Noul sistem pentru acordarea ajutoarelor pentru nc?lzirea locuin?ei n perioada sezonului rece 2003 2004

n vederea elimin?rii deficien?elor nregistrate n aplicarea Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului nr.5/2003 precum ?i pentru acoperirea influen?elor ce decurg din majorarea pre?urilor ?i a cheltuielilor pentru nc?lzirea locuin?ei, prin Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr.81/2003,, ncepnd cu sezonul rece noiembrie 2003 martie 2004 s-a instituit un nou sistem mult mai flexibil ?i cu impact direct asupra familiilor defavorizate.

limitelE de venituri ?i cuantumuriLE ajutorului pentru nc?lzire.

a) Pentru nclzirea locuin?elor cu energie termic furnizat n sistem centralizat:

- tran?ele de venituri ale familiilor s-au majorat cu 17%, reprezentnd infla?ia prognozat pe anul 2003 (14%) ?i o cre?tere n termeni reali a veniturilor cu 3%, astfel nct vor beneficia de ajutoare pentru nc?lzirea locuin?ei familiile ?i persoanele singure al c?ror venit net mediu lunar pe membru de familie este de pn? la 2.460.000 lei;

- cuantumurile ajutoarelor pentru nclzirea locuin?ei r?mn la acela?i nivel stabilit prin Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr.5/2003, avnd n vedere c? pre?ul de referin?? la gigacalorie r?mne neschimbat.

Situa?ia comparativ este redat n tabelul de mai jos:

- lei -

Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr.5/2003

OUG nr.81/2003

Venitul net mediu lunar pe membru de familie

Cuantumul ajutorului lunar n func?ie de modul de facturare

Venitul mediu net lunar pe membru de familie majorat cu 17%

Cuantumul ajutorului lunar n functie de modul de facturare

pe 5 luni

pe 12 luni

pe 5 luni

pe 12 luni

a)

pn? la 750.000

1.656.000

690.000

a)

pn? la 880.000

1.656.000

690.000

b)

750.001 1.000.000

1.080.000

450.000

b)

880.001 1.170.000

1.080.000

450.000

c)

1.000.001 .250.000

720.000

300.000

c)

1.170.001 1.460.000

720.000

300.000

d)

1.250.0011.500.000

480.000

200.000

d)

1.460.001 1.760.000

480.000

200.000

e)

1.500.0011.750.000

360.000

150.000

e)

1.760.001 2.050.000

360.000

150.000

f)

1.750.0012.106.000

240.000

100.000

f)

2.050.001 - 2.460.000

240.000

100.000

b) Pentru nclzirea cu gaze naturale:

- tran?ele de venituri ale familiilor sunt majorate cu 17%, reprezentnd infla?ia prognozat pe anul 2003 (14%) ?i o cre?tere n termeni reali a veniturilor cu 3%, astfel nct beneficiaz? de ajutoare pentru nc?lzirea locuin?ei familiile ?i persoanele singure al c?ror venit net mediu lunar pe membru de familie este de pn? la 2.460.000 lei;

- cuantumurile ajutoarelor pentru nclzirea locuin?ei se vor majora cu aproximativ 51%, pentru acoperirea cre?terii pre?ului la gaze naturale

Situa?ia comparativ? este redat n tabelul urmtor:

- lei -

Ordonan?a de urgen?? a Guvernului

nr. 5/2003

OUG nr.81/2003

Venitul net mediu lunar pe membru de familie

Cuantumul ajutorului lunar n perioada sezonului rece

Venitul net mediu lunar pe membru de familie majorat cu 17%

Cuantumul ajutorului lunar n perioada sezonului rece majorat cu 51%

a)

pn? la 1.053.000

550.000

a)

pn? la 880.000

830 000

b)

1.053.001 1.287.000

330.000

b)

880.001 1.170.000

500 000

c)

1.287.001 1.638.000

165.000

c)

1.170.001 1.460.000

364 000

-

-

d)

1.460.001 1.760.000

260 000

-

-

e)

1.760.001 2.050.000

208 000

f)

2.050.001 - 2.460.000

104 000

c) Pentru nclzirea locuin?ei cu lemne, crbuni ?i al?i combustibili:

