PROIECT

 

H o t ă r r e

 

privind nfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei

 

n temeiul art. 107 din Constituţia Romniei, al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 217/ 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei n familie, al art. 42 din Legea nr. 90/ 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romniei şi a ministerelor, precum şi al art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 64/ 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind nfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre:

 

 

Cap. I Dispoziţii generale

 

Art. 1 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, denumită n continuare ANPF, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, n subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) Agenţia stabileşte concepţia de ansamblu şi asigură coordonarea unitară, pe baza unei strategii naţionale, a luptei mpotriva violenţei n familie, desfăşurată de către autorităţile competente, de alte instituţii ale statului şi de organizaţii neguvernamentale, centralizează şi monitorizează rezultatele cooperării dintre instituţiile abilitate romne şi instituţiile şi organizaţiile străine cu atribuţii n acest domeniu.

(3) Sediul provizoriu al Agenţiei este n B-dul Gheorghe Magheru nr.6-8, sector 1, Bucureşti.

 

Art. 2 Principalele obiective ale ANPF sunt:

a) promovarea valorilor familiale, a nţelegerii şi ntrajutorării n familie, prevenirea şi combaterea violenţei n relaţiile dintre membri;

b) sprijinirea membrilor de familie aflaţi n dificultate ca urmare a actelor de violenţă n familie;

c) sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sănătăţii şi de reinserţie socială;

d) asistarea agresorilor prin tratamente psihologice şi psihiatrice, după caz de dezalcoolizare, dezintoxicare:

e) protejarea victimelor, n special a minorilor, prin măsuri de păstrare a confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor lor, precum şi prin măsuri de protecţie psihologică a acestora, n timpul instrumentării cazului;

f) iniţierea şi coordonarea parteneriatelor sociale, n scopul prevenirii şi combaterii violenţei n familie.

 

Art. 3 (1) ANFP coordonează punerea n aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a violenţei n familie: informarea, consilierea şi consultanţa familială, medierea n cazurile de violenţă n familie, nfiinţarea centrelor pentru adăpostirea victimelor violenţei n familie şi a centrelor de asistenţă destinate agresorilor.

(2) Pentru realizarea obiectivelor, ANPF ndeplineşte următoarele atribuţii:

a) fundamentează, elaborează strategia naţională şi programele n domeniul prevenirii şi combaterii violenţei n familie;

b) elaborează planul de acţiune pentru realizarea obiectivelor strategiei;

c) asigură coordonarea n domeniu ntre instituţiile, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate n activităţile din Strategia naţională privind prevenirea şi combaterea violenţei n familie;

d) controlează aplicarea reglementărilor din domeniul propriu, precum şi activităţile unităţilor care şi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa;

e) finanţează sau, după caz, cofinanţează programele specifice n domeniul apărării şi consolidării familiei, precum şi al ngrijirii şi protecţiei victimelor violenţei n familie;

f) nfiinţează adăposturi şi linii telefonice de urgenţă pentru victimele violenţei n familie;

e) face propuneri de acte normative pentru armonizarea, adaptarea şi actualizarea cu reglementările internaţionale n domeniu;

e) instruieşte, autorizează şi coordonează activitatea profesională a asistenţilor familiali;

f) efectuează studii şi cercetări, elaborează strategii, prognoze, realizează şi publică materiale ştiinţifice şi promoţionale specifice;

g) realizează baza de date pentru gestionarea situaţiilor de violenţă n familie;

h) sprijină implicarea partenerilor sociali n rezolvarea problemei violenţei n familie;

i) nfiinţează centre de recuperare pentru victimele violenţei n familie;

j) nfiinţează centre de asistenţă destinate agresorilor;

k) stabileşte procedurile şi criteriile de evaluare a nevoilor sociale n domeniul violenţei n familie şi reglementează metodologia de acţiune n cazurile care necesită intervenţia asistenţilor familiali;

l) elaborează standardele de calitate a serviciilor sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei n familie şi normele metodologice corespunzătoar;

m) asigură acreditarea conform legii a unităţilor de asistenţă socială din domeniu;

n) autorizează activitatea profesională a asistenţilor familiali şi a altor categorii de personal implicate n activitatea de prevenire şi combatere a violenţei n familie;

o)organizează instruirea asistenţilor sociali şi a a altor categorii de personal implicate n activitatea de prevenire şi combatere a violenţei n familie;

p)organizează cursuri de cunoaştere a formelor de violenţă n familie, campanii de sensibilizare a comunităţii;

r) centralizează, analizează şi sintetizează toate datele furnizate de autorităţile, instituţiile şi organizaţiile implicate şi ntocmeşte, pe baza datelor furnizate, raportul anual privind evoluţia şi nivelul fenomenului violenţei n familie, pe care l naintează Guvernului Romniei şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, n conformitate cu acordurile ratificate de Romnia.

s)gestionează resursele necesare programelor sale şi controlează implementarea acestora;

ş) gestionează şi administrează resursele umane, economice şi tehnice ale ANPF;

t)exercită şi alte atribuţii n domeniu, potrivit legii.

