PROIECT

O R D O N A N Ţ Ă

privind protecţia socială a familiei monoparentale

 

n temeiul art.107 din Constituţie şi al art.1 pct.IV 2 din Legea nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul Romniei adoptă prezenta ordonanţă:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art.1 (1) Prezenta ordonanţă reglementează protecţia socială a familiei monoparentale prin asigurarea de măsuri de sprijin n vederea realizării accesului acesteia la viaţa socială n condiţii de egalitate.

(2) Beneficiază de reglementările prezentei ordonanţe şi familia monoparentală ai cărei membri sunt cetăţeni romni care locuiesc n Romnia ori cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa n Romnia, n condiţiile legislaţiei romne.

 

Art.2 n sensul prezentei ordonanţe, prin familie monoparentală se nţelege părintele singur şi copiii n vrstă de pnă la 18 ani aflaţi n ntreţinerea sa cu care locuieşte mpreună.

 

Art.3 (1) Prin termenul părinte singur se nţelege persoana care se află n una din următoarele situaţii:

a)      persoană necăsătorită;

b)      persoană văduvă;

c)      persoană divorţată;

d)      persoană care este nevoită să părăsească domiciliul conjugal şi este adăpostită mpreună cu copiii săi n instituţii publice sau private de asistenţă socială mai mult de 30 zile;

e)      persoana al cărei soţ/soţie este declarat dispărut prin hotărre judecătorească;

f)        persoana al cărei soţ/soţie este arestat preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la ntreţinerea copiilor.

(2) Se consideră părinte singur şi persoana care nu a mplinit vrsta de 18 ani şi se află n una din situaţiile prevăzute la alin (1).

(3) Se consideră părinte singur şi persoana care a fost numită tutore sau căreia i s-au ncredinţat sau dat n plasament unul sau mai mulţi copii şi se află n una din situaţiile prevăzute la alin. (1), lit. a) c).

 

Art. 4 Prin termenul copil se nţelege copilul natural sau adoptat, precum şi copilul ncredinţat ori dat n plasament la o persoană sau pentru care s-a instituit tutela, n condiţiile legii.

 

Art.5 Familia monoparentală beneficiază de alocaţie lunară de susţinere, precum şi de servicii sociale, facilităţi şi alte măsuri de sprijin, n condiţiile prezentei ordonanţe.

 

 

capitolul ii

Alocaţia lunară de susţinere

 

Art.6 (1) Familia monoparentală are dreptul la alocaţie lunară de susţinere dacă realizează venituri nete lunare pnă la următoarele niveluri:

a)      pentru familia cu un copil, 3.000.000 lei;

b)      pentru familia cu 2 copii, 4.000.000 lei;

c)      pentru familia cu 3 copii, 5.000.000 lei;

d)      pentru familia cu 4 şi mai mulţi copii, 6.000.000 lei.

(2) Familia monoparentală prevăzută la alin.(1) beneficiază de alocaţie lunară de susţinere pentru copiii de vrstă şcolară numai n condiţiile n care aceştia urmează o formă de nvăţămnt organizată n condiţiile legii.

 

Art.7 (1) Cuantumul lunar al alocaţiei de susţinere este de:

a)      500.000 lei pentru familia cu un copil;

b)      900.000 lei pentru familia cu 2 copii;

c)      1.200.000 lei pentru familia cu 3 copii;

d)      1.400.000 lei pentru familia cu 4 şi mai mulţi copii.

 

(2) Fondurile necesare pentru plata alocaţiei lunare de susţinere se suportă din bugetul de stat şi sunt administrate şi gestionate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

 

Art.8 Limitele de venituri prevăzute la art.6 alin.(1) şi cuantumurile alocaţiei lunare de susţinere prevăzute la art.7 alin.(1) se corectează anual n funcţie de evoluţia preţurilor şi se aprobă prin hotărre a Guvernului.