- ajutoarele pentru nc?lzirea locuin?ei se acord? n cuantum fix de 350.000 lei/lunar beneficiarilor de ajutor social stabilit n condi?iile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Situa?ia este redat n tabelul urmtor:

- lei -

Venitul net mediu lunar pe membru de familie

Cuantumul ajutorului lunar n perioada sezonului rece

a)

Beneficiari de ajutor social

350.000

Modalit??i de stabilire ?i acordare a ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei

Etape DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU NC?LZIREA lOCUIN?EI - naintea sezonului rece

PENTRU NC?LZIREA CU ENERGIE TERMIC? N SISTEM CENTRALIZAT SAU GAZE NATURALE

1. Furnizorii de energie termic? ?i gaze naturale vor distribui tuturor consumatorilor direct sau prin asocia?iile de proprietari/chiria?i, dup? caz, formularele de cerere ?i declara?ie pe proprie r?spundere pn? cel trziu la data de 15 octombrie.

2. Familiile ?i persoanele singure care se ncadreaz? n tran?ele de venituri men?ionate n formular, vor completa cererile cu datele necesare privind componen?a familiei ?i veniturile membrilor familiei, pe care le vor depune la prim?rie pn? cel trziu la data de 30 noiembrie.

Depunerea cererilor se va face pe trei c?i, dup? caz, astfel:

- individual;

- prin asocia?iile de proprietari/chiria?i;

- prin intermediul furnizorilor, respectiv al delega?ilor acestora, care preiau formularele de la asocia?ia de proprietari/chiria?i ?i le depun la prim?rie.

3. Primarii, pe baza datelor nscrise n formulare, stabilesc dreptul la ajutorul pentru nc?lzire pentru toat? perioada sezonului rece.

Primarii vor emite dispozi?ii privind acordarea ajutorului respectiv respingerea cererii pe care le vor transmite solicitan?ilor pn? cel trziu la data de 30 noiembrie.

4. Pe baza dispozi?iilor de acordare a ajutorului, primarii ntocmesc situa?ia centralizatoare privind titularii ajutoarelor ?i sumele aprobate pe care o transmit furnizorilor ?i asocia?iilor.

PENTRU NC?LZIREA CU LEMNE, C?RBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI

1. Primarii ntocmesc, pn? la data de 15 octombrie lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizeaz? pentru nc?lzirea locuin?ei lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri.

2. Pe baza listei, primarii emit dispozi?iile privind stabilirea dreptului la ajutor pentru nc?lzirea locuin?ei pentru toat? perioada sezonului rece, pe care le transmit titularilor pn? cel trziu la data de 30 octombrie.

3. Plata ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei se efectueaz? o singur? dat? pentru toate cele cinci luni ale sezonului rece, pn? cel trziu la data de 15 noiembrie.

Etape n timpul sezonului rece

PENTRU NC?LZIREA CU ENERGIE TERMIC? N SISTEM CENTRALIZAT SAU GAZE NATURALE

1. Lunar, furnizorii de energie termic? ?i gaze naturale transmit titularilor individuali de contract, facturile cuprinznd contravaloarea energiei termice sau gazelor naturale consumate ?i, dup? caz, suma de plat? calculat? ca diferen?a ntre contravaloarea consumului ?i ajutorul pentru nc?lzirea locuin?ei aprobat de primar, iar n cazul asocia?iilor de proprietari/chiria?i transmit factura reprezentnd contravaloarea consumului la nivel de asocia?ie.

2. n termen de 10 zile de la primirea facturii asocia?iile de proprietari/chiria?i au obliga?ia de a defalca sumele pentru energia termic? sau gaze naturale pe consumatorii individuali ?i de a ntocmi borderoul cu sumele de plat? calculate ca diferen?? ntre contravaloarea consumului ?i ajutorul pentru nc?lzirea locuin?ei.

3. Furnizorii de energie termic? ?i gaze naturale au obliga?ia de a desemna delega?i care s? preia borderourile de la asocia?iile de proprietari/chiria?i.

