vederea utilizării superioare a resurselor umane şi materiale furnizorii de formare profesională se pot asocia, n condiţiile legii, cu unităţi sau instituţii de nvăţămnt acreditate, care desfăşoară activităţi de formare profesională.

ART. 15

Participanţii la programele de formare profesională nu pot fi obligaţi să participe la alte activităţi dect cele prevăzute n programa de pregătire.

ART. 16

(1) Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel naţional ncheie contracte de formare profesională cu participanţii la aceste programe.

(2) Modelul contractului de formare profesională, prevăzut la alin. (1), se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, prevăzute la art. 47.

(3) Furnizorii de formare profesională vor nregistra contractele de formare profesională la direcţiile generale judeţene de muncă şi solidaritate socială sau a municipiului Bucureşti, după caz.

ART. 17

(1) Formarea profesională se poate realiza şi prin ucenicie la locul de muncă, prin care absolvenţii de gimnaziu, cu sau fără certificat de capacitate, pot obţine o calificare profesională.

(2) Condiţiile n care se desfăşoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă, drepturile şi obligaţiile ucenicului şi ale furnizorului de formare profesională se reglementează prin normele metodologice elaborate pentru aplicarea prezentei ordonanţe.

 

CAP. 3

Autorizarea furnizorilor de formare profesională

 

ART. 18

(1) Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională, numai dacă au prevăzut n statut sau, după caz, n autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente, activităţi de formare profesională şi sunt autorizaţi n condiţiile legii.

(2) Programele postuniversitare de educaţie permanentă, furnizate de instituţiile de nvăţămnt superior acreditate, precum şi alte programe de formare profesională a adulţilor de nivel universitar, organizate n nvăţămntul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare şi acreditare academică.

(3) Angajatorii pot organiza programe de formare profesională pentru salariaţii proprii, n baza cărora eliberează certificate de absolvire recunoscute numai n cadrul unităţilor respective.

(4) Certificatele prevăzute la alin. (3) au recunoaştere naţională numai dacă angajatorii sunt autorizaţi ca furnizori de formare profesională.

ART. 19

(1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională va fi coordonată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

(2) n vederea autorizării furnizorilor de formare profesională Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor poate nfiinţa comisii de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite n continuare comisii de autorizare.

ART. 20

(1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, dintre care un preşedinte şi 4 experţi sau specialişti din domeniul ocupaţiilor pentru care se face autorizarea.

(2) Membri n comisiile de autorizare sunt:

a) directorul direcţiei generale judeţene de muncă şi solidaritate socială, respectiv a municipiului Bucureşti, care are calitatea de preşedinte;

b) un expert sau specialist al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;

c) un expert sau specialist al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

d) un expert sau specialist, reprezentant al asociaţiilor patronale reprezentative la nivel judeţean, propus prin consens;

e) un expert sau specialist al organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel judeţean, propus prin consens.

(3) n exercitarea atribuţiilor ce le revin comisiile de autorizare pot folosi şi alţi experţi sau specialişti pe domenii ocupaţionale. Pentru activitatea desfăşurată membrii comisiilor de autorizare şi specialiştii sunt indemnizaţi pe baza unor tarife stabilite de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

(4) Cheltuielile necesare pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare, precum şi ale specialiştilor pe domenii ocupaţionale, folosiţi de aceste comisii, se efectuează din venituri extrabugetare ale Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, conform art. 26.

(5) Sediile comisiilor de autorizare se află la direcţiile generale judeţene de muncă şi solidaritate socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

(6) Pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la direcţiile generale judeţene de muncă şi solidaritate socială sau la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti. Secretariatele tehnice sunt formate din două persoane desemnate de directorul direcţiei generale judeţene de muncă şi solidaritate socială din personalul propriu. n municipiul Bucureşti secretariatul tehnic este format din două persoane desemnate de directorul general al Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti din personalul propriu.

ART. 21

(1) Comisiile de autorizare au următoarele atribuţii:

a) autorizează furnizorii de formare profesională;

b) oferă consultanţă şi informaţii furnizorilor de formare profesională;

c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională şi organizarea examenelor de absolvire şi, după caz, retrag autorizaţia acestora;

d) coordonează organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare profesională şi alte forme specifice.