 

Art.9 (1) Alocaţia lunară de susţinere se acordă pe bază de cerere nsoţită de actele doveditoare privind ndeplinirea condiţiilor de familie monoparentală, componenţa acesteia şi veniturile realizate.

(2) Cererea se ntocmeşte de către părintele singur definit la art.3 din prezenta ordonanţă.

(3) Titularul alocaţiei lunare de susţinere este părintele singur, iar beneficiarul este familia monoparentală.

Art.10 (1) Veniturile pe baza cărora se stabileşte dreptul la alocaţia lunară de susţinere sunt cele prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.493/2002.

(2) Venitul net lunar al familiei monoparentale cuprinde:

a)      veniturile lunare realizate n luna anterioară nregistrării cererii, n cazul celor care se supun impozitării lunare;

b)      veniturile medii lunare realizate n anul precedent, n cazul celor care se supun impozitării anuale;

c)      venituri din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj şi din obligaţiile legale de ntreţinere.

 

Art.11 n situaţia n care familia monoparentală locuieşte mpreună cu alte persoane, veniturile realizate de acestea nu sunt luate n calcul la stabilirea venitului net lunar pentru acordarea alocaţiei lunare de susţinere, cu excepţia celor care reprezintă obligaţii legale de ntreţinere.

 

Art.12 (1) Cererea de acordare a alocaţiei lunare de susţinere nsoţită de actele doveditoare privind ndeplinirea condiţiilor de familie monoparentală, componenţa acesteia şi veniturile realizate se depune şi se nregistrează la primarul localităţii n a cărei rază teritorială familia are locuinţa.

(2) n cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.d) cererea se nregistrează la primarul localităţii unde are sediul instituţia de asistenţă socială publică sau privată.

(3) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi cererea prevăzută la alin (1) se nregistrază la primarul localităţii n a cărei rază teritorială şi au domiciliul sau reşedinţa.

(4) n cazul familiei monoparentale fără locuinţă, cererea se nregistrează la primarul unităţii administrativ-teritoriale n raza căreia trăiesc.

(5) Formularul de cerere pentru solicitarea alocaţiei lunare de susţinere şi lista actelor doveditoare se stabilesc prin norme metodologice.

 

 

Art.13 (1) n vederea soluţionării cererii de acordare a alocaţiei lunare de susţinere, primarul dispune, n mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale, care constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, n legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.

(2) Ancheta socială se efectuează de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, din compartimentul de specialitate din aparatul de lucru al consiliului local.

(3) Ancheta socială se ntocmeşte potrivit modelului aprobat prin norme metodologice.

(4) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.

 

Art.14 (1) Stabilirea dreptului la alocaţia lunară de susţinere şi a cuantumului acesteia se face prin dispoziţia scrisă a primarului, care se comunică titularului n termen de 5 zile de la data emiterii.

(2) Stabilirea dreptului la alocaţia lunară de susţinere nu se poate realiza n cazul n care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru ntocmirea anchetei sociale.

 

Art.15 (1) Alocaţia lunară de susţinere se plăteşte ncepnd cu luna următoare celei n care s-a stabilit dreptul.

(2) Data plăţii alocaţiei lunare de susţinere şi modalitatea de plată a acesteia se stabilesc de către primar prin dispoziţie şi se aduc la cunoştinţă titularilor.

(3) Plata alocaţiei lunare de susţinere se face, după caz, pe bază de stat de plată, mandat poştal sau n cont curent personal.

 

Art.16 (1) Dispoziţiile primarului privind acordarea alocaţiei lunare de susţinere se transmit direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită n continuare direcţie teritorială.

(2) Pe baza dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) direcţia teritorială solicită Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei necesarul de credite bugetare n vederea plăţii alocaţiei lunare de susţinere.

(3) Sumele primite de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sunt virate de către direcţia teritorială n contul deschis cu această destinaţie de către primar.