4. Pe baza borderourilor preluate de la asocia?iile de proprietari/chiria?i ?i a facturilor individuale pentru ceilal?i consumatori, furnizorii ntocmesc situa?iile centralizatoare cu sumele reprezentnd ajutoarele pentru nc?lzirea locuin?ei pe care trebuie s? le ncaseze.

5. Situa?iile centralizatoare se transmit primarilor care certific? sumele ce se pl?tesc cu titlu de ajutor pentru nc?lzirea locuin?ei.

6. Borderourile cu sumele certificate de primari se transmit direc?iilor pentru dialog, familie ?i solidaritate social? jude?ene care vireaz? sumele cu titlu de ajutor social n conturile ESCROW deschise la b?nci de furnizorii ?i produc?torii de energie termic? ?i gaze naturale.

7. n situa?ia n care consumatorii individuali ndeplinesc condi?iile pentru acordarea ajutorului pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutor se face ncepnd cu luna depunerii cererii.

8. Titularii ajutoarelor pentru nc?lzirea locuin?ei sunt obliga?i s? comunice primarului, prin depunerea unei noi declara?ii pe propria r?spundere despre orice modificare intervenit? n componen?a familiei sau a veniturilor acesteia, n termen de 5 zile de la data modific?rii.

9. n aceste cazuri, primarii vor emite noi dispozi?ii privind modificarea cuantumului ajutorului sau, dup? caz, ncetarea dreptului la ajutor.

10. noile dispozi?ii se aduc la cuno?tin?a beneficiarilor n termen de 5 zile.

11. Pe baza noilor dispozi?ii, primarii transmit furnizorilor ?i asocia?iilor de proprietari/chiria?i situa?ia privind modific?rile cuantumurilor sau, dup? caz, ncetarea dreptului la ajutor, n acela?i termen de 5 zile.

12. Att furnizorii ct ?i asocia?iile de proprietari/chiria?i vor opera ?i vor ?ine seama de modific?rile comunicate de primari.

PENTRU NC?LZIREA CU LEMNE, C?RBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI

n acest sistem de nc?lzire modific?rile referitoare la num?rul de beneficiari sunt determinate de stabilirea sau ncetarea dreptului la ajutor social pe parcursul sezonului rece.

ESTIMAREA NUM?RULUI DE BENEFICIARI AI NOULUI SISTEM DE ACORDARE A AJUTOARELOR PENTRU NCLZIRE

Se estimeaz? c?, prin implementarea noilor m?suri privind acordarea ajutorului pentru nc?lzirea locuin?ei, va cre?te num?rul familiilor dezavantajate pentru care se asigur? o protec?ie social? real?.

Situa?ia comparativ? este redat? n tabelul urm?tor:

Sistemul de nc?lzire

Beneficiari ajutor pentru nc?lzire (num?r)

OuG nr.5/2003

Estimat

OUG nr.81/2003

Estimat

n plat?

Energie termic?

703.000

368.000

1.096.593

Gaze naturale

268.000

51.000

718.918

Lemne, c?rbuni ?i al?i combustibili

216.000

185.000

250.000

Total

1.187.000

604.000

2.065.511

Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru nc?lzirea locuin?ei sunt asigurate, dup? cum urmeaz?:

1. Pentru anul 2003

a) Ministerul Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familiei are alocat? suma de 300 miliarde lei pentru pl??ile ce se vor efectua n cursul lunii decembrie cu titlu de ajutoare aferente lunii noiembrie 2003, n cazul nc?lzirii cu energie termic? ?i gaze naturale.

n func?ie de num?rul beneficiarilor ?i nivelul ajutoarelor stabilite, aceast? sum? poate fi majorat? prin alocarea unei sume suplimentare n bugetul Ministerului Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familiei.

b) Pentru nc?lzirea cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, fondurile necesare pl??ii ajutoarelor se vor suporta din bugetele locale.

Pentru plata integral? a acestor ajutoare care se va efectua n totalitate n lunile noiembrie sau decembrie, n Legea nr.500/2003 pentru aprobarea OG nr.87/2003 referitoare la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003, s-a prev?zut o sum? de 836 miliarde lei ce a fost repartizat? consiliilor jude?ene special pentru ajutoarele de nc?lzire curente ?i restante.

