PROIECT

                                                                                           

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002

privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 

 

         n temeiul art. 114 alin. 4 din Constituţie,

 

          Guvernul Romniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

            Art. I. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată n Monitorul Oficial al Romniei Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002 se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

              Art. 1. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială mpotriva diminuării, pierderii capacităţii de muncă şi decesului ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

 

          2. Litera d) a articolului 5 se abrogă.

 

3. Articolul 5 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

              (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului civil, militarilor angajaţi pe bază de contract şi personalului asigurat n sistemul propriu al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Romn de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Direcţiei Penitenciarelor din cadrul Ministerului de Justiţie.

 

 4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

               Art.6. - (1) Se pot asigura n condiţiile prezentei legi, pe bază de contract individual de asigurare, persoanele care se află n una sau mai multe din următoarele situaţii:

      a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;

      b) administratori sau manageri;

      c) membri ai asociaţiei familiale;

      d) persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;

      e) persoane angajate n instituţii internaţionale;

      f) proprietari de bunuri şi / sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere;

      g) persoane care desfăşoară activităţi agricole n cadrul gospodăriilor individuale sau activităţi private n domeniul forestier;

      h) membri ai societăţilor agricole sau  ai altor forme de asociere din agricultură;

      i) alte persoane interesate, care şi desfăşoară activitatea pe baza altor raporturi juridice dect cele menţionate anterior.

       (2) Conţinutul contractului individual de asigurare se stabileşte n normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

   Art. 8. (1) Are calitatea de asigurător, potrivit prezentei legi, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale denumită n continuare CNPAS.

                      (2) Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se exercită de casele teritoriale de pensii.                

                      (3) Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, n calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, n condiţiile prezentei legi, şi de asociaţii profesionale de asigurare, constituite n acest scop pe sectoare de activitate ale economiei naţionale.

                      (4) Asociaţiile profesionale de asigurare funcţionează pe bază de statut propriu, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale prezentei legi.

 

6. n cuprinsul legii sintagmele Fondul Naţional de Asigurare pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale, Fondul Naţional şi fondurile teritoriale de asigurare pentru accidentele de muncă şi boli profesionale, fondurile teritoriale se nlocuiesc corespunzător cu sintagmele Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, CNPAS şi respectiv, casele teritoriale de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,  casele teritoriale de pensii.

 

7. Alineatul 2 al articolului 9 va avea următorul cuprins:

    (2) Calitatea de asigurat se dobndeşte, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data ncheierii contractului individual de muncă, data stabilirii raporturilor de serviciu n cazul funcţionarilor publici, data validării mandatului pentru persoanele care desfăşoară activităţi n funcţii elective, data numirii n cadrul autorităţii executive, legislative, ori judecătoreşti, data depunerii adeziunii n cazul cooperatorilor, data nceperii practicii profesionale pentru şomeri, ucenici, elevi şi studenţi, sau data ncheierii contractului individual de asigurare, după caz.

 

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

              Art.10. - (1) n vederea realizării asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi stabilirii cuantumului contribuţiei datorate, angajatorul are obligaţia de a comunica asigurătorului, printr-o declaraţie pe proprie răspundere, numărul de angajaţi, domeniul de activitate conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională, fondul de salarii, precum şi orice alte informaţii solicitate n acest scop.

                                 (2) Modelul şi conţinutul declaraţiei prevăzute la alin.(1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

                               (3) Declaraţia va fi depusă la sediul asigurătorului n termen de 30 de zile de la data publicării normelor metodologice prevăzute la alin. (2).

 

              9. Alineatul (3) al articolului 11 se abrogă.

 

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

                 Art. 12.- Persoanele asigurate potrivit art.6 au obligaţia de a depune declaraţia de venituri o dată cu ncheierea contractului individual de asigurare şi de a comunica asigurătorului orice modificare intervenită cu privire la venitul asigurat, n termen de 15 zile de la data acesteia. 

 

11. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

                  Art. 28. - (1) Unităţile prestatoare de servicii medicale se stabilesc de asigurător, care ncheie cu acestea contracte pe bază de tarife, pentru reabilitarea medicală a asiguraţilor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale.

                                     (2) Tarifele serviciilor medicale se stabilesc ntre părţile contractante pe baza prevederilor existente n contractul-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 

12. Articolul 34 va avea următorul cuprins:  

                  Art. 34. - (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80 % din media veniturilor salariale brute realizate n ultimele 6 luni.