(2) Secretariatele tehnice au următoarele atribuţii:

a) primesc dosarele furnizorilor de formare, verifică conţinutul şi organizează evidenţa acestora;

b) naintează preşedintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de formare profesională;

c) nregistrează tabelele nominale cu participanţii la programele de formare profesională, care au ncheiat contracte cu furnizorii.

ART. 22

(1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Autorizarea se acordă pentru fiecare dintre ocupaţiile pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.

(3) Filialele furnizorilor de formare profesională şi centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unităţi distincte şi se supun separat procedurii de autorizare.

(4) Autorizarea se certifică printr-un document ale cărui formă, conţinut şi regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării.

ART. 23

(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au n vedere următoarele elemente:

a) programul de formare profesională;

b) experienţa furnizorilor de formare profesională şi rezultatele activităţii lor anterioare obţinerii autorizării sau n alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, dacă este cazul;

c) resursele necesare desfăşurării programelor de formare profesională.

(2) Pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire. ncepnd cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.

ART. 24

(1) Autorizarea poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constată nerespectarea condiţiilor de autorizare şi a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, n mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfăcătoare.

(2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras autorizarea poate să solicite o nouă autorizare numai după un an de la data comunicării retragerii.

(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de două ori autorizarea pentru aceeaşi ocupaţie pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru aceasta.

ART. 25

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor are următoarele atribuţii n activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională:

a) ndrumă metodologic, coordonează şi controlează activitatea comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice ale acestora;

b) aprobă programele-cadru de formare profesională definită conform art. 4, n baza cărora furnizorii de formare profesională elaborează programele de formare profesională prevăzute la art. 10;

c) n colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează criterii şi proceduri de evaluare a furnizorilor de formare profesională n vederea autorizării sau retragerii autorizaţiei, precum şi metodologia certificării formării profesionale a adulţilor;

d) rezolvă contestaţiile depuse de furnizorii de formare profesională n legătură cu activitatea comisiilor de autorizare;

e) monitorizează furnizorii de formare profesională.

ART. 26

(1) Pentru acoperirea cheltuielilor de autorizare furnizorii de formare profesională vor plăti taxe de autorizare, care se gestionează n regim extrabugetar de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

(2) Nivelul taxelor de autorizare este de 3 salarii medii pe economie.

(3) Sumele ncasate din taxele de autorizare necheltuite pnă la sfrşitul anului se reportează n anul următor pentru a fi utilizate cu aceeaşi destinaţie.

(4) Din taxele de autorizare plătite de furnizorii de formare profesională se vor suporta cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea secretariatelor tehnice, cheltuielile materiale pentru servicii şi cheltuielile de capital.

ART. 27

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor ntocmeşte Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor, care cuprinde toţi furnizorii de formare profesională autorizaţi.

 

CAP. 4

Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor

 

ART. 28

Participanţii la programele de formare profesională şi persoanele care se califică prin ucenicie la locul de muncă susţin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică.

ART. 29

(1) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice şi/sau practice prin care se constată dobndirea competenţelor specifice programului de formare profesională.

(2) Examenul de absolvire se susţine n faţa unei comisii constituite din 2/3 specialişti din afara furnizorilor de formare profesională şi 1/3 reprezentanţi ai furnizorilor de formare profesională care au organizat programul de formare profesională.

(3) La examen pot asista şi reprezentanţi ai beneficiarilor programelor de formare profesională.

ART. 30

Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, elaborată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

ART. 31

(1) n funcţie de tipul programului şi de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:

a) pentru cursuri de calificare sau recalificare şi pentru ucenicie la locul de muncă, certificat de calificare profesională;

b) pentru cursuri şi stagii de iniţiere, precum şi pentru cursuri şi stagii de perfecţionare sau de specializare, certificat de absolvire.

(2) n cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după susţinerea testului de evaluare, se eliberează certificat de absolvire cu menţionarea competenţelor profesionale dobndite, cuantificate n credite transferabile.

(3) Certificatele de calificare profesională şi de absolvire sunt tipărite de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, poartă antetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi au regimul actelor de studii.

(4) Formularele certificatelor de calificare profesională şi, respectiv, de absolvire se pun la dispoziţie furnizorilor de formare profesională, contra cost, de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale prin direcţiile generale judeţene de muncă şi solidaritate socială şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.

(5) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează nsoţite de o anexă n care se precizează competenţele profesionale dobndite.

