PROIECT

 

 

 

L E G E

privind protecţia socială a familiei monoparentale

 

 

 

Parlamentul Romniei adoptă prezenta lege :

 

 

CAPITOLUL  I

Dispoziţii generale

 

Art.1 (1) Prezenta lege reglementează protecţia socială a familiei monoparentale prin asigurarea de măsuri de sprijin n vederea realizării accesului acesteia la viaţa socială n condiţii de egalitate.

(2) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi familia monoparentală ai cărei membri sunt cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul n Romnia, n condiţiile legislaţiei romne.

 

Art.2 n sensul prezentei legi, prin familie monoparentală se nţelege părintele singur şi copiii n vrstă de pnă la 18 ani aflaţi n ntreţinerea sa cu care locuieşte mpreună.

 

Art.3 (1) Prin termenul părinte singur se nţelege persoana care se află n una din următoarele situaţii:

a)                  persoană necăsătorită;

b)                  persoană văduvă;

c)                  persoană divorţată;

d)                  persoană care din motive de violenţă domestică este nevoită să părăsească domiciliul conjugal şi este adăpostită mpreună cu copiii n instituţii de asistenţă socială mai mult de 30 zile.

 (2) Beneficiază de prevederile prezentei legi şi persoana al cărei soţ este declarat dispărut sau din motive justificate lipseşte de la domiciliul conjugal şi nu participă la ntreţinerea copiilor.

 (3) Se consideră părinte singur şi persoana care nu a mplinit vrsta de 18 ani şi se află n una din situaţiile prevăzute la alin (1) şi (2).

 

Art. 4 Prin termenul copil se nţelege copilul natural sau adoptat, precum şi copilul ncredinţat ori dat n plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela.

 

Art.5 Familia monoparentală beneficiază de alocaţie lunară de susţinere, precum şi de servicii sociale şi facilităţi, n condiţiile prezentei legi.

 

 

capitolul  ii

Alocaţia lunară de susţinere

 

Art.6 (1) Familia monoparentală are dreptul la alocaţie lunară de susţinere dacă realizează venituri nete lunare sub nivelurile calculate pe baza valorii coşului minim de consum lunar stabilit n condiţiile legii pentru o persoană, prin aplicarea următorilor coeficienţi:

a)                  pentru familia cu un copil, coeficientul 1,8;

b)                  pentru familia cu 2 copii, coeficientul 2,5;

c)                  pentru familia cu 3 copii, coeficientul 3,1;

d)                  pentru familia cu 4 şi mai mulţi copii, coeficientul 3,7.

 (2) Pentru stabilirea nivelului venitului net lunar n condiţiile alin.(1) se va lua n calcul valoarea coşului minim de consum lunar pentru o persoană, aprobată prin Hotărre a Guvernului, n vigoare la data stabilirii dreptului.

 (3) Familia monoparentală prevăzută la alin.(1) beneficiază de alocaţie lunară de susţinere pentru copiii de vrstă şcolară numai n condiţiile n care aceştia urmează o formă de nvăţămnt organizată n condiţiile legii.

 

Art.7 (1) Cuantumul lunar al alocaţiei de susţinere este de:

a)                  500.000 lei pentru familia cu un copil;

b)                  1.000.000 lei pentru familia cu 2 copii;

c)                  1.500.000 lei pentru familia cu 3 copii;

d)                  2.000.000 lei pentru familia cu 4 şi mai mulţi copii.

 (2) Alocaţia lunară de susţinere se majorează anual prin hotărre a Guvernului.

             (3) Fondurile necesare pentru plata alocaţiei lunare de susţinere se suportă din bugetul de stat şi sunt administrate şi gestionate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

 

Art.8 (1) Alocaţia lunară de susţinere se acordă pe bază de cerere nsoţită de actele doveditoare privind veniturile familiei şi componenţa acesteia.

             (2) Cererea se completează de către părintele singur definit la art.3 din prezenta lege.

             (3) Titularul alocaţiei lunare de susţinere este părintele singur, iar beneficiarul este familia monoparentală.