(3) Structurile teritoriale subordonate ANPF ndeplinesc următoarele atribuţi:

a) realizează baza de date pentru gestionarea situaţiilor de violenţă n familie;

b) iniţiază şi coordonează parteneriate sociale, n scopul prevenirii şi combaterii violenţei in familie;

c) asigură consilierea membrilor de familie aflaţi n dificultate;

d) sprijină victimele prin programe de recuperare a sănătăţii şi de reinserţie socială;

e) asistă agresorii prin nlesnirea accesului la tratamente psihologice şi psihiatrice, după caz de dezalcoolizare, dezintoxicare;

f) asigură protecţia victimelor şi, n special, a minorilor, prin măsuri de păstrare a confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor lor, precum şi prin măsuri de protecţie psihologică a acestora, n timpul instrumentării cazului;

g) monitorizează prin raportări trimestriale către conducerea ANPF activitatea specifică din centrele de recuperare pentru victimele violenţei n familie şi din centrele de asistenţă destinate agresorilor;

h) decontează cheltuielile legate de adăposturi, consiliere juridică şi psihosocială, servicii medicale de urgenţă, telefoane de urgenţă şi de eliberare a certificatelor medico-legale pentru victimele violenţei n familie;

i) asigură medierea n cazurile de violenţă n familie.

 

Cap. II Organizarea, funcţionarea şi finanţarea ANFP

 

Art. 4 (1) Agenţia este condusă de un director, cu rang de secretar de stat, care este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, cu avizul ministrului sănătăţii.

(2) Pe lngă director funcţioneaza un consiliu de coordonare, cu rol consultativ, numit de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei

(3) Consiliul consultativ este format din 7 membri şi are n componenţa sa cte un reprezentant al următoarelor ministere şi instituţii: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţiei, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi Consiliul Naţional al Persoanelor Vrstnice.

(4) Consiliul consultativ evaluează anual activitatea ANPF, propune şi analizează măsurile de mbunătăţire ale activităţii ale ANPF, asigură cooperarea dintre ministerele şi instituţiile ce l compun.

Art.5. (1) Directorul conduce ntreaga activitate a ANPF şi o reprezintă n raporturile cu Guvernul, cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu ministerele şi celelalte organe specializate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi cu persoane juridice şi fizice romne sau străine.

(2) Directorul este ordonator de credite şi n exercitarea atribuţiilor sale emite ordine care sunt obligatorii pentru toate instituţiile statului implicate n lupta mpotriva violenţei n familie.

(3) Directorul ndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naţionale pentru protecţia victimelor violenţei n familie şi a planurilor de acţiune adoptate şi acţionează pentru aplicarea acestora;

b) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le naintează Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;

c) urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor proprii, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care Romnia este parte şi propune măsuri pentru realizarea condiţiilor n vederea integrării n structurile europene sau n alte organisme internaţionale;

d) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;

e) aprobă statul de funcţii al ANPF, conduce aparatul propriu, numeşte şi eliberează din funcţie personalul propriu.

(4) Prin ordin a directorului, n cadrul direcţiilor ANPF pot fi constituite servicii şi birouri.

 

Art.6

(1) La nivelul fiecărui judeţ şi al sectoarelor municipiului Bucureşti se nfiinţează structuri n subordinea ANPF.

(2) Structura organizatorică a ANPF este prevăzută n anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărre.

(3) Consiliile judeţene vor pune la dispoziţia ANPF spaţiile corespunzătoare structurilor sale teritoriale.

 

Art. 7 (1) Personalul ANPF şi al structurilor teritoriale este format din funcţionari publici şi personal contractual a căror salarizare se realizează n condiţiile legii.

(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului.

(3) Numărul maxim de posturi stabilit pentru ANPF este 1020.

 

Art.8 (1) ANPF este finanţată integral de la bugetul de stat.

(2) ANPF poate beneficia de donaţii şi sponsorizări, n condiţiile legii.

 

Art. 9 (1) Agenţia decontează cheltuielile legate de adăposturi, consiliere juridică şi psihosocială, telefoane de urgenţă, serviciile medicale de urgenţă şi de eliberare a certificatelor medico-legale pentru victimele violenţei n familie.

(2) Celelalte cheltuieli pentru administrarea şi funcţionarea adăposturilor sunt acoperite din bugetele locale.