(4) Primăriile care au primit fonduri de la direcţia teritorială, n vederea plăţii alocaţiei lunare de susţinere, raportează lunar acesteia cuantumul plăţiilor efectuate.

(5) Sumele rămase neutilizate la sfrşitul lunii se reportează n luna următoare, iar sumele rămase neutilizate la sfrşitul anului se restituie n contul direcţiei teritoriale, n condiţiile legii.

 

Art.17 Titularul alocaţiei lunare de susţinere are obligaţia să comunice primarului, n scris, orice modificare intervenită cu privire la veniturile şi la numărul membrilor familiei, n termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

 

Art.18 n vederea verificării ulterioare a condiţiilor care au stat la baza acordării dreptului la alocaţia lunară de susţinere, primarii dispun efectuarea de noi anchete sociale la interval de 3 luni.

 

Art.19 Familia monoparentală care beneficiază de alocaţie lunară de susţinere are obligaţia ca pentru copiii de vrstă şcolară să prezinte din 3 n 3 luni, dovada frecventării cursurilor.

 

Art.20 (1) Sumele ncasate necuvenit cu titlu de alocaţie lunară de susţinere se recuperează de la titularul dreptului alocaţiei lunare de susţinere n termen de 1 an.

(2) Recuperarea sumelor plătite cu titlu de alocaţie lunară de susţinere se face prin dispoziţia primarului, care se comunică debitorului n termen de 15 zile.

(3) Dispoziţia de recuperare constituie titlu executoriu din momentul comunicării.

(4) Sumele ncasate necuvenit ca urmare a săvrşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, n condiţiile legii.

 

Art.21 (1) Plata alocaţiei lunare de susţinere se suspendă n luna următoare celei n care se constată nerespectarea prevederilor art.19 şi ale art.28 alin.(2).

(2) Prezentarea de către titular, n termen de 3 luni de la data suspendării plăţii alocaţiei lunare de susţinere, a dovezilor privind ndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.19 şi art.28 alin (2), atrage reluarea plăţii acesteia, inclusiv a sumelor cuvenite pe perioada suspendării.

 

Art.22 Plata alocaţiei lunare de susţinere ncetează n luna următoare celei n care se constată una din situaţiile:

a)      beneficiarul alocaţiei lunare de susţinere nu mai ndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.

b)      plata alocaţiei lunare de susţinere a fost suspendată şi, n termen de 3 luni de la data suspendării, nu au fost depuse dovezi că sunt ntrunite cerinţele prevăzute la art. 19 şi art. 28 alin (2).

 

Art.23 Suspendarea sau, după caz, ncetarea plăţii alocaţiei de susţinere se face prin dispoziţia primarului care se comunică titularului n termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

 

Art.24 Alocaţia lunară de susţinere nu se impozitează şi nu se ia n considerare la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi se supune executării silite n condiţiile dispoziţiilor privind exectarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

 

Art.25 Cheltuielile administrative necesare pentru stabilirea dreptului şi plata alocaţiei lunare de susţinere se suportă din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale.

 

 

capitolul iiI

Servicii sociale, facilităţi şi alte măsuri de sprijin

 

Art.26 Familia monoparentală beneficiază de servicii sociale, facilităţi, precum şi de măsuri de sprijin, n funcţie de nevoile sociale ale acesteia.

 

Art.27 - Nevoia socială a familiei monoparentale se stabileşte pe baza evaluării socio-economice realizată de serviciul public de asistenţă socială sau, după caz, de compartimentul de specialitate din cadrul consiliului local comunal, prin anchetă socială.