           

Art.9 (1) Veniturile pe baza cărora se stabileşte dreptul la alocaţia lunară de susţinere sunt cele prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.493/2002.

            (2) Venitul net lunar al familiei monoparentale cuprinde:

a)                  veniturile lunare realizate n luna anterioară nregistrării cererii, n cazul celor care se supun impozitării lunare;

b)                  veniturile medii lunare realizate n anul precedent, n cazul celor care se supun impozitării anuale;

c)                  venituri din drepturi de asigurări sociale de stat şi din obligaţiile legale de ntreţinere.

 

Art.10 n situaţia n care familia monoparentală locuieşte mpreună cu alte persoane, veniturile realizate de acestea nu sunt luate n calcul la stabilirea venitului net lunar pentru acordarea alocaţiei lunare de susţinere, cu excepţia celor care reprezintă obligaţii legale de ntreţinere.

 

Art.11 (1) Cererea de acordare a alocaţiei lunare de susţinere, precum şi actele doveditoare privind veniturile şi componenţa familiei monoparentale se depun şi se nregistrează la primarul localităţii n a cărei rază teritorială familia are locuinţa.

              (2) n cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.d) cererea se nregistrează la primarul localităţii unde are sediul instituţia de asistenţă socială.

              (3) Formularul de cerere pentru solicitarea alocaţiei lunare de susţinere şi lista actelor doveditoare se stabilesc prin norme metodologice.

 

Art.12 n cazul familiei monoparentale fără locuinţă, cererea se nregistrează la primarul unităţii administrativ-teritoriale n raza căreia trăiesc.

 

Art.13 (1) n vederea soluţionării cererii de acordare a alocaţiei lunare de susţinere, primarul dispune, n mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale, care constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, n legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.

               (2) Ancheta socială se efectuează de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, din compartimentul de specialitate din aparatul de lucru al consiliului local.

   (3) Ancheta socială se ntocmeşte potrivit modelului aprobat prin norme metodologice.

   (4) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.

 

Art.14 Stabilirea dreptului la alocaţia lunară de susţinere şi a cuantumului acesteia se face prin dispoziţia scrisă a primarului, care se comunică titularului n termen de 5 zile de la data emiterii.

 

Art.15 (1) Alocaţia lunară de susţinere se plăteşte ncepnd cu luna următoare celei n care s-a stabilit dreptul.

    (2) Data plăţii alocaţiei lunare de susţinere şi modalitatea de plată a acesteia se stabilesc de către primar prin dispoziţie şi se aduc la cunoştinţă titularilor.

              (3) Plata alocaţiei lunare de susţinere se face, după caz, pe bază de stat de plată, mandat poştal sau n cont curent personal.

 

Art.16 (1) Dispoziţiile primarului privind acordarea alocaţiei lunare de susţinere se transmit direcţiei de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, denumită n continuare direcţie teritorială.

    (2) Pe baza dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) direcţia teritorială solicită Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale necesarul de credite bugetare n vederea plăţii alocaţiei lunare de susţinere.

    (3) Sumele primite de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale sunt virate de către direcţia teritorială n contul deschis cu această destinaţie de către primar.

 

Art.17 Titularul alocaţiei lunare de susţinere are obligaţia să comunice primarului, n scris, orice modificare intervenită cu privire la veniturile şi la numărul membrilor familiei, n termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

 

Art.18 n vederea verificării ulterioare a condiţiilor care au stat la baza acordării dreptului la alocaţia lunară de susţinere, primarii dispun efectuarea de noi anchete sociale la interval de 3 luni.

 

Art.19 Plata alocaţiei lunare de susţinere ncetează n luna următoare celei n care nu mai sunt ndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

 

Art.20 (1) Sumele ncasate necuvenit cu titlu de alocaţie lunară de susţinere se recuperează de la titularul dreptului alocaţiei lunare de susţinere n termen de 1 an.

  (2) Recuperarea sumelor plătite cu titlu de alocaţie lunară de susţinere se face prin dispoziţia primarului, care se comunică debitorului n termen de 15 zile.

  (3) Dispoziţia de recuperare constituie titlu executoriu din momentul comunicării.