2. Pentru anul 2004

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2004, au fost asigurate fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de nc?lzire, dup? cum urmeaz? :

a) Pentru energie termic? ?i gaze naturale n bugetul Ministerului Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familiei a fost alocat? suma de 3.526 miliarde lei.

b) Pentru nc?lzirea cu lemne, c?rbuni, combustibili petrolieri, n anexa nr.4 la Legea bugetului de stat pe anul 2004, au fost cuprinse sumele necesare pentru echilibrarea bugetelor locale, n valoare de 8.526 miliarde lei, din care se vor pl?ti inclusiv ajutoarele de nc?lzire.

M?SURI INTREPRINSE n Vederea ndeplinirii n bune condi?ii a progrAmului de acordare a ajutoarelor pentru nc?lzirea locuin?ei

2 decembrie 2003

Ca urmare a monitoriz?rii aplic?rii Ordonan?ei de Urgen?? 81/2003 au fost adoptate o serie de m?suri, astfel nct beneficiarii acestor ajutoare s?-?i cunoasc? drepturile ?i pl??ile s? se fac? la timp :

1. Ministerele ?i institu?iile implicate la nivel central, precum ?i autorit??ile administra?iei publice locale desf??oar?, n aceast? perioad? activit??i prin care reglement?rile privind acordarea ajutoarelor de nc?lzire a locuin?elor s? fie cunoscute de c?tre toate categoriile sociale cu venituri reduse.

2. Pentru efectuarea pl??ii n cursul lunii decembrie a ajutoarelor de nc?lzire cu energie termic? ?i gaze naturale aferente lunii noiembrie, reprezentan?ii Ministerului Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familei, Ministerului Administra?iei ?i Internelor, Ministerului Finan?elor Publice ?i Mministerului Economiei ?i Comer?ului au stabilit un program ce a fost transmis prefecturilor ?i consiliilor jud?ene de c?tre Ministerul Administra?iei ?i Internelor, precum ?i direc?iilor pentru dialog, familie ?i solidaritate social? teritoriale de c?tre Ministerul Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familei.

Programul de deschidere a finan??rii pentru ajutoarele de nc?lzire cu energie termic? ?i gaze naturale cuprinde, n principal, urm?toarele :

Pn? n data de 30 noiembrie se aprob? ?i se trimit la asocia?ii ?i furnizori, de c?tre prim?rii borderourile aprobate cu lista persoanelor beneficiare de ajutorul pentru nc?lzire ?i plafonul de ajutor aferent.

Facturile de energie termic? sau, dup? caz, gaze naturale pe luna precedent? (noiembrie) vor fi emise de c?tre furnizori pn? n data de 5 decembrie ?i vor fi trimise asocia?iilor de proprietari/chiria?i.

Pn? n data de 8 decembrie asocia?iile de proprietari/chiria?i vor separa dreptul de ajutor aprobat de prim?rie din factura de plat? ?i vor afi?a borderourile cu ajutoarele de nc?lzire care se cuvin, iar un exemplar din borderou se va depune la furnizor.

Pn? n data de 10 decembrie se vizeaz? borderourile centralizate de c?tre prim?rii ?i se depun la direc?ia pentru dialog, familie ?i solidaritate social? din jude?ul respectiv de c?tre furnizor.

Pn? la 11 decembrie direc?iile teritoriale pentru dialog, familie ?i solidaritate social? vor transmite centralizatoarele borderourilor la Ministerul Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familiei.

Pe 12 decembrie Ministerul Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familiei efectueaz? deschiderea de credite bugetare ?i transmite Ministerului Finan?elor Publice documenta?ia necesar? n vederea tranfer?rii sumelor n conturile direc?iilor teritoriale pentru dialog, familie ?i solidaritate social? deschise la Trezorerie.

Pn? pe 15 decembrie direc?iile teritoriale pentru dialog, familie ?i solidaritate social? ntocmesc ?i depun la Trezorerie ordinele de plat? pentru virarea ajtoarelor la furnizorii de energie termic? ?i gaze naturale. Plata diferen?ei de factur? se va face de c?tre cet??ean la termenele scadente obi?nuite f?r? a lua n considerare termenele de plat? pentru ajutoare.