(3) Consiliile judeţene şi locale vor prevedea n hotărrea de consiliul judeţean pentru aprobarea bugetului judeţului, respectiv n hotărrea de consiliu local pentru aprobarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, sume pentru acoperirea acestor cheltuieli.

(4) Agenţia are n dotare un număr 50 de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale, precum şi alte bunuri, mobilier, aparatură, echipamente electronice şi tehnică de calcul necesare funcţionării acesteia n condiţii optime.

 

 

Cap. III Prevenirea şi combaterea conflictelor şi a violenţei n familie

 

Art. 10 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi formele organizate ale societăţii civile asigură condiţii pentru consolidarea familiei, pentru prevenirea şi combaterea conflictelor şi a violenţelor n familie.

(2) Autorităţile administraţiei publice şi formele organizate ale societăţii civile acordă sprijinul logistic şi informaţional ANFP şi structurile sale teritoriale.

(3) Primarii şi consiliile locale colaborează cu organizaţiile de cult, organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu oricare alte persoane juridice şi fizice .

(4) Organizaţiile neguvernamentale, precum şi oricare alte persoane juridice pot beneficia de subvenţii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, n condiţiile legii.

 

Art. 11 (1)Organizarea şi funcţionarea centrelor de recuperare pentru victimele violenţei n familie, denumite n continuare adăposturi, se stabilesc prin hotărre a consiliilor locale, cu avizul ANFP şi cu respectarea standardelor de calitate a serviciilor sociale n domeniu şi a normelor metodologice.

(2)nfiinţarea, organizarea şi funcţionarea adăposturilor se finanţează n condiţii de parteneriat att de la bugetul de stat, ct şi de la bugetul local.

(3) n cazul acordării de subvenţii şi sponsorizări adăposturilor private, instituţia care a acordat subvenţia controlează oportunitatea folosirii fondurilor astfel alocate.

 

Art. 12

(1)    Adăposturile publice trebuie să asigure, fără plata unei contribuţii din partea beneficiarului, următoarele servicii sociale, cu respectarea standardelor de calitate: protecţie mpotriva agresorului, ngrijire medicală, hrană, cazare, asistenţă psihologică şi consiliere juridică, pe o perioadă determinată, pnă la rezolvarea situaţiei familiale.

(2)    n perioada n care victima violenţei n familie este protejată n adăpost, agresorul este obligat să presteze activităţi de interes public pentru care este apt, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice competente.

 

Art. 13 (1) Adăposturile private pot fi nfiinţate de către asociaţii şi fundaţii, persoane fizice autorizate, filiale şi sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute n conformitate cu legislaţia n vigoare organizaţii internaţionale de profil, numai dacă sunt acreditaţi n condiţiile legii.

(2) Furnizorii de servicii sociale acreditaţi n condiţiile legii pot acorda servicii sociale n domeniul violenţei n familie.

 

Art. 14 (1) Autorităţile locale pot nfiinţa centre de asistenţă n care se desfăşoară programe de terapie şi de consiliere a agresorilor.

(2) Rezultatele aplicării programelor prevăzute la alin.(1) se vor prezenta instanţelor, n condiţiile legii.

.

 

Cap. IV Dispoziţii finale

 

Art. 15 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a ANPF se aprobă prin ordin al secretarului de stat responsabil cu asistenţa socială şi politicile familiale din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, n termen de 30 zile de la data intrării n vigoare a prezentei hotărri.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a ANPF se ntocmeşte de către Consiliul consultativ la prima ntrunire organizată la 10 zile după intrarea n vigoare a prezentei hotărri.

(3) Cheltuielile legate de serviciile medicale de urgenţă şi de eliberare a certificatelor medico-legale se recuperează de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

 

Art. 16 (1) n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei hotărri, Guvernul va aproba, prin hotărre, la propunerea Agenţiei cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, standardele şi normele metodologice prevăzute la art. 10 alin. (2).

Art. 17 (1) Pentru funcţionarea ANPF, Guvernul va transmite n administrarea acesteia imobilul necesar din domeniul public sau privat al statului, n termen de 30 de zile de la data intrării n vigoare a prezentei hotărri.

 

Art.18 De la data intrării n vigoare a prezentei hotărri, Centrul-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei şi Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie sunt preluate de ANPF.

(1)    Personalul celor două instituţii se consideră transferat la ANPF.

(2)    Patrimoniul Centrului-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei şi al Centrului de Informare şi Consultanţă pentru Familie se preia de ANPF pe baza de protocol de predare-preluare.

 

Art.19

Prezenta hotărre intră n vigoare la data publicării n Monitorul Oficial,