  (4) Sumele ncasate necuvenit ca urmare a săvrşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, n condiţiile legii.

 

Art.21 Alocaţia lunară de susţinere nu se impozitează şi nu se ia n considerare la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi se supune executării silite n condiţiile dispoziţiilor privind exectarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

 

Art.22 Cheltuielile administrative necesare pentru stabilirea dreptului şi plata alocaţiei lunare de susţinere se suportă din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale.

 

 

capitolul  iiI

Servicii sociale şi facilităţi

 

Art.23 Familia monoparentală beneficiază de servicii sociale şi facilităţi n funcţie de nevoile sociale ale acesteia.

 

Art.24 -  Nevoia socială a familiei monoparentale se stabileşte pe baza evaluării socio-economice realizată de serviciul public de asistenţă socială sau, după caz, de compartimentul de specialitate din cadrul consiliului local comunal.

 

Art.25 - Pentru familia monoparentală ale cărei nevoi sociale sunt stabilite conform prevederilor art.24, consiliile locale au obligaţia de a asigura la solicitarea acesteia, după caz:

a)      accesul cu prioritate la măsurile pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, n condiţiile legii;

b)      scutirea sau diminuarea contribuţiei datorată pentru ntreţinerea copiilor n creşe, grădiniţe şi alte tipuri de instituţii de zi sau semirezidenţiale;

c)      acordarea cu prioritate a serviciilor cantinei de ajutor social;

d)      servicii de ngrijire de tip rezidenţial şi la domiciliu;

e)      informare şi consiliere gratuită privind drepturile de protecţie şi asistenţă socială;

f)        accesul la o locuinţă corespunzătoare;

g)      accesul n regim de urgenţă n locuinţe sociale;

h)      accesul cu prioritate n centre de zi pentru copiii de vrstă şcolară.

 

Art.26. (1) Primarii pot acorda ajutoare familiilor monoparentale care sunt n situaţia de a fi evacuate din locuinţe, precum şi n alte situaţii stabilite prin hotărre a consiliului local.

                  (2) Ajutoarele prevăzute la alin.(1) pot fi acordate n bani sau n natură.

 

Art.27 (1) Pentru persoanele apte de muncă din familia monoparentală serviciul public de asistenţă socială asigură relaţionarea cu agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă n vederea facilitării accesului la un loc de muncă.

                (2) n acest scop, agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă asigură cu prioritate pentru persoanele prevăzute la alin.(1), după caz:

a)      servicii de consiliere şi mediere a muncii;

b)      programe de iniţiere şi formare profesională;

c)      accesul la un loc de muncă adecvat.

 

Art.28 Pentru părintele singur care lucrează n baza unui contract individual de muncă sau n baza unui raport de serviciu, la solicitarea acestuia angajatorul poate stabili program individualizat de muncă, n condiţiile legii.

 

Art.29 Asociaţiile şi fundaţiile care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor ce fac parte din familii monoparentale pot fi stimulate prin acordarea de subvenţii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, n condiţiile legii.

 

Art.30 Finanţarea serviciilor sociale pentru familia monoparentală şi a cheltuielilor de administrare pentru acordarea acestora se asigură de la bugetele locale şi de la bugetul de stat, n conformitate cu legislaţia n vigoare.

 

 

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art.31  (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va monitoriza aplicarea măsurilor de sprijin pentru protecţia socială a familiei monoparentale.

                 (2) La solicitarea direcţiilor teritoriale, consiliile locale şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a transmite date şi informaţii privind asigurarea serviciilor şi facilităţilor prevăzute de prezenta lege.

 

Art.32 (1) Dispoziţia primarului privind stabilirea dreptului la alocaţia lunară de susţinere, cuantumul şi plata acesteia, precum şi dispoziţia de recuperare a sumelor ncasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

                   (2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind dreptul la alocaţia lunară de susţinere sunt scutite de taxa de timbru.

 

Art.33 n aplicarea prezentei legi, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Administraţiei Publice elaborează norme metodologice de aplicare a legii care se aprobă prin hotărre a Guvernului n termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei Partea I.

 

Art.34 Prezenta lege intră n vigoare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2004.