                                       (2) n cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.6, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni.

 

13. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

      Art. 36. - Durata maximă de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 180 de zile n intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical

 

14. Articolului 45 va avea următorul cuprins:

                  Art.45. - (1) Compensaţia reprezintă o sumă fixă n bani şi se acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizaţii la care este ndreptăţit asiguratul şi nu este luată n baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi.

                       (2) Cuantumul compensaţiei se stabileşte n funcţie de gravitatea leziunii, n limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute.

                       (3) Criteriile şi grilele pe baza cărora se acordă compensaţia se stabilesc de către CNPAS prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

15. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

                  Art.46. - (1) n cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire o singură persoană, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, n condiţiile dreptului comun, sau, n lipsa acesteia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

                                   (2) Cuantumul despăgubirii n caz de deces este de 4 salarii medii brute.

 

16. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

      Art.47. - Cererea pentru obţinerea despăgubirii n caz de deces se depune la sediul asigurătorului, nsoţită de actele din care rezultă dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi.

 

17. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

      Art.49. - Plata despăgubirii n caz de deces se face n termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.

 

18. Articolul 52  se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:

                 (2) Declararea bolilor profesionale se realizează conform prevederilor Legii nr.90/1996 privind protecţia muncii, republicată, iar un exemplar din formularul de declarare al bolii respective va fi naintat de către autoritatea competentă către CNPAS.

 

19. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

                  Art. 53.- (1) Pentru constatarea cazului asigurat şi stabilirea drepturilor  de  asigurare,  asigurătorul  are  acces  şi    recurge  la procesul-verbal de cercetare, ntocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă care efectuează cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă, invaliditate şi deces.

                                       (2) Asigurătorul verifică şi decide asupra modalităţii n care a fost efectuată cercetarea accidentului cu incapacitate temporară de muncă.

                                      (3) n scopul realizării atribuţiilor prevăzute la alin.(2) asigurătorul poate participa direct la cercetarea accidentului sau poate efectua o anchetă proprie, după caz.

 

20. După litera b) a articolului 54 se introduce litera c) cu următorul cuprins:

                c) pnă la stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau caracterului profesional a bolii, conform documentelor prevăzute la pct. a) şi b), costul serviciilor medicale de urgenţă va fi suportat din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

           

21. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

                Art.60. - Angajaţii au dreptul, fără ca acest lucru să atragă consecinţe asupra lor, de a sesiza autoritatea de stat competentă, asigurătorul sau comitetele de sănătate şi securitate n muncă, asupra neluării de către angajator a unor măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

 

22. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

      Art.62. - Asigurătorul coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel naţional şi realizează obiectivele de prevenire prin servicii proprii, cu personal specializat sau cu persoane fizice/juridice abilitate conform legii.

  

23. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

                Art.63. - Personalul tehnic al asigurătorului, care desfăşoară activităţi de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi personalul medical specializat n medicina muncii au următoarele atribuţii:

                                        a) acordă consultanţă şi asistenţă tehnică şi medicală de medicina muncii cu privire la măsurile şi mijloacele de prevenire;

                                        b) iniţiază elaborarea de studii şi analize şi asigură documentaţia privind riscurile şi condiţiile de muncă din unităţi, n vederea fundamentării unor măsuri de prevenire;

                                        c) propun finanţarea, din bugetul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, a unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de prevenire necesare;

                                        d) elaborează şi propun angajatorilor instrucţiuni de prevenire şi proceduri de lucru specifice unor locuri de muncă;

                                        e) verifică modalitatea de efectuare a cercetării accidentelor de muncă ce au ca urmare incapacitatea temporară de muncă.;

                                        f) controlează aplicarea şi respectarea măsurilor de prevenire convenite cu angajatorii;

                                        g) elaborează şi propun forme şi mijloace de educare şi informare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

                                        h) ţin evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

                                        i) propun asigurătorului majorări sau reduceri ale contribuţiei, pentru stimularea activităţii de prevenire;

                                        j) acolo unde este cazul, pot propune asigurătorului ncheierea unor convenţii sau contracte cu angajatorii, n scopul mbunătăţii activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

 

24. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

      Art. 68. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale administrează, gestionează, coordonează şi controlează ntreaga activitate de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

 

25. Articolul 69 se abrogă.

 

26. Articolul 70 se abrogă.

 

27. Articolul 71 se abrogă.

 

28. Articolul 72 va avea următorul cuprins:

      Art. 72. n vederea realizării activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale are n principal următoarele atribuţii:

            a) coordonează şi controlează activitatea n acest domeniu desfăşurată de casele teritoriale de pensii;

            b) poate subvenţiona programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

            c) gestionează fondurile destinate activităţii de prevenire;

            d) aplică măsuri pentru mbunătăţirea serviciilor şi prestaţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

            e) elaborează criteriile şi metodologia care stau la baza calculului contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;          

            f) ndrumă şi controlează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

            g) controlează modul de acordare a prestaţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzute de prezenta lege;

            h) controlează modul de acordare a stimulentelor pentru ncurajarea aplicării măsurilor de prevenire şi reducere a nivelului de risc, stabilit prin normele metodologice de  aplicare a prezentei legi;

            i) poate organiza la nivel naţional, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociaţiilor profesionale de asigurare, activitatea de recuperare funcţională, protezare, reorientare şi reconversie, n vederea reintegrării profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale;

            j) organizează evidenţa cazurilor asigurate precum şi a costurilor de asigurare la nivel naţional;

            k) emite şi retrage autorizaţia de funcţionare a asociaţiilor profesionale de asigurare;

            l) finanţează la nivel naţional studii de cercetare aplicativă n vederea elaborării de soluţii, dispozitive şi metode de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

            m) organizează instruirea, formarea şi perfecţionarea personalului din domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

            n) face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

o) administrează bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi prezintă ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară

            p) coordonează activitatea de management a securităţii şi sănătăţii n muncă.

 

29. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

                  Art.73. Conducerea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurată de directorul general executiv şi de un consiliu consultativ.

 

            30. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

     Art.74.- (1) Preşedintele CNPAS numeşte n condiţiile legii un director general executiv, cu atribuţii de conducere a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

                                  (2) Ocuparea funcţiei de director general executiv se face prin concurs, n condiţiile legii.

                                  (3) Salarizarea directorului general executiv este corespunzătoare funcţiei de subsecretar de stat prevăzută la pct.6 al anexei 2/2 la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază n sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.

                                  (4) Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi va delega atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru ordonatorul de credite bugetare directorului general executiv.

           

31. Articolul 75 se abrogă.

 

32. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

                  Art.76.- (1) Consiliul consultativ este format din 9 membri:

        a) 3 reprezentanţi ai Guvernului, dintre care preşedintele CNPAS şi directorul general executiv-membri de drept, iar al treilea reprezentant este numit de preşedintele CNPAS;

        b) 3 reprezentanţi ai salariaţilor, desemnaţi prin consens de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, conform Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată;

        c) 3 reprezentanţi ai patronilor, desemnaţi prin consens de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, conform Legii nr.130/1996, republicată;

                        (2) Membrii consiliului consultativ şi desfăşoară activitatea n baza unui mandat pe o durată de 4 ani.

          (3) Preşedintele CNPAS este şi preşedintele consiliului consultativ.

                        (4) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului consultativ, cu excepţia preşedintelui CNPAS şi directorului general executiv, este egală cu 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului consultativ ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi ntr-o lună 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat.

33. Articolul 77 se abrogă.

34. Articolul 78 se abrogă.

35. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

                 Art. 79. (1) n ndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 72 CNPAS şi constituie compartimente specializate pentru urmărirea şi asigurarea:

        a) activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

        b) activităţii de reabilitare medicală şi socioprofesională şi tratament medical;

        c) evidenţei contribuţiilor, prestaţiilor şi serviciilor acordate şi a costurilor de asigurare.

                                     (2) Compartimentele prevăzute la alin.(1) se pot organiza la nivel de direcţie, serviciu sau birou, n condiţiile legii.

36. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

      Art.80.- (1) Prin statutul CNPAS se stabilesc atribuţiile, organizarea şi funcţionarea la nivel central şi teritorial pentru  activitatea  de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

37. Articolul 81 se abrogă.

 

38. Articolul 82 se abrogă.

 

39. Articolul 83 se abrogă.

 

40. Articolul 87 se abrogă.

 

41. Articolul 88 se abrogă.

 

42. Articolul 89 se abrogă.

 

43. Articolul 90 se abrogă.

 

44. Articolul 91 se abrogă.

 

45. Articolul 93 se abrogă.

 

46. Articolul 94 se abrogă.

 

47. Articolul 95 se abrogă.

 

48. Articolul 96 va avea următorul cuprins:

                 Art.96.- (1) Datorează contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale următorii:

           a) angajatorii, pentru asiguraţii prevăzuţi la art.5 şi art.7;

           b) persoanele fizice, pentru asiguraţii prevăzuţi la art.6.

                                  (2)  Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale n cazul şomerilor se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la nivelul cotei de 1 % aplicate asupra cuantumul ajutorului de şomaj sau al ajutorului de integrare profesională, dar numai pentru perioada n care aceştia urmează cursuri de calificare şi de reconversie profesională.

                                 (3) Prin excepţie de la alin.(1) lit.a angajatorii nu datorează contribuţii pentru persoanele prevăzute la art.5 lit.e.

 

            49. Alineatul 3 al articolul 99 va avea următorul cuprins:

                  (3) Pentru prima perioadă de funcţionare a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, tarifele şi clasele de risc se pot modifica şi la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singură dată.

 

            50. Articolul 101 va avea următorul cuprins:

                 Art.101.- (1) Baza de calcul pentru contribuţia datorată de persoanele prevăzute la art.5 şi art.7 o reprezintă fondul brut de salarii realizat.

                                  (2) n situaţia n care ntr-o unitate există activităţi ncadrate n mai multe clase de risc, baza de calcul o reprezintă fondul de salarii corespunzător activităţilor ncadrate n fiecare clasă de risc.

                                  (3) Cotele de contribuţie datorate de angajatori n funcţie de clasa de risc se vor situa n limita unui procent minim de 0,5 % şi a unui procent maxim de 4 % aplicat asupra fondului brut de salarii.

                                  (4) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se aplică asupra sumelor reprezentnd:

          a) prestaţii de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de către acesta, potrivit legii;

          b) drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale n cazul desfacerii contractelor individuale de muncă, al ncetării calităţii de funcţionar public sau de membru cooperator, altele dect cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;

          c) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturile de autor;

          d) sumele reprezentnd participarea salariaţilor la profit;

        e) premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale.

 

51. Articolul 102 va avea următorul cuprins:

                  Art.102.- (1) Contribuţia datorată de persoanele fizice prevăzute la art.6 este unică, n valoare de 1 % aplicată asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestată.

                        (2) Baza de calcul pentru aceste contribuţii o reprezintă venitul lunar asigurat prevăzut n contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic dect salariul minim brut pe economie.

 

52. Articolul 105 se abrogă.

 

53. Articolul 108 va avea următorul cuprins:

                  Art.108. - (1) Neplata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale la termenele stabilite conform art.106 generează plata unor dobnzi calculate pentru fiecare zi de ntrziere, pnă la data achitării sumei datorate inclusiv.

                                      (2) Cota dobnzilor prevăzută la alin.(1) se stabileşte conform reglementărilor privind colectarea creanţelor bugetare.

                                      (3) Sumele reprezentnd dobnzile se fac venit la bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

         

54. Articolul 109 se abrogă.

 

55. Articolul 111 va avea următorul cuprins:

                  Art.111. (1) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art.6 la termenele stabilite atrage neacordarea drepturilor la prestaţii, pnă la achitarea contribuţiilor datorate şi a dobnzilor aferente.

                                      (2) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art.6  pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere a contractului.

 

            56. Alineatul 1 al articolul 112 va avea următorul cuprins:

                  Art.112.- (1) CNPAS virează fiecărei case teritoriale de pensii sumele necesare constituirii bugetelor acestora n domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

 

            57. Articolul 113 va avea următorul cuprins:

                  Art.113. - (1) Asigurătorul poate să aprobe anual majorări sau reduceri ale contribuţiilor.           

                                     (2) Valoarea majorărilor sau a reducerilor se stabileşte n principal după următoarele criterii:

          a)  numărul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale pe o perioadă de referinţă;

          b) gravitatea consecinţelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

          c)  volumul cheltuielilor pentru prestaţii şi servicii;

        d)  existenţa locurilor de muncă ncadrate n condiţii deosebite sau speciale.

            58. Articolul 114 va avea următorul cuprins:

                Art. 114. (1) Bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale cuprinde veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale sistemului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

                                    (2) Bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale se aprobă prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

                                    (3)       CNPAS elaborează anual distinct proiectul bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pe care l supune spre aprobare n cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

         

            59. Articolul 117 va avea următorul cuprins:

                  Art. 117. - Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale cuprind:

          a) cheltuieli pentru acoperirea costurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

          b) cheltuieli pentru acoperirea costurilor prestaţiilor şi serviciilor de asigurare conform legii;

          c) cheltuieli de organizare şi funcţionare a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, n limita unui procent de 5 % aplicat veniturilor anuale totale prevăzute n bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

          d) cheltuieli pentru finanţarea unor investiţii proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale n domeniu.

            

            60. După Articolul 133 se introduce un articol nou, articolul 1331 cu următorul cuprins:

                  Art.1331 (1) Sumele ncasate necuvenit cu titlu de prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale se recuperează de la beneficiari n termenul de prescripţie de 3 ani.

                                       (2) Sumele prevăzute la alin.(1) se recuperează de la beneficiari n baza deciziei casei teritoriale de pensii, care constituie titlu executoriu. Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc.

 

            61. Articolul 134 va avea următorul cuprins:

                 Art. 134. n nţelesul prezentei legi salariul mediu brut reprezintă salariul utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

            62. Articolul 135 va avea următorul cuprins:

                Art. 135. Prezenta lege intră n vigoare la data de 1 ianuarie 2005 cu excepţia prevederilor referitoare la constituirea fondului iniţial de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care intră n vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

 

            63. Articolul 136 va avea următorul cuprins:

                Art. 136. (1) Statutul CNPAS se modifică şi se completează prin hotărre a Guvernului, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

                                        (2) După data aprobării Statutului CNPAS potrivit  dispoziţiilor alin. (1) aceasta preia prin protocol de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, activităţile corespunzătoare funcţionării şi organizării sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi personalul aferent acestor activităţi.

                                      (3) Personalul preluat de CNPAS va fi transferat potrivit legii de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de la unităţile sale subordonate sau aflate n coordonare.

 

64. Articolul 137 va avea următorul cuprins:

                 Art. 137. (1) Pnă la aprobarea Statutului CNPAS, n condiţiile dispoziţiilor art. 136 alin. (1), Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin structurile proprii, va asigura logistic şi organizatoric desfăşurarea activităţilor necesare colectării contribuţiilor şi gestionării fondului iniţial.

                              (2) Contribuţiile pentru fondul iniţial se colectează pnă la 31 ianuarie 2004 de către casele teritoriale de pensii şi virează la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

                                        (3) După aprobarea Statutului CNPAS, n condiţiile dispoziţiilor art. 136 alin. (1), Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va transfera prin protocol la CNPAS, contribuţiile colectate pentru fondul iniţial.

 

65. Articolul 138 se abrogă.

 

66. Articolul 139 se abrogă.

 

67. Articolul 140 va avea următorul cuprins:

                Art. 140. - (1) n perioada 1 ianuarie 2003 - 1 ianuarie 2005, angajatorii datorează o contribuţie fixă de 0,5 % aplicată la fondul brut de salarii, destinată exclusiv constituirii fondului iniţial necesar pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(2) Pnă la data de 1 ianuarie 2003, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora instrucţiuni pentru colectarea fondului iniţial pentru aplicarea prevederilor alin.(1). Instrucţiunile se vor publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

                                    (3) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2004, un departament al CNPAS va administra fondul iniţial. n acest scop, CNPAS va deschide un cont distinct la Trezoreria statului n care se vor evidenţia disponibilităţile băneşti ale fondului iniţial.

(4) M.M.S.S.F. va vira n contul deschis de CNPAS, disponibilităţile băneşti aferente acestui fond existente la 31 decembrie 2003 şi eventualele sume ce se vor ncasa n contul M.M.S.S.F. după data de 1 ianuarie 2004.

(5) Cheltuielile de administrare aferente fondului iniţial, respectiv cheltuielile de personal, materiale şi servicii, se efectuează n anul 2004 din creditele bugetare aferente sistemului public de pensii, iar la sfrşitul anului 2004 cuantumul lor se va stabili proporţional cu personalul care administrează fondul iniţial, urmnd ca regularizarea ntre cele două fonduri să facă obiectul legii bugetare pe anul 2005.

 

68. Articolul 141 va avea următorul cuprins:

     Art. 141. Pnă la data de 1 ianuarie 2005 Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii vor elabora normele metodologice, de aplicarea prezentei legi, care se vor publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Art. II. La data de 1 ianuarie 2005 se abrogă prevederile referitoare la accidente de muncă şi boli profesionale cuprinse la capitolul 5 Alte drepturi de asigurări sociale al Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. III. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va fi publicată n Monitorul oficial al Romniei, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dndu-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM MINISTRU,

 

ADRIAN NĂSTASE