ART. 32

La cererea persoanei care doreşte să fie evaluată n vederea obţinerii unui certificat cu recunoaştere naţională, competenţele profesionale dobndite pe cale formală sau informală, finalizate cu certificate care nu au recunoaştere naţională n condiţiile prezentei ordonanţe, precum şi competenţele profesionale dobndite pe cale non-formală pot fi evaluate de centrele de evaluare autorizate. Procedura de evaluare şi certificare va fi reglementată prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării.

 

CAP. 5

Finanţarea formării profesionale a adulţilor

 

ART. 33

Formarea şi evaluarea rezultatelor formării profesionale a adulţilor se finanţează din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale angajatorilor;

b) bugetul asigurărilor pentru şomaj;

c) sponsorizări, donaţii, surse externe atrase;

d) taxe de la persoanele participante la programele de formare profesională.

ART. 34

Societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.

ART. 35

Instituţiile finanţate din fonduri extrabugetare pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor din aceste venituri.

ART. 36

Instituţiile finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanţa cheltuielile cu formarea profesională a salariaţilor din surse bugetare sau extrabugetare, potrivit bugetelor proprii aprobate.

ART. 37

(1) Pe perioada n care participă la programe de formare profesională finanţate de angajatori salariaţii primesc drepturile salariale stabilite potrivit contractului individual de muncă pentru program normal de lucru.

(2) Angajatorii suportă cheltuielile de deplasare pentru participarea la programele de formare profesională, dacă aceste programe se desfăşoară n altă localitate dect cea n care salariatul şi are locul de muncă.

ART. 38

Salariaţii care, la cererea angajatorului, participă la programe de formare profesională pe o perioadă de cel puţin 3 luni ncheie cu acesta acte adiţionale la contractele individuale de muncă, prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile după absolvire.

ART. 39

Programele de formare profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă se finanţează din bugetul asigurărilor pentru şomaj, n condiţiile legii.

ART. 40

(1) Finanţarea formării profesionale se poate realiza şi din sponsorizări, donaţii sau din surse externe.

(2) Condiţiile şi formele n care se acordă furnizorilor de formare profesională sprijin financiar din surse externe vor corespunde legislaţiei n vigoare sau prevederilor acordurilor internaţionale de cooperare la care Romnia este parte.

 

CAP. 6

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ART. 41

(1) Programele de formare profesională care au nceput nainte de data intrării n vigoare a prezentei ordonanţe vor continua, pnă la finalizare, n condiţiile stabilite prin actele normative aflate n vigoare la data nceperii acestor programe.

(2) Furnizorii de formare profesională care au n derulare programe mai pot funcţiona n această calitate cel mult 12 luni de la data intrării n vigoare a prezentei ordonanţe. După această dată aceştia pot funcţiona numai dacă sunt autorizaţi.

ART. 42

(1) Furnizorii de formare profesională care la data intrării n vigoare a prezentei ordonanţe au n derulare programe de formare profesională n vederea dobndirii unor competenţe pentru care nu există standarde ocupaţionale, după finalizarea acestor programe, şi pot continua activitatea numai n condiţiile prezentei ordonanţe.

(2) n cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesională pentru dobndirea de competenţe pentru care nu există standarde ocupaţionale, numai cu aprobarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

ART. 43

Furnizorii de formare profesională autorizaţi sunt scutiţi de plata T.V.A. pentru operaţiunile de formare profesională.

ART. 44

Furnizorii de formare profesională vor pune la dispoziţie direcţiilor teritoriale de statistică datele solicitate de acestea, referitoare la activităţile de formare profesională a adulţilor.

ART. 45

(1) Institutul Naţional de Statistică va include n programul său de activitate cercetarea statistică periodică a formării profesionale a adulţilor.

(2) Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulţilor, precizarea indicatorilor urmăriţi şi a modului de calcul al acestora, precum şi periodicitatea acestei cercetări vor fi stabilite de Institutul Naţional de Statistică n colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

ART. 46

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, mpreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, exercită controlul asupra modului n care este organizată şi se desfăşoară formarea profesională a adulţilor.

ART. 47

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării mpreună cu Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, n termen de 90 de zile de la data publicării legii de aprobare a acesteia n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

ART. 48

Prezenta ordonanţă intră n vigoare la data de 1 ianuarie 2001, cu excepţia prevederilor art. 23 alin. (2) care intră n vigoare la data de 1 ianuarie 2003.