 

Art.28 (1) Pentru familia monoparentală ale cărei nevoi sociale sunt stabilite conform prevederilor art.27, consiliile locale au obligaţia de a asigura la solicitarea acesteia, după caz:

a)      accesul cu prioritate la măsurile pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, n condiţiile legii;

b)      scutirea sau diminuarea contribuţiei datorată pentru ntreţinerea copiilor n creşe, grădiniţe şi alte tipuri de instituţii de zi sau semirezidenţiale;

c)      acordarea cu prioritate a serviciilor cantinei de ajutor social;

d)      servicii de ngrijire de tip rezidenţial şi la domiciliu;

e)      informare şi consiliere gratuită privind drepturile de protecţie şi asistenţă socială;

f)        accesul la o locuinţă corespunzătoare;

g)      accesul n regim de urgenţă n locuinţe sociale;

h)      accesul cu prioritate n centre de zi pentru copiii de vrstă şcolară;

i)        accesul cu prioritate la alte servicii acordate de instituţiile publice de asistenţă socială.

 

(2) Familiile monoparentale care beneficiază de alocaţie lunară de susţinere au obligaţia să urmeze cel puţin una din măsurile suplimentare recomandate prin ancheta socială.

 

Art.29 (1) Primarii pot acorda ajutoare excepţionale familiilor monoparentale care sunt n situaţia de a fi evacuate din locuinţe datorită insolvabilităţii pentru plata cheltuielilor de ntreţinere a locuinţei, precum şi n alte situaţii stabilite prin hotărre a consiliului local.

(2) Ajutoarele prevăzute la alin.(1) pot fi acordate n bani sau n natură şi sunt suportate de bugetele locale.

 

Art.30 (1) Pentru persoanele apte de muncă din familia monoparentală serviciul public de asistenţă socială asigură relaţionarea cu agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă n vederea facilitării accesului la un loc de muncă.

(2) n acest scop, agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă asigură cu prioritate pentru persoanele prevăzute la alin.(1), după caz:

a)      servicii de consiliere şi mediere a muncii;

b)      programe de iniţiere şi formare profesională;

c)      accesul la un loc de muncă adecvat.

 

Art.31 Pentru părintele singur care lucrează n baza unui contract individual de muncă sau n baza unui raport de serviciu, la solicitarea acestuia angajatorul poate stabili program individualizat de muncă, n condiţiile legii.

 

Art.32 Asociaţiile şi fundaţiile care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor ce fac parte din familii monoparentale pot fi stimulate prin acordarea de subvenţii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, n condiţiile legii.

 

Art.33 Finanţarea serviciilor sociale şi a măsurilor de sprijin pentru familia monoparentală, precum şi a cheltuielilor de administrare pentru acordarea acestora se asigură de la bugetele locale şi de la bugetul de stat, n conformitate cu legislaţia n vigoare.

 

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art.34 ( 1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea măsurilor de sprijin pentru protecţia socială a familiei monoparentale.

(2) La solicitarea direcţiilor teritoriale, consiliile locale şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a transmite date şi informaţii privind acordarea alocaţiei lunare de susţinere, a serviciilor sociale, a facilităţilor şi a altor măsuri de sprijin pentru famila monoparentală prevăzute de prezenta ordonanţă.

 

Art.35 (1) Serviciul public de asistenţă socială realizează mediatizarea măsurilor de sprijin care pot fi acordate familiilor monoparentale.

(2) Serviciul public de asistenţă socială realizează evaluarea nevoii sociale a familiilor monoparentale aflate n situaţii de dificultate sau de criză, identificate de către acesta sau la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice şi stabileşte măsurile de sprijin necesare.

 

Art.36 (1) Dispoziţia primarului privind stabilirea dreptului la alocaţia lunară de susţinere, cuantumul şi plata acesteia, precum şi dispoziţia de recuperare a sumelor ncasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind dreptul la alocaţia lunară de susţinere sunt scutite de taxa de timbru.

 

Art.37 n aplicarea prezentei ordonanţe, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor elaborează norme metodologice de aplicare a ordonanţei care se aprobă prin hotărre a Guvernului n termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe n Monitorul Oficial al Romniei Partea I.

 

Art.38 Prezenta ordonanţă intră n vigoare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2004.