P R O I E C T

 

 

L E G E

pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 

 

Parlamentul Romniei adoptă prezenta lege.

 

 

Art. I. - Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

 

1.      Litera e) a articolului 16 va avea următorul cuprins:

e) cetăţeni străini sau apatrizi care au fost ncadraţi n muncă sau au realizat venituri n Romnia, conform legii;

 

2.      Litera a) a alineatului (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

a) le-a ncetat contractul individual de muncă sau contractul de muncă temporară din motive neimputabile lor;

 

3.      Litera g) a alineatului (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

g) au ncetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobndit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se ncadreze n muncă.

4.      Literele a) şi b) ale alineatului (2) al articolului 17 vor avea următorul cuprins:

a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de nvăţămnt, n vrstă de minim 16 ani, care ntr-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să se ncadreze n muncă potrivit pregătirii profesionale;

b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap n vrstă de minim 16 ani care nu au reuşit să se ncadreze n muncă potrivit pregătirii profesionale;

 

 

5.      Litera c) a alineatului (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

c) cetăţeni străini sau apatrizi care, pe perioada n care au domiciliul sau reşedinţa n Romnia, sunt ncadraţi n muncă sau realizează venituri, n condiţiile legii.

 

 

6.        Litera a) a articolului 19 va avea următorul cuprins:

a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară, n condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari;

 

7.      După alineatul (1) al articolului 24 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins :

(11) Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj, se rentregesc veniturile acestui buget n funcţie de natura sursei la care a fost creat debitul.

 

8.      Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

(2) Disponibilităţile băneşti nregistrate la finele anului de bugetul asigurărilor pentru şomaj se reportează şi se utilizează n anul următor.

 

9.            După alineatul (2) al articolului 25 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

(3) Disponibilităţile băneşti ale bugetului asigurărilor pentru şomaj sunt purtătoare de dobnzi.

10.        Articolul 26 va avea următorul cuprins:

Art. 26. Angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, n cotă de 3,5%, aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asiguraţii prevăzuţi la art. 19.

 

11.        Articolul 28 va avea următorul cuprins:

Art. 28. - Persoanele asigurate n baza contractului de asigurare pentru şomaj, prevăzute la art. 20, au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, n cotă de 4,5%, aplicată asupra venitului lunar declarat n contractul de asigurare pentru şomaj.

 

12.        Litera f) a alineatului (1) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

f) finanţarea serviciilor de formare profesională pentru persoanele care, potrivit legii, beneficiază n mod gratuit de aceste servicii;

 

13.        După alineatul (1) al articolului 34 se introduc alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:

(11) Pentru persoanele ncadrate cu contract individual de muncă cu timp parţial, stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate n baza contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

(12) Pentru persoanele ncadrate cu contract de munca temporară, stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabileşte n funcţie de durata fiecărei misiuni, respectiv de timpul ct persoanele se află la dispoziţia agentului de muncă temporară, ntre misiuni.

 

 

14.        Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

(2) Constituie stagiu de cotizare şi perioadele n care angajatorul nu a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se află n procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, nchidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau nu şi-a achitat contribuţiile datorită unor situaţii de forţă majoră.

 

15.        După articolul 35 se introduce articolul 351 cu următorul cuprins:

Art. 351 Pentru persoanele cărora li se suspendă raporturile de muncă sau de serviciu pentru efectuarea stagiului militar sau a concediului pentru creşterea copilului pnă la mplinirea vrstei de 2 ani, respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap şi cărora le ncetează raporturile de muncă sau de serviciu, din motive neimputabile lor, ntr-o perioadă mai mică de 12 luni de la data reluării activităţii la angajator, stagiul minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) se realizează prin cumularea perioadei de asigurare realizată nainte de suspendare cu perioada de asigurare realizată după reluarea activităţii.

 

16.    Litera a) a alineatului (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

a) ncetarii contractului individual de munca sau a contractului de munca temporara;

 

17.    Litera m) a articolului 44 se abrogă.

 

 

 

18.        Litera c) a alineatului (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

c) la data ncadrării n muncă, conform legii, pe o perioadă mai mică de 12 luni;

 

19.    Alineatul (3) al articolului 50 va avea următorul cuprins:

(3) n vederea realizării serviciilor de preconcediere, angajatorii prevăzuţi la art. 49 sunt obligaţi să nştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu cel puţin 45 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.

 

20.        Articolul 56 va avea următorul cuprins:

Art.56. - Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, finanţate din alte fonduri dect bugetul asigurărilor pentru şomaj, numai dacă sunt acreditaţi de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

21.        Alineatul (3) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

(3) De servicii de mediere gratuite beneficiază, la cerere, şi persoanele prevăzute la art. 16 lit. c), d), e) şi f).

 

22.        Articolul 66 va avea următorul cuprins:

Art.66. - (1) Persoanele prevăzute la art.16 lit.a), b), d), e) şi f), precum şi persoanele care desfăşoară activităţi n mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici dect indemnizaţia de şomaj şi care sunt nregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază, n mod gratuit, de servicii de formare profesională.

(2) Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, şi pentru persoanele aflate n următoarele situaţii:

a)      au reluat activitatea ca urmare a ncetării concediului pentru creşterea copilului pnă la mplinirea vrstei de 2 ani, respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap;

b)      au reluat activitatea după satisfacerea stagiului militar;

c)      au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate.

(3) Prevederile alin.(2) se aplică n cazul n care cererea este formulată n termen de 12 luni de la data reluării activităţii persoanelor, o singură dată pentru fiecare situaţie.

(4) Persoanele aflate n detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni pnă la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesională organizat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cheltuielile necesare pregătirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 

23.        După articolul 66 se introduce articolul 661 cu următorul cuprins:

Art. 661 . - (1) Prin servicii de formare profesională se nţelege totalitatea drepturilor de care beneficiază persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) şi alin.(2) pe durata participării la o formă de pregătire profesională.

(2) Persoanele aflate n căutarea unui loc de muncă care beneficiază n mod gratuit de servicii de formare profesională, au următoarele drepturi:

a)      să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului;

b)      să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească n folosinţă manuale;

c)      să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;

d)      să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport n comun, sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasări n cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire;

e)      să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului.

(3) Persoanele menţionate la alin.(2) care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanţă mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada ct participă la pregătirea profesională, să beneficieze de cazare şi de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările n vigoare aplicabile salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării sau detaşării.

(4) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate n căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională se elaborează de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se aprobă prin Ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

(5) Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sunt obligate să participe la programele de formare profesională oferite şi organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

(6) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) pot beneficia de servicii de formare profesională gratuite o singură dată pentru fiecare perioadă n care se află n căutarea unui loc de muncă.

(7) Drepturile prevăzute art. 661 alin.(2) şi (3) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 

24.    Alineatul (2) al articolului 67 va avea următorul cuprins:

(2) Formarea profesională a persoanelor n căutarea unui loc de muncă se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi prin furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizaţi n condiţiile legii.

 

25.        După alineatul (2) al articolului 67 se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:

(3) Modul de organizare şi funcţionare al centrelor regionale pentru formarea profesională a adulţilor se aprobă prin hotărrea consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

(4) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă de punere n aplicare a hotărrii consiliului de administraţie se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

26.        Alineatul (3) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

(3) Serviciile prevăzute la alin.(1) se acordă, gratuit, persoanelor prevăzute la art.16 lit.a), b) d), e) şi f), o singură dată, pentru fiecare perioadă n care se află n căutarea unui loc de muncă, precum şi studenţilor care solicită acordarea de credite cu dobndă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj n condiţiile prezentei legi.

 

27.        Articolul 76 va avea următorul cuprins:

Art. 76. - (1) Angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite drept prime conform art. 74 şi art. 75, n situaţia n care raporturile de muncă sau de serviciu ncetează, ntr-o perioadă mai mică de 12 luni de la data ncadrării n muncă, din următoarele motive:

a)      n temeiul art.55 lit.b), art.56 lit.g) şi lit. i), art.61 lit.a) şi lit.b) şi art.79 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii;

b)      n temeiul art.90 alin.(1) lit.b) şi e), alin.(2) lit.f) şi g) şi alin.(5) din Legea nr. 188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare;

(2) n situaţia nerespectării prevederilor alin. (1) recuperarea sumelor prevăzute la art. 74 şi art. 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.

 

28.              Articolul 78 va avea următorul cuprins:

Art.78. - Din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse alocate conform prevederilor legale, se pot subvenţiona cheltuielile cu forţa de muncă efectuate n cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rndul şomerilor, pentru dezvoltarea comunităţilor locale.

 

 

29.        Alineatul (1) al articolului 79 va avea următorul cuprins:

(1) Subvenţiile prevăzute la art. 78 se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, la solicitarea autorităţilor publice locale, pentru fiecare persoană ncadrată, din rndul şomerilor, cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

 

30.        Articolul 80 va avea următorul cuprins:

(1) Angajatorii care ncadrează n muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de nvăţămnt primesc, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent:

a) 1 salariu de baza minim brut pe ţară, n vigoare la data ncadrării n muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

b) 1,2 salarii de baza minime brute pe ţară, n vigoare la data ncadrării n muncă, pentru absolvenţii de nvăţămnt secundar superior sau nvăţămnt postliceal;

c) 1,5 salarii de baza minime brute pe ţară, n vigoare la data ncadrării n muncă, pentru absolvenţii de nvăţămnt superior.

(2) Angajatorii care ncadrează n muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rndul pesoanelor cu handicap primesc, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute la alin. (1) pe o perioadă de 18 luni.

 

31.        Alineatul (2) al articolului 83 va avea următorul cuprins:

(2) Angajatorii care ncetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului prevăzut la alin.(1), sunt obligaţi să restituie, n totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele ncasate pentru fiecare absolvent, plus dobnda de referinţă a Băncii Naţionale a Romniei, dacă ncetarea raporturilor de muncă sau de serviciu a avut loc din următoarele motive :

a)      ncetarea raportului de muncă n temeiul art.55 lit.b), art.56 lit. c), e) şi lit.f), art.61 lit.c) şi lit.d) şi art.65 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii;

b)      ncetarea raportului de serviciu n temeiul art. 90 alin.(1) lit.b), alin. (2) lit. e) şi alin.(4) lit.c), d) şi f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

32.        Alineatul (3) al articolului 83 se abrogă.

 

33.        Articolul 85 va avea următorul cuprins:

Art. 85. - (1) Angajatorii care ncadrează n muncă pe perioadă nedeterminată şomeri n vrstă de peste 45 de ani sau şomeri ntreţinători unici de familii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu de baza minim brut pe ţară n vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.

(2) De facilităţile prevăzute la alin.(1) beneficiază şi angajatorii care au sub 100 de angajaţi şi ncadrează n muncă, pe durată nedeterminată, persoane cu handicap, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.

(3) Subvenţionarea locurilor de muncă vacante pentru ncadrarea n muncă, n condiţiile alin. (2), a persoanelor cu handicap pe o perioadă de 1 an de zile de la angajare nu poate depăşi 60% din fondul de salarii realizat de angajator n perioada menţionată.

(4) Angajatorii care ncetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin.(1) şi (2), anterior termenului de 2 ani, sunt obligaţi să restituie, n totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, sumele ncasate pentru fiecare persoană, plus dobnda de referinţă a Băncii Naţionale a Romniei, dacă ncetarea raporturilor de muncă sau de serviciu a avut loc din motivele prevăzute la art.83 alin.(2).

(5 ) Angajatorii care ncadrează n muncă, potrivit legii, şomeri care n termen de trei ani de la data angajării ndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială, pensia anticipată sau de acordare a pensiei pentru limită de vrstă dacă nu ndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată sau pensia anticipată parţială, beneficiază, pe perioada angajării, pnă la data ndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu un salariu de baza minim brut pe ţară n vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj .

(6) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute la alin.(1), alin.(2) şi alin. (5) angajatorii care n ultimii 2 ani au fost n raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevăzute la aceste alineate.

34.        Articolul 86 va avea următorul cuprins:

Art. 86. - (1) Pentru crearea de noi locuri de muncă prin nfiinţarea şi dezvoltarea de ntreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, credite n condiţii avantajoase.

(2) Creditele se acordă n baza unor proiecte de fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi nfiinţate, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru investiţii, inclusiv perioada de graţie de maximum 6 luni şi, respectiv, un an pentru asigurarea producţiei, cu o dobndă de 50% din dobnda de referinţă a Băncii Naţionale a Romniei.

(3) n judeţele n care rata medie anuală a şomajului s-a situat peste rata medie anuală a şomajului pe ţară, comunicată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, creditele se acordă n anul calendaristic următor cu o dobndă de 25% din dobnda de referinţă a Băncii Naţionale a Romniei.

(4) Beneficiază de credite, n condiţiile legii, cu dobnda prevăzută la alin. (3) şi persoanele n vrstă de pnă la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de nvăţămnt superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, n condiţiile legii.

(5) Creditele prevăzute la alin. (4) se acordă studenţilor care nfiinţează şi dezvoltă, individual sau mpreună cu alţi studenţi care ndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (4), intreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau care desfăşoară n mod independent o activitate economică n calitate de persoană fizică autorizată.

(6) n cazul n care, n perioada pentru care a fost acordat creditul, intervine cesionarea sau nstrăinarea parţială ori totală, prin orice modalitate, a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute de beneficiarii de credite prevăzuţi la alin. (4), aceştia sunt obligaţi să achite o sumă egală cu diferenţa dintre dobnda prevăzută la alin. (2) şi cea prevăzută la alin.(3).

(7) Beneficiarii de credite acordate n condiţiile prevăzute la alin.(2), (3) şi (4) trebuie să ndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă cel mult 250 de angajaţi şi/sau membri cooperatori cu raporturi de muncă sau de serviciu;

b) activitatea de bază să se realizeze n producţie, servicii sau n turism;

c) pe cel puţin 50% din numărul locurilor de muncă nou-create prin nfiinţarea sau dezvoltarea de ntreprinderi mici şi mijlocii sau de unităţi cooperatiste să fie ncadrat personal provenind din rndul şomerilor nregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;

d) personalul ncadrat n condiţiile prevăzute la lit.c) să fie menţinut n activitate cel puţin 3 ani;

e) locurile de muncă avute n vedere la acordarea de credite n condiţiile alin.(2), (3) şi (4) să nu fie locurile de muncă vacante, rezultate n urma disponibilizărilor de personal n ultimele 12 luni premergătoare ncheierii contractului de creditare.

(8) Şomerii care se obligă să nfiinţeze ntreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau care desfăşoară n mod independent o activitate economică n calitate de persoane fizice autorizate, au prioritate la obţinerea creditelor n condiţii avantajoase.

 

35.Dupa articolul 86 se introduce articolul 86 cu urmatorul cuprins:

Art.86 (1) Pentru crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri, se pot acorda, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, credite nerambursabile.

(2) Creditele prevăzute la alin.(1) se acordă pentru nfiinţarea şi dezvoltarea de ntreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate, care şi desfăşoară activitatea n localităţi confruntate cu fenomene de sărăcie şi excluziune socială din cauza nivelului ridicat al şomajului.

(3) Localităţile n care se vor acorda creditele prevăzute la alin. (1), precum şi sumele ce vor fi alocate fiecărei localităţi se stabilesc prin hotărre a Guvernului n limitele stabilite n bugetul asigurărilor sociale de stat.

(4) Creditele prevăzute la alin. (1) se acordă ntreprinderilor mici şi mijlocii şi unităţilor cooperatiste cu condiţia ca pe toate locurile de muncă nou create să ncadreze n muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri pe care să i menţină n activitate cel puţin patru ani, asociaţiilor familiale nfiinţate de şomeri şi ai căror membri sunt şomeri, precum şi şomerilor care au calitatea de persoane fizice autorizate să desfăşoare, n mod independent, o activitate economică.

 

36.Articolul 87 va avea următorul cuprins:

Art. 87 (1) Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de credite n condiţii avantajoase, respectiv de credite nerambursabile, precum şi cuantumul maxim al creditelor ce pot fi acordate unui beneficiar se vor stabili prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Asociaţiile familiale pot primi credite n condiţii avantajoase sau credite nerambursabile, proporţional cu numărul membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate care desfăşoară n mod independent activităţi economice, pentru finanţarea propriului loc de muncă.

 

37.Articolul 88 va avea următorul cuprins:

Art.88. (1) n cazul n care persoanelor angajate din rndul şomerilor le ncetează raporturile de muncă anterior mplinirii celor 3 ani, respectiv 4 ani de la ncadrare, angajatorul este obligat ca, n termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetării raporturilor de muncă, să ncadreze şomeri pe locurile de muncă devenite vacante.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine angajatorilor şi n situaţia n care persoanele angajate pe noile locuri de muncă create nu provin din rndul şomerilor, pentru cei care beneficiază de credite n condiţii avantajoase.

(3) Pe perioada derularii contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului

(4) n cazul n care unul dintre posturile existente la data acordării creditului se vacantează, angajatorul este obligat ca, n termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data vacantării, să ncadreze alte persoane pe locurile de muncă devenite vacante.

 

 

38. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 89 vor avea următorul cuprins:

Art. 89. - (1) n cazul nerespectării condiţiei prevăzute la art. 86 alin. (7) lit. c), angajatorul va suporta o penalitate egală cu mărimea creditului acordat pentru fiecare loc de muncă creat şi neocupat.

(3) n cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 88 alin. (4), contractul de creditare se reziliază, iar agentul economic va suporta o penalitate egală cu creditul acordat plus dobnda aferentă, fără a mai avea posibilitatea să beneficieze de credite n condiţiile prezentei legi timp de 3 ani.

39. Articolul 90 va avea următorul cuprins:

Art. 90.-(1) Beneficiarii de credite n condiţii avantajoase pot solicita din nou credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj dacă au achitat integral creditele n condiţii avantajoase obţinute anterior, inclusiv dobanzile aferente.

(2) Beneficiarii de credite nerambursabile nu mai au dreptul să primească un nou credit nerambursabil.

 

40.Articolul 91 va avea următorul cuprins:

Art. 91. - (1) Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru acordarea de credite n condiţii avantajoase sau credite nerambursabile se face de bănci sau de agenţii autorizate potrivit legii, cu care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ncheie contracte n condiţiile prevăzute de lege.

(2) Banca sau agenţia de credite care administrează fonduri pentru acordarea de credite n condiţii avantajoase poartă răspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 

41.Articolul 92 va avea următorul cuprins:

Art. 92. (1) Procedura şi criteriile de acordare a creditelor nerambursabile, se stabilesc prin hotărre a Guvernului.

(2) Condiţiile de acordare şi rambursare a creditelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, modul de stabilire a garanţiilor, organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru desemnarea băncilor şi agenţiilor autorizate să acorde credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Băncii Naţionale a Romaniei.

 

42.Articolul 94 va avea următorul cuprins:

Art. 94. - Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj, n condiţiile art. 86 alin. (1) şi alin. (4), beneficiază de reducere la plata contribuţiei, potrivit art. 93 alin. (2), numai pentru şomerii ncadrati peste nivelul de 50% din locurile de muncă nou-create prevăzute la art. 86 alin. (7) lit. c).

 

 

43. După litera h) a articolului 113 se introduce litera i) cu următorul cuprins:

i) furnizarea fără acreditarea prevăzută de lege, a serviciilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

 

44.Litera b) a articolului 114 va avea următorul cuprins:

b) cele prevăzute la lit. c), d), e), g) şi i) cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

 

45. După alineatul (1) al articolului 116 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

(2) Organele de control măsuri active ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi ale structurilor sale teritoriale vor constata şi sancţiona contravenţiile prevăzute la art. 113 lit. a), e), h) şi i), precum şi contravenţia prevăzută la lit. f), n ce priveşte nerespectarea art.50 alin. (3).

 

46. După art. 116 se introduce art. 1161 cu următorul cuprins:

Art. 1161. Controlul respectării obligaţiilor privind ncadrarea n muncă şi menţinerea raporturilor de muncă, asumate de angajatorii care au beneficiat de subvenţii sau credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care vor constata şi vor aplica, după caz, sancţiunile prevăzute de lege.

Art. II. n termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va modifica n mod corespunzător actele normative elaborate n vederea aplicării legii şi le va supune spre aprobare Guvernului.

 

Art. III. Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nouă